ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธ  อุบลศักดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกตัญญุตา  บุญเฮง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลณวัลย์  พงษ์ประยูร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลภู  บำรุงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรฑรัตน์  บุษบา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรวี  ภู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรวรรณ  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  บานไม่รู้โรย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  วารีนิล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรองกาญจ์  สวัสดิ์สุขิตกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤชอร  เจริญผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตกานต์  ์สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤตยา  เฮ็งวิทยา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณะ  ชัยวิเชียร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกวินทิพย์  สำรวยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
19
เด็กชายกวินภู  ชุ่มน้ำค้าง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญจนา  คนยัง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  เอี่ยมชื่น
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญภัส  แดนสุริยานนท์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณาวงษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองน้อย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  พุ่มกลั่น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายกันณภัทร์  สืบสาย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
28
เด็กชายกันต์ธีร์  บุรภัทรวรากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกันติชา  บุญจำนงค์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิมใชย้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
32
เด็กชายกาญจนวิทย์  จันทรดาสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายกาญจน์  นิลยาน
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกานดา  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์ชนิต  คุณแดงดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
36
เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  เตี้ยเสมอเชื้อ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัทมดิลก
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติพันธุ์  อุบลธรรม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิตติยา  หงษา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติศักดิ์  วุฒิเนตรเนติรักษ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติศักดิ์  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลนภา  ธัชศฤงคารสกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกุลภัทร์  ศุภวิทยาภินันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกุลรดา  ธัชศฤงคารสกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสมประวัติ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พัฒนผดุงวิทยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
49
เด็กชายคณิศร  นครไชย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
50
เด็กชายคมกริช  จิตรนอก
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายคุณานนต์  มณีจันทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคุนัญญา  นิลเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
53
เด็กชายจารุวัฒน์  มาศวิริยะ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิดาภา  บูรณะโรจน์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิดาภา  ฟักเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรทีปต์  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรภัทร  อุทาทิพย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิรัชญา  มากุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
59
เด็กชายจิราเมธ  พวงหอม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
60
เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กชายฉัตต์สิริ  หมีไพร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนกนันท์  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนันธร  วัชรเสมากุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายชนาธิป  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
65
เด็กชายชนาเมธ  นุติพรรณ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายชโยธิน  อยู่แทน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
67
เด็กชายชลธิช  โฉมวิลัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชลนิกานต์  เสือเฒ่า
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
69
เด็กชายชลัฐธร  ลำพูน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
70
เด็กชายชลัทพงศ์  นาคสิงห์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชลินทรา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
73
เด็กชายชัชชน  สระทองพูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชาสินี  เปรมประมล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายชินกฤต  เทอญชูชีพ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุนฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กชายฌาภีม  พบสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
81
เด็กชายฌาภูริ  พบสุข
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงญพิภา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายญาณกร  หื่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายญาณณิน  สุทธางกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายฐปนัท  ถวิลหวัง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิตาพร  รังสิมันต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัลลังก์ปัทมา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กชายณกุลณัฏฐ์  จันทร์สมุทร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายณฐกร  กลองนรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
91
เด็กชายณฐกร  แซ่เฮา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณฐพร  กลองนรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
93
เด็กชายณเดช  วิวัฒน์สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กชายณปภัช  อุ่มสาตร์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายณพรรษนนท  ทาผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณพัชญา  ยอดไกรศรี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายณภัทร  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
98
เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัชชา  เค็มบิง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัชชา  อ่องจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงณัชญากร  จันทร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฎฐ์พัฒน์  สวนผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฎฐา  บวรธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
106
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฏฐ์ปวีร์  เท่าเทียมตน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฏฐ์สิริ  หมีไพร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กาญจนภูสิต
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คล้ายแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรมาศ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐพัชร  กัญวราธนาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐภูมิ  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐภูมิ  มีมาก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐลภัส  ตันสกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐวรรธน์  สละรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐวุฒิ  โครตธาริน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐสินี  บวรธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัตกมล  แทนโป
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
125
เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงณิชนันท์  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณิชากมล  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงดลลชา  เฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
130
เด็กชายดิษย์ประพล  ชมภูพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายเตชพัฒน์  แก้งกองเงิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
132
เด็กชายเตชิต  พึงรำพัน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายไตรสิทธิ์  อรรฆย์ษิต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายทีฆะ  คณารักสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
135
เด็กชายแทนธัญญ์  หาดทราย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายแทนพงศ์  วงศ์เปี่ยม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกร  ปาละกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายธนกร  มุขโต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
139
เด็กชายธนกฤต  เกิดศรีเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
140
เด็กชายธนกฤต  พานิชย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
141
เด็กหญิงธนกาญจน์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายธนพล  ดอกจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
143
เด็กชายธนพัต  ปานโศก
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธนภรณ์  เฮงสิน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายธนภัทร  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายธนภูมิ  พจนารถ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายธนวินท์  เจษฎากานต์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
148
เด็กชายธนวินท์  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธนัญชนก  สุริแสง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธนัฐชา  ฐิติกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงธนัทพงศ์ภรณ์  ตุ้มระย้า
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
152
เด็กชายธนาปกรณ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายธนิสร  เปาเล้ง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญกาญจน์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญวรักษ์  บุณฑริก
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
156
เด็กชายธันไชย  สิริจรรยามงคล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
157
เด็กชายธาม  อยู่บรรยงค์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายธีรเดช  กาญจนาภา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
159
เด็กชายธีรภพ  มีหล่อ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กชายธีรศักดิ์  วงษ์ยะลา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
161
เด็กชายนพภัสสร  กุลนาค
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนเพียรพร  ติรคุณบูรณะ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายนฤเนตร  ชูเจริญผล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนวกานดา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
165
เด็กชายนวภูมิ  นิลศรี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
167
เด็กชายนันทพงศ์  กุลนาค
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนาฏยา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนิชาภา  อภิโชครุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายนิธิพัชร์  ศรีสุพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนิษา  น้อยทิม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
173
เด็กชายบวรลักษณ์  วิไลลักษณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายบุญญฤทธิ์  หุ้นเจริญ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงบุญญาพร  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายบุญรักษา  ภัทภักดิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิกูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปณิชา  เขียวเดชวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
180
เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
181
เด็กชายปภาวิน  มั่นหมาย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
182
เด็กชายปภิณวิช  วงศ์แวววัลย์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงประภาวัลย์  พรพยนต์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปรายฟ้า  พ่วงช่อ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายปริยวิศว์  บุญทับ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปริยากร  บุญญกูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
187
เด็กชายปวริศร์  คงอุดมเกียรติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปวริศา  เสียงลือชา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กชายปวเรศ  เชยแสง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปวิญากรณ์  พงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปวีรภา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
192
เด็กชายปวีร์  ศศะรมย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
193
เด็กชายปองคุณ  วันศุกร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
194
เด็กชายปองธรรม  ปภากรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
195
เด็กชายปัณฑ์  เลิศสุวรรณโรจน์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายปัณณธร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปิยวรรณ  วิมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปิยาพัชร  วงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปุญญิสา  สายทอง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายปุณณวิทย์  เสียงลือชา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงปุณยนุช  สวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
203
เด็กชายพงศกร  ปิยนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
204
เด็กชายพชร  ทองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
205
เด็กชายพชรดนัย  กองแดง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายพชรพงษ์  อิ่มอาบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
207
เด็กชายพชรพล  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
208
เด็กชายพรกิตติ์  วงศ์มณีประทีป
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรประภา  พูลสิน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรพิมล  หนาแน่น
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
211
เด็กหญิงพรรณรัมภา  ถาวรกิจ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพรรณวรท  ดีเหลือ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพลอยไพลิน  หลอยส่วน
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
214
เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพัชรพร  พุมเมน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพัชรพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายพัทธดลย์  งามขำ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายพิจักษณ์  ลาวทอง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพิชชาพร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุ์แดง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายพิชญพงศ์  ศรีไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
224
เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพึ่ง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพิชญาภา  นอกไธสง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิชญาภา  โรจน์บวรวิทยา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
230
เด็กชายพิชญุตย์  อัศววิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
231
เด็กชายพีรณัฐ  อภิรักษ์ธนานนท์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
232
เด็กชายพีรภัทร  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
233
เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพุฒิพร  เชื้อสมุทร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
235
เด็กชายพุฒิภูมิ  เอี่ยมมัน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเพชรา  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สู่ศิริ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีสิริวิบูลย์ชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายไพบูลย์  กัลยาลอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภควดี  วิบูลย์พานิช
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภรภัทร  ศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กชายภัทรดนัย  ศรัทธาผล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภัทรดา  เกตุกร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ดิษเจริญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
246
เด็กชายภัทรพล  นพศิริกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีผุย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภัทรภร  อยู่ยอด
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภัสสร  เครืออารีย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
250
เด็กชายภาคิน  ดาราพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงภาภัส  สุวรรณประทีป
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
252
เด็กชายภาษภูม  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
253
เด็กชายภิญโญณัฐ  สุวัฒน์เมฆินทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
254
เด็กชายภูดิศ  จิรวัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
255
เด็กชายภูเมธ  โอ่งเคลือบ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กชายภูริเดช  กล้าเดินดง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
257
เด็กชายภูรินทร์  ศิริมณี
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
258
เด็กชายภูริวัฒน์  โพธิ์ทวี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
259
เด็กชายภูวณัฏฐ์  ผารุธรรม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงมณินทร  เสริมทรัพย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
262
เด็กหญิงมนสิชา  เสาธงชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงมนัสนันทร์  พิมพ์โพกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงมนัสวี  ฉายพึ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงมรรษกร  จันสำราญ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กชายเมธวิน  บาลี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
267
เด็กชายยศกร  เขียวชอุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
268
เด็กชายยศกร  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
269
เด็กชายรณกร  ดีบรรเจิด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
270
เด็กชายรพีภัค  สิงห์กาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
271
เด็กชายร่มเกล้า  อยู่สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
272
เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
273
เด็กชายรัชคุณ  ศรีพุ่ม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
274
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  คงคาใส
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
275
เด็กชายรัชพล  จิตรค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายรัฐนันท์  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
277
เด็กชายรัฐศาสตร์  รักบุษย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงริญญรัตน์  วงศ์วัชระสิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
279
เด็กชายรุจิกร  เบ็ญกูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
280
เด็กชายฤทธิพงศ์  เลี้ยงเชวงวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
281
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ภู่แก้วเผือก
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
282
เด็กชายวงศกร  อึ้งสิทธิพูนพร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
283
เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตุ้มระย้า
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
286
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรณัน  กองรัตน์สกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
288
เด็กหญิงวรณัน  ขำดี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวรรณรดา  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญรื่น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวรัชญา  สังขสูตร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวรัญญา  ไพศาลนันทน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวรัญญา  วันประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
295
เด็กชายวราวุฒิ  สืบนิพนธ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
296
เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงวริศรา  พัฒนวิบูลกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
299
เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนาดิสัย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงวิฐิรีย์  สุทธิพงษ์เกษตร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวินท์นิศา  สาริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวิรัญชนา  ถาวรนาน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
305
เด็กชายวิโรจน์  ไหมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวีรปภา  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
307
เด็กชายวีรภาพ  เทศสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
308
เด็กหญิงแว่นแก้ว  บุญโต
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
309
เด็กชายศรณาพงช์  วังชนะชัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
310
เด็กหญิงศรัณย์ชนก  ชุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายศรัณย์รัช  นิยม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงศศิปรีญา  ยังให้ผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
313
เด็กชายศศิพงศ์  ศิริชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
314
เด็กชายศิณัชชัย  ป้านทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงศิรภัสสร  ยะถาวร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
316
เด็กชายศิรวิชญ์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงศิริญญา  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
318
เด็กชายศิริภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
319
เด็กชายศิวกร  ลอยลม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
320
เด็กชายศิววุฒิพงษ์  สำราญบำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
321
เด็กชายศุภกร  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
322
เด็กชายศุภกฤต  สัตย์วินิจ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
323
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวีระกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงศุภวรรณ  สุขเสริมศาล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
325
เด็กชายศุภเวช  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงศุภาพิชค์  ช่วยเพ็ญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
327
เด็กชายสรวิศ  พันธ์มี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
328
เด็กชายสหทัต  ศรีสังวรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
329
เด็กชายสิรดนัย  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
330
เด็กชายสิรภพ  ตรีวนิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
331
เด็กชายสิรภพ  นิลเพชร์พลอย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสิริกร  จุ่นเจิม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสิริกาญจน์  วันจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสิริน  ไชยภูมิ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
335
เด็กชายสิริพจน์  ภูช่างทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
336
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงสุชัญญา  โกมุทีวงษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์ตำแย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
339
เด็กชายสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
340
เด็กชายสุทธิภัทร  หลวงงาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสุธิพร  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
343
เด็กชายสุภทัต  วานิชกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงสุภาพร  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
345
เด็กชายสุรสิทธิ์  วงษ์ทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
346
เด็กชายสุวพิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสุสุมา  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
348
เด็กชายเสกข์  สอดสุข
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
349
เด็กชายเสฐวุฒิ  พานิช
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
350
เด็กหญิงแสงจันทร์  เสนาะเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายโสณภาส  จันทโรทัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
352
เด็กชายหทัยทัต  ศรีสังวรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
353
เด็กหญิงเหมวดี  โยมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
354
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
355
เด็กชายอธิภัทร  รัตนากร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
356
เด็กชายอนันตโชค  ชนะสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอนุสรา  วัณณา
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
358
เด็กชายอเนชา  เสือเฒ่า
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอภิชญา  บัวขัน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
360
เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริเอก
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอภิษดา  บูรณมี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
363
เด็กชายอรรถสวิทย์  ดาวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอรวรรณ  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
365
เด็กชายอริญชย์  ตุลยสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
366
เด็กชายอริญชัย  พะโรศิลป์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอริศรา  ปลดเปลื้อง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
368
เด็กหญิงอลิษา  ปลดเปลื้อง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชิ้นปิ่นเกลียว
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
370
เด็กชายอัควิน  เจริญมี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอัญรินทร์  วิชิตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
372
เด็กชายอัสนี  ประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
373
เด็กชายอาทิตย์  ตนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
374
เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอารีรดา  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
376
เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
นางสาวกนกพร  ปะสะนะ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑแก้ว
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงกรกนก  หลิมเล็ก
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายกรมิษฐ์  ฤกษ์โหรา
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงกฤติมา  แก้วศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายกฤษกร  ผมอินทร์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงกวิสรา  บุญถนอม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเงิน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวกันต์กมล  วงค์วี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายกันต์ธีภพ  พรจงมั่น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวกันตนา  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
389
นายกิตติภพ  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงนิ่ม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงกุลิศรา  วัฒนพงษ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวเขมจิรา  อยู่เป็นสุข
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวจิดาภา  พวงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวจิดาภา  ยิ้มย่อง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงจิรภิญญา  แปลงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายจิรันธนินท์  ครุฑอ้น
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวจิราวรรณ  ศรีคุณากร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงชฎาพร  เรืองคำ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงชนิกาณต์  จิโนเขีบว
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
นางสาวชมพูนุท  ซุยยะกิจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงชัยญา  สัตยกุล
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงชุติมา  ตุ้มม่วง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวชุติมา  อึงฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงญาณิศา  โอปัณณา
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงฐิตาภา  ขันตี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวฑิตฐิตา  เกิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรามเล็ก
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณฐนนท์  ปิยนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณฐมน  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
417
นายณภัทร  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายณรงค์รัชช์  ยงศรีปัญญะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
419
นางสาวณวิภา  เสาธง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณัฏฐ์นะรี  พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงณัฐกมล  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมธียุทธ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปั้นตระกูล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายณัฐกิตต์  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายณัฐชนนท์  ซิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวณัฐฐาพร  แก้วประสม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กชายณัฐฐิวรรธน์  สุทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวณัฐธิดา  นิลวงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
429
นายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายณัฐพล  ยอดพินิจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
431
นายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงดลนภา  ซิ้มอำพร
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวดาราวดี  กลิ่นพวง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
434
นายติณณ์  ศรีรุจิเมธากร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงทิพย์สุดา  กล่อมสมร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนกร  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธนภัทร  งามรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธนิดา  เนื้อเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธเนศพล  ศรีปัญญา
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธัญชนก  บัวพรม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธัญรดา  ดอกขจร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
444
นายธำรงรัตน์  เสรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธีรกานต์  ขำสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
448
นายธีรภัทร์  คะเลรัมย์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
449
นายธีรสิษฐ​  ลิ้วห้อง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
450
นายนที  จิวยิ้น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายนนท์นที  ช้างแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายนนทภพ  รังษีสุกานนท์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายนฤชิต  อื๊อนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงนัชชา  ธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายนันทพงศ์  จอมดวง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนันทิศา  ศิริรังษี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงบุญญาพร  สุขวัฑฒโก
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปฐมาวดี  ตัณบริภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวปนัดดา  ทองชมภูนุช
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวปนัดดา  ลักษณะโต
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
464
นายปภังกร  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงปภัสสร  ประวิงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปภินดา  เกิดเสมอ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปรเมศวร์  แย้มขยาย
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปรียดา  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวปรียานุช  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
472
นางสาวปัญญาพรรณ  ลุนไธสง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
475
นายพชรพงศ์  บัวควาน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพชรอร  จันทร
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
นางสาวพบพร  โฆษิตวรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพรปวีร์  พลับอิน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายพลิน  สุวรรณ​ศรี​
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
483
นายพันธุ์สุนทร  คัมภิรานนท์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพิชญางกูร  พ้นภัย
ม.2
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพิริสาร์  ธนิศร์ธนันต์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพีรญา  คำขวัญ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพีรดา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์เย็น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
491
นายพุฒิพงศ์  มีผิวหอม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงเพชรัตน์  สุขสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายเพทาย  แร่เงิน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวแพรวนภา  เหมาะสมัย
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงแพรววนิต  เกตุน้อย
ม.2
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
496
นายภัทรพล  ชมภู
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชิดฉาย
ม.2
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
499
นายภาณุวัฒน์  สุวรรณกูฏ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายภูมิศักดิ์  เครื่องพาที
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงภูริชญา  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงมทินา  กระแสเทพ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวมนัสนันท์  เหมือนชู
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวมลธิชา  มั่งมีผล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงเมทาวี  กันเกลา
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายเมธวิน  แพรสี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงเยาวเรศ  คำฐี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวรักษิณา  มาฆะนุกิจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายรัชนพ  ชินพะวอ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
511
นางสาวรัฐธิญา  คำช่วง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงรินรชา  รสชุ่ม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงรินรดา  ยกกลิ่น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงรินรดี  นิลขาว
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวนัชพร  น้อยสกุล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวรภร  สุขอร่าม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวรภัทร  ศีลาเนียม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงวรรณวนัช  มหาดเล็ก
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงวรวรรณ  บ้านโก๋
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายวรเศรษฐ  พงศ์จิรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
522
นางสาววรินทร์ทิดา  ธนาทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงวรินธร  น้อยคำฤา
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงวริษรา  วุฒิกรพงศ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แสงพันธ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายวสุพล  หมอยาดี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญเย็น
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงวิภาวี  แดงสียุน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีลานันท์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงวิรมณ  กรีธาพล
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายวิศรุตน์  สังกะสี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายวีรวัชร  โสภนราพงษ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายวุฒิกร  สีสด
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงศศวีณา  ทองบัว
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมะ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวศศิกานต์  ม่วงโพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
537
นางสาวศศิประภา  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
538
นายศักดิ์สิทธิ์  โหมดแจ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายศิรสิทธิ์  เกตุผล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยแสง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงศุวิมล  ตาเสน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวสโรชา  ชิวปรีชา
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
544
นายสิปปกร  ยังกิว
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวสุกัญญา  โสภา
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
546
นายสุพจน์  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงสุพิชชา  ปี่แก้ว
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวสุภาพร  อำโพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงสุมลภิภัทร์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายสุเมธี  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายสุรภูมิ  ศรีสกุลอำพร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กชายสุรศักดิื  นุชเกษม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
553
นายเสาวภาคย์  ไพโสภา
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงโสรยา  แกมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวหนึ่งฤทัย  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายอชิรวัตติ์  อภิลักษ์นุกูล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
559
นายอภิวิชญ์  บูมิ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายอมรเทพ  ขุนเพชร
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายอรรณพ  อึ้งแย้ม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอรรถพันธ์  สิริกัลยาณธรรม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายอรรถวุฒ  พิมเพราะ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงอริสรา  สารเนียม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงอสมาพร  ฮวบขำ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายอาชวิน  สามบุญลือ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
568
นายฮัสซัน  อัลบูดาจี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กหญิงกชกร  เพิ่มสุวรรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกชพร  บัวบาง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วยิ่งโยชน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกนกมณี  เหมาะสมัย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่ามอิ่ม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกรวรรณ  มาตาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกรวี  เดชฉกรรจ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายกฤตกร  คำมหา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกฤตพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กชายกฤตพล  แฝงวัด
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายกฤตยชญ์  ธนโชติศราวุธ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กชายกฤติคุณ  สมวงษา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกฤติยาพรณ์  วิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงกวิตา  พ่อค้า
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กชายกวิน  เทียนพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงกวิสรา  สีแพน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงกษิรา  อังกูรจารุชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายกสิกร  เล้าสินวัฒนา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายก้องกิจ  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
588
เด็กชายก้องภพ  พลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกัญจน์ชนัช  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกัญชพร  เผือกทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกันตพงศ์  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กีเรียง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กชายกาญบุญ  สุนทรวรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวลมัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงกานต์รวี  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายกำชัย  พิมเพราะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายกิตติพจน์  มีอยู่
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงกิติญา  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายกีรติ  ด่านราชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงกีรติกา  สุดดีพงษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงกุลจิรา  ปั้นตะกั่ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายกุลวิทย์  ชูวงษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงเกศกนก  นุชประสิทธิื
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเขมจิรา  สุทินนะ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงเขมิกา  ขุนนุช
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
611
เด็กชายคงชนะ  สิทธิโสม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
612
เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายคณิศร  อยู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายคุณัชญ์  โชตติกเสถียร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงเคฬิน่า  เสียงเกษมบาลมาเซด้า
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงฆรวัณณ์  ลิ้มเรืองอนันต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายจักรภัทร  ชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กชายจารุพัฒน์  เพิ่มพูนทวีชัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงจิณัฐตาษ์  ลิ้มติ้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงจิตณิชา  สุวรัตน์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงจิตตานันท์  คณากูล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงจิตตานันท์  อุ่นทา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงจินดารัตน์  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
626
เด็กชายจิรภัทร  ถาวรกิจ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายจิรภัทร  ภู่เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์เภสัชบัณฑิต
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงจิราพัชร  กองน้อย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงจีรนันท์  จันสำราญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงจีรภัทร  เทศสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กชายจุมพลภัทร์  สายโกสุม
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายเจษฎากร  นาทะคำ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงฉัตรธิดา  มีช่อตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงชญานัน  มั่งมี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กชายชยธร  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
638
เด็กชายชยพัชร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชยานันต์  ดำรงค์เวช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
640
เด็กชายชยุต  คงคล้าย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงชลธิชา  ชวดคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงชัญญานุช  สาธุการ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กชายชัยภัทร  กิจสกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงชาลิสา  เส็งสาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
646
เด็กชายชินลักษณ์  ทรัพย์กุศล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เล็กพ่อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงญาณภัทร  กตัญญตาพงษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงญาศิกานต์  วรศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงฎารภรณ์  โลหะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงฐิตาพร  ประมูลสิน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงฐิตาภา  รังสิมันต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายฐิติพงศ์  คล้อยวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายณฐกฤต  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายณฐนน  ทรัพย์ประสงค์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
659
เด็กชายณพล  วัฒนกูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณพัชญา  ภู่ห้อย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณพิชญา  สามพันพ่วง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงณภัทร  กิตติวรปรีดา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายณภัทร  มณีประสาทพร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
666
เด็กชายณัชคุณ  นิติธารากุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณัชชา  รอดมณี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บางเมือง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงณัฐณิชา  โค้วนิเส็ง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรักษา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายณัฐธวัช  ทรัพย์อนันต์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทร์เทียน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงณัฐปรียา  เพ็งพงษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายณัฐพัชร์  มุยเจริญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายณัฐรัตน์  แพงอุ่ม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
684
เด็กชายณาคิณ  น่วมจะโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงณิชยา  ศฤงคารชยธวัช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงณิชา  สระทองมอญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงณิชากร  โอภาสประกายมาศ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงณิชานันท์  ขวัญดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายณิชาภัทร  เซ่งตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
691
เด็กชายเดชดนัย  ยวงน้อย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กชายตะวัน  จันทรา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กชายถิรนัย  ม้าละออเพชร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงทศวรรณ  งามเปาะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงทักษพร  เติมอารมณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กชายแทนคุณ  ป้อชำนิ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายแทนไทย  เตาไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธนกร  กาญจนะเกตุกีรติ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายธนกฤต  พิมเพราะ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงธนกฤต  รอบจังหวัด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงธนนันท์  จันทร์เนตร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธนพร  คชชา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธนพร  ฐิตธรรมโม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธนภรณ์  กิตธ่ารเมธี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กชายธนภัทร  วิลารรณ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงธนภัส  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงธนวรรณ  เบญจรงค์สิน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธนวัตน์  จันทศร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธนวินท์  นิจผล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงธนัชชา  กองศรีกุลดิลก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงธนัชชา  กำจรเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงธนัตถ์ศรณ์  มะปัญญาทิพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงธนันณัฏฐ  นกงาม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายธรรมภณ  หงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
716
เด็กชายธรรศธรรม  เชาว์พานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
717
เด็กชายธราเทพ  เมฆกิจ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญบงกชรัตน์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กหญิงธัญชนก  โชคธนานุกูล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธัญชนก  นาคขำ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธัญญนันท์  สิริพัฒนาสมบัติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
722
เด็กชายธารธรรม  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายธีรชัย  ทองเถื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธีรดนย์  เพ็งนาเรนทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
725
เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นเกษม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
726
เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนนทพร  ต้วมศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนพภัสสร  กองทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
729
เด็กชายนพรุจ  รุ่งวิทยา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนภัค  ทุนพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
731
เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนลพรรณ  ยิ้มใย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนัฐริการ์  สุโข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
734
เด็กชายนัธทวัฒน์  สีพึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กชายนันทชัย  เขียวหอม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงนันท์นภัส  โฆษเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนันทัชพร  นราแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงนิติวรรณ  เติมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนิศารัตน์  ภูทองอูบ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
741
เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริองอาจ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายบรรพต  ทิตภิญโญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงบัญจรัตน์  วิจิตรานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กหญิงบัณฑารีย์  ผัวะทอง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทียนวิไล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุฉันทบุตร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงบีบี อาอีชะห์  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงเบญญพร  นัทธ์หทัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงเบญญาภา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงเบญญาภา  คุรุการวัฒนา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงเบญญาภา  จ้อยสาคู
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วิบูลย์พานิช
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปภินวิช  ชุนธีรศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
756
เด็กชายปรมัตถ์  ดอนจุ้ย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปรวีร์  อินทรวัตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายประภวิษณุ์  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงประภาพรรณ  ผิวเผือก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
761
เด็กชายประภาวิษณุ์  กล่ำงิ้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงประวิตรา  นาคมงคล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
763
เด็กชายปราการ  ยกกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปราณปรียา  โกสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปราณปรียา  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปราณัท  พุกพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปริชญา  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปริตา  ถิรพเจริญ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงปริยากร  ชูผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปรีชญาน์  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดำนา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปวรรุจ  ศุภวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปวัน  สุขเพ็ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปสุตา  ปาลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศุภวิทยาภินันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปิยธิดา  พรหาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
779
เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปุญญดา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปุณฑริกา  เฉยเก่า
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปุณณวิชญ์  ขาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพชร  ฝ่ายบุตร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพชร  หงษ์อาราม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพรปฎิมา  จันทะดอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพรปวีณ์  องคเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพศิน  บรรเจิดจรัสเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
790
เด็กชายพสิษฐ์  พันธ์สาคร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพัชรพล  ทองเอม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพัศรุตม์  พงษ์กุลภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพาคินทร์  ชยาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพิชญธิดา  พลาผล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญบุญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผลอินหอม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพิพิธชัย  อ่อนนาง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  บุญวัฒน์ถิรนนท์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ประกอบมงคล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพิมมาดา  อร่ามฉาย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพิราอร  ยามเย็น
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพิศณาวรรณธ์  มีสัตย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพิศาล  ลักษณะโต
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพีรฉัตร  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
812
เด็กชายพีรเดช  บุรีงาม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพีรศุภ  เลิศทัศนีย์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพุฒิพร  กุมพานิชย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงเพียงออ  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงแพรพิลักษ์  หลายพูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงแพรวา  เจียมตระกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กหญิงภัทรจุฑา  โพธิปิติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงภัทรญาดา  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กชายภัทรพล  ไชยทวีลาภ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
822
เด็กชายภัทรพล  ศิลาทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงภัทรมล  ม่านทอง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายภาคิร  พันธ์ุพานิช
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กชายภาสกร  วงษ์เปีย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
826
เด็กชายภูดิส  วิชิตชาญ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
827
เด็กชายภูผา  ตั้งวีรชาตกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
828
เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กชายภูริณัฐ  จันจันทร์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
830
เด็กชายภูริภัทร  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายภูริภัทร  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงมนสิชา  ตันศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงมุจิรานันท์  วงษ์เงิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กชายเมชวิณ  ดิษาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงยลดา  ภู่รัก
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายรณกร  สอยไม้
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงรัชนีกร  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
838
เด็กชายรัชพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรัมภ์รดา  สาหร่ายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงลภัสรา  สิริเนรกัณฐี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงลวณากร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงลัลน์ญดา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิงห์เมือง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
845
เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
846
เด็กชายวชิรวิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายวชิรวิทย์  เข็มนาค
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงวรรณนภัส  กองแดง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวรรณรส  นิจฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวรรณิษา  พิงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวรฤทัย  เกศทองคำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวรัชยา  ตรีเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวริศรา  เมฆนาคา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวโรดล  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวศินี  สวนเพลง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวสุพล  ด้วงสงค์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวังราช  มีน้อย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
859
เด็กชายวายุ  คำแพร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  ชมภูพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวิลาสินี  กาทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวีรภัทร  ศิรินาวี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงศยามล  จารุภา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายศรัณยพงศ์  ทิพย์บุญมี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงศรัณย์รัก  ธรรมโม
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงศศิพร  เชื้อสมุทร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงศศิวรรณ  มัธยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
868
เด็กชายศิรปาน  จริงจิต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กชายศิรศักดิ์  อังคสุทธิพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงศิริพร  คล้ายเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
871
เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสิ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
872
เด็กชายศิวกร  กรกวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงศุทรา  องค์ทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กชายศุภกร  พวงระหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงศุภกานต์  วงษ์ไสว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
876
เด็กชายศุภธนิศร์  ศักดิ์อิสระพงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายศุภศิลป์  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
878
เด็กชายศูถกิตติ์  ุตั้งวีรชาตกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
879
เด็กชายสมชาย  สังวาลย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
880
เด็กชายสรณ์สิริ  พฤทธิ์ปริญณรัฐ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
882
เด็กชายสราธิป  สุคนธา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสริดา  มลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสวรส  บริรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสวรินทร์  วุฒิเนตรเนติรักษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
886
เด็กชายสิทธิชัย  คำพวง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายสิรณัช  สุวัฒนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงสิรภัทรฌากุลนรี  จันทร์ละมูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉินทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสิริธิดา  เจิมนาค
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
894
เด็กหญิงสิริลดา  ไวยวุฒิ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายสีหนาถ  อนุชา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงสุจิรา  ปานเนียม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงสุชาภัคร  ลี้สัจจาสาคร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสุปรียา  พรหมสร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสุพศิน  มงคลวณิชยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มมีศรี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสุภานัน  แก้วทับทิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสุมิตรา  พืชนะผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
905
เด็กชายสุวัจน์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงสู่ขวัญ  คุ้มมาลัย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
908
เด็กชายเสกสรร  นวลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
909
เด็กชายเสาวภาค  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชุ่มนาค
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอคิราภ์  สุธรรมวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงองคอร  อารัย์รบ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอติรุจน์  แสงมณี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอธิคุณ  อติชาตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอธิคุณ  อวิรุทรัสกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอธิชา  อัครพิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอธิพัฐ  พิพัฒน์วงษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอนัญญา  ชำนาญนาวา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงอนัญญา  อภิโชครุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอนุทัต  มิตรดำรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอภิณห์พร  พุฒพีระโรจน์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอภิวัฒน์  สวัสดิ์สุขิตกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
925
เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอรกัญญา  เตี้ยชั้ว
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงอรณิชชา  อุระชื่น
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงอรไพลิน  ประชาสุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอริญชยา  หนูนาจรูญเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอริศรา  มาอินทร์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอริสรา  พวงกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอรีรัตน์  บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอรุณนภา  จันทร์ประทุม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอัครศรัณย์  ประพันธ์พจน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชมใจเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายอาทิตย์  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอาภัสรา  ชื่นเชื้อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
938
เด็กชายอุณาโลม  สุกใส
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
939
เด็กชายเอกชัย  ทวีไกรกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงไอยวริญ  ทางทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม