ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  พัดบางซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
3
เด็กชายกริชติกร  ประทุมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษดา  สายนำพามีลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
5
เด็กชายกัณภัทร์  มีเทียม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตภณ  มันดีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
7
เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกวลิน  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
12
เด็กชายคณิศร  จัดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
13
เด็กชายคณิศร  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
15
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
16
เด็กชายชนกันต์  งอนสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
17
เด็กชายชนกันต์  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
18
เด็กชายชนาธิป  ทิวาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนิษฐา  เอี่ยมใย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
20
เด็กชายชยพัทธ์  ทัศนะพรพิศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชยานิษ  กิ่งกัลยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลดา  เคลือวัลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชาเนส  คงสมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณฐมน  โม้ชาวนา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่โฟ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐภูมิ  เนียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
32
เด็กชายเทพฤทธิ์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
33
เด็กชายแทนคุณ  แป้นบูชา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธณัสญา  นครจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
35
เด็กชายธนกร  โพธิ์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
36
เด็กชายธนภัทร  แก้วเกตุศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิดาวดี  บุรีนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนนทพร  นันทะแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
42
เด็กชายนาราวินท์  สอนใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงบุณยวีร์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงบุรัสกร  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงประกายดาว  ดารา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปริชญา  บุญร้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
48
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเกษศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
52
เด็กชายพงเทพ  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
53
เด็กชายพชร  นาคะปรีชา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพรพัฒน์  คำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
55
เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทะโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพิมนภา  ปานรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีเท
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพีรญา  รองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
60
เด็กชายพีรพัฒน์  คงดอนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายพีรภัทร  ใจเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝ้ายอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงแพรวพรรณ  โคตรบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภัทรวิจิตร  พรณรงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
66
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงภาดาณุช  สมยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
68
เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
69
เด็กชายมงคลชัย  กัมมูลลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
71
เด็กหญิงมนธิรา  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
74
เด็กชายเมืองมนต์  นาสมใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
75
เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
76
เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
77
เด็กชายวัชรพล  ขำระหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
78
เด็กชายวัชระ  จันคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวาสนา  วิบูลย์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
80
เด็กชายวีรโชติ  วิมุติบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
81
เด็กชายวีระวัฒน์  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
82
เด็กชายวุฒิพงศ์  มาทำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
83
เด็กชายวุฒิภัทร  ราชวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
84
เด็กชายศุภโชติ  คงวังทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
85
เด็กชายสรณัฐ  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
86
เด็กชายสิรภัทร  พรณรงค์ชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
88
เด็กชายสุชลกานต์  จักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
90
เด็กชายสุทธิพัฒน์  พุทธชาวนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงสุรีย์พร  หาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภาศ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอธิชา  ม่าลิหยัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
93
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
94
เด็กชายอนันตชัย  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอรกมล  เที่ยงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอลงกรณ์  สอนบวบ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
97
เด็กชายอานันดา  ด๊อดสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอิทธยา  รอบไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
100
เด็กชายเอกอมร  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กชายกฤตเมธ  เชื้อพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกฤติเดช  เกษรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกฤษณา  ทองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
105
นายกฤษดา  เกี่ยสมัครพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวจิรภิญญา  สุพรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายจิรเมธ  วันกลิ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวจุฑาทิพย์  ตาลศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชนาธิป  ทองสุมาตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวชลดา  ศรีษะเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายชัยณรงค์  ชาวป่า
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายชุติพนธ์  โพธิ์ศรีอาจ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวญาตาวี  คลังตอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวฐิติกานต์  จันทะวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐชา  เสนาผล
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวณัฐณิชา  สุนะวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณัฐพล  คำสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กชายธนวัฒน์  จิตรเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธนายุต  เหลื่อมรุ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมยอด
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงธัญวลัย  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
137
นายธันยธรณ์  อินสา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธิญาดา  ประทุมโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายนนทกร  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
141
นางสาวนฤมล  จันแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายนัทกร  หาญสายพา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงนันทวัน  ขาวทรงธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเปรมปิติ  สารีคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพรชนก  วังคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
148
นายพิสิษฐ์  ขันโทมุข
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพุทธิพงษ์  จุมพลพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายเพทาย  แสงบัวท้าว
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวแพรวรุ้ง  จันทรงกรด
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวภคปิยา  จันทร์สุริย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
157
นายภาณุชัย  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงภิกษุณี  ชาวเขา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์สา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายรชต  เกตุรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายรชต  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
163
นายรัฐภูมิ  จันเครือยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
167
นายวันชัย  สุดแสวง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายวิทวัส  ยิ้มจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงวิภวานี  คำผาย
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงวิภาดา  บุญผ่อง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายวีรภัทร  ผิวนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงศรัณย์พร  รุจิโฉม
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายศิริพัตร  น้ำเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวศุจินันท์  ด้วงพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
177
นายศุภกฤต  ไมนา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายศุภวิชญ์  คงเทศ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงสลินทิพย์  พุ่มแพร
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงสิตา  ชัยโย
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวอภิชญา  ปาดจัก
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงอภิสรา  จันเครือยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายอมรเทพ  บุญเจือ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายอรงค์กรต  วัลลิภาภรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
188
เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกรวีร์  มาชาวป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงสถิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกิตติธัช  กองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญโต
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจิตรทิวา  เสวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายจิรชัย  ณรงค์ศักดิ์สุขุม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
200
เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิราภา  ใบทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจิราวัฒณ์  ปัตถา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
207
เด็กชายชนกานต์  เพ็ชมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชะบางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายชัยณรงค์  ยางนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ความชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มชาวนา
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัฐณิชา  บางเบิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
219
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสระแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
222
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปิ่นเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายดนัย  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายดุลยธรณ์  ร่าเริง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
225
เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายทศพร  พรมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธนธรรน์  จันทร์กาบ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธนวัฒน์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธีรภัทร  ดอนไพรนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนภสร  อ้นเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนลินรัตน์  วงศ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนิสารัตน์  ทรงพุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเบญญา  ทนครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงปภิญญา  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
242
เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
243
เด็กชายปิติภัทร  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปิยมน  พิมพ์เสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายพชรพล  ศรีเพ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายพธรธร  สอนมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพัฒนศักดิ์  อ่อนตานา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพิมผกา  ปลาสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายพีรกานต์  ชาวบางมอญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
256
เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายภรัคพล  พินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายภาณุวัชร  ลอองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงภาสินี  ลักษณะละม้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงภิญญา  ผิวพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงรจนกร  คำฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายรวินันท์  เกิดชู
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายรัฐพล  คำไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงรัตน์ชนก  ปั้นจอม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายฤทธิ์ชัย  ราชานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวรรณนิกา  ก๊กมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
277
เด็กชายวีระบุรุษ  ล้ออร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศุภิสรา  มุ้ยนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
281
เด็กชายสหรัฐ  แก้วนาทม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุชาวดี  อ๊อดหมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายสุภสิทธิ์  ชาวเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสุภาดา  สอนใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
286
เด็กชายสุภาษิต  ชาวเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอชิตพล  เจตนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอทิวรักษ์  ทองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอภิรดี  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัยยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอัครพนธ์  ลิสสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอังศุมาลิน  วันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอาชวิน  อินทร์ใย
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภาศ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอานันดา  เพียพัคฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงเอมิกา  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอดมณี
ป.6
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิตประถม
303
เด็กชายไกรวิชญ์  ภูมิผิว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
304
เด็กชายครรชนะ  เมืองเหลือ
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
305
เด็กชายจิรวัฒน์  จีนชาวนา
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
306
เด็กหญิงฐิตาพร  มั่งขันหมาก
ป.5
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงณฐา  ขวัญอยู่
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
308
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ผิวชา
ป.5
โรงเรียนวัดวังพิกุล
คณิตประถม
309
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพสิงห์
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
310
เด็กหญิงณัฐชา  คุ้ยเจี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนวัดวังพิกุล
คณิตประถม
311
เด็กชายธีรภัทร์  อ้นชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
คณิตประถม
312
เด็กชายนภัส  ชมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงนภัสสร  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
314
เด็กชายนัฐจพล  มาโพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คณิตประถม
315
เด็กหญิงนันท์ชพร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คณิตประถม
316
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปุณยนุช  แดงนามนต์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพศวีร์  แต้มพวก
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
319
เด็กชายพัสวัส  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
320
เด็กชายภูมิรพี  มากเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
คณิตประถม
321
เด็กชายศรยุทธ  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศศิวิมล  เขียววังทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิตประถม
323
เด็กชายศุภกิตติ์  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
324
เด็กชายสรวิศ  สีวันดี
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสุภัสสร  พรมใจบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
คณิตประถม
326
เด็กชายเสกสรรค์  เนียมชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิตประถม
327
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญอ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 2

ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
นายกิตติพงษ์  แสงศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายชยานนท์  หลี่
ม.2
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงนาตยา  สุภะผล
ม.2
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพาณิพัค  บรรจง
ม.3
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพิชญธิดา  ขาวทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงแพรวา  สินธุ์ชัย
ม.1
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายรณสิทธิ  กล่อมกระมล
ม.1
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายรพีภัทร์  เพ็ชรเทียน
ม.1
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงอนัญพร  ขำโอด
ม.1
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวอนิสรา  เพ็ชรเทียน
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กหญิงกรรญาภรณ์  คำปล้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัลยา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกุลินทร  อำนวยวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชนาธิป  เยก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มากทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่มอารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงทักษกร  พุ่มเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนา  แก้วกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธัญชนก  โกยรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดวังพิกุล
วิทย์ประถม
349
เด็กชายนภัสสร  ป้อมบุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงปัณฑิตา  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพรนภัส  พูนชื่น
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพลอยชมพู  พ่วงชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงภัควดี  ทองพานเหล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงภัทรพร  ท้วมโชติ
ป.6
โรงเรียนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงมุกดาวัน  มังโส
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงรอนอริน  สินใหม
ป.6
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายรัฐภูมิ  ค้อมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงลักษมี  ดวงสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงวรดา  หลี่
ป.6
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายวีรภัทร  หล้าชิว
ป.6
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
361
เด็กชายศิรธาดา  แสงเซ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดวังพิกุล
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงศิวาพร  เสียงสนั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายสุทธิกร  วงษ์มะโน
ป.4
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
วิทย์ประถม