ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลฤทัย  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ขุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายคุณพิสิทธิ์  อัศวสิทธิกิจ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรัชญา  มนตรี
ป.6
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุขานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชญานิศ  วันนารักษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนิดาภา  ศัพท์พันธ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงฐานิกา  กุลเศรษฐโสภณ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฎฐริกา  อารยะโกศล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  จันท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุข
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฐภูมิ  โคตรหานาม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฐิดา  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กชายเดชาวัต  ศิริสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กชายทักษ์ดนัย  กองพันธ์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงทักษพร  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธนภัทร  ชาเนตร
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กชายธีธัช  อินทมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนพฬดา  แก้วยม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กชายนิติกร  พันธุ์พรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
23
เด็กชายปฐมเดช  กลัดกระยาง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปัดทมา  มีแสง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
25
เด็กชายพศิน  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กชายพัทธนันท์  ปัญจอาม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพิชญา  กลัดกระยาง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยเวียง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กชายพิชาภพ  แย้มขยาย
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงภษวรรณ  ฉ่ำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงภัคจิรา  เปี่ยมปรัชญากุล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เงินเรียง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงภัทราพร  แซ่เถา
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
36
เด็กชายภูดิศ  แสนอินอำนาจ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
37
เด็กชายภูธเนศ  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงมัณฑิตา  เทียนป้อม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงริเวียรา  สวาเนนเบรก
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณปทุมกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กชายวริศ  อรุณผล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงวริศรา  รักภักดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงอรรถมาตร  คำมา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กหญิงจินดามณี  สายบุญชู
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายณัฐดนัย  มาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
49
นายถิรศักดิ์  มาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงธณัฏฐา  ครุฑคณานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายนิธิกร  สินชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายภัคพล  ดอนหม้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงสุนทิรา  กำมาทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงอภิญญา  กึ้นทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงอรทัย  จันทะคูณ
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงกนกกาญจน์  อินพักทัน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกนกพร  ไชยขวัญดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกรภัทร์  ท้าวพรม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกรวิชญ์  นันบุญตา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  รอดไพสม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงขวัญกมล  บำรุงอ่วม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
63
เด็กชายเขษมศักดิ์  สุขกล่ำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
64
เด็กชายคุณภัทร  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงจันทรวิมล  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงจารุณัฐ  อุ่นจันทึก
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ยอดพายุ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงจีระนันท์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงจุฑามณี  มุงอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายเจริญลาภ  เต็มแต้ม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
71
เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  ตองสารี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลวัจน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชนิกานต์  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
76
เด็กชายชยังกูร  รินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
77
เด็กชายชยางกูร  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
78
เด็กชายชวกร  เทพศรี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงช่อรฎา  จันทร์พิลา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงโชติกา  สุนลี
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงญานวรรณ  สายแก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงฐานิดา  ปัญจอาม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงฐิติยา  เมตตะธำรงค์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณราวิธ  นราศรี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัชชา  มุยคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
88
เด็กชายณัฏฐากร  พุ่มแย้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแสง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  อุดอินทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงณัฐธิดา  พานผง
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศรษฐะ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงดารารัตน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
96
เด็กชายเทวาพิทักษ์  แหยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธนโชติ  พาแก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
98
เด็กชายธนภูมิ  กำมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
99
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงธนัญชนก  บุดดา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงธัญชนก  ดาจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทร
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นกคุ้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายธีรภัทร  ผ่านผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  ปอสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงนมิดา  หันตุลา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  ถิระธาดาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงนวพรรษ  ปัญจอาม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายนะโม  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงน้ำหวาน  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงนิตยา  แก้วเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วมหาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
119
เด็กชายเนติพงษ์  สุรรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
120
เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงปริญญาพร  ปานทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงปัณฑาวันทน์  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายพชัรพล  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงพรนัชชา  สมรูป
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริวัฒนาดล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพรปวีร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
130
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพัชรพร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงพัชรพร  มากำ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
133
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงพัชรมัย  แซ่ย่า
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  คล้ายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายพิจักษณ์  ธีระจิรัณย์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงพิชญธิฎา  ธิกะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
138
เด็กชายพิชญะ  สระทองลอย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
139
เด็กชายพิชยเทพ  พึลึก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
140
เด็กชายพิชยะ  ทองสรวง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงพิชาภรณ์  กมลเสถียร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหง้าไม้
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงเพลินไพลิน  นาวีแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงภควดี  เถื่อนสุข
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงภัททิยา  อินแนน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงภัทรพร  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงภัทรา  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
149
เด็กชายภีรพงษ์  สร้อยสาย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
150
เด็กชายเมธัส  เหมะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงยมลภัทร  เบ้าสารี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงยามา  อัศวสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กิจันทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงรดา​วรรณ​  หำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงรดาวรรณ  หำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
156
เด็กชายรพีพัฒน์  โสมกา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงรัตน์ติยากร  ศรีคำจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
158
เด็กชายราเชนทร์  จำปาสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงรินรดา  โรจน์เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงวธูสิริ  สุขมล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงวรัชยา  กงดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงวรัญญา  สุยะ
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงวริษา  ไผ่น้อย
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงวรุณทิพย์  เทียนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
168
เด็กชายวัฒวรรณ์  คงแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายวิทยา  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงศดานันท์  เกี้ยวกระโทก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงศรีสุดา  ป้องคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายศักดิพงศ์  ทรงฉาย
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงศิรินารินทร์  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงศิริรัตน์  พิศคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
178
เด็กชายศุภกร  กองเตย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
179
เด็กชายสิงหา  ตะใบ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงสิริกร  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงสุณัชชา  อวยพรชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงสุธีมนต์  แก้วอ่ำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายอนุชา  ใจตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงอรจิรา  อุปะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงอรวรรณ  คันภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงอัจฉรา  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุยคำ
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม