ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายเกรียงไกร  ไชยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
2
เด็กชายชนะพล  เมืองกิจเสมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชลกร  สิมทอง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
4
เด็กชายณภัทร  สัมฤทธิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
5
เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงดำรงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
6
เด็กชายต้นบุญ  โลมากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
7
เด็กชายนพณัฐ  สุทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
8
เด็กชายนรภัทร  ปาลามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงนันทิชา  วนาก้องเกียรติ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
10
เด็กชายนิยม  หยกอนันตชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
11
เด็กชายบัณณพนต์  วังมูล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงพรรณรมณ  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถนอมการ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
14
เด็กชายสุกฤต  เพ็ญทนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนบรรพตศรี
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงสุนิตา  พัทธวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิตประถม
17
เด็กชายอติกันต์  ไผ่อุรุวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
คณิตประถม
18
เด็กชายอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสบหาร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงอารดา  สุดสวยจำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
20
เด็กชายเฉลิมชัย  แย้มสถิต
ม.2
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวรัตนาภรณ์  ธนเสรีธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงเรมิกา  บุษบาศรีไสว
ม.1
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวฤษดา  เนียมโภคสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
24
เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วฟู
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกนลรัตน์  ดาวประกายสี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงกมลทิพย์  จีรยุทธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกมลพร  ยอดคีรี
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชนันพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงกันติชา  ขจรศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิริวนาธร
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงเขมิกา  คำปัน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
33
เด็กชายจันทร์ชัย  เฉลิมชัยเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงจิรัชยา  นาคยิ้ม
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงฐิรญา  จันทร์จร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงณัฏฐนรี  ชนะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงณัฐนรี  อินต๊ะวิชัย
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงณัฐพร  ศึกษาพงศ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
42
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนะวนา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงณิชกานต์  นาโควงค์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กหญิงเด็กหญิงวันใส  จริยวัฒน์สง่างาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงทัศนีพรรณ  เขอะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
46
เด็กชายทีปกร  ศิริทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงธัญชนก  แจ้งใจ
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงธัญพิชชา  อิทธิสิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงนันท์นลิน  เกียรติดี
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบหาร
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงนันทิมา  ประเสริฐพร
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงน้ำเพชร  คลังประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงนิชาภา  เกษมรัศมิ์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงนิดา  สกุลจันทร์จำรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงนิภาพร  ถาวรสมพรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
56
เด็กชายบวรรัตน์  เลิศฤทธิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงปณิตา  ปกรณ์ประภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงปริยาภัทร  น้อยวัน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงปานไพลิน  เลิศแหล่งวิถี
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงผกาพรรณ  สกุลลิขิตพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
62
เด็กชายพนาวัฒน์  เงินพาณิชกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงพรชนก  สมบัติพนา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ่่ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงพัฒนรินทร์  วงศ์แสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สังข์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
68
เด็กชายพีรวิทย์  ปริสาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงแพรวพิชชา  กุโพณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงภรณ์ชนก  บูชาเลิศวรัญญู
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไพรฟ้าพนาธาร
ป.5
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงรวิสรา  เชิดชูไพรสกุล
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
74
เด็กชายรัชภูมิ  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงรุ่งรวี  เสริมไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นกรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงวรรณพร  เจนจบเอี่ยมลออ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
วิทย์ประถม
78
เด็กชายวรสรณ์  วัฒนดิลกสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงศิรัญญา  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
81
เด็กชายสรธัญ  พิริยะกมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงสาริศา  รัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงสุจิรา  เลิศอนันต์วิมล
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
85
เด็กชายอมรพรรณ  ยินดีมาก
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงอวิกา  มงคลวิไล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงอันนา  ยวงศิริ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงอัยวรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงอารยา  กมลวรรณหงส์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
วิทย์ประถม