ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  อินพักทัน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ไชยขวัญดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกมลฤทัย  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรภัทร์  ท้าวพรม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  นันบุญตา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
6
เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ขุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  รอดไพสม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงขวัญกมล  บำรุงอ่วม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
11
เด็กชายเขษมศักดิ์  สุขกล่ำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
12
เด็กชายคุณพิสิทธิ์  อัศวสิทธิกิจ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณภัทร  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงจันทรวิมล  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงจารุณัฐ  อุ่นจันทึก
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ยอดพายุ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงจินดามณี  สายบุญชู
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชญา  มนตรี
ป.6
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจีระนันท์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุขานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฑามณี  มุงอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
23
เด็กชายเจริญลาภ  เต็มแต้ม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงชญานิศ  วันนารักษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  ตองสารี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลวัจน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงชนิกานต์  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงชนิดาภา  ศัพท์พันธ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
31
เด็กชายชยังกูร  รินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
32
เด็กชายชยางกูร  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
33
เด็กชายชวกร  เทพศรี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงช่อรฎา  จันทร์พิลา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงโชติกา  สุนลี
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงญานวรรณ  สายแก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงฐานิกา  กุลเศรษฐโสภณ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐานิดา  ปัญจอาม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงฐิติยา  เมตตะธำรงค์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
41
เด็กชายณราวิธ  นราศรี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงณัชชา  มุยคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงณัฎฐริกา  อารยะโกศล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
45
เด็กชายณัฏฐากร  พุ่มแย้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  จันท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแสง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุข
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดนัย  มาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  อุดอินทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงณัฐธิดา  พานผง
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
53
เด็กชายณัฐภูมิ  โคตรหานาม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐิดา  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศรษฐะ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงดารารัตน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
58
เด็กชายเดชาวัต  ศิริสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
59
นายถิรศักดิ์  มาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายทักษ์ดนัย  กองพันธ์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทักษพร  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
62
เด็กชายเทวาพิทักษ์  แหยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงธณัฏฐา  ครุฑคณานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายธนโชติ  พาแก้ว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงธนภัทร  ชาเนตร
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
66
เด็กชายธนภูมิ  กำมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
67
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงธนัญชนก  บุดดา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงธัญชนก  ดาจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทร
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นกคุ้ม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
72
เด็กชายธีธัช  อินทมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรภัทร  ผ่านผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงนพฬดา  แก้วยม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  ปอสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนมิดา  หันตุลา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  ถิระธาดาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงนวพรรษ  ปัญจอาม
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
81
เด็กชายนะโม  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงน้ำหวาน  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนิตยา  แก้วเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
87
เด็กชายนิติกร  พันธุ์พรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
88
เด็กชายนิธิกร  สินชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วมหาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
91
เด็กชายเนติพงษ์  สุรรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
92
เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
93
เด็กชายปฐมเดช  กลัดกระยาง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงปริญญาพร  ปานทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงปัณฑาวันทน์  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงปัดทมา  มีแสง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
100
เด็กชายพชัรพล  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงพรนัชชา  สมรูป
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริวัฒนาดล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงพรปวีร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
105
เด็กชายพศิน  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
106
เด็กหญิงพัชรพร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงพัชรพร  มากำ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
108
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพัชรมัย  แซ่ย่า
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  คล้ายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพัทธนันท์  ปัญจอาม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
112
เด็กชายพิจักษณ์  ธีระจิรัณย์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพิชญธิฎา  ธิกะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
114
เด็กชายพิชญะ  สระทองลอย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพิชญา  กลัดกระยาง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยเวียง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
117
เด็กชายพิชยเทพ  พึลึก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพิชยะ  ทองสรวง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
119
เด็กชายพิชาภพ  แย้มขยาย
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิชาภรณ์  กมลเสถียร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหง้าไม้
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงเพลินไพลิน  นาวีแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภควดี  เถื่อนสุข
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงภษวรรณ  ฉ่ำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัคจิรา  เปี่ยมปรัชญากุล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
129
เด็กชายภัคพล  ดอนหม้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงภัททิยา  อินแนน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงภัทรพร  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เงินเรียง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภัทรา  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงภัทราพร  แซ่เถา
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กชายภีรพงษ์  สร้อยสาย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายภูดิศ  แสนอำนาจ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
137
เด็กชายภูธเนศ  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมัณฑิตา  เทียนป้อม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
139
เด็กชายเมธัส  เหมะ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงยมลภัทร  เบ้าสารี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงยามา  อัศวสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กิจันทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงรดา​วรรณ​  หำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงรดาวรรณ  หำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
145
เด็กชายรพีพัฒน์  โสมกา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงรัตน์ติยากร  ศรีคำจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายราเชนทร์  จำปาสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงรินรดา  โรจน์เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงริเวียรา  สวาเนนเบรก
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณปทุมกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวธูสิริ  สุขมล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงวรัชยา  กงดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงวรัญญา  สุยะ
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายวริศ  อรุณผล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงวริศรา  รักภักดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวริษา  ไผ่น้อย
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงวรุณทิพย์  เทียนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายวัฒวรรณ์  คงแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายวิทยา  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงศดานันท์  เกี้ยวกระโทก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงศรีสุดา  ป้องคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายศักดิพงศ์  ทรงฉาย
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงศิรินารินทร์  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงศิริรัตน์  พิศคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
171
เด็กชายศุภกร  กองเตย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
172
เด็กชายสิงหา  ตะใบ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงสิริกร  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
176
เด็กหญิงสุณัชชา  อวยพรชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงสุธีมนต์  แก้วอ่ำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงสุนทิรา  กำมาทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
181
เด็กชายอนุชา  ใจตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงอภิญญา  กึ้นทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงอรจิรา  อุปะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงอรทัย  จันทะคูณ
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงอรรถมาตร  คำมา
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอรวรรณ  คันภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงอัจฉรา  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุยคำ
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม