ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงPHAM GIA  TAM ANH
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  อภิวัฒนวรรณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
3
เด็กชายกตตน์  อัคนิจ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  แก้วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  โคแสงรักษา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรรณิกา  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  มาตรา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤชณัฏฐ์  สุดภา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤติมา  ทองกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฎา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิน  เทียนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
15
เด็กชายกวิน  พงศ์ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกะรัตเพชร  อรรคฮาตจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญชพร  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญากวี  จันทีนอก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์สู่ถ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัฐ  อินทมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตพงษ์  อาจสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
27
เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
28
เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
29
เด็กชายกันทกร  บัวสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภณ  คุณานพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติศักดิ์  หอมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตินันท์  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
34
เด็กชายกีรติ  ชุมวัน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลจิรา  ฉัตรพงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกุลธีรา  ลันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เขียวนอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
38
เด็กชายกุศลพงศ์  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกศนีย์  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเขมจิรา  อุทรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเขมนิจ  ทัพทะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
43
เด็กชายโขติอนันท์  ตะวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฃุติศา  ทองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
45
เด็กชายคณาธิป  สุคนธสิงห์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
46
เด็กชายคเณศ  แก้วแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
47
เด็กชายคนที่หนึ่ง  แก้ววิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงคริสตี้  วิลสัน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
49
เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงคีรีพรรศา  ชะลุนรมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายคุณากร  จะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจันจิรา  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจารวี  ภูสีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
54
เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจารุพิชญา  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรปราบ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรทีปต์  ุสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรภัทร  บรรดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิรวดา  เจริญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรายุ  ตุ่ยสิมมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
63
เด็กชายเจษฎากร  พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
64
เด็กชายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชญารัตน์  โคตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชฎาฉัตร  จันทคัต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
67
เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนม์ณกานต์  คำแท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนัญชิดา  กรงทิพย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าหมวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
73
เด็กชายชนาตพงศ์  แสงฉายา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
74
เด็กชายชนาธิป  พลเตมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชไมพร  คำเมรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงชลธร  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
77
เด็กชายชลธีร์  ตูมโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
78
เด็กชายชวภณ  ทานทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
80
เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชาลีนา  เคลเลอร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชิดชนก  สงค์จันทร์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
83
เด็กชายชินาธิป  เหล่าไชย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
84
เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงโชติกา  แก้วโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
86
เด็กชายโชติวุฒิ  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
87
เด็กชายญาณาธิป  สามี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงญาณิศา  เขียวใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
90
เด็กชายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
91
เด็กชายณฐกร  จุลอักษร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
92
เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
93
เด็กชายณฐพงศกร  ศรีอ่ำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
94
เด็กชายณพรรษกรณ์  ไกยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณภัสสรณ์  แก้วบุดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัชชา  ทวีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัชชา  บุตรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัชชา  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
100
เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายณัฏฐชัย  อย่โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐกมลพรรณ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิชาโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
106
เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่อชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐญา  ต่ออำนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูมิ่งศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐนิติ  ปาคาถา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐพงศ์  เคนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
122
เด็กชายณิชภณกฤษฎิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงต้องรัก  ไชยโกฏิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
125
เด็กชายต่อตระกูล  พลราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายเตชินทร์  พิมพิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
127
เด็กชายทรรศน  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
128
เด็กชายทรัพยสิทธิ  กรุงโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
129
เด็กชายทักษิณ  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
130
เด็กชายทีอธิปต์  วงศ์ประดับแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
131
เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
132
เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
133
เด็กชายธนกฤติ  ศรีผาโคตร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
134
เด็กชายธนดล  คะนะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
135
เด็กชายธนบัลลังก์  สมหมายสมับติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
136
เด็กชายธนพัฒน์  ภู่ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
137
เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
138
เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
139
เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธนมนตร์  คงแสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
141
เด็กชายธนรัตน์  ปัญจะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
142
เด็กชายธนลภย์  นุริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
143
เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
144
เด็กชายธนัช  ธรรมแสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
145
เด็กชายธนาธิป  สุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
148
เด็กชายธรกฤต  อันทัปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
149
เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
150
เด็กชายธฤต  อังวราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดวงพร้อม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญทิพย์  คำด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
153
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
156
เด็กชายธันฐกรณ์  ธงศิลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธันยนันท์  อภิวัฒสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุริยหงษ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
159
เด็กชายธีรัตม์  ชำนาญหมอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
160
เด็กชายธีราทร  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
161
เด็กชายนครัตน์  แว่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
162
เด็กชายนนทกร  อาจปาสา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
163
เด็กชายนนทจิตร  นาซอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
164
เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
165
เด็กชายนนธวิชญ์  นนทะคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
166
เด็กชายนพณัฐ  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
167
เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนพรรษมณฑ์  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนภสร  ภูบาลชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนภัสกร  บุปภาทาโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
172
เด็กชายนราธิป  เป๋าอยู่สุข
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
174
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
175
เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนริสรา  จิรังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
178
เด็กชายนวพล  บรรดิษนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
179
เด็กชายนัฐภัทร  มูลธิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
180
เด็กชายนันทกร  นพไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรมแสง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
182
เด็กชายนันทภาพ  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนาฏลี  โยชิดะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนาวินดา ฮุ่ยฟาง  กุศลาไสยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
185
เด็กชายนิชชคุณ  ศิริเกษ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนิชาภา  ทรัพกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
188
เด็กชายนิปุณ  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
191
เด็กชายเนติธร  เจตน์ทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
193
เด็กชายบุญญชล  ไชยโสดา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงบุญยพร  บุษเนียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
195
เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงบุณยกร  หลูอารีย์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงเบญญา  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปณัฏฎา  สิงห์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
199
เด็กชายปณิธาน  จิตเรืองไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพียรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
202
เด็กชายปภาวิชญ์  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
203
เด็กชายปภาวิน  พานอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปภินทิพย์  ทศมาศ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
205
เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
206
เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
207
เด็กชายปรวีย์  เปภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
208
เด็กชายปรัชญา  ธีรวัชรกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
209
เด็กชายปราณต์วัฒน์  ฐานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
210
เด็กชายปรานต์  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
211
เด็กหญิงปริญญ์สิริ  ติละบาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
212
เด็กชายปรินทร์วัฒน์  กลางโยธี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทะกล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปวิลดา  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
217
เด็กชายปัญจภัทร  สินเกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
218
เด็กชายปัญญากร  พรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปัญญากุล  ลันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
220
เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
221
เด็กชายปัณณพัฒน์  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปาฏิหาริย์  จักรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
223
เด็กชายปาณัช  ตั้งบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปาริฉัตร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
227
เด็กชายปิติภัทร  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
228
เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยธิดา  ญานบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
230
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
231
เด็กชายปิยังกูร  มันตาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ชุดา  เนื่องสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
233
เด็กชายปุณณกานต์  มากชลบท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปุณยชล  ภูวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
235
เด็กชายปุณยธร  ผัดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเปมิกา  ปะระทัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
237
เด็กชายพงศกร  ทับศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
238
เด็กชายพงศภัค  พิมพ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
239
เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู่เทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
240
เด็กชายพชร  เหล่าโพธิ์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพรภัทร์กร   ชุมภณพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
242
เด็กชายพรลภัส  พานเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพลอยทับทิม  ทับทิมไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
245
เด็กชายพศิน  เพชรคีรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
246
เด็กหญิงพอใจ  เสงี่ยมวิบูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
248
เด็กชายพัชรพล  กุลโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
249
เด็กชายพัชรี  มุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
250
เด็กชายพัสกร  ไวจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงพิชชาภัทร  เทียบสุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
253
เด็กชายพิชญะ  เกษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชญา  ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิชญากานต์  จ้ายสอนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิชยวดี  บุญดาราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
259
เด็กชายพิทวัส  แก้วมณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
260
เด็กชายพิทักษ์เทพ  อันทะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
261
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพิมพ์พาพร  กุลตังวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
266
เด็กชายพีร  พัฒนประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
267
เด็กชายพีรณัฐ  รุ่งสาครทอง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
268
เด็กชายพีรณัฐฎ์  วิแสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
269
เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
270
เด็กชายพีรวัฒน์  เทียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
271
เด็กชายพีรวิชญ์  ไวยธรรม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
272
เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพึงพอเพียง  แก้ววิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
274
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
275
เด็กชายพุทธนนท์  คชสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงเพชรพลอย  ดวงโพธิ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
277
นางสาวเพ็ญสินี  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
278
เด็กชายเพิ่มเพชร  อัตนา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
279
เด็กชายฟิรวิชญ์  ปัทมรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
280
เด็กชายภควัต  สุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
281
เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
282
เด็กชายภัคพล  สาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
283
เด็กชายภัทรกร  ภูแข่งหมอก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
284
เด็กชายภัทรเมธี  คำแสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภัทรลภา  ภิรมย์เกียรติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทะวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
287
เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
288
เด็กชายภิสิทธิ์ชนะ  อัตถากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
289
เด็กชายภูบดินทร์  ชาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
290
เด็กชายภูมิปัญญา  เสนาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
291
เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรนก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
292
เด็กชายภูริชญา  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
293
เด็กชายภูรินทร์  นัดทะยาย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
294
เด็กชายภูวนัตถ์  ประวันเนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
295
เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
297
เด็กหญิงมนัสนันฐา  มูลโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
298
เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงเมธาพร  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
300
เด็กชายรชต  สิงห์เสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายรชานนท์  พรหนองเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
302
เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงรมิตา  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
304
เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญชาญเลิศ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
305
เด็กชายรหัท  จกัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
306
เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
307
เด็กชายรัชชานนท์  จันหาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
308
เด็กชายรัชชานนท์  มลาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
309
เด็กชายรัชตวัฒน์  จันทนมัฎฐะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
310
เด็กชายรัฐฐานันท์  กตกุลปัญญา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
311
เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
312
เด็กชายรัฐศาสตร์  วรรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
313
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ภูสีอ่อน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงรุจิลาภา  สมณะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงรุจิษยา  พลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
316
เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
317
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตน์เสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
320
เด็กชายวงศธร  ถิระชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
321
เด็กชายวชิรญาณ์  สารารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ทิพย์กันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
323
เด็กชายวชิรภัทร  ถิรศิลาเวทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
324
เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
325
เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
328
เด็กหญิงวรดา  บุญชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
329
เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวรรณษา  ฤทธิ์น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวรัญญา  วทัญญูไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงวรัญญา  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวรินท์นิภา  หาญชาญเลิศ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
336
เด็กชายวัชรพล  ทังนะที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
337
เด็กชายวัชรวิชย์  เนื่องมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวัณญารักษ์  รัตนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวาสนา  เฟ็ทเทอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
342
เด็กชายวิทย์วัตร  เชื้อวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงวิภาพร  นรินยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
345
เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
346
เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
347
เด็กชายวิศวะ  วงพรมสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
348
เด็กชายวีรภัทร  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
349
เด็กชายวีรวัฒน์  มะแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศดานันท์  ทับสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 6/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศรัญย์พัชร  สิงห์ชุม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
352
เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
353
เด็กชายศรุต  พลพาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
354
เด็กชายศิรณัฐปกรณ์  รัตนสูรย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
355
เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
356
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
357
เด็กชายศิรวุฒิ  กระบวนศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
358
เด็กชายศิระ  ดาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
359
เด็กชายศิริชัช  แซ่เอี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศิริญา  เศรษฐา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
362
เด็กชายศิริรจน  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
363
เด็กชายศิริวัฒน์  ลิมาอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
364
เด็กชายศิริวัฒน์  วิชาผา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
365
เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
366
เด็กชายศิวกิจ  ไชยฮ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
367
เด็กหญิงศิวารินทร์  วงศ์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
368
เด็กชายศุภกฤต  เลือดนักรบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
369
เด็กชายศุภกฤต  หลอดเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
371
เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงศุภิสรา  ทะสูง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
374
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์เปล่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
375
เด็กชายสรวีย์  โสเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายสราวุฒิ  ทาโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริภัทรเมธา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
378
เด็กชายสัญชิต  แก้วไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
379
เด็กชายสันติภาพ  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
380
เด็กหญิงสิตรา  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
381
เด็กชายสิทธิโชค  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
382
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
383
เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
384
เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
385
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  โสสุทธิยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
386
เด็กชายสุนิติ  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
387
เด็กชายสุภชา  พาหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสุภาวดี  เทียบแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
389
เด็กชายสุเมต  สร้อยคำ.
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
390
เด็กชายสุวรินทร์  ชัยประสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
391
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีเวียงธนาธิป
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
392
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
395
เด็กชายอชินี  ศรีเสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอชิรญา  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอชิรญา  อภิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอชิษฐา  ยศพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
399
เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
402
เด็กชายอเนชา  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฐ์เบญจภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
406
เด็กชายอภิศักดิ์  โยธภักเดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
407
เด็กหญิงอภิสรา  เสนาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
408
เด็กหญิงอมลธีรา  สวาศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
409
เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอรปรียา  คำนวนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงอรษา  เฟ็ทเทอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
412
เด็กชายออมสิน  ทินช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
413
เด็กหญิงอักษราพร  ประกอบน้อง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
414
เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
415
เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งนทีทวีผล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
416
เด็กชายอัครวิทย์  จันทไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
417
เด็กหญิงอัชนกนาถ  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
418
เด็กชายอาณกร  สังข์ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
419
เด็กหญิงอารยา  จ่าพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
420
เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
421
เด็กหญิงอิญชริณภ์  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
422
เด็กหญิงเอมมิกา  พงธ์ธารัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงเอมวิภา  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงไอรดา  ศิตศิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
426
เด็กหญิงินิชา  กองไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนิรศรา  ผจงศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกนกกาญจน์  คชอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกนกเกศวร์  คชอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิงห์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งรุ่งเรืองอยู่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกมรวรรณ  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกมลชนก  รักหบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกมลเทพ  ศีตะสุทธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกรกนก  เค้าษาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกรกนก  ทับชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกรกนก  สายสุด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกรกฤต  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
454
เด็กชายกรธวัช  พงสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
456
เด็กชายกรรวี  กองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกรวิชญ์  คำเบ้าเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
458
เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกรวินท์  แพนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขจรศาสตร์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกรุณา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกฤชอร  พลจ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
467
เด็กชายกฤตเมธ  แท่นทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกฤตยา  อินทนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภูนบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
474
เด็กชายกฤษกร  ปะกิสังข์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
475
เด็กชายกฤษฎา  จันทโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
476
เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายกฤษณะ  ระวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
478
เด็กชายกฤษดา  รานอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกวินตรา  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกวินตรา  เรืองวิทยานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกวินตรา  สาโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกวินทรา  พรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกวินทรา  วงษาสืบ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกษิญา  พรศรีสุราช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
487
เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกะมลนิตย์  มะโนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงกัญญาภัค  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล่าม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อัดโดดดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไมตรีแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายกัณฐพล  ทองศิริ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกัณฑ์อเนก  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกันต์ชนุตร์  ศรีเปารยะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกันติทัต  เอกพจน์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกัลยพัชร  จินารักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกานต์ณัฐโชติ  พันธ์ละออ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ชะโน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
506
เด็กชายกิตติกวิน  ภูจำปา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
507
เด็กชายกิตติกวิน  เมฆสอน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกิตติกา  นันทบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกิตติภพ  ทองลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกิตติมา  สีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองคำไฮ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 6/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กหญิงกุลยา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
517
เด็กชายกุศลิน  คณาศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
518
เด็กชายเกษมทัศ  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงแก้วเกล้า  จิตประภาจิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายไกรศักดิ์  ผลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงขวัญชนก  คเณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
525
เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงเขมนิจ  อนุยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
528
เด็กชายคณิศร  แสงกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
529
เด็กชายคริษฐ์คุณ  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายคีตะ  นิยมทอง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีโฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงจณินญาดา  อันทะลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจตุรพัทร  มาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจรัชญา  อรรคฮาตสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจักรพงศ์  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจิณณรักษ์  กาญจนอนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงจิณห์วรา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงจิตติพัฒนันท์  ดวงศรีเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจินตรัตน์  แก้วเฮ้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
547
เด็กชายจิรกร  สิงข์ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
548
เด็กชายจิรณัฎฐ์  สรวงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจิรภัทร  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลธนวรรธน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจิรภิญญา  อหันตะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจิระนันท์  เต็งจงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยโสดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงจิรัชญา  ถุนพุฒดม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
561
เด็กชายจิรัตม์  ตลาดธานี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
562
เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงจีน่า ยาสิมินทร์  อ๊อกคาย่า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงจีรณา  ชัยลิ้นฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงจีรนันท์  ทัศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กชายจีราวุฒิ  ภูมิผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงจุฑาภัทร  เดชบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงจุไรรัตน์  วัฒนานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงเจณช์ญาภัสก์  วรเศยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ราชมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเจษฎา  เกษวิริยะการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายเจษฎาพร  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
574
เด็กชายฉันทพัฒน์  น้ำรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงชญาดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
576
เด็กชายชญานนท์  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชญานิน  พรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
578
เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
579
เด็กชายชนะพล  อาจองศ์ษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงเพียราช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงชนันธิดา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายชนันวัฒน์  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชนาภัทร  เตี้ยเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงชนิดา  โคตรสาร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงชนิดา  เทียนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
590
เด็กชายชนุดม  ใบลาศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงชมชนก  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชยานันต์  มะนารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
593
เด็กชายชยานันท์  นะวะชีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
596
เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชลดา  แสงศาลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชลธิชา  เศษรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชวพร  พลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายชัยยะพงษ์  อันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชิษณุพงศ์  สงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายชูเกียรติ  คงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
604
เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
605
เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
606
เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงญญาพัดณ์  พิพัฒธัญนันท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงญณัฉราว์  บรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
609
เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงญาณิศา  ธนูสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์ศาลาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เพ็ญบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงฐิติพร  ภูดวงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงฐิติภา  บุญศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
617
เด็กชายณ ธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงณฐมน  ก้อนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงณธิดา  วงศ์ชารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
621
เด็กชายณพลย์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
622
เด็กชายณภัทร  ดวงประทุม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
623
เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัชชา  ไชยดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัชชาภัทร  สีบุญมา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อุปแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
627
เด็กชายณัฏฐากร  ศิริภณพานิช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  บรรณาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
629
เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูมิพนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายณัฐจิตร  โสโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
632
เด็กชายณัฐชนน  บุญพิคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
633
เด็กชายณัฐชนน  พรมบุญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  ทีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐฐากูร  เสยยงคะ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีลำใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
640
เด็กชายณัฐดนัย  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายณัฐดนัย  ภารถวิล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายณัฐดนัย  วุฒิอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
643
เด็กชายณัฐธกรณ์  ต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุวรรณธรรมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายณัฐนนท์  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณัฐนิชา  โบราณมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
649
เด็กชายณัฐพงษ์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณัฐพนธ์  ภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายณัฐภุูมิ  ทองขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
653
เด็กชายณัฐภูมิ  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณัฐวรา  กานุมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
656
เด็กชายณัฐวัตร  ลาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
658
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วพิมผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
659
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หนูปัทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณัฐสินี  ทันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงณิชกานต์  ฮีท
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงณิชกุล  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณิชากร  อุดมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณิชาภา  นันทนพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณิชาภา  อุปริสัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  จิรสิตานนท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณิชาวีร์  กองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงดนตร์ชนกษ์ภรณ์  จักณารายณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
673
เด็กชายดนุพัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
674
เด็กชายดีพอ  เสงี่ยมวิบูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
676
เด็กชายเดชาภพ  ศิริแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายติณณภพ  ตุ้มปี่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายติณณภพ  แสนเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
680
เด็กชายเตชินท์  มูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายถิรศักดิ์  ศรีละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงทรรศนีย์  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงทอฝัน  น้อยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงทักษพร  สารมาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงทักษอร  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงทักษอร  สว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงทัศนันท์  สำเริง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศิริธนพลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
692
เด็กชายทีปกร  คำพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
693
เด็กชายทีรนิน  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
694
เด็กชายเทิดศักดิ์  ทุ่งสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
695
เด็กชายแทนคุณ  อมรศรีรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงแทนใจ  ทิพพิชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
697
เด็กชายธนกร  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
698
เด็กชายธนกฤต  วิศรีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
699
เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
700
เด็กชายธนชาติ  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
701
เด็กชายธนโชติ  ฮามสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธนบดี  ฤทธิหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
703
เด็กชายธนพงศ์  ศุขหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธนพร  กองพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงธนภร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธนภัทร  แก้วสีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธนภัทร  เฉิน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
711
เด็กชายธนภัทร  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธนภัทร  วรนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธนภัทร  เหล่าทองสาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงธนวดี  พานิชนอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายธนวัฒน์  เขจรไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
718
เด็กชายธนวิชญ์  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
719
เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายธนวิชญ์  ผางยอยซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
721
เด็กชายธนเสฏฐ์  นามเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงธนัญาดา  เรืองสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงธนัตดา  สิมหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
725
เด็กชายธนันชัย  หวานไฟชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายธนาเดช  ติดวงษา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายธนาธิป  ธนภัทรไกรพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายธนาธิป  สีหนาท
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
729
เด็กชายธนาพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงธนิสรา  หินดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงธมนันท์  โพธิ์สาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงธมลวรรณ  สมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงธรรศธรรมกร  พันธ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายธราเทพ  แดนคำสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
737
เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตน์รังสิงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จักรทุม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นครเรียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูแล่นไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธัญทัต  เย็นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธัญเทพ  ภัทรโกศล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงธัญภรณ์  นาถ้ำพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงธัญสินี  ทบวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงธารารัตน์  อรรคฮาตสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธิตยา  บุญบุตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงธิภากร  สรรพทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธีรดนย์  แดงจันทึก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
754
เด็กชายธีรดนย์  ผดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธีรเทพ  เปี่ยมปิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายธีรพงศ์  กอรักเฮียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธีรพัฒฌ์  วงศ์กาไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายธีรพัฒน์  พูลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
760
เด็กชายธีรภัทร  อุตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงนฎา  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงนปภา  วันแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กหญิงนพเกล้า  ธงเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายนรวิชญ์  ถาบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
771
เด็กชายนราวิชญ์  จันทะกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายนริศร  สันโดษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงนฤทัย  นามสีอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงนลินรัตน์  พิพัฒนาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงนลินรัตน์  พิมพะสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงนวพร  พิมพรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
778
เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงนวินดา  เฉลิมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงนัฐลดา  กิ่งแก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงนัทธมน  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงนันท์นภัส  มานิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงนันท์นภัส  อันทะลี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทะคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงนันทิชา  บัวทิน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงนันทิญา  อินทร์ลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กหญิงนารา  ภูธิป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายนิติภูมิ  กุณโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายนิพัฒน์  ดงบัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงบุณิกา  ธรรมกิตติโชค
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงเบญญา  รัตน์พร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงเบญญาภา  มโนรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
800
เด็กชายปฐมพร  รัตน์พร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
803
เด็กชายปพนศักดิ์  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงปพิชญา  ชูพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
805
เด็กชายปภังกร  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  สมบัติหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงปภาดา  จิตพัตชาญธนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุมหิรัญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญปก
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูสีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรกอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
813
เด็กชายปภาวิน  ถิ่นทัพไทย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงปยุดา  จันเตี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  เครือสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
816
เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงประภัสสรณ์  แก้วหะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายประริวัตน์  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
820
เด็กชายปรัชญา  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงปริญทิพย์  แดงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
822
เด็กชายปรินทร  จันทำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงปริยากร  บุญถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงปรียนันท์  วิบูลย์เทวัญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
826
เด็กชายปวริศ  ปรุงจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงปวริศา  นนยะโส
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงปวริศารัตน์  ใสสะอาด
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงปวันพัสตร์  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงปวีณา  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
831
เด็กชายปองพล  ภูมิแกดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงปัญญาริสา  โอนนอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้าว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
836
เด็กชายปัณณธร  บุญประดับ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
837
เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
838
เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
839
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิมลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงปาธิตา  ราชมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
843
เด็กชายปารมี  ภูครองจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงปาลิดา  ศรีดามา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงปิยธิดา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงปิยธิดา  บุญพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงปิยธิดา  วิเศษทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
850
เด็กชายปิยมงคล  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
851
เด็กชายปิยวัช  ดลพร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
852
เด็กชายปิยวัฒน์  คงวรเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
853
เด็กชายปิยศรัณย์  โสภาลดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงปิยะกุลธิดา  ชมภูคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเศษทักษิณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุทธารนิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงปิยาภัทร  นามมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงปุญญภานิ์  แสนนุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงปุณยาพร  เคนท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงปุณยาพร  เพรชดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงเป็นต่อ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  ชัยศรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
863
เด็กชายผลาวิทย์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
864
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
865
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กชายพงษ์ปณต  ดาษดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
868
เด็กชายพงษ์วิชญ์  ธรรมถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายพชร  ฉายจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
870
เด็กชายพชร  สีโมคา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
871
เด็กชายพชรปกรณ์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงพชรพร  ชวนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
873
เด็กชายพชรพล  ทิพย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงพชรมล  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงพชรอร  อองละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงพนิดา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์ศรีอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงพรธิดา  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงพรนิชา  อันทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงพรประภา  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงพรผกามาศ  โพธิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จันทร์ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงพรไพลิน  คำบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงพรภัทร  พลชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงพรรวิษา  ราชแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงพรรษกร  อุทาหงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
891
เด็กหญิงพรลภัส  บุญใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงพรลภัส  พิมพ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
893
เด็กชายพรหมพิริยะ  พลเรือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
894
เด็กชายพรหมพิริยะ  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายพรหมพิริยะ  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงพราวพิชชาภา  ภูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
897
เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงพวงชมพู  เมืองราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายพสิษฐ์  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงพัชชาอร  กล้าประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงพัชญ์ชัญญา  ธำรงค์พันธวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  น้อยนอนเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
903
เด็กชายพัชรเชษฐ  วัฒนบุตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงพัชราวดี  เวินชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิบัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วริทธิวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เองวานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงพาภิภัค  ประทุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
911
เด็กชายพิฆเณศิษย์  ศีลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
912
เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าทองสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงพิชญา  พรมดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
918
เด็กชายพิชวัฒน์  เจนการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพิชิตพงษ์  เห็มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพิทยุตม์  สายสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมภูหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  พหลทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  บุญยะเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศักดิ์คำดวง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โชติเจริญวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพิมสอน  มหาอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
928
เด็กชายพิรชัช  บงสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
929
เด็กชายพิสิษฐ์  สิงคะจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
930
เด็กชายพีฒนศักดิ์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
932
เด็กชายพีร์ฐวัฒ  วรกำพล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
933
เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์สวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
935
เด็กชายพีริยากร  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายพุฒินันท์  ภูขมัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพูลสิน  สินพูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุณาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
เด็กหญิงแพรพิไล  โวทานสิริกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงแพรวพิชา  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงแพรไหม  ภูมิทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงภคณัฏฐ์  มุติวงษ์พัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงภคพร  สีนอเพีย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงภคพร  หัสจรรย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
947
เด็กชายภคพล  ชูทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายภคพล  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
949
เด็กชายภลพร  บุญซิม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงภัคจิรา  ประวาระณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงภัชภิชา  เหล่าโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
953
เด็กชายภัณฑิรา  โมครัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
955
เด็กชายภัทรกร  สุวงทา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายภัทรกร  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
957
เด็กชายภัทรดนัย  สันติธรรมการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยแสนท้าว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงภัทรพร  ทองสุขนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงภัทรภร  นิลวรรณภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงภัทรวดี  พลราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงภัทรวดี  สุบัติคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงภัสสรกรณ์  ม้วนโคกสูง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
968
เด็กชายภากร  ยลอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายภาคิน  พักวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
970
เด็กชายภาณุวิชญ์  กันพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
971
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชูคันหอม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
972
เด็กชายภาณุวิทย์  โนรีราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายภานุพงศ์  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายภานุวัฒน์  ทันบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
975
เด็กชายภานุวัฒน์  หาญสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  คำมณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงภิญญาดา  สืบเหล่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
979
เด็กชายภิญญาพัชญ์  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
980
เด็กชายภูตะวัน  ภูวนารถ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
981
เด็กชายภูตะวัน  มาอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
982
เด็กชายภูมิ  วงศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายภูมิ  วะทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
984
เด็กชายภูมิภัฒน์  ปักกาโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงภูริชญา  รักษาชาติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
986
เด็กชายภูริวัฒน์  สวนตา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
987
เด็กชายภูริวัฒน์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
988
เด็กชายภูวนาท  นาถ้ำพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
989
เด็กชายโภคิน  โยแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงมนัสนันท์  เนื่องชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
991
เด็กหญิงมลฐิฎารัศ  พรสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
992
เด็กชายมินฑดา  นพตะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงมิรันดา  เมิกข่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงมีณชญา  กลางพิมาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
995
เด็กชายเมธวินภัทร์  ชัยธนาหิรัญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงเมธาพร  พลเสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
997
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีทาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
998
เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
999
เด็กชายยศพนธ์  โอษฐ์สาคลัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายยศพล  ยศพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายยศพัฒน์  วัลละภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายยศวริศ  อภิรมย์ชวาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายยุทธศาสตร์  พานิชนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงโยษิตา  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายรชต  ทองกาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายรพีพัฒน์  งามลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายรัชชานนท์  กำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายรัชชานนท์  เบญจมาศบุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงรัชญาภรณ์  ทองอบ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายรัชภูมิ  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงรัญชนา  วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงรัญชิดา  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงรัตติมา  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายรัตนชัย  ศรีเอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายอึนเจ  ยู
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1017
เด็กหญิงรัตนพร  เรียนพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงรัตนากร  ภูผาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงรัมภกร  พรหมเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงรามิล  ทองยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงริศรา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงเรณุดี  คำยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายฤตธวัธ  แถมวรรน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายลัทธวัฒน์  นัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายวชิร  คุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายวชิรวิทย์  คำวิชิต
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายวชิรวิทย์  บุตรหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายวชิรวิทย์  อุปแสน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงวนัชพร  เสนาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายวรพงษ์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรนามดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวรรณปิยกร  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงวรรณภา  นีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงวรลักษณ์  ช้อยชด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายอุกฤษฏ์  แก้วชะฎา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4/9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงวรวรรณ  พิณรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวรัณชภัสร์  กองทอง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงวรัศชภรณ์  กองทอง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวราภรณ์  วังอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงวริชยา  พิมพ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายวรินทร  สุขุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงวริศรา  ไปหนี้
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงวริสา  ฝ่ายเทศ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายวาทิวุทธ  กันหาเรียง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงวิจิตรานุช  ภาณวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายวิชชุเดช  กินรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงวิลาสินี  สุนสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงวิลาสีนี  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายวิศรุต  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายวิศรุต  อุตศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงวิษาพรรณ  เมืองกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายอุชุกร  บึงโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กหญิงวีรภัทรา  มาตรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงศมวดี  ศรัสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายศรันย์  ถวิลถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงศราวัลย์  เกราะแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายศริตวรรธน์  ต่อฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ศรีวิไล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงศรีรัตน์  ศรีมนตรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงศศิธร  ถนอมเทวศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงศิดาภา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงศิรประภา  สุริชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายศิรภพ  ทันบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงศิรภัสสร  อินทะไชย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงศิริกมล  สาริพร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงศิรินธาดา  วังโน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงศิรินภา  ศรีทอนชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีนครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงศิริวรรณ​  นารีนวล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายศิวกร  สาระรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงเอมิกา  มามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1095
เด็กชายศิวัฒ  หนูปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายศุธีรวัฒน์  พาระแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายศุภกร  วงผักเบี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายศุภกฤษ  โสโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายศุภณัฐ  กลางวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายศุภพิชญ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงศุภพิชญา  อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายศุภวิชญ์  ไมตรีแพน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจเจริญ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายเศรษฐิพงศ์  วังโน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงสรัญญา  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงสรัลชนา  สวนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พันธ์ผูก
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายสากลปฏิญญา  ภาวิตปัญญา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงสายสุดา  เกียรติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงสารชา  สัจจนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายสิปปวิชญ์  จันทเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายสิรภัทร  เณรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงสิรินดา  ใจทน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงสิรินุช  สิงห์มาตย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายเอื้ออังกูร  สีเทา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 46
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงสุกฤตา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงสุกัญญา  หันจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงสุจิตตา  อุทัยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงสุธาดา  ดาหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงสุธานันท์  มุงคุณคำชาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสุธาสินี  เปลี่ยนขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสุธิชา  แสนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสุธินันท์  พานโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสุธิศา  ไชยเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายสุธีกิติ์  รัตนโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สระฮาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงสุพิชญา  ถามุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสุพิชญา  ปันแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงสุภาธินี  หินขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสุภานัน  ขันโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุรวดี  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม