ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง ชั้น 2 ป.3/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายจิรภัทร  แดนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
2
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ้ยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
4
เด็กชายเชษฐา  การชลไชย
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
5
เด็กหญิงซอบารียะห์  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านรานอ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
7
เด็กชายซัมซุดดีน  อีแต
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงซัยนับ  แมะเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
คณิตประถม
9
เด็กชายซุลกิฟลี  เชอมือ
ป.4
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
10
เด็กชายซูเบร  ตาเฮร์
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
11
เด็กหญิงซูไรยา  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
12
เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  กาเสาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงซูฮัยณีย์  กาลอ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
14
เด็กหญิงดามีนา  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงต่วนนูรฮัสเมีย  นิฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
16
เด็กหญิงต่วนอัมนานี  สะดี
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
17
เด็กหญิงตะวันนี  หิเล
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธิภาวดี  มีตัน
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนัสรีน  ยะผา
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนาซูฮา  ปูเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
22
เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
24
เด็กชายนิมูฮัมหมัดซอฟาร์  เจะอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนุร์อมาเลีย  เจ๊ะเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง ชั้น 2 ป.3/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงนูรมีย์  เจะสอเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนูร์สลีฮา  นาราวัณ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนูรอัยณี  ดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนูรอัยนี  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนูรอัยรินทร์  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนูรใอนี  บุตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนูรฮายาตี  โตะเดะ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนูรีสา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  กาเด
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
36
เด็กหญิงนูรูลอัยมาน  มุเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงบัลกิซ  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงบิสมี  ดือมาหนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงบุศราวดี  โคสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
40
เด็กชายบูคอรี  ดอปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปวริษา  พงษ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปุณญรัตน์  เพ็ชรสากร
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การชลไชย
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฟัยรุส  อาลีมามะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฟาตีมะห์  ลีเงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฟารีดา  สาแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฟิรดาว  มูหนะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
48
เด็กชายฟุรกอน  เจะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
49
เด็กชายไฟซู  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
คณิตประถม
50
เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง ชั้น 2 ป.3/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงรอดีฟะฮ์  แวบาเห็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านรานอ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงรอหายา  สากูวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงราเนีย  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงริณดาริส  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
55
เด็กหญิงรุสนาณีย์  ตือเงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรูวัยดา  เจะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
คณิตประถม
57
เด็กชายวงศกร  จันทรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
58
เด็กชายวันมูฮัมหมัด  วาแวนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวิลดา  ยาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสาวานีห์  สาแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
63
เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
64
เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงอัฟฟานู  มะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงอัลฟาตีมะห์  สะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงอัสมะ  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
68
เด็กหญิงอาฟะห์  แลบา
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงอาฟีฟะห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านรานอ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
71
เด็กหญิงอามีนา  สังหรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
72
เด็กชายอาลีฟ  ดอนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอาวาติฟ  อาลีมามะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยันยา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอาอิซะฮ์  ดอเฮ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ป.5/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกมลชนก  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเกวลี  แดงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจันทรวรรณ  เถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจัสมิน  จารง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนุสริน  ซาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนูรซามีรา  เจ๊ะแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนูรซุลวีลาวาตี  ซูเดง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนูรดียานา  เจ๊ะเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนูร์ตัสนีม บาตรีเชีย  ตาแป
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
86
เด็กชายมุมินทร์  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
87
เด็กชายมุสตากีม  ดอคอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
88
เด็กชายมูฮำหมัดไซดิง  ยาโงะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
89
เด็กชายมูฮำหมัดฟัรฮัม  สะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงยัสมีย์  แมลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
91
เด็กชายอิกรอม  วาโด
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
92
เด็กชายอิซซุดดิน  ดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
93
เด็กชายอิสมาแอ  โตะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
94
เด็กชายอุบัยดิลละห์  สะเตง
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอุษมา  มูนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฮัสมีรา  กะโด
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
98
เด็กชายฮาฟิซ  บีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
คณิตประถม
99
เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงฮุสนี  เจะโซะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฮูไซนี  อาแวอีแต
ป.4
โรงเรียนบ้านหลักเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ป.5/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กหญิงซีตีซัยนับ  เจะเค๊ะ
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงไซนับ  แวบาเห็ง
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัจมี  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเตาฟิก  อาดำ
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงนูรฮายาตี  กูนา
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนูรีซัน  โต๊ะแวอาลี
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงบุสรอห์  มะเด็ง
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายฟาฏิร  หะยีดอรอนิง
ม.3
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงฟาลูจา  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายมุซอับ  ยานยา
ม.3
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายมุฮัมมัด  มูเซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายรอมาฎอน  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงไรญาน  พานามิ
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงแวซีตีฮายาร  ดูมีแด
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายอาดิ๊ล  แมเราะ
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงฮัสลีนา  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงฮาซียน  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 ป.5/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายกฤษกร  บุญปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงคอลีเญาะ  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจัสมีน  แวจิ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
124
เด็กชายชารีฟ  ดอคอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
125
เด็กชายซอฟวาน  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงซากียะห์  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงซาดีลา  ลางิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงซาฟูร่า  หาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงซารีฟะห์  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายซุลกิฟลี  ดือราเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงซุลฟาร์  คาเร็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายซูฟียัน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงซูไวบะห์  ตาเปาะโตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงไซนูน  ตอเลาะโง
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงญาซีรา  สานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
136
เด็กชายณ อีล  อาลีเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงต่วนอัฟนาน  โต๊ะกูยือแร
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงตักวา  บันสุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนกร  นิลพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธัชพล  นวลลภ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เข็มเงิน
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนาซีฟะห์  วาจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงนาซูวรรณ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงนาดา  หลำหลี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนาเดียร์  กามาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนาอีมะห์  กาโฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 3 ป.6/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กชายนิซูวัยดาน  ดาลาฮา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนินาซีฟะห์  แอเสาะหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิฟาติน  ปูตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนิมุมีนะฮ  สามะแอ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนุรดียานา  ดูมัด
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนุรฟีตรีห์  บาโระสะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนุรไอนี  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนุรไอนี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงนูรนัจญ์มี  อาแวอีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงนูรฟิตรี  บือแน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงนูรมี  สะเตง
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงนูรลัยลา  ดาฮามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงนูรลีษา  บาฮี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงนูรอาซีรา  เฮ็งปียา
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงนูรฮายาตี  เราะแตวา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนูรีซัน  หะยีมะมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนูรุลซันนะห์  ดือมาหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงนูรูลตัสมีน  ถีเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แวเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพาตีเมาะ  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงฟาซีละห์  บาราหาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฟาตีนัน  มละมีเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงฟาเตียะ  อีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฟิตรี  เจ๊ะอาแว
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฮาสานะ  ตาหยง
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 3 ป.6/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงฟิตเราะฮ  กูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงฟิรดาว  สุโลง
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงฟิรดาว  อะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฟุตรี  มูฮิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายฟุรกอน  บีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายฟุรกอน  สาแล
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงมาซีเตาะห์  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงมารีนา  สูหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงมารีอาร์  หน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
190
เด็กชายมุสลิม  ดาโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายมุสลีมิน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยยีดิลฟากิฮ  บิ้ง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
193
เด็กชายมูฮัมหมัดยิปเรย์  หามะบูเกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายมูฮัมหมัดริฟอัต  คารี
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
195
เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟีร์  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
196
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายมูฮัมหมัดอิดฮัม  แวสาเมาะ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
วิทย์ประถม
198
เด็กชายมูฮัมหมัดอีกรัม  มีมะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
199
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  ดาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริด  หะยีอุมา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
201
เด็กชายมูฮำหมัด  ตาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงยัสมี  หิเล
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายรอมะฎอน  ยีปาโล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงรุสนา  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงโรสมาริน  ตายง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงวีอาม  แมโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายแวอับดุลเลาะห์  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงสารีนี  แยนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 3 ป.6/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสืบสกุล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
213
เด็กชายหัสดินเดชา  ภูมิเมือง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
วิทย์ประถม
214
เด็กชายอับดุลอาลีฟ  สามอ
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายอัฟฮัม  ยูโซีะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอาฏีฟะฮ์  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
219
เด็กชายอามาน  จารุ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอามานี  สะอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอามีนา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอามีเนาะ  คือละ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอามีรา  แวโดยี
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอารยา  รัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอารีฟีน  อาเก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายอาลีฟ  บูงอซายู
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงอาลีฟะฮ์  เจะฮิง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอาอีเสาะ  บันสุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหลักเขต
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอาอีเสาะ  บาฮี
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
231
เด็กชายอิบตีซาม  ดอกา
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอิบตีดา  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
วิทย์ประถม
233
เด็กชายอิบรอเฮม  สตัม
ป.6
โรงเรียนบ้านรานอ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอิมตีนาณ  สะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอิลมี  หะแว
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
236
เด็กชายอิสกันดาร  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงอิสลาห์  พานามิ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงฮัสมะห์  หะยีมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฮายาตี  อีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายฮาริษ  บันดาร์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม