ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิง.อภิญญา  พิมพ์โคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
คณิตประถม
2
เด็กชายกชภูมิ  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
3
เด็กชายกวินวัฒน์  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติพัฒ  ชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
6
เด็กชายกุลวิทย์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
7
เด็กชายคณาธิป  ปรีชญาโสภากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดูลาด
คณิตประถม
8
เด็กหญิงครองขวัญ  ขวัญกลาง
ป.4
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
9
เด็กชายคุณากร  อาจศัตรู
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรตุพร  แวงบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชไมพร  วงษ์มั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
12
เด็กชายชินกร  จันทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
13
เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
14
เด็กชายโชคชัย  พลมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
15
เด็กชายฐิติพงษ์  อ่อนหนองหว้า
ป.4
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐตรียา  สีวะรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐนนท์  กุดหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
20
เด็กชายทัตสพันธ์  ค้ำคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธนัญญา  นิลวรรณา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
23
เด็กชายธวัชชัย  ป้องศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
24
เด็กชายธวัชชัย  รุนอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
25
เด็กชายธันวา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
28
เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิตประถม
29
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรศักดิ์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายนพดล  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนภาพร  ป้องศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนารีรัตน์  ต้นสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนุชจารี  แสนจัน
ป.6
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
35
เด็กชายบวรวิทย์  คำผา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
36
เด็กชายบัญญวัต  อุไรล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นาขะมิน
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
คณิตประถม
39
เด็กชายประวินณวัฒน์  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปรายฟ้า  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปุณยนุช  นาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเปียนาภร  พิลาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
43
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สังฆพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
45
เด็กชายพัสกร  ดอกสะบา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงไพลิน  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงภัทร์ชยา  บุญเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดูลาด
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวตะโปน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภัทรวดี  ภาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัทรวรินดา  อันโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงภาณุพร  การอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระจาย
คณิตประถม
52
เด็กชายภูมิ  กฤษณะกาฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
คณิตประถม
53
เด็กชายมนุเชษฐ์  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงมรกต  ศรีวรายุสบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรัชนี  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
57
เด็กชายรัฐพงศ์  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
60
เด็กชายวงศกร  กาหลิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายวัฒนศักดิ์  เสน่ห์พูด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
62
เด็กชายวันชัย  โนนใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
63
เด็กชายวีระชัย  ไกยะวินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงศศิวิมล  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
66
เด็กชายศุภกฤต  วัฒนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
คณิตประถม
67
เด็กชายศุภวัฒน์  แสงส่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระจาย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสายใจ  พรมหาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุตทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
คณิตประถม
71
เด็กหญิงฬรรรฎา  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
72
เด็กชายอนุรักษ์  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านดูลาด
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอพัชราพร  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอมรรัตน์  โก้เครือ
ป.4
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอัญญา  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอัญญาพร  ไหลลิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอำพร  วุฒิธรรมาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านกระจาย
คณิตประถม
78
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงอุมาพร  คำทอง
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฮาลิลลีย์  เส้นเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไตรยสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
82
นายกฤษฎา  ดวงเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิราภา  แสงเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวชละิชา  เชิดทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิต ม.ต้น
86
นายธีระเทพ  เทพช่วย
ม.3
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิต ม.ต้น
87
นายนิพนธ์  พรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายพชร  เพชรดำ
ม.2
โรงเรียนบ้านดูลาด
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายพรดีลักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนบ้านดูลาด
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงพิชชาภา  หมุนโย
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงวริศรา  สาระการณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา
ม.1
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายกรวิก  เศรษฐี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
96
เด็กชายกฤตยชญ์  ขันทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกลดพัชรษ์  ไชยจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
98
เด็กชายก้องภพ  ค่ำโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกันต์ภัสสร  คำทอง
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกัมปนาท  แสงอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกิตติกา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชนัญธร  เจริญผิว
ป.4
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
106
เด็กชายชิตวร  บุรพรสายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงชุติกาจน์  สันชุมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงฐิติพร  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
109
เด็กชายณรงค์ชัย  กอบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
111
เด็กชายณัฐพงศ์  ระหา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณัฐวรา  ขิมทอง
ป.4
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณิชากร  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
119
เด็กชายทวีกรณ์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงแทนขวัญ  ขวัญกลาง
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธนกฤต  หล้าสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
122
เด็กชายธนดล  ชมวงษ์
ป.4
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศประสงค์
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
126
เด็กชายนราวิชญ  แก่นจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนลุบล  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงปนัดดา  คำผา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงปภาดา  นาวารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงปัณณพร  ทาสีลา
ป.5
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
135
เด็กชายปุญญพัษณ์  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายพีรพัฒน์  สลับศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกระจาย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงมลนิชา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายรติบดี  นงค์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
144
เด็กชายวัชรพล  ขอสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษรมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายศิวกร  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงสมิตานัน  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
150
เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงสุชาวดี  สิงห์คุป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงสุพัตรา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงสุพิชญา  การเกษ
ป.5
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
157
เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงอโณฌา  แนวขี้เหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านดูลาด
วิทย์ประถม
159
เด็กชายอนุชา  ป้องศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงอนุตยา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงอภิญญา  สุขสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายอภิวัฒน์  มาตมูลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอริสรา  สีแจ่่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงอาภัสรา  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปุนเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงกนกอร  สีมารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
170
เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
171
เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
172
เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
173
เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงกัญญณัท  มูลละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
176
เด็กหญิงกัญฐภา  เสนสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงกัลยกร  จันทขันธ์
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงกัลยาณี  มาลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงกาญจนพร  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงกำไร  ไหวตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
184
เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
185
เด็กชายเกียรติพล  แสงฉวี
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงคณภร  ศิริจาริกาสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
187
เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
188
เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
189
เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
190
เด็กชายจิรภัทร์  เสาประธาน
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายจิรายุ  จึงจิรโรจน์
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
193
เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
194
เด็กชายชนินธนา  มีทองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
195
เด็กชายชวัลวิชญ์  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
196
เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณภัทร  สร้างการ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กชายณัฐกิตต์  ขันคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐปคัลภ์  พูลทวี
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
200
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
202
เด็กชายธนกฤต  รัตนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
203
เด็กชายธนกฤต  รุ้งไธสง
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายธนกฤต  วันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
คณิตประถม
205
เด็กชายธนลภย์  วุฒิเสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
206
เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
208
เด็กชายธัญกร  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประระเวสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
210
เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงธิดารัตน์  คูพรรคสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
213
เด็กชายนัฐพล  พลราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
214
เด็กชายบุญฤทธิ์  ธาดาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
215
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ทองบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
216
เด็กชายปณิธาน  อุไรรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปภัสสร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปรียาดา  คูณทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
219
เด็กชายปัณณธร  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
220
เด็กชายปาฏิหาริย์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
221
เด็กชายปาณวัฒน์  ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้องแซง
คณิตประถม
222
เด็กชายปิยพล  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
223
เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
224
เด็กชายพัชฏะ  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพัชรวลัย  จารุสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพัชริณช์  แนวจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิชญวดี  สังขะฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอารยา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงพิชญา  คะณานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
230
เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
231
เด็กชายพิธิวัฒน์  หอมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
232
เด็กชายพิริยกร  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายพิศณุกร  มูลสถูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
234
เด็กชายพีรวัฒน์  สุขบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
235
เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภวิกา  ศรีโปฎก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
238
เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
239
เด็กชายภาคิน  สมคะเณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
240
เด็กชายภาณุวัฒน์  อมกระโทรก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
242
เด็กชายเมธิส  พันธุเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
243
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
244
เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
245
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุริยะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
246
เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวันวิสา  สมนึก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้องแซง
คณิตประถม
250
เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
251
เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
252
เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุพัฒตรา  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงโสภิดา  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงอนันตญา  อำพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
257
เด็กชายอภิชัย  ผาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอัญชิสา  ศิลาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอารียา  สารขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายทศพล  สาธารณะสุข
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
261
นายทักษ์ดนัย  นินธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร
ม.2
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงกนกพร  เครือดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธาดาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกรชนก  ระวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤตยชญ์  โคตอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกฤติมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกฤษกร  ปากเมย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายกฤษกร  พลเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกวินทรรศ์  เสนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกัณณวา  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกันตชาติ  นนพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกิตติภัค  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกุลธิดา  มาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แดงอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเกษมณี  เบิกบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายคฑาวุฒิ  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายครองฟ้า  คำพิพูล
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจิรณัฏฐ  เตชะธนัชพรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิรารัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้องแซง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจุฑาพร  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชลทิชา  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชลธาร  เจริญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชลลดา  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กชายชิติพัทธ์  ชูนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชุตินันท์  รัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงชุติมณฑ์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฐิติกา  สันที
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณชเร  ภูษา
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายณชัย  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
301
เด็กชายณฐภัทร  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายณพชร  ราชบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณภัทรา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัชยาภา  ทองขุนนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐธินัน  ศรีมาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐนิชา  แผ่นเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณํฐชยาพร  อังชุน
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงเดือนสิบ  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
314
เด็กชายทินภัทร  ภาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงทิพย์เกษร  สุริยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายเทพทัต  กุลยศคณาวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธนกร  ศรีมาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธนชาติ  นาคศิริ
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนดน  วุฒิเสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงธนพร  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารกันเกรา ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กหญิงธนภร  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธนภูมิ  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนวินทร์  บัวอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนากร  ศรีสุวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธราดล  อินทมะโน
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธิดารัตน์  มาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธีระพงศ์  ทับทิมไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนภัสนันท์  อยู่ทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายนัฐพงษ์  หาริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนันท์ธิชา  นาควัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
336
เด็กชายนันทยศ  มลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงบัณธิตา  โสภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปณัฐดา  ทาระขจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
340
เด็กชายปวริศ  สิริโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปัญญาพร  นันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายปัณณวัฒน์  ระวิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปาริตา  พลราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สายวันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปุณดี  แสนชัย
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพงษ์นพัฒน์  ป้อมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพรพิทักษ์  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพรลภัส  วาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารกันเกรา ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กชายพสิษฐ์  ตันติโภคา
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพัชรินทร์  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพิชชากร  กัมมันตะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพิชิตชัย  สุริยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญณะโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงฟ้า  สาขะสิงข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายภควัติ  สายใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงภชสร  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงภัคจิรา  โคตรวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีทาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภัทรพล  ศรีทาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภานรินทร์  นามลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภาสินี  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภูวนัย  เบิกสีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายมนัสวิน  ชาปลิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงมุกธิตา  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงรดา  ศรเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงรวิสรา  เฮนซ์เนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายรัชชานนท์  เคนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงรัชนก  แสงขันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายรัฐวิทย์  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงลัดดา  วุฒิกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้องแซง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายวชิระ  สมคะเณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวรรณนิศา  จันทร์ลาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้องแซง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงวรัทยา  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงวรันธร  คำบุญ
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายวัชรพล  จันร้อยเอ็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายวิทยา  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงวิมลสิริ  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายวีรภัทร์  บุตวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายวีระพัฒน์  กุชโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงศิรภัสสร  วรโยธา
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงศิรวดี  ธนะสีลังกูร
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงศิรินภา  ตันจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยจักร
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายสถาพร  อุตมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสหฤทัย  ชาเมืองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงสิริกัญญา  ทุราช
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสิริมณี  นันทลาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสิริวิมล  รำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงสุกฤตา  การสมเนตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงสุธิกานต์  ก้อนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงสุธิดา  มูลมุกดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสุธิดา  รจนรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์บุบผา
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงหยาดทิพย์  อ่างคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงอณัณฑิตา  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายอดิศร  สร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นูพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายอนุชิต  พันธ์เสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดโจด
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายอภิชา  ทุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอักษราพร  ทาศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอินทิรารัตน์  บุญมีผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายเอนกพงษ์  แสนอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหาด
วิทย์ประถม
429
เด็กชายโอม  เชื้อเจ็ดตน
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายฮูแมน  อามิริโมราดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม