ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติณัฐ  ถิรจันทรา
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติเดช  เจนตาบรรหาร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  กิมเปา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวินสุดา  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนันต์ชัยสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติพศ  ประศาสน์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภัฎ  เนตรนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริลาภ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
17
เด็กชายจุติภัทร  คำเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
18
เด็กชายเจษฎากร  ด่วนแสง
ป.6
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายเจษฎากรณ์  นิติสถาปัตย์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญาภา  วราสินธุ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
22
เด็กชายชนะ  เจริญมี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัญชน  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนาภัทร  ภัทรบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนาภา  อารักษ์พุทธนันท์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
26
เด็กชายชยาวุธ  กล่อมพุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชวัลกร  อินทะแสน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชาฎาพร  อัศวพิบูลย์ผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
30
เด็กชายชานน  พ่วงทอง
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชินวัตร  สมบัติหล้า
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีโย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์ไอยรา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัชชา  คูณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฏฐชัย  มัตสยะวนิชกูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งหลุ่ม
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐพล  เครือกุณา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐพัชร์  เจียมกีรติกานนท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐภัทร  โชติพนิเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐวิชญ์  มั่งลิ้ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายณิชพน  สุขจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชากร  นิลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
55
เด็กชายดลสิทธิ์  เทียมเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
56
เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
57
เด็กชายถาวรพัฒน์  กราบขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดทำนบ
คณิตประถม
58
เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทักษอร  ชิงชัย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายทัตธน  ปานสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทัศนันท์  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทิพปภา  สุนทร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
64
เด็กชายแทนคุณ  ใจจริม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
65
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนวรรณ  อรชร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
68
เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายธนเสฏฐ์  ยศฐเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนัญชนก  เย็นกลม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนาทร  พีเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
72
เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายธีรภัทร  ดีสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรากร  ชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธีริศรา  เนตรสน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายนรวิชญ์  คีรีย้อย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายเนวิน  เฮ็งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงบัณฑิตา  วันจะนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงบัวชมพู  กาญจนวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
85
เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายบุรินทร์  เบ็ญจชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
89
เด็กชายปรัชศกร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปวันพัสตร์  กินนารี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทราย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปวิชญา  โฉมเผือก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แพง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
93
เด็กชายปัณณทัต  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
94
เด็กชายปารวัฒก์  โรจนพิทยากร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเปมิกา  พังเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
98
เด็กชายพงฐกานต์  พจชนาถ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายพงศกร  ชินวงค์เกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศ์กร  สงวนอิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
101
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายพชรพัชร์  บุญเดชชัยกุล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพนิดา  ป้อมพอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายพรรษา  วิชิตเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพรหมพิริยะ  ลัทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายพลกฤต  เจนตาบรรหาร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
109
เด็กชายพศิ  สินเกิดสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายพศิณ  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
111
เด็กชายพสิศฐ์  ผ่องพันธ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัฒน์ชกร  อ่อนแป้น
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายพัทธนันท์  วงศ์เฉลิมพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
115
เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชญาดา  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
118
เด็กชายพิชิตพงษ์  เผือกเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  จินตศิริกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
120
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
121
เด็กชายพีรวิชญ์  กวีกิจวิไล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายภัทรชัย  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ชิมเกาะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายภิศเดช  วีรกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายภีมเดช  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
131
เด็กชายภูวเดช  แซ่ใช้
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
132
เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงยลพัชร์  พินิตศักดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
134
เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
135
เด็กชายรวิวัชร  โสดสงค์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายรัชพล  ศรีสำเภา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรัฐดาภรณ์  รองหานาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
138
เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายวรรธนภณ  มะโนวัฒนา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวรรษพร  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มเอิบ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวีรลักษ์  อุปการ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายศมนีย์  กริวนู
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศิริญาดา  ทุเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายศิวกร  ใบพัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
158
เด็กชายศุภกร  หมื่นคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทราย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศุภนัญ  ชันโลน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
160
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสโรชา  นิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายสวิตต์  สัตบุษ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
166
เด็กชายสหวัฒน์  เกิดลอย
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสายธาร  ปิ่นทกูล
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสายป่าน  ชุ่มติ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายสิรวิชญ์  กาวหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสิริกร  เลขะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายสุรพัศ  บริรักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอมรรัตน์  สิริโสภณวรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
181
เด็กชายอัคคพล  คิอินทิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
182
เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
184
เด็กชายเอ็กเซเวียร์  เจค็อบสัน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
นายนิรวิทธ์  จันทร์เยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกณิศา  อิ่มอุส่าห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกนกลักษณ์  วงสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกมนภัค  โกนกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกมลชนก  แพงแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกมลพรรต  สุขหาญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกรภัทร์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกรรณิการ์  คเชณชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกฤตยชญ์  ติเยาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกฤตากานต์  เหมือนเผ่าพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
199
เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองค้า
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูครองทอง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เหมณี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกัญญามาศ  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกันยารัตน์  สวนพานิช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกัลยกร  ชิมิซุ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกาก้า  สระทองคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เรืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายกิตติเดช  คนรำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
210
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุกเหมือนดาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกิตติพัฒน์  อักษรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกุลิสรา  บับภาบุญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงเขมิสรา  แสงเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายคณิธิป  เอี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายคีรินทร์  โพธิ์ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงคุณุตตรา  ทิพย์อุทัย
ป.6
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กชายคุุูณานนต์  เจียมเจิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญพจน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
226
เด็กชายจิรภัทร  ปานขาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายจิรภัทร  ภิรมย์สุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจิราวรรณ  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
230
เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชญานันท์  ขุนติบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชญานิศ  เล้าหะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชฎาณัฐ  มีขำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชนกพล  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชนกันต์  วุฒิพานิช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชนมน  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายชนสรณ์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชนินทร์พร  มะลิพันธ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชนิสรา  โชติพนิชเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชยพล  สิทธิกูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชรินรัตน์  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชัยนันท์  ผมหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชัยวํฒน์  ยางเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชาลิสา  โชติพนิชเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  อนุไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
252
เด็กชายชินบัญชร  กาญจนอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาณิศา  ตัณฑะเตมีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงญาตาวี  โชติเนตร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายฐากูร  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายฐาปนะ  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงฐิตาภา  นุชเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
262
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณชญา  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณญาดา  ฉิมฉลอง
ป.6
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณฐภัทร  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณฐิตา  รูปอ้วน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณธิดา  เพิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณปภา  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัชพล  ใจรื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายณัฎฐกาญจน์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทร์อุทัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ไกรเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายณัฐกันต์  ทิตวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณัฐชนนท์  นวโพธาสกุล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญตะโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไขวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑธา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหยมละ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐดนัย  ยางสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐนนท์  ศิลากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เตชะกุลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณัฐวรา  คงแสงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัฐวรา  คำเอก
ป.6
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณัทกฤช  อุุดมโชคจิราหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณิชชา  พลประทิน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณิชานันท์  เกิดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงดวงฤทัย  เผ่าเทวา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายดวิษ  สมุทระกพงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงดุจดาว  ก่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงดุสดี  นุชนุ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงตรีรัตน์  จิตรคงคา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงตรีวลัยวัล  อังศุโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงตีรณา  มุกดา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
302
เด็กชายตุลธร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเตชินท์  ทองอุทัย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเตชินี  มานะเศวตกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายไตรภพ  เสลาหลัก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายทรงพร  เครือบุญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายทัตเทพ  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายทินกร  ใจมนต์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงทิพรดา  สวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
312
เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธณพล  ขุนศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธนกร  แก่นเคี่ยม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธนกร  แผ้วภัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธนดล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงธนพร  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงธนภร  พงศาชลากร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนภัทร  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนภัทร  ธรรมจง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนภัทร  สวัสดิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธนวัฒน์  ทำวัดไทร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนวัต  บูรเทพ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงธนัญญา  พยาเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์ย่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันอ่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธยานี  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธรรชนก  วงสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธรรมธาดา  จูสมดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธัชชัย  วิจิตรมาลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธัญญาภัทร  ธรรมสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธัญญามนต์  สุทธิภากร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธัณสิริ  น่วมนารี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธันยชนก  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธันยธรณ์  ชินเวช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธารากร  เซ้งเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธีภพ  เอกธาดาธีโรจน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธีรเดช  คงหมวก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธุวานนท์  บุญฑริก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายนฤพล  ภักดีถวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนฤสรณ์  เก่งนาวา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนวพร  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายนันทิชัย  ชาญรักสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนันทิญา  ทรายงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายนับวัน  แสงศิริ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงนิชานันท์  สันติวัฒนาพร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนิตยา  พยอมหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
363
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนิลมณี  คล้ายลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงบัณฐิตา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงบัณฑิตา  จำนงค์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงบุษราภรณ์  กลมศิลป์สิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายปกรณ์ธรรม  สุดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายปฐมภัทร์  เพ็งผาสุข
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วอุย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงปณิสรา  ประโยชน์มี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปทิตตา  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายปรเมศ  ธำรงค์สุต
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
378
เด็กชายประพัชรณ์  สันทัด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงปริยาณัชช์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
384
เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปัณณพร  สุบินประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปัณณภรณ์  แนวน้อยงาม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายปันณภัทร  คำหมอน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปาณิสรา  มิเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปาริตา  ผลอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวขจี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กชายปิยวัฒน์  ตระกรุดแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายปิยะศักดิ์  พงษ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปุณญนุช  สินธุโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปุณณภา  นุ่มนวล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปุณยาพร  แผนคลุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงผริตา  เทพรส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงผริตา  ออกเรียง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายพงศ์พิช  ตุ่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายพชร  พุทธสะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงพรณภา  สังคะกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพรทิพย์  แสนพลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพรพระครู  ชูเลิศ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายพรพิพัฒน์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพรวรินทร์  สิริสิทธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพลอยปภัส  ผานสืบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพัชชา  สังวาลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพัชรดา  แต้มแผน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพัชรพร  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เที่ยงเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพัดชา  เคนหล้า
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายพัสกร  วิเชียรรัตน์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพาณิภัค  จิตรใสเย็น
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพาวิส  ผลอุดม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐตันติกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพิชญา  ประทุมราช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพิมพ์นรี  อภิลักลิขิต
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพิมพ์พิตา  ทวีสูตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพิมรภัส  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายพิรวัฒน์  ตรีเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โม่มาลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพุฒพิชญา  ประเสริฐโชคประชา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เจียมเจิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงภคภัทร  พุ่มเพ็ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายภทรพล  เจี่ยสมบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
444
เด็กชายภราดร  ทิพย์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายภัทรดนัย  จีนสมบูรณ์พานิช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงภัทรภร  พิมพ์โดด
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงภัทรวดี  เงินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กชายภาสกร  ปินเปีย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงภิญญดา  บุญนพ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายภีมพัฒน์  วิเศษสุขปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงมณปภา  พุทจิระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงมิณฑิตา  บัวดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงยศวดี  โยนิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงยุภารัตน์  ทองประหลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ธำรงโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
462
เด็กชายรัชพล  นิ่มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงรินรดา  สาวสุดชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายรุ่งคุณ  กล้วยเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงรุจิภา  ณ บางช้าง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงรุจี  ประกอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงลลิตภัทร  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
470
เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายวทัญญู  ลุทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
472
เด็กชายวรกร  ปัณชยชญ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายวรปรัชญ์  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายวรพงษ์  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายวรภัทร  โดดเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนสิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงวรฤทัย  สุขพัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทราย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์ุกุสุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงวรันยา  พังซา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายวรายุทธ  กลัดกลีบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายวริช  โรจนธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายวริทธิ์นันท์  มิตรนิโยดม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงวรินทรทิพย์  ศิริสุโขดม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายวริศ  แป้นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงวริศรา  ผ่องโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
487
เด็กชายวศิน  เซี่ยงจ๊ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงวศินี  เสือพงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายวสุ  ดีวิหก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายวัฒนฉัตร  ชุณหอังกูรเวส
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงวารีกานต์  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงวิชญาดา  ใคร่หลวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทราย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงวิภาวี  ช่างกุดเวียน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แครเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงวิศรุตา  เลิศพานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอกไม้เครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายวิษณุ  พาหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงศยามล  เฮงไซร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 615 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงศรัญญา  สาลีติด
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงศรัณย์กร  พัฒนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงศรารัฏณ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายศักดิ์ดนัย  แจ้งธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
508
เด็กชายศักย์ศรณ์  ต่วนเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายศิรชัช  พิมพ์ตรา
ป.5
โรงเรียนธีรศาสตร์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงศิรภัสสร  สัตบุษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
512
เด็กชายศิวกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายศิวกร  พัฒนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายศิวกร  พุทธา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงศิวพร  คงศรีวรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศิศิธร  ปิยะอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
517
เด็กชายศุภชัย  แย้มชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
518
เด็กชายศุภณัฐ  สุประพนธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงศุภราภรณ์  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
520
เด็กชายเศรษฐี  พัฒน์ฉิม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงสรชา  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายสรยุทธ  น่วมทนงค์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงสรวรรณ  บัวล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทราย
วิทย์ประถม
525
เด็กชายสหรัฐ  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายสิงหา  วาสุกรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
527
เด็กชายสิรธีร์  ชิ้นปิ่นเกลียว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงสิริกมลณัฏฐ์  ศรีสวาท
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสิริกร  ยองใย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสิริกัญญา  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงสิริขวัญ  โพธิเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสิรีภัทร์  บางบุญสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 โรงเรียนเจี้ยไช้
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงสุกฤตา  ซุ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสุณิสา  บุญนพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสุทธิพงศ์  จตุวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงสุธิดา  พระวันพรมราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีราจันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงสุพรรษา  แสงแพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสุพิชชา  แสงทับทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
545
เด็กชายสุพีรณัฐ  ทึงขำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสุภัชชา  เสือเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำสร้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงอชิรญา  หลวงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
553
เด็กชายอชิระ  ผ่องธัญญา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายอดิศร  เกียรติศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายอดิสรรค์  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนศักดา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายอนันต์  วรรณป้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายอภิวัฒน์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายอมรพจ  ยุพาพิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงอรณิชา  สุวรรณวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงอริยา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงอรุณภัสร์  บุญนิ่ม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายอัคพนธ์  อินบาง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอาณฐินี  ประทุมพงษ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายอาทิตย์  ประโยชน์มี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
567
เด็กชายอุชุกร  จันทิน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงอุษมา  สุนทรโรภาส
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเอริกา  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม