ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๑ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญคูณ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมน  กองลำเจียก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชวรัส  ธิวงศ์คำ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชอร  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  บุญซ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรกฤช  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรวุฒิ  บำรุงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตยชญ์  นันทชู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พระไตรยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวิฏา  เหล่าวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกวินธิดา  มีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกษิรา  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญณัท  แก้วชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลี้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันต์ธัช  อาจมังกรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันตนา  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกันยกรณ์  เกตุบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัลยกร  ชมภูนอก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มอญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกานต์พงศ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์พิชชา  น่าชม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองธนาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีสรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลนาถ  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกุลนิภา  แจ้งแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภูครองทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๒ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายไกรราศ  ฉิมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเขมจิรา  โฉมวีรภัฏ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคณพศ  แก้วดวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคณาธิป  ไพรวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคณิศร  รูปทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณิศร  เสมาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคมชาญ  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายคุณพงษ์  ศริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายคุณัญญา  ธาดาธนานันท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายโฆษิต  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจักรกฤษ  โปรดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิดาภา  เเสงทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจิตวัต  พูลเงิน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรพัส  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจิรัชยา  ม่วงทิม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิรัฏฐ์  จุมพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรัฏฐ์  ภมรศักดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรายุ  ดีผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฉัตรชญฎา  เตือนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชณัชชา  เบ้าชัย
ป.5
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันตี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชนม์นิธิศ  นาคสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนม์นิภา  สายบุญเรือน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชนะชัย  นิลกลั่น
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชนัญธิดา  เถาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนาวดี  นิลนามะ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๓ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนิตา  กะนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชลณิชา  ไทยแท้
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชลดา  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชลลดา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชลสิทธิ์  บุริขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชลาลัย  วัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชัชญาภา  มนัสตรง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชัยธรภัทร์  สอโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชัยภัทร  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชาคริยา  ปัญญามัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชินทัต  เกษรโต
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชิษณุชา  แสนอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชิษณุพงศ์  นันทะเวช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชุฎาภา  มิลินทจินดา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณประภา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงโชติกา  ปานสีลา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายไชยกร  ใบดีกาดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายญาณพล  อันทรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญารินดา  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายฐกฤต  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายฐปนนนท์  ม่วงสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฐิติยา  ดวงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณชพล  จิตถวิล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณฐกมล  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณพลเดช  ประชุมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จังคพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๔ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัชชนนรัชต์  สอนศิษย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัชชาภัทร  ไชยมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฎฐ์ณัฎฐา  เชาวน์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สุวรรณี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฏฐากร  ปรีชานุกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกลาฉีด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์เชิด
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐชนน  ทัพเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐฌา  เจริญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐนันท์  ช้อยฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ชนแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณัฐปภัสร์  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐพร    รุ่งหัวไผ่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐพล  ชะนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐพัชร์  เตียวสมบูรณ์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐพัชร์  ผึ้งใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐภัทร    ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐภัทร    พวงสุมาลี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐสม  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงดี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณิชานันท์  เรียงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณีรนุช  หมื่นชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงดรัญพร  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายตฤณ  ตาดทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงต้องตา  เทพปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายติณภัทร  ทรัพย์พร
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเตชธร  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๕ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายถาม์พร  หัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายทรรศพล  บุญคลี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายทศพล  อารีย์รัตนะนคร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงทิพย์อักษร  จริงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงทิพวรรณ  ขยันการนาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงทิพากร  สกุลดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายทิวากร  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนกฤต  กระจายศรี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนกฤต    พิเชษฐ์อาภา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนเดช  ม่วงสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนนภัช  สุริยะเสน
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนบท  มีผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธนภรณ์  คงสมทบ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนภัทร  เถินมงคล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนภัทร  มาช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนภูมิ  ศรีโชค
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนวัฒน์  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์หอมศิริ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนวัฒน์  เหลือปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนวินท์  อัคควุฒิ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  พัสดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียมาลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธรณ์เทพ  เชียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุดาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัชพรรณ    ขมวินัส
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธัญชนก  ใจกลม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โขนสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญวรรณ  โขนสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธันฐกรณ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธันย์ชยา  พงศ์พัฒนรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธิติกร  งอกสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธีรโชติ  ลิขนะจุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธีรดนย์  กองวัสกุลณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธีรภัทร  ภู่อารยะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธีรภัทร  ร่วมสมัคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธีรภัทร  สายสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธีรสุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเธียรสิน  อุดหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายนนทพัทธ์  เภารัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนพัตธร  คุณานนท์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายนภรัตน์  อุปถัมพานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนรากร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนราวิชญ์  หริรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนฤมล  จิตต์พินิจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรีชาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนันทพัทธ์  คงมี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนันทภพ  บัวสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนันทวัฒน์  น่าชม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนันทสุดา  อภิวันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนิชาภา  สังโกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนิตติพนธ์  กิตติคุปต์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายนิพิฐพนธ์  โพธิ์ยุทธนาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉ่ำพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายบวรพล  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงบุญญาพร  เหลืองศักดาพิชญ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงบุศราคัม  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๒ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปณณภพ  อังชุน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายปณพัฒน์  วังรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปณัฐฏา  วงษ์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปพิชญา  มั่นหาญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายปภณสรณ  ยศวิชัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายปภังกร  สกุลเดช
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายประกายวิทย์  ด้วงทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายประพัชสพงศ์  ผายพิมาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปลายปิ่ณ  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปวริศ  รัสจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปวันรัตน์  นางงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปองคุณ  เทพธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปัญจวิชญ์  รักษาถ้อย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  คำอิสสระ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายปัณณวิชญ์  สันติวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปาริยากร  ดำริห์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปิยภาคินญ์  กลมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปิยมล  สมเนตร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปิลันท์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปุญยภา  วงษ์กลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ดงหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพงศ์ปนต  วงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ออกช่อ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พิชวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๓ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพชร  คำฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพชร  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพชร  บางผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายพนัส  เทียมคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพนิตตา  พิชัยยา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรกมล  บัวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพรรณภัค  บุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพรลภัส  โตจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพราวภัษษรณ์  รถกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพลรัฐ  วิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพสธร  จันทรวรินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพสธร  อรรถจรูญ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพสิษฐ์  ชมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพัชรพล  ธรรมะ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพัชรวัฒน์  หยั่งถึงนพชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพาขวัญ  คณโฑเงิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพิชชพัชร    แตงสกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  กองอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพิชญา  โพธิโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชื้อเกตุ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  กลัดงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๔ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพิมพ์ภัทร  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพ์มาดา    รุ่งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พงษ์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สุวรรณหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพีระภัฎ  จันทอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพุฒิ    ดวงพัตรา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเพียงนภา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงแพรวพราว  เย็นตุรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงภคพร  หมื่นใจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายภทรดนัย  ณะสุโห
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงภรภัทร  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภัคจิรา  ไฮโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภัคนันท์  แย้มครวญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายภัทร  รุ่งกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายภัทรชัย  คนคม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงภัทรดารา  เกี๋ยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงภัทริดา  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายภาคิน    สีเหนี่ยง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภาณุวัชร  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายภานุภณ  อินทร์วัตร์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภารุจ  ลายน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภาวัต  แสนยะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภีมณัฎฐ์  หอมทวีโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงภีรธรณ์  สาระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภูผาภูมิ  แจ่มถาวร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภูรยา  ทำดี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภูริช  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๕ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภูษณิศา  ทิพรังศรี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงมนัสยาน์  อ่อนสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงมัญชรี  หนูสลุง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายมาธิ  นินศรี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเมย์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายยศพัฒน์  หริกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายยุติวิชญ์  ปรียาจิตต์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายรเณศ  กัณหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงรมิดา  ใจศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงรักษณาลี  ช้างน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายรัชชานนท์  บุญชด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายรัชชานนท์  ประแดงปุย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายรัชชานนท์  ปิจจะโร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงรัฏฐภรณ์  สวดประโคน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายร่ำซำ  เหล่าใหญ่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงรินรดา  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงลภัสรดา  กวีวัจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายวชิระวิชญ์  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวรกานต์  ตุ้ยป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวรเกษม  ปชาเดชสุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวรณัน  สีลานันท์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวรเดช  ตรีเดชธวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายวรพงษ์  พงษ์พา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวรรณกานต์  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงวรรณรวี  จริโมภาส
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวรัญญา  สิบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวรัญญารัตน์  ปิประภา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงวรันต์ภรณ์  อธิปัตยากรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๑ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวราเมธ  ประสาทศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายวรินทร  ศิวะบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายวัชรวีร์  เกิดพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายวันพระ  คงอุดร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวาริดา  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวิจิตรา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวิยดา  วิภาภรณ์พรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายวิศลย์  ปัญหา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวีระภัทร  จะเรศรัมย์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทร์เผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงศศิธารา  ประหยัด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงศศิภา  อัมพรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงศศิวินันท์  สอาดบัว
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายศักดินนท์  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงศิรดา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศิริภัสสร  เอมใจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายศิลา  มานะกิจภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายศุภกฤต  สัตย์ซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชัยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายศุภณัฐย์  ล้อมจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายศุภวัชร  ล้านชูศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายศุภวิชญ์  โชติพงษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศุภากร  ระงับภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสรถนัต  เศรษฐญาบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายสรศักดิ์  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๒ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสวรส  สโมสร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสวิชญา  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายสหัสณัฐ  สมอุดร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายสิทธินนท์  คำแย้ม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสิรวิชญ์  บางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสิริกร  เนตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสิริวรินทร์  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสิลิล  บุญยไพศาลเจริญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุกฤตา  จีนอ่อง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายสุกัลย์  น้อยลา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุจิตตรา  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายสุทัตตะ  จันทคราส
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุธีธิดา  น้อมจันทึก
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุพิชฌา  หาญสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุภัคจิรา  มาลีหวล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุภิชญา  ละมูลมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายสุรพิชญ์  สุขรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุรภา  มาศมูล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสุรัตนวดี  ปัญญายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสุรีพร  โจทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กล้องพรม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายสุวิจักขณ์  แววพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายแสนรักษ์  พรหมลังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญแช่ม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ริมผดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอชิรพัฒร์  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายอชิระ  รัชตากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายอธิป  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายอธิปราชญ์  แจ้งถิ่นป่า
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๓ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายอนาวิน  วรรณสุ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอนิรุทธ์  มงคลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายอนิรุทธ์  มงคลสิทธิศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอภัสนันท์  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอภิษฎา  จันทิวาเจริญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอรจิรา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอรชพร  ธงภักดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอรวรรณษา  นิลทุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอริณชยา  บางขุนทด
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอัครวิทย์  วงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายอัครวิทย์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายอัครเศรษฐ  พูลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอังศุชาวาล  กางแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอัญรินทร์  นะวะเศียร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายอานุภาพ  หลวงละ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ้มสังกาศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอารดา  กุลอภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอินทิอร  บุญโสดา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอุมาพร  ชมลา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอุรัสยา  บุญขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายเอกศิษฏ์  ไพรดำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงเอมมิลี่  แอนเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงไอลดา  เผือกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายิสิทธิโชค  ยวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายฺกฤษฎิวัส  เทียนไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กหญิงกชกมล  อุดมพันธ์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกนกวรรณ  วีรชาติไกรเกริก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกนิษฐา  อิ่มช่วยชู
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายกมลภัช  แก้วเกตุ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายกรภัทร์  เขียนสอาด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกฤติยาณ์  จรกัณหา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายกฤษณพงศ์  ผลโชค
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายก้องภพ  ชาญชำนิ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษาสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายกันดาพัฒน์  อ่อนสลุง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายกันตพิชญ์  ประกอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเกื้อ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงกัลญา  จามรธวัช
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วมาก
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายกิตติภพ  ธันยะปาลิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกิติกาญน์  ทองสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกุลปนัฐดา  สุขคล้าย
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงเกวลิน  เกตุเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงเกวลี  เฉลิมลอย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเกศศิณี  เพชรกลัด
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายไกรวิชญ์  เพาสีนวล
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายเขมชาติ  คำคง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นายคุณานนท์  เรืองเกตุกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายจักรศิศิษ  ทองมั่น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงจารุวรรณ  พูลกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายฉลองสิริ  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชฏาการ  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายชนนน  มาเจริญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชนิตรา  นภาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงชนิษฎา  เฉลิมวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนจันทร์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายชลสิทธิ์  ศิริวารินทร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชลันธร  เพ็ชรเย็น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายชลันธร  อำไพ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชัชรินทร์  ศรีตุ้มแก้ว
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชัญญา  สมนึก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นางสาวชิชญา  จันทร์ชมภู
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชินันพร  สิงห์ลักษณ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายชิษณุพงศ์  พิสัยพันธุ์เพ็งมณี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงญาณีกร  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงฐิติวรดา  เป้าเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณฐมน  สว่างแจ้ง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณพัฐอร  สุขขี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายณภัทร  เนตรจั่น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณภัทร  สอนจ้อย
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัชชา  มาฟูดำรง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฎฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชื้อสาย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เบญจมาศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
นางสาวณัฐชยา  ปรีชานุกูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายณัฐธีร์  ศิริอวยชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณัฐพงศ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐพล  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณัฐพัชร์  ดัดวงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฐวลัย  แก้วฉวี
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณิชชาภัทร  สุขงาม
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณิชากานต์  มากหมู่
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
นายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายเตชิษฐ์  อังคะโชติ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงทิพรัตน์  สภาพรธนาสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูจุ้ย
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนกฤต  ลอดเลิศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กชายธนกฤต  อินทสระ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนโชติ  ปาตั๋น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธนดล  มังสระคู
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนดล  สุริวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนเดช  องอาจทวีชัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นายธนยศ  ตาสว่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนรัตน์  โพธิสัตย์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธนันชัย  แก้วปฏิมา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนานพ  ธงชัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธรณ์เทพ  ศิริบุตร
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธรรนยชนก  แสงจำรูญ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธราธิป  ถากา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธัญกร  ทับเงิน
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นางสาวธันย์ชนก  สินเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธาราวุธ  คุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลาย
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ธานี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายธิติพัทธ์  เต็งวงษ์วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธีทัต  ณ ลำพูน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนงสรณ์  สรรพศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนภัสษร  สีริ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
นายนฤบดินทร์  ทิพนัด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนฤพร  อาจศรี
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนฤภร  แดงอำพล
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงนวภัทร  จันทร
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนวิน  องอาจทวีชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคทัพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนันทิชา  เทียนก้อน
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
นางสาวนันทิดา  สุขโต
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายนิธิพัฒน์  ดำรงวาจาสัตย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนิรัชพร  พรมสีหา
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายบรรณวิชญ์  ฤทธิสาร
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายบวร  อ่อนละออ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปกรณ์  เจริญพรภิรักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายปฏิภาณ  ใจเฉื่อย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายปฏิภาณ  อยู่ระหัส
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปฏิมากรณ์  สุภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปทิตตา  สิงห์งาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายปภังกร  ธำรงจิรโชคชัย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายปภังกร  สว่างจิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายปภากร  เทียมทัน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ห้วยบุญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายปรเมศ  ขนาน
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายประฏิพน  เกิดโชคงาม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายประภัสร์  สิทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปรัชญา  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปริชา  ภนอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปริญากร  จันโทดำ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปริดา  สุดกล้า
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปรินทร์  เจ็งใจบุญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปริยาภัทร  โภคา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปรียา  คงกะพันธ์
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปวรปรัชญ์  รวยทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญจพัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปวีร์ณัฏฐ์  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๔ อาคารเเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงปัญชญา  วิชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายปัญญพัฒน์  สายสงค์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปัณฑ์ธร  จาตสกุล
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายปัณณธร  สามะสิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายปัณณธร  เสนีย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปัณณวัฒน์  เหมือนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปัทมา  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปิ่นนเรศ  รักษาวงษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปิยธิดา  ปานอ่อน
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปุณญาพร  แอ่นดอย
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายปุณณวัฒน์  เที่ยงตรง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณเวศน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพงศพัศ  ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพนิชกร  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพนิตตา  ม่วงสว่าง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพรชนิตว์  ภู่อารยะไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพรฐพรรธ  กันภัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพรรณวดี  บุญเกือ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพลอยแพรวา  บุตะเขียว
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพศิน  ตันติผาติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพัชร์ณิชา  เจดีย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพัฐชญาณ์  แสงกล้าภภา
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพาขวัญ  ทองโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งสว่าง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มโพธิ์กุล
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เงินประสพสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพิรญาณ์  คุ้มเงิน
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายพิริยพงษ์  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายพีรดนย์  นงนุช
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นางสาวภัทรภร  พจนาพิมล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภูชิต  คำเรืองบุญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภูมิรพี  จีนทวงษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภูริภัทร์  จันทร์ปาน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภูวนาท  พูลสุข
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงมิหมี่  วอง
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายรณกร  ภู่ท้วม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงรตนพร  เสมอจิตต์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
นางสาวรัชดาพร  ม่วงวงษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายรัชพล  วุฒิศิริศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายรัชวานนท์  ประชากูล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นางสาวรัตชิตา  อยู่ยิ่ง
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงรัธณนห์  ประคองทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
นางสาวรัศมีโชติกานต์  วรประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงรุ่งทิวา  กลิ่นประทุม
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
นายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงรุจิลดา  อุตตเนตร
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายลภัสกร  บัวไชยยา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงลลิตตา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงเลอสรรค์  วิเศษเอกภพ
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทัสสะ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายวชิรศักดิ์  เพชรปานกัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายวชิระ  อ่อนฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงวณิดา  นูมะหันต์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายวรธัช  จันทร
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายวรรรธร  มากสาคร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงวริณฎา  คุ้มเมือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงวลัยทิพย์  เชี่ยวเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวิภาพร  ทองดี
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวิรัลนัฐ  นาคทัพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงวีรดา  สวรรยารัตน์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายวีรวิทย์  รุ่งเกียตินิธิกร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงศศิชา  พุทธา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงศศิประภา  ปิ่นเพชร
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศศิภา  เอี่ยมดี
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศศิรินทร์  แก้วอารี
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายศิณะ  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศิรชัช  กลางมณี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงศิริกัลยา  ปานเจริญ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์เทศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงศิริประภา  สีจาง
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายศิริศักดิ์  กลิ่นณศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายศิวกร  อ่ำอินทร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๒๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายศุภกร  มาลัยกฤษณะชลี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายศุภณัฐ  ชีเรไร
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศุภณัฐ  สุธาภรณกุล
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายศุภวิชญ์  คงอุ่น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงศุภสรา  กองจำปี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงสกุกฤตา  แม้นเมี้ยน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายสถาพร  จุฑาเกตุ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสปัญรนันท์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายสรวิชญ์  ช่อทับทิม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายสรวิชญ์  พิไลยเกียรติ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายสาธิต  ศรีบุญคง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายสิงหรจีร์กร  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสุจิตรา  แจ่มเอม
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุทธาสิณีย์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีหอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสุทธิวัตร  เอกพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสุประวีณ์  ผิตพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสุภาวี  เลาหวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสุมัยยะห์  คณโฑทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุรธิดา  อาจขำ
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายหัสวรรต  สิมมาลี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอคิราภ์  สังข์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอชิรญา  เทียนวัน
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอภิชัย  วัฒน์วันทนา
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงอรจิรา  โสรีกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายอลงกรณ์  ทองแผ่น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  สัมมาโภชน์ภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายเอกพจน์  ยะประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์ชูรัญ
ม.1
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงไอรยา  ยอดคำ
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๑ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กหญิงกชพร  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงกชพร  แสนทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายกณวรรธน์  ยิ้มพงษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงกณิศา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงกนกกร  ออมอด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจคำไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงกมลทรรศน์  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายกรกช  สุขเย็น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายกรภัทร์  สร้อยบาง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงกฤตพร  ทัศนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายกฤตภาส  เพ็ชรสันทัด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงกฤติกานตื  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกฤษฏิ์พงศ์  อยู่ซับซ้อน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกลอยตา  ทรัพย์ที่พึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายกวินทรา  ศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายกวินภพ  กระแสธีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงกวิสรา  ยามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายก้องเกียรติ  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายก้องเกียรติ  นิลพลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงกัญญนันท์  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  พรโคตรปล้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงกัญญาพัชฏ์  บุญศรีใจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงกัญพัชญ์  พุ่มโพธิ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๒ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กหญิงกัณฑิกา  พาชีชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกัณณ์ลภัส  เทพวิมลเพชรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายกันณวัฒน์  ชาติกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายกันต์กวี  ชานก
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกันต์กานต์  ทรัพย์มากมี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายกันต์ธีร์  มรกต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายกันตพัฒน์  แซ่ฉาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกันติชา  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายกันติทัต  ใจอารีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกันยกรณ์  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกัลย์นภัสสร์  เถาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงกัลยรัชต์    สุริย์จามร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงกัลยาณี  กลิ่นส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกาญจน์ณภัทร์  โชติธนกิจเมธา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกานต์ธิดา    มอญดี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงกานต์สินี  พิมลพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงกานพลู  พานทองชูโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายการันต์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายกิดากร  ชื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงกิดาการ  เต๊ะขันหมาก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายกิตติกวิน  วรานุสันติกูล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายกิตติคุณ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายกิตติเชษฐ์  กีรติรัศมีมงคล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายกิตตินันท์  เสาเกลียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายกีรติ  กันภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายกีรติกร  แจ้งประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกุลนาถ  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกุลสิริ  ยงค์พลจุลศร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายเกียรติพงศ์  เกษางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงโกลัญญา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๓ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงขวัญข้าว  เยี่ยงศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงขวัญวริน  เกษรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงเขมิกา  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายคณะศิลป์  แต่งสมุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายคุณานนท์  เหมือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายจรณินท์  จีนน้ำใส
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงจารุพิชญา  ไพโรจนานันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงจิรชญา  มุสิกะปาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงจิรฐิดา  ปัตตะแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายจิรัฏฐ์  จงพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายจิรายุ    หามนตรี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงจีรณา  แทนโป
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายเจเดน  ไอดิน แชปแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงชญาดา  สุกขะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงชญานันท์  ฉิมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศุภกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงชญานุช  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงชฎาณัฐ  พูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๔ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงชนัญธิดา  ริ้ววงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงชนัญธิดา  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายชนาธิป​  แก้วไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงชนิดาภา  นาธงชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายชยพล  ดีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายชยภัทร  พิมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายชยานันต์  บัณฑิตเสน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงชริลดา  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายชวภัทร  เชาวนเกตุ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายชวิศ  เกตุพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชัญญา  รุ่งคล้าย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงชัญญารินทร์  บริสุทธิ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายชัยนันท์  ลิ้มสังกาศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงชิชญาณิกานต์  สุดตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำคุณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณปรีชา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายโชคดี  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายไชยพัฒน์  พันธ์ุประสิทธื์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายไชยวัฒน์  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงญดา  ชาปัญญา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงญาณวี  กำจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงญาณิศา  ตาระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงญานิชาพา  สอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๕ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงญานิศา  มุ่งดูกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงฐาณิสร์  วิวัฒน์กสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายณกมล  สังข์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณฐกร  แม้นเมี้ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายณ้ฐพล  บุญโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายณฐรมณ  ทองหลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงณทิพรดา  สังขวรอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงณปภัช  สุขถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายณภัทร  มุกตา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มณีกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงณรินทร์ทิพ  อินทร์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  พรหมแสนปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายณัฎฐประวิช  โชติรวีนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายณัฏฐ์    ดำรงกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พอกประโคน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  วงษ์สารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายณัฏฐ์นิปุณ  ศรีทรงเมือง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มงิ้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เครือน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายณัฐการ  กลิ่นนวล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายณัฐชนน  วงษา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายณัฐชัย  ไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงณัฐชาดา  รวมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๖ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันพยาธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุดดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงณัฐณิชา  อำพันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงณัฐทิตา  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงณัฐทิวา  ชาคำไฮ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงณัฐธยาน์    เรืองพรวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ร้อยดาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงณัฐพร  สุมณฑา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายณัฐพัชร์  บุญศรีใจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายณัฐพัชร์  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายณัฐภัทร  บุญพึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงณัฐภัทร  ยิ่งบุญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ละม้ายแข
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายณัฐวัตร  ชิตดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายณัฐวัศ  สิงห์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณัฐวิศัยล์ศยา  ธีรโกธารภัณธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณัฐศศิญา  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณิชชา  ฤทธิ์มหันต์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  คชินทร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายตรัยคุณ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๑ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กชายตุล  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงตุลยา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายเตชัส  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายทยากร  ลิจุติภูมิ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายทัศภูมิ  สายทินกร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายทินภัทร  นิลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายธนเดช  คำดี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายธนธรณ์  นาคาพงษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายธนบดี    ฆโนทัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายธนภัทร  วิมลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายธนภัทร  อยู่เลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายธนภัส  เกลี้ยงเทศ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายธนภูมิ  โอนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายธนรัตน์  ฐาปนพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายธนวัตน์  พาชีชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายธนวิชญ์  ธนะภาษี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงธนัชชา  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงธนัชชา  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายธนาคม  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงธนาภา  ศุภรัตน์โยธิน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายธนาวิชญ์  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงธมลวรรณ  ภาโนมัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๒ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายธัชกร  หาญสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงธัญญพร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงธัญญรัศม์  เรืองบุญญลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงธันยภรณ์  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงธาวิตา  ใจไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงธาวินันต์  สุขปั้น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงธิติกานต์  หลานไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายธิติวัฒน์  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายธีทัต  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายธีรเมธ  เพชรหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายธีรวัต  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายธีราทร  รัมกรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายนนทพัทธ์  วอนยอดพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงนพภัสสร  รักซ้อน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงนภัสนันท์    เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชูกิจรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงนภาพรรณ  บรรจงจิตต์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงนภิสา  ศรีมงคลปทุม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงนภิสา  สดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายนรภัทร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายนรวร  ตันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายนราวิชญ์  สุทนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เที่่่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๓ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงนันทรัตน์  สายพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงนันท์ศิกานต์  จิตต์ตาลาน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงนันทัชพร  สอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายนันทิพัฒน์  เกิดบัวเพชร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงนาถวลี  จิตร์มั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายนิติธร  ประสมเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายนุกูล  เครือวงษา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงนุชธาดา  จิระประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงนูรริฟฟาอ์  เบ็ญมุอ์มีน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงจำปา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงบัณฑิตา  สังฆะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงบุญญิสา  อิ่มสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายบุณภัท    บุญวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงเบญญาภา  ทับกิลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายปฐวี  รัญจวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายปฐวีย์  สุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงปนัดดา  อ่วมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงปพิชญา  ประสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงปภัสรินทร์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงปภาวรินทร์    ลิ่มสลักเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พัฒน์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงปภาวรินท์  รักษา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายปภาวิน  ส้มผิว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายปริชณ์  มณีนุช
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงปรินทร  สายธนู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๔ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงปริยากร  ศรีนวลเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงปริยาภัทร  กุลวงศ์วรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายปรียวิศว์  ขันศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงปฤษนี  ขันธนาค
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายปวริศ  วังกานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงปวริศา  สร้อยบาง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงปวีธิดา  มีทุน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงปัญชิกา  ระยางกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงปัญญพร  ปานจินดา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายปัญญากร  ทิมชล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายปาณเดชา   จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงปานจินตนา  พาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงปารประภัสร์  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงปิ่นมุกข์  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงปิยวรรณ  สีเสื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายปุญญโชติ  วิชัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงปุณณภา  เอี่ยมกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงปุณฺิกา  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายเปรมมนัทธ์  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงเปรมยุดา    ภาคสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายผริณ  พึ่งพวก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายพงศ์ธารินทร์  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สิริโสภณวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายพงศ์สิรภพ  พรหมปฏิมา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๕ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กชายพชรภณ  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพชรอร  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายพรภวิษย์  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพรรษชล  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงพราววิมล  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงพฤกษา  เพ่งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายพลปยุต  แย้มนาก
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงพอเพียง  ศรีพรวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายพัชรพงษ์  รื่นมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงพัณณฎ์วิรา  ศิริรังษี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิษฐ์พัชร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงพิชญธิดา  ลันละนา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายพิชญวิทย์  ทวีเศษ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงพิชญา  แจ้งพร้อม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงพิชญาภัค  พูดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนอนงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงพิชญาภา  อุสาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พัฒน์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายพิตติกานต์  สร้อยสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายพิตตินันท์  วิเศษพานิช
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายพิตรพิบูล  สุนทโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  บุปผาสาท
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๖ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงพิมพรรณ  เผือกโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โตทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงพีรดา  บาลี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายพีรพล  แนวมาลี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายพีรวิชญ์  กมุททรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายพีรวิชญ์  รอดฉัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายพีระวิทย์  อุทัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายพีระสิษฐ์  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงพีริยกรณ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงภคมน  ไกรสร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายภคิน  น้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายภณภรต  ดาวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงภทรกมล  พูลบุญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายภพ  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงภรภัทร    ตั้งกิจงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงภรันยา  เงินมาอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงภัคจิรา  เกษวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  ดีสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายภัทรกร  ชัยพิพากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงภัทรนิรนทร์  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายภัทรพล  เงินอ่อน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๑ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กชายภัทรพล  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงภัทรภร  ตั้งกิจงามวงศ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงภัทรภรณ์  บัวบรรจง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงภัทรลภา  สายคำมี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงภัทรวดี  ช้างโฉม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงภัทรวดี  บูรณพล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงภัทรวดี  ฮุยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายภาคิน  สอนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายภานุพงศ์  คงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายภานุพัฒน์  คงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงภารดี  เสาร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงภาวิดา  อาภาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายภาสกร  มนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายภาสพิชญ์  พฤทธิพัฒกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงภิชฌา  กองพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายภีม  ภู่ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงภีมา  ค้าขาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายภูดิศ  ทุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายภูมิ  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงภูริชญา  อินทองช่วย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายภูริณัฐ  สุทธิวนาสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายภูริณัฐ    ฤทธิ์สอาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายภูรินท์  ภูริผล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงมณิชา  หมีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงมนัสนันท์  พลไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงมนัสวี    ค่อยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงมุกมณี  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงเมธาวดี  นุชเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๒ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายยศพัทธ์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงยศวดี  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงรชตวรรณ  มานะรุ่งเรืองสิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายรฐนลท์  สายทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายรภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายรวิชญ์  ช่วงบุญนะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงรวิสรา  ผนึกรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายรังศิโรจน์  เสนคราม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายรัฐวิชญ์  อัครภาวงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายรุ่งรุจ  แพรเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงฤทัย  ห่อนาค
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงฤทัยภัทร  กลิ่นจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงลภัส  กิติเรียงลาภ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงลวิตรา  จิตต์จำเพาะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงลออรัตน์  ธรรมวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงลัลน์ญดา  อุดมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายลานบุญ  รักไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายวชิรวิชญ์  เตียวสมบูรณ์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายวชิรวิทย์  บดีศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์อ่องรัก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงวรรณณิศา  รวยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงวรวลัญช์  จูบาง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายวรวิทย์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายวรัญญู  เสียงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายวริทธิ์นันท์  เกตุเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายวริทธิ์  มีคุณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงวรินทร์  จอมวิญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๓ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1264
เด็กหญิงวรินยุพา  ไม้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงวริศรา  บัวอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงวริศรา  ปิดกวงษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายวสุพล  เย็นจิตร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงวัชรีพร  ใยมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงวาริศา  ทรัพย์ทั้งสาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายวิภู  วิเวก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายวีรชัย  คนึงเหตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายวีรวัฒน์  วงษ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์