ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  ทิศา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรนัท  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
4
เด็กชายกวินภพ  เอี่ยมขำ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวิสรา  ปั่นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ฉวีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติพัฒน์  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เหลานาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
9
เด็กชายคุณากร  ฟูฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
10
เด็กชายจักกฤษณ์  วงษ์มณี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฉัตรชนก  ฉายาชวลิต
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงฉัตรทิดา  ฉายาชวลิต
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
14
เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์  มะโนกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชลณัฏฐ์  วัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชาลิสา  ประมวลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติณธร  ธนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
19
เด็กชายณฉัตร  นัคเรศ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัชชา  เจนจิรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐพล  กิจการเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐภัทร  ไกรวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
23
เด็กชายณิธาน  พงษ์สุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
24
เด็กชายดนเดช  บรรจงอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
25
เด็กชายติณณภพ  นามปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายทินกฤต  เรืองบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
27
เด็กชายธนกร  ทิพเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
28
เด็กชายธนกฤติ  ประกาสิเน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
29
เด็กชายธรรมรัตน์  ชายหาด
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
30
เด็กชายธัชพล  ตองศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญจิรา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญชนก  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธัญชนก  อรุณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
35
เด็กชายธีภพ  ทองบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
36
เด็กหญิงนปภา  สุระภี
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนพวรรณ  ยี่ภู่
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนลินนิภา  ฉิมบุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
39
เด็กชายนัชชวินท์  เชาวศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนันท์นภัส  แววดี
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนาวิการินทร์  อรัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
43
เด็กชายปณิธิ  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
44
เด็กชายปภาวินท์  ศรีสนาม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
45
เด็กชายประทีป  จักรวาฬนรสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงประภาศิริ  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปีย์วรา  พงษ์วารินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ชุตินันทกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปุณณมา  ชูขาว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงปุณยภา  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
52
เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
53
เด็กชายพงศกร  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
54
เด็กชายพงศธร  ทองกำเนิด
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
55
เด็กชายพงศ์ภัค  จักรวาฬนรสิง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพนัชกร  ชาญด้วยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
57
เด็กชายพรต  จูด้วง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรรณปพร  พุ่มห้วยรอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก
คณิตประถม
59
เด็กชายพสธร  เชาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพัชรมัย  พัฒนาภร
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิชญดา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิชญาภัค  ห่างภัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เป้าประจำเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพีรดา  บ่อเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพีรดา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพุธิตา  พุทธานุ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภคนันท์  ช่วยชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
70
เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
71
เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
72
เด็กชายภูมิพัฒน์  ประกอบศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
73
เด็กชายภูริพัฒน์  บรรเทาทุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงภูษณิศา  พลอยเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงมนิชญา  รัตนรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น. 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงมาธวรรย์  ตั้งความเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
77
เด็กหญิงรวิษฏา  สุภาพศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวชิรญาน์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวิราวรรณ  เลิศลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
81
เด็กชายวีรภัทร  กาญจนกันติ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
82
เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศิรดา  ชลาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศิรประภา  พันธุ์โยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
86
เด็กชายศุภกฤต  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
87
เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศุภชนก  สุภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
89
เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
90
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสิรภัทรา  ผ่องสามสวน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุธิมนต์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
93
เด็กชายสุรพงษ์  เก่งเรือ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
94
เด็กชายอภิภู  วัฒนสหภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอภิสรา  แก่นจันทร์ทา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอภิสรา  แพสา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอรพิชานันท์  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอาทิติญา  เชื้อคำ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
99
เด็กชายอานนท์  เลี้ยงธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กชายกนกพล  ปติตังโข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกมลวรรณ  เตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลุนละวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนละวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกัลยารัตน์  จินตะนา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
108
เด็กชายกิตติศักดิ์  หอมฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงแก้วปภัสร์  แว่นมณี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงคณภรณ์  จันทร์ขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
111
เด็กชายครุฑธาเทพ  สินิทธ์สกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
112
เด็กชายจักริน  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชนม์นิภา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
114
เด็กชายชนาธิป  เซี่ยงป๋อง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชนิศา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
116
เด็กชายชยธร  พัชญพิศาล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชินภัทร  เอื้อตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
118
เด็กชายไชยวัฒน์  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
119
เด็กชายฐเดช  ยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฎฐ์ชิตา  แพทย์นัทธี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ่งพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
123
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  วุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฏธิชา  วุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐชยา  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
128
เด็กชายณัฐนนท์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณัฐมน  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงดารินทร์  พันโน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
131
เด็กชายดิฐิพัฒน์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงดีพอเพียง  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงทักษพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงทักษิอร  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  งาสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงทิพปภา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
137
เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธนกฤต  ณะตา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงธนพร  เผื่อแผ่
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนวัฒน์  บัณฑิตพุทธ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธนัชชา  วงพิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธนิก  ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธมณ  ปลื้มเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธมน  วงศ์มาก
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธัญญธร  วงศ์รักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจริญมี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธีรพันธุ์  แก้วตรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงนฏกร  บุญศิริคำชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนันท์นลิน  สิงห์พะเนาว์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
152
เด็กชายนาคินทร์  ไชยบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนีรชา  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนุชพิชชา  วรุตมะสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
156
เด็กชายปกรภัช  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรืองบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปริชาติ  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
159
เด็กชายปุณณวิช  ปาแน
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
160
เด็กชายปุณนุวัฒน์  งามสม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
161
เด็กชายปุณมนัส  ใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพงศกร  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพชรพร  ถาวรวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
165
เด็กชายพชรพล  มีนาค
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
166
เด็กชายพัทธดนย์  พึ่งดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพิชญภูมิ  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพิชา  มาลัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ควรจาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพิมพิศา  บริบูรณ์สามัคคี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพีรดนย์  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
173
เด็กชายพีรวิชญ์  ผูกดวง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจือจุน
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
176
เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภูวริส  หุ่นเก่า
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงมัลลิกา  บัญญัติ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงรินรดี  เอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงวริศรา  ทับทวี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
183
เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
184
เด็กชายวัทธิกร  เกสโร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
185
เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
186
เด็กชายศิวกร  อัศสานึก
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงศุภนิดา  จันยมิตรี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงศุภสุตา  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงศุภิสรา  อินธิราช
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
192
เด็กชายสิรภพ  อำภา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนโสภณพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้ววิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงหรรษมน  มะคำไก่
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
197
เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอนัญญา  โล่งจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีงาม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอรวรา  ศรียันต์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม