ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้องป.5/2 ชั้น 1 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกุล  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  เกิดมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  หุตะการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  พลสุภี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
5
เด็กชายกวินธร  โชติวรรณ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเทศธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญวลัยลักณ์  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ขวัญแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรชยา  พุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชญานันท์  สุคงเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชญานี  ปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชฎาพร  ทุ่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนาภา  หว่างสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชวิศา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชิดชนก  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณรินทร  ชมที
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
20
เด็กชายณัชปสิทธิ์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐชกร  ควรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณิชานันทน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
24
เด็กชายดนุพัฒน์  ม่วงฉิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
25
เด็กหญิงตติยา  ทองป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
27
เด็กชายแทนคุณ  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กชายธนดล  อยู่รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ครูละออ ชั้น 1 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
เด็กชายธีรทัต  จุฑาผาด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธีราพรรณ  ไพรมล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
31
เด็กชายนครินทร์  พักใส
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนัฐณิดา  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนิรินธนา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อนาง
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปวริศา  นาคม่วง
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
36
เด็กหญิงปวริศา  เส็งเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัชญ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
38
เด็กชายพนัสศักดิ์  รัตนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพรชนก  ช้างทอง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพรรณวิษา  ลุสน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
41
เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
42
เด็กชายพัชรกฤษฎิ์  รวมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
43
เด็กชายพัชรพล  บุญปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
45
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เดชะบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพิมพิชา  เกิดปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพีรดา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
48
เด็กชายพีรวิชณ์  เหลืองคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภคนันท์  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
50
เด็กชายภาสกร  ยิ้มยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
51
เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
52
เด็กหญิงรัญชิดา  สีทานวล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
53
เด็กชายรัฐศาสตร์  สว่างแจ้ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงรัตตติกาญจน์  พันธ์ยาว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
55
เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 2 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กชายธนวัฒน์  คะเณวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
58
เด็กชายธนิสร  ใจหนัก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายธัญวรัตน์  จีนมหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
61
เด็กชายธัญวิสิสส์  พันธะนารี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
62
เด็กชายธันวา  ทลาไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธิดารัตน์  กินตายายนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
64
เด็กหญิงศิริรัตน์  เปลาเล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
65
เด็กชายศิวกร  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
66
เด็กชายศุภณัฐ  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสายชล  นกกระจาบ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสายไหม  วงศเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
69
เด็กชายสิงหรัตน์  เรืองศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
70
เด็กชายสิรภพ  ศิริดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
71
เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสุณัฏฐา  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงสุธารา  กิ่งการี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
74
เด็กหญิงสุพิชชา  กันธุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
75
เด็กชายสุภเวช  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
76
เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
77
เด็กชายอนันตเมฆ  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
78
เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
79
เด็กชายอักขราทร  พลางคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
80
เด็กหญิงอัญชิษฐา  กาญจนรัตช์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
81
เด็กหญิงอาภาวัลย์  เชื้อชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
82
เด็กหญิงอินทิรา  เมืองอิน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
83
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เทียมทอง
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงไอรดา  สุระทศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 2 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กชายกมล  อนันตะพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกฤษณะ  กุลธินี
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายก้องภพ  ขันกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวกัลยรัตน์  งามขำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกัลยา  กุลธนี
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกำธน  โทหอม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภูรักษ์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชิดชนก  จารุจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงญานิศา  คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวญาศิณี  แก้วกลาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณฐิดา  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณัฏฐชัย  งูคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายณัฐดนัย  กองสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณิชกานต์  ขุนเณร
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายดนุชเดช  ยิ้มเนียม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวติยากรณ์  ภักดีแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายธนกฤต  ทองอยู่สุข
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธนภัทร  จันทนิชย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธนภัทร  หลอดทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงธนัชนันท์  เกษามูล
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายธัชพล  เจดีย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวธัญภรณ์  จิโนคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายธีธัช  ลุนทา
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภักดีจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ม.1/1 ชั้น 2 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
นางสาวบุษกร  พงษ์เพชร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายปกรณ์  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์อ่อง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปภาพร  สนิทบุรุษ
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวประทิตตา  ทวีโชติ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปรัชนันท์  น้อยตา
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงปัทมาพร  ทับมั่น
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวปุณยนุช  เครือทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายพงศ์ศิริ  เกตุนาค
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำเนิดกลาง
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมสิงห์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายพีรพล  ผิิวผ่อง
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงแพรววริน  แก้วมาตร์
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงภคพร  มาแก้ว
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายภคพล  ทองดี
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงภัทรภรณ์  กงนะ
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงมนัสวีร์  จตุภัทรธรรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญยก
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงลดาวัลย์  เทียบฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายวชิรวิชย์  จู่มา
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงวรลักษณ์  เนธิบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงวรวรรณ  เนธิบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงศรุตา  แท่งทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมี
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ม.1/2 ชั้น 2 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กชายนราธิป  ธงห้า
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงนันทพร  วงเคน
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายนิธิศ  พรมเทศ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงเนตรดาว  นากสิริ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงศศิวิมล  พลอยบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
150
นายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายศิวานนท์  สุระหงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายศุภโชค  แข้งจันทึก
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวศุภานัน  ดำเนิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงสาวิตรี  เครือขวัญ
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงสิดารัตน์  จ่าเหลา
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เต๋อว
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขันธนิธิ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสุเมธา  พาสังข์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายสุรยุทธ  เหมือนไทย
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายสุริยา  คงประการ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายอนุพงษ์  เนียมถนอม
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงอภิญญา  บุญไชย
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายอาทิตย์  รองทอง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายอุดมโชค  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้องสุขศึกษา ชั้น 2 อาคารสีเหลือง โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงกนกนิภา  ภายไธสงค์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกมนชนก  สุรินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกมลฉัตร  นาคกล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกัญญภัค  สอนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัตถีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกัญต์ธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกิตติกร  ฤทธิ์มาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกิตติภพ  โฉมทรัพย์เย็น
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงขนิฐา แอมมาร์  อกีแดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าวันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
189
เด็กชายขวัญนที  คำตา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงเขมมิกา  วิชาเกวียน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงเขมิกา  แก่นบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
192
เด็กชายคณิศร  จันมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
193
เด็กชายจักรกฤษ  บัววัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจิตณดา  ปานตะโหนด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
195
เด็กชายจิรพันธ์  พรานระวัง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งตา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชัชชญา  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
199
เด็กชายชาคริต  สุดจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชามันดา  มาใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชาลิสา  โนนสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้องป.5/1 ชั้น 2 อาคารสีเหลือง โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กชายตติยะ  ถิระรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนดล  ภู่สี
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธนพจน์  อัมพาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธนพร  สีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธนัชชา  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธีระพงษ์  เกิดนพคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนัทฐ์ชนันพร  พรมมี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนิชาภัทธ  กองนิล
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปภาดา  สุชัยยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปภาวี  เหรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปวีดนย์  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปัณฑรีย์  โกมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปาณิศรา  เดชเถร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปาลิตา  สีโห
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปิ่นเพชร  พึ่งเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
223
เด็กชายปิยวัฒน์  เนตรขำ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปิยะวารี  อิทธิพล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปิยาภัทร  สิงห์ที
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายปุญญพัฒน์  นำหน้า
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปุญญิสา  ประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพชร  ขืนเขียว
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพัชรดนัย  ใจชื่นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคารสีเหลือง โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงเพชรดา  หาญอุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงแพรวา  ศิริโกสุม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายภมิภัทร  ทองเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงภัคธีญาณิศ  เฮ้าปาน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายภาคิน  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
237
เด็กชายภูชิต  ครูทำไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
238
เด็กชายภูมิภัทร  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
239
เด็กชายภูริชญา  โอชารส
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
241
เด็กชายมนัส  ใจเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงมนัสพร  คร้ามภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงมานิตา  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงโยษิตา  ดวงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
245
เด็กชายรัชชานนท์  จากโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์อำไพ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงลักษิกา  สุมะโน
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุขีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงวรัทยา  หันแจ๊ด
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายวิชิตชัย  หานุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
252
เด็กชายศรีปราชญ์  ศรีฉ่ำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสิริกร  รูปเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงสุกฤตา  ษรจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสุชิชา  ภู่สวรรค์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสุทธกานต์  บุญฮวด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสุธิดา  บาลี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโครตศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคารสีเหลือง โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงญาดา  เพ็งพาด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
263
เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐชัย  เจนอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพัชร์วรรษ  รวงสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพิชชาภา  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพิชญาพร  ทะริยะ
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงพิมรพัฒน์  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงพีรชดา  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุพัตรตรา  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุพัตรา  ลดาดก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุภัคญาตรา  ศรีสำเริง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงแสงสุพรรษ  แก้วนิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ใจยวน
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
280
เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอภิญญา  กองชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอภินัทธ์  พรหมหลวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
284
เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แดงตา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอาทิตย์  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงไอญรินทร์  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงไอรดา  กันภัย
ป.4
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงไอศิกา  ลาดลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม