ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  มาระวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกกร  คดขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  ผึ่งผาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัทร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรรณิกา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกรวิขญ์  ขวัญเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกรวิทย์  เอี่ยมป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตพล  ศรีสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤติพงศ์  เมฆพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษ  วงศ์ศุภสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษตรินทร์  โฉมอุปฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกวินทรา  ศรีธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
25
เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
27
เด็กชายก้องภพ  จักรแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญจนพร  ชุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงกัญยานี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพิชญ์  ดีดาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกันตภณ  ป้อมมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกิ่งดาว  เชิดเหรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติพศ  ด้วงทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกิตติยา  แพงพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกิติมาพร  พุฒิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
43
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
44
เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
46
เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขวัญข้าว  เหมบุรษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายคำระพีวงค์  วงศ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงงามสกุล  พันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
50
เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
53
เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
54
เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายจักรภัทร  อิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
56
เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจันทราภรณ์  ขวัญนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายจาตุรันต์ โดมินิค  ไวยลิค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิดาภา  คิดตี้ เทอเนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วไขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
64
เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรัชญา  รักอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรัชยา  กองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรายุ  โจมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
71
เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
72
เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
74
เด็กชายเฉลิมชัย  นิยมประสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนมน  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายชนัญชิต  สุพลพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายชยพล  ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายชยากร  การภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
82
เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายชัชนนท์  สมจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
85
เด็กชายชัชรินทร์  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
87
เด็กชายชาริฟ  ยาชะรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
88
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
90
เด็กชายชินดนัยย์  คำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายชินภัทร  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายชุติวัต  ใจจูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชุลิดา  นิ่มแสวงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฌัชชา  มามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายญาณกร  บานพับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
98
เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริจฉัตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงญาณิศา  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงญาณิศา  มหาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
102
เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
103
เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายฐากูร  เวลาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฐานิตา  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
106
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กชายฐิติกร  บุญทิพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายฐิติกร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฐิติพร  กลิ่นเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีพละธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีรัตนลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
112
เด็กชายณชพล  ธิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายณฐกร  บุญใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
115
เด็กชายณพชร  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณพิชญา  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณภัคมล  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
118
เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มะสูงเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฎฐภสสร  แก้วเถาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ศิลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฏฐภัทริ์  วลีเรืองรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะพงศ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
129
เด็กชายณัฐกิตต์  มืดคำบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐณัณ  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐนันท์  ตั้งจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐพล  ทองแบบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐมน  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
141
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัศชกมล  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณิชชา  ชิดไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณิชานันท์  ฉลูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
146
เด็กชายดนุชกร  เพชระบูรณิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงตะวันวาด  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
150
เด็กชายตุลธร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายเตชพัฒน์  ทักคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายเตชิต  ชัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
155
เด็กชายทรัพย์สิทฐิ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงทักษอร  มารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
157
เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
162
เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
163
เด็กชายธนโชติ  โครตชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
164
เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายธนโชติ  สุพัฒนียกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
166
เด็กชายธนโชติ  สู้ศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
167
เด็กชายธนดล  เง่าฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
168
เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายธนทัต  ณ วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
170
เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
171
เด็กชายธนบูลย์  ดีปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
172
เด็กชายธนพงศ์  อาจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
173
เด็กชายธนพนธกร  ฐิตะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
176
เด็กหญิงธนพร  ปีนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธนพรรณ  วาสุกะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
180
เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
182
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
183
เด็กชายธนภัทร  รอดมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
184
เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
185
เด็กชายธนวัฒน์  พนมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายธนวินท์  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
187
เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธนัฏชา  เสือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธนิตตา  ไพจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธมนต์อร  เพไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
192
เด็กชายธรรมธัช  เลิศสวัสดิ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
193
เด็กชายธรากร  การภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
194
เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธัญพิชชา  หล้าเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธัญรดา  พรมสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัดทุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายธัญวิชญ์  ฝันนภานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
206
เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ไชยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
208
เด็กชายธาดาพันธุ์  นริศราวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธาราทิพย์  ตะกรุดแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
212
เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
213
เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
216
เด็กชายธีรพล  เพ็งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายธีรพัฒน์  แตงกวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
218
เด็กชายธีรพันธ์  ตรีแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
221
เด็กชายธีรวัฒน์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
222
เด็กชายธีรวีร์  กุมภ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
223
เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
224
เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
225
เด็กชายนนท์ปวิธ  วงษ์ทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
226
เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
227
เด็กชายนพรัตน์  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนภสร  ไชยสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
230
เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
231
เด็กชายนรังสิโรจน์  ตรีศูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ลานสุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
233
เด็กชายนราวิชญ์  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
234
เด็กชายนเรนทรฤทธิ์  ท้าววิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนฤมล  สุคนธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนัฐณ์สุดา  พงษ์เพชรทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
238
เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนิชานาถ  อินทร์ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
240
เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายนิภัทธ์  ทับเเย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงนิรชา  เมืองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนิษฐา  สีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงเนตรกมล  กุลสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
245
เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
246
เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
247
เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
249
เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
250
เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
251
เด็กชายปกรวีร์  คงทนแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปภาวรินท์  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
255
เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปราณปริยา  ใหม่น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปริชญา  วัฒนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
260
เด็กชายปวริศ  ดียัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
261
เด็กชายปวริศ  นาคจำนง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปวัณ์ธิดา  วิปัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
264
เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
265
เด็กชายปองคุณ  จันคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
267
เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
270
เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
274
เด็กชายปานปิติ  ตัญตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
276
เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
277
เด็กชายปุณณภพ  โสภากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
278
เด็กชายปุณยฤทธิ  ประสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
279
เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
281
เด็กชายพงษ์ปภัทร์  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
282
เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
283
เด็กชายพชรพล  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงพนัชกร  โสสุวรรณเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงพรรณพัชร  มีทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
287
เด็กชายพรรธนา  ทองปฐพี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
288
เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
291
เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
292
เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
293
เด็กชายพสิษฐ์  เรืองธนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
294
เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
295
เด็กชายพหลพล  เลอสุวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  เลื่อนชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
297
เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
298
เด็กชายพัชรพล  ผจญจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายพัชรพล  พรมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
300
เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงพัฒนกุล  พุทธพึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
302
เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
303
เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพิชชานันท์  สวยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพิชชาพร  วุธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพิชญ์ณิภัค  เลาหสุขไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
308
เด็กชายพิชญธิดา  วงษ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
309
เด็กชายพิชญพล  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพิชยา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิชามญธุ์  เบ้าทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
313
เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
314
เด็กชายพิพัฒน์  ปัญทะนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
316
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  สีทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
319
เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
320
เด็กชายพีรกาญจน์  มูลจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
321
เด็กชายพีรดนย์  จักคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
322
เด็กชายพีรพล  จารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
323
เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
324
เด็กชายพีรวิชญ  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
325
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายพีรวิชญุ์  ทองแผน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
327
เด็กชายพุฒิชัย  ตั้งจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงภควดี  หาญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงภัคจิรา  รงคะโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงภัคศรันย์  สานแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงภัทรกร  ดงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
334
เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงภัทรศรี  รักษาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
338
เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
339
เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
340
เด็กชายภานุวัฒน์  แลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
341
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
342
เด็กชายภูเมศ  นนทอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
343
เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
344
เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
345
เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
346
เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
347
เด็กชายภูริวัชร์  ทอนแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
348
เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
349
เด็กชายภูวมินทร์  อ่ำนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงภูศิรินทร์พร  จีนคำตุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
351
เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
355
เด็กชายมังกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
356
เด็กชายยอดมนุษย์  มุ้ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงรมิดา  ดอนเพียงไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงรมิดา  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงรวิษฎา  พรหมล่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายรัชดา  ผาสุขวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
363
เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงรัฐธยาน์  เลาหสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
367
เด็กชายราไชศวรรย์  ฉ่ำชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ช้างแผน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
371
เด็กชายวงศธร  อริยะกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
372
เด็กชายวงศ์ประเสริฐ  พลูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงวงศ์วิภา  แจ้งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
374
เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
375
เด็กชายวชิรวิทย์  ละอองฐิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
377
เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
378
เด็กชายวทัญญู  ละอองฐิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
379
เด็กชายวทัญญู  เลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
380
เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงวรรณวิมล  สีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายวรัชยา  ดวงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงวรัชยา  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
384
เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
386
เด็กหญิงวรัญญา  สีดาต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
387
เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงวสุวี  มาขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
392
เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
393
เด็กชายวาริช  สิงหธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวาสิตา  เหล็กแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
395
เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงวิชญาพร  โฉมเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงวิชญาพร  โยเฮือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวิชธาดา  แซมสีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ใจแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
400
เด็กชายวีรภัทร  จันมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
401
เด็กชายวีรภาพ  ปิ่นนาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
402
เด็กชายวีระชัย  วรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงศรุตา  ลีสุขลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
404
เด็กชายศวัสกร  เจนวิชชุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายศักรพัฒน  ตรีกุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงศิรประภา  เขียงสาคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงศิวพร  กล่อมกลึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
411
เด็กชายศุภกิจ  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
412
เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
413
เด็กชายศุภณัฐ  วันภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
414
เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
415
เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
416
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
417
เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
418
เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
419
เด็กชายสฤษฏพงศ์  ผมปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
420
เด็กชายสหชาติ  บุญยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสันติภาพ  กลมเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
422
เด็กชายสันติภาพ  พรหมลัทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
423
เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
424
เด็กชายสารัช  มาลีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
426
เด็กชายสิงหนาท  จตุพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
427
เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
428
เด็กชายสิรภัทร  มิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
429
เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงสิริกร  วันทาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แจ่มจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสุนิสา  สินวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
434
เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
435
เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
437
เด็กชายหฤษฎ์  เกตแค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
438
เด็กชายอคิราภ์  เจโนเวเซ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
439
เด็กหญิงอคิฬาฒ์  ธำรงภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
440
เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
441
เด็กชายอติคุณ  เหมือนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
442
เด็กหญิงอธิชา  ขีดขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
443
เด็กชายอธิพัท  เกิ่งขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
444
เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
445
เด็กชายอพิสิฐ  รัตนะสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
446
เด็กชายอภิวุฒิ  ปิ่นปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอภิษฎา  อัศวธรรมนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงอรพิชญ์  คำมุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
453
เด็กหญิงอริศรา  เวียงแก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอริษา  สารมะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
455
เด็กหญิงอริสรา  ไพรสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
456
เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
457
เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
459
เด็กชายเอกวัส  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
460
เด็กหญิงเอมนิกา  สีรินแปลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายกรวิชญ์  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกรวิชญ์  โต๊ะยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายกฤตพรต  เลื่อนชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายกฤติเดช  เทศมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายกฤษฎา  คดขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายกฤษดา  คดขวาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกวิน  นันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกวินทร์ธิดา  ตั้งอมรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกวิสรา  หาญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงก่อว่าน  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายกิตติพงษ์  สาหัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกิตติภพ  โสมาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้าศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายขวัญชัย  มีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงเขมณิจ  ดอกจำปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายคณาธิป  อุปรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายคณิศร  แก้วใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายคณิศร  รักอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายคนัมพร  วิปัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงคุณัญญา  ลิ้มภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายจารุรักษ์  อนุกูลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงจิตตานันท์  คงรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายจิรกร  บุตรกันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงจีราณัฎฐ์  เกตุเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงฉมาพันธ์  พันธ์พีรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชนกนันท์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายชนธวัช  มาตะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายชนะกิจ  จันทร์เที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชนากานต์  ท้าวเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายชยพล  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายชลกร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายชวนากรณ์  หุ่นวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายชัชชานนท์  เที่ยงพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชัญญา  มามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงชาลิสา  มาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงชิชญา  ตีระพฤติกุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วอรัญญิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงญาณิศา  ญาติพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงญาณิศา  หางศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงญาดาวดี  อ่องยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายฐิติภัทร์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายฐิรพงศ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณฐรัช  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายณธนกร  สายโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณปภัช  โพล้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณภัสกร  แดงโคเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณภัสสรา  เอื้อศิริรัตนไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงณัชญ์ญา  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตั้งจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณัฎฐชัย  เอิบอาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฎฑณิชา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วดู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฐณิชา  มามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญวัดโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณัฐพัชน์  อินพรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณัฐพัฒน์  ป่าตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัฐวัตร  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณาฎชา  เกิดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายดินนาทอง  พรหมอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงตรีทิพยนิพา  ขุนราชเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงตรีสรา  เนติบัณฑิตสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายเตมีย์  ศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงเติมฝัน  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงทักษอร  อุปรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายทินภัทร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายเทวาโชค  เกตุแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนกร  ชัยพฤกษ์ไพรวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนกฤต  เกี๋ยงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนกฤต  พิลาเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนกฤต  ล้ยลุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนโชติ  จันเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนโชติ  พูลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนภัทร  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธนภูมิ  แก่นสงสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายธนากร  จันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธนาภรณ์  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธรรษธร  ดวงงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธัญญภรณ์  อุทยานวิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธาราทิพย์  เมืองโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธีภพ  สอนทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธีรเทพ  ภักดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธีรเทพ  สุขสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธีรพล  ซึมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธีรภัทร  กุนมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธีรภัทร  อินสลุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายธีรวัชร  แลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายนนทกร  แก้วบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนภัทร  กันธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนรกมล  วงกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนรธีร์  ขำทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนรมน  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนรินทร์ภัทร์  แสงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายนัธทวัฒน์  วรขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงนันทนภัส  แก้วดู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนาร์เนีย  ทะเสดฮด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนิติภาพร  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงบรรณสรณ์  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงบัณฑตา  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายบุณยกร  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงเบญญาศิริ  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายปภังกร  จาดภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายปภังกร  ไชยศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปภังกรณ์  ทับฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงประพิณเพ็ญ  ไพรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปริยวิศว์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงปรียา  ชัยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงปวริศา  สนใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายปัญโญ  ทองเขาอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงปัณฐิตา  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายปัณณทัต  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายปิติภัทร  ด้วงขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายปิยทัศน์  พรวนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กหญิงปิยวรรณ  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
732
เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายปิยะวรพัฒ  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายปิยะวัชร์  ทองแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายปุณณกัญจ์  บุญก่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงไปรยา  อินสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายพงศกร  วงษ์จันทเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพรรณพร  ร้อยพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายพรหมพิริยะ  วัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพลวรรธน์  พรประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพลอยนภา  เขียวหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพลอยนฤมล  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพสุธร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพัชราภา  กล่ำกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพัฒน์รวี  ศรีเลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพิชชาภัทร  วิโชคชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรินทรากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพิชญนันทน์  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพิชญุตม์  วุธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วัฒนศัพท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประชากรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพิศชญา  ปรีดาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพีรพัฒน์  ละมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพีรวิชญ์  นาคนายม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพุทธชาด  ปลาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพุทธรักษา  ขันธบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงแพรวา  พันธ์คำเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงแพรวา  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงแพรไหม  พันธ์คำเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภทรภร  รักษ์ณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายภรัณชัย  ไชนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภวินท์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภัคพล  พูนบุญญากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
817
เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงภัทรมาศ  ม่วงอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายภานรินทร์  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายภานุพงค์  งามตอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายภานุรุจ  มารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปรางค์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
836
เด็กชายภีณุพงศ์  ต้นเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายภูตะวัน  แสงนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
838
เด็กชายภูปกรณ์  นระกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงมนัญชยา  เบ้าทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายมนูกิตติ  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงมุรธา  ไทรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงเมธาวดี  เนียมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายยงวิทย์  แซมสีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กชายโยธิน  โป้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายรชต  หลงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายรชานนท์  บาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กชายรณกร  เปาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
855
เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
859
เด็กชายรัชพล  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงลลิตา  เสริฐพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงลักษมีกาญจ์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงวงศพร  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
869
เด็กชายวชิรวุธ  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
870
เด็กชายวชิระ  รักภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวรภัทร  มาจาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
875
เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงวรวีร์  นุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงวรัญญา  นวลเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายวรากร  อยู่คุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
882
เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
886
เด็กชายวัชรพล  พระชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
887
เด็กชายวัชรากร  เอกไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
888
เด็กชายวาคิน  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
889
เด็กชายวิชชยากร  ธีระภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
890
เด็กชายวิชชากร  ธีระภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
891
เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
892
เด็กชายวิธวินท์  หมู่พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กชายวีรภัทร  ทองเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรเมืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กชายศิรวัฒน์  สวงน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงศิริกมล  ดีดาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายศิวกร  ภู่เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายศิวัช ริชาร์ด  แอ๊บบอทท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กชายศุภณัฐ  สายคำยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กชายศุภษร  ศุภดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายสมิต  บุญมาปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
921
เด็กชายสรวิชญ์  มีมอญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
922
เด็กชายสรัล  หนูทวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
923
เด็กชายสหณัฏฐ์  พรมลัทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กชายสหฤทธิ์  แก้วบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
925
เด็กชายสันติธรรม  รัตนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสิทธิเดช  เขตต์ฬุคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
929
เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงสิริพร  สิมมาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กชายสิริภพ  หวังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงสิริวิภาดา  แสงนก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสุชัญญา  หล่มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสุชาดา  นงพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสุณิสา  พรพฤฒิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายสุเนตร  ดวงโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสุพิชญา  ประไพศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุรนุช  ทาบุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายสุริยา  สุกคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
956
เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
960
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปัญญาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
961
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
962
เด็กชายเสรี  กลมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
964
เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคันธตุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
966
เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอภิชญา  เพียรเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงอภิญญา  พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์ทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
974
เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอรัสนันท์  แจ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
976
เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
977
เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  ดาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
980
เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอัสมา  เนินนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายอาทินันท์  สุขอภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
984
เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
985
เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อ่องเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงอินทุอร  สนั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงไอรินลดา  ธนาจิระไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
990
เด็กหญิงกุลจิรา  แสงจันโท
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
991
เด็กชายณัฎฐชัย  ดีเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
992
เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
993
เด็กชายธนกร  คำริส
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
994
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
995
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญคง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
996
เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
997
เด็กหญิงวนารี  คำเติม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
998
เด็กหญิงวิรัฎสิญา  แจ่มพ็ญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
999
เด็กชายวีระชัย  พรมหมื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูแม่น้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1001
เด็กหญิงอุมลวรรณ  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1002
นายจิรภัทร์  ภูมิรุน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายชลเทพ  ยอดยนสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1006
นายชัยยุทธ  คำอาบ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1007
นายธินกร  ขวัญผิว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1008
นายธีรภัทร  โกสาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1013
นางสาวพรวิมล  คำเติม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภูครองนา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายภูผา  สนั่นน้ำหนัก
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนคำหล้า
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1019
นางสาววิภาดา  หลักมิยา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1021
นายศตวรรษ  คำทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1022
นายศิลา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวศุภิสรา  ภูมิรุน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1024
นายอภิวิชญ์  ศรีจริยา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1025
เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงจุฑามณี  ชินสีห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายดลภัทร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธนพงศ์  คำส้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายปรเมศ  คงเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปราณฉัตร  มณีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายรัฐภาคย์  แก้วกิ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายศุภณัฐ  กองกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอภิญญา  คำสิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วเบี่ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายเอกภวิษย์  แอบื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเสรีศึกษา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1049
เด็กชายกฤศวรรธน์  สองเมืองหนู
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1050
เด็กชายกิตติพงษ์  มาวงศ์เดือน
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1051
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำสีทอง
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1053
เด็กชายจิตติพัฒน์  โนจรมา
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1054
เด็กชายจิราเมธ  สีมาน
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงชญานิน  ปิติเหมินทร์
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1056
เด็กชายชนาธิป  ทองดอนเกรื่อง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1057
เด็กหญิงชนิศรา  ศิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1058
เด็กหญิงญาณิน  คุณเดช
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงฐิตากานต์  เข็มทิศ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1061
เด็กชายฐิติโชติ  สองเมืองหนู
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1062
เด็กชายณภัทร  อยู่นาน
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สาทะราช
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงณิชนันทน์  แม้นศรี
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงณิชากร  ครองพา
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1066
เด็กชายดนุสรณ์  ผันแปล
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1067
เด็กชายเดชาชัย  วินเทียน
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  ทิพยพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1069
เด็กชายเตชินท์  ตุลอวัต
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงธิดา  โยศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงนพินประภา  ทองกรม
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1072
เด็กหญิงนารีรัตน์  นวนด่อน
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1073
เด็กชายปุณยวีร์  เครือกิจกุลหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1074
เด็กชายพงศกร  พวงชมภู
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงพัชรียา  มุ่ยนาม
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1076
เด็กชายพิทวัส  พูนดังหวัง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1077
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กุลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงอภิสรา  สีทำมี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงอรวรา  แดงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเสรีศึกษา
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1081
เด็กชายพีรชา  สมบรรดา
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1082
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วท้วม
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1083
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1084
เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงยุพาพร  บงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1086
เด็กหญิงยุวนาจ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1087
เด็กหญิงรสิตา  โสประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1088
เด็กชายรัชชัย  พามี
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1089
เด็กชายรัชพล  พามี
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงวณัชพร  อินตา
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1091
เด็กชายวรภพ  บุราสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1092
เด็กหญิงวรัทยา  ทศรักษา
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงวราภรณ์  ผึ่่งผาย
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงวริธร  จินนู
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1095
เด็กชายวัชรพล  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงวิชญาพร  ระดมสุข
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงวิชญาพร  เหมชัย
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1098
เด็กชายวิทย์วศิน  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1099
เด็กชายเวธน์วีรศ  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1100
เด็กชายศรัณยพงศ์  จอมวงค์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงศวัสกรณ์  แดงด้วง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1102
เด็กชายศิริโชค  ศิลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1103
เด็กหญิงศิศิณัฐฐา  หมื่นจงใจดี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1104
เด็กชายศุรกิจ  ทองวิก
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1105
เด็กหญิงสิริวิมล  พรมไหมทอง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1106
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่บิน
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1107
เด็กหญิงหุ้ยจุน  จอง
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1108
เด็กหญิงอติชา  จันทา
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1109
เด็กหญิงอนุสรา  ยอดบุญ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงอภิญญา  แสงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1111
เด็กชายอานนท์  ศิรินวล
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
1112
เด็กชายอิทธิพันธ์  จันกานป
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเสรีศึกษา
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกรกัญญา  มาบุรี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายกฤช  คุณเดช
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวกวินธิดา  ชาลี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1116
นางสาวกิตติยา  คำเหลี่อม
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1117
นางสาวเกวริน  ผิวเหลือง
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็งกระโจม
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงขนิษฐา  กาสร้อย
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงจารุวรรณ  เทพวงค์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงจิรภัญญา  ขันทองเฮ้า
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายเจษฏา  คำดี
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายชัยพัฒนา  ชุ่มเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงญาดา  อินตรา
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงพานิชย์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1127
นายณัฐศาสตร์  พงษ์สำราญ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงณิชกานต์  พรมภักดี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายทวีศักดฺ์  พัวอุดมเจริญ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1130
นายธนกร  รอดมา
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายธนโชติ  มูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงธนพร  กาสร้อย
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายธนพัฒน์  สิงหนาท
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วลี
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายธนิศรณ์  แสงอยู่
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงธนิสรา  แดนเมือง
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายธีรภัทร์  พันธมาศ
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายนราสินธุ์  เนตรแสงศรี
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงนันกานต์  ชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงน้ำทิพย์  วินทชัย
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวเนตรนภา  วงศ์อัยรา
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1142
นางสาวเนติธร  สีอ่อน
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงอโณชา  ไนยะกูล
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงอรจิรา  จันดากูล
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเสรีศึกษา
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1146
เด็กชายปกรณ์  พรมสี
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายปฏิภัทธิ์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมืองไทย
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงปลิตา  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจธรรม
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายพงศกร  สายจันทร์ยูน
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงพัชรา  บุญอิ่ม
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายพัสรัล  โตค้างพูล
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  จันทคนธ์
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงภคนันท์  แอ่งบัวใหญ่
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายภัทธินันท์  สีเสือ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงภัทรวดี  อุปรีที
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1159
นางสาวภัทราพร  กันธุ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงภัทราพร  งามสง่า
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายภูริภัทร  รินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1162
นายรณภพ  กรงเงิน
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยทร
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงรุ่งนภา  ผู้ผึ้ง
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงวัชรี  แสงสี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงวิยะดา  สิงห์อุดร
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายวีรภัทร  รักษา
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงสิริวิมล  สุขสีฟัน
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงสุดากาญจน์  อุดอ่อง
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงสุธาสินี  แพนดี
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงสุภาวิณี  นุตโยธิน
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงสุภิศรา  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายอัมรินทร์  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนเสรีศึกษา