ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 122 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกชนิภา  สงเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกชวรรณ  มุสิกสังข์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
4
เด็กชายกณวรรธน์  จันทร์อักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทุง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  จงรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  สนธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกนกอร  จันทร์คงช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกมลทิพย์  เหน็บบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงกมลรส  อินทร์สังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
16
เด็กชายกรกวิน  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงกรกันยา  จันทร์ผลึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงกรชนก  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
19
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
20
เด็กชายกรวิชญ์  อินทรชูติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
21
เด็กชายกรัณย์พล  ปานดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
23
เด็กชายกฤชณัท  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
24
เด็กชายกฤตธัช  พันธ์สารคาม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
25
เด็กชายกฤตธี  ยอดราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
26
เด็กชายกฤตพรต  มุกเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกฤตยา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
28
เด็กชายกฤตานนท์  นุ้ยเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
29
เด็กชายกฤติพงศ์  เลื่อนแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
30
เด็กชายกฤษกร  ชุมไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
31
เด็กชายกฤษกร  หินกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
32
เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
33
เด็กชายกฤษปภณ  หนูอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
34
เด็กชายกล้าแกร่ง  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 123 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกวิน  ลิ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาแดง
วิทย์ประถม
37
เด็กชายกวินภัค  ชูอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
38
เด็กชายกษิกานต์  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
39
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  โอภิธากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
41
เด็กชายก้องภพ  หมันย่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
43
เด็กชายกัญชร  พรหมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เส็นจาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกัญวรา  นุกูลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
51
เด็กชายกัณตภณ  โรจชะยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
52
เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกันตภณ  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกันติชา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกันต์  มะยงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกันทรากร  รอดสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกัลยวรรธน์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิสโร
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ช่วยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 124 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
72
เด็กชายกิตติภพ  ช่วยเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
73
เด็กชายกิตติภพ  สงสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกิตติยาภา  โปษกะบุตร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
75
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์อิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
76
เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกิติญาดา  ทองดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกิติ์สิริรัตน์  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกิรติกา  หนูสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงเก็จมณี  ทองตำลึง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงเกณิกา  พรหมด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงเกวลี  เรืองติก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
89
เด็กชายเกียรติยศ  ถิตย์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
90
เด็กชายโกเมศ  วิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
91
เด็กชายไกรวิชญ์  พัฒช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงขวัญจิรา  คงหาเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงขวัญธิดา  จันทรโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงเขมจิรา  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงเขมจิรา  อินทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงเขมิสรา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายคณาธิป  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายคณิติน  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 125 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
107
เด็กชายคุณภัทร  สีคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
108
เด็กชายคุณัชญ์  วังศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายคุณานนท์  ภักดีวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงจตุพร  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
113
เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจนิสตา  สุดมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงจอมขวัญ  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายจอมทัพ  ทองเบ็ญจมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
118
เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
119
เด็กชายจักรพรรดิ์  เพิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจันทรกานต์  แก้วศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ชาติสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจารุภรณ์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
124
เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
126
เด็กชายจารุวิทย์  ขุนฤทธิ์สง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิณัฐตา  ชุมชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจิตะบุณย์  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจินตนา  อับดุลลาห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
134
เด็กชายจิรฐา  สมบัติมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
135
เด็กชายจิรพัฒน์  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจิรภัทร  แทนขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงจิรวรรณ  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
138
เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเสียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมยก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 126 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจิรัชยา  วรรณพรหม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจุฑามณี  เทพสง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมะโน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
148
เด็กชายเจษฎา  บุญยรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายเจษฎากร  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
150
เด็กชายเจษฎาพงศ์  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงชญาดา  สิงหะเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงชญานิศ  เกลี้ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงชญานิศ  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงชฎาพร  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชฎารัตน์  เบญจพร
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชนกกร  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชนกนันท์  พูลเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
160
เด็กชายชนกันต์  หนูมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชนดล  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชนพล  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนมน  ทับชุม
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
168
เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชนิดาภา  ศิลปเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 132 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชยพล  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายชยางกูร  จันทร์ผลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชริณทิพย์  สุยะกัน
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชลาวดี  ดำช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
181
เด็กชายชวกร  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชวภณ  เกตุศรัทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชวัลกร  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชัญญานุช  นิลวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชัญญานุช  บัวนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชัพวิชญ์  ชูเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชัยภัทร  เมืองใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
189
เด็กชายชัยยกาญต์  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายชัยวัฒน์  วัชรจิรโสภณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
191
เด็กชายชัยสิทธิ์  จูสุก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
193
เด็กชายชาญณรงค์  นาคกรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงชาดีดาร์  ดวงสลาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายชาติ  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายชีวานนท์  นุ่นสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดำหนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชุตินันท์  ชูหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายไชยภัทร  ชูชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงญาณพัฒน์  รอดรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงญาณภัทร  กาฬสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงญาณิศา  คงนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงญาณิสา  เลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
210
เด็กชายฐปนวัฒน์  หอมเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 133 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฐานิตา  ปรางค์ดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงฐานิศร  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมทิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สงดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายฑีณกร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณชญาดา  เงดฉูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณฐกร  ดิสโร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายณฐรักษ์  แป้นนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณฐวัฒน์  มุสิกะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณพัชกร  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณพัชญา  เศรษฐสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณภัทธิรา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณภัทร  แก้วประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
235
เด็กชายณภัทร  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณรินรดา  เรืองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
238
เด็กชายณวัชกรณ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัชชา  คงสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัชชา  ไชยลึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัชทิชา  หรุดคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
243
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ขุนชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัฏฐกมล  สวนบ่อแร่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 134 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สถาพร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงณัฏฐ์ธมล  คงขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นนทิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณัฏฐนิช  คชเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  อินทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  สุขรุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัฏฐา  ชิณธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฐกมล  ทิพย์มนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายณัฐกร  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
261
เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐชนนท์  นาคเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐทิตา  พิสภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐธิชา  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองจำ
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐนนท์  เนียมบุญ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 135 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐนรี  สุขมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทิพย์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐพร  อินยอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณัฐภัทร  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์เศรษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายณัฐวัฒน์  รอดสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายณัฐวีร์  ทิพย์โสธร
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สว่างรัตน์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฐหทัย  คงหนู
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณิชกานต์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรพงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณิชนันท์  สงแช้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณิชาพร  นาคกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณิชาภัทร  สงหมุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
310
เด็กชายดรัณภพ  นวลคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงดารากันย์  นวลกลับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายเดชนรินทร์  รัษฏาเพ้็ชร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ไหม่ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 136 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารบงกชรัตน์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายตฤณ  ดำหนูอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
319
เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายทนไชย  เพิ่มไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงทฤฒมน  ทองสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงทอจันทร์  เทพนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุมตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุตรชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
325
เด็กชายทักษ๋ดนัย  เซ่งฮั้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงทักษอร  รักขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงทัชชกร  อุ้ยตยะกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายทัตพงศ์  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
333
เด็กชายทิพากร  นารีหวานดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
334
เด็กชายทีปกร  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายแทนคุณ  ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธชาทัช  ปิตานุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธณเชษย์  เหมะรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนกร  สุวรรณเทียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนกรณ์  ยีหรีม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนกฤต  เงินละเอียด
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายธนภัทร์  ฉิมผุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธนวรรธน์  เซ่งเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธนวรรธน์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารนิลปัทม์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธนัชญา่  ไชยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงธนัชพร  สงเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธนัญกรณ์  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธนัญญา  บัญถะ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธนัญญา  มีเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธนาวดี  อุทัยรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธมณวรรณ  บุญญานุวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธมณวรรณ  ปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธมน  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธมลวรรณ  ไหมทิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธรภรณ์  ฟองทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธรรมปพน  สิงหภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธรรมรัตน์  ผอมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธราเทพ  จีนชาวนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธฤต  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  รักล้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธัญเทพ  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 224 ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารนิลปัทม์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธันวา  ขวัญนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธันวา  สังข์เศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงธารพรรณ  สมมาตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วนอบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธิติมา  จันทมาตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธีธัช  รอดชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธีภาภรณ์  ด้วงเดียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธีรดนย์  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธีรทัศน์  ลิ่มอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธีรนรุฒม์  อินทรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธีรพล  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธีรภัทร  จิณรัฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธีรภัทร  มุ่งแทรกกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
407
เด็กชายนนณัฐ  หนูเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายนนทณัฐ  ทองแสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
409
เด็กชายนนท์ปวิธ  รักษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
410
เด็กชายนนทวัต  เปลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงนพรส  แก้วรุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนภสร  มีขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนภัทร  สินดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตุเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 231 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารนิลปัทม์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายนภัสวัต  คงเหล่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
422
เด็กชายนราวิชญ์  ไข่รอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนริศรา  เทพรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนริศรา  นาคสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนรีกานต์  ปิ่นภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ทองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนฤสรณ์  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนลินทิพย์  หลวงนิลอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนัจญวา  เหตหาก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
433
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ้ยเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงนัทธมน  ชิตไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนัทธมน  ดำช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
436
เด็กชายนันติพัฒน์  ศรีทองช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญยะวันตัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนันท์พนิตา  อินดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนันทรัตน์  บัวสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายนันทวัฒชัย  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายนันทิพัฒน์  นิ่มละมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายนันทิพัฒน์  เสนาไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนาดาว  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงน้ำใส  ภัยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
449
เด็กชายนิชคุณ  คงย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนิชนันท์  นวนเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงนิตญา  รอดดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
452
เด็กชายนิติธร  คงจัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
455
เด็กชายนิธิเดชน์  ยิ้มเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 232 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารนิลปัทม์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทองพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงนิภารัฐช์  รอดกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
458
เด็กชายบัญญวัต  หนูฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
459
เด็กชายบัณฑิต  นิ่มวุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงบุญญากานต์  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
461
เด็กชายบุญวันชัย  บุญยะเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
462
เด็กชายบุญศักดิ์  คะโมระวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงบุญสิตา  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงบุณณดา  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงบุณยาพร  หนูสังเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงบุริมนาถ  บุญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงบุษกรมณ  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงเบญญาภา  นิลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
473
เด็กชายปฏิภัทร์  ขุนพานเพิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายปฏิภาณ  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปฐมพร  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายปฐมพร  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปธานิน  ขำเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปพิชญา  อินนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปภาวรา  จันวนา
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปรมาภรณ์  พลอยดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
486
เด็กชายปรเมศวร์  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปรวรรณ  ต้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงประภาเพ็ญ  จันทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงปราณิสา  รุณแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 233 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารนิลปัทม์) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายปริญญา  คชวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายปรินทร์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
493
เด็กชายปริพัฒน์  วงศ์รักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปริยากร  ศรีโดน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปริยาภั่ทร  ชูชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปรียาพร  ปฐมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปรียาวดี  หมาดสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายปลาบปลื้ม  แป้นย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปวนิศา  ด้วนมี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
501
เด็กชายปวริศ  สงทับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปวริศา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปวริศา  ทองหยู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายปวีณ  หะหมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
506
เด็กชายปัญญาพัฒน์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
507
เด็กชายปัณฑ์ชณัฐ  สุขช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปัณฑารีย์  คงหนู
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปัณฑิตา  รอดหนู
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปัณฑิตา  สมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปัณฑิตา  โอชู
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปัณณธร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปัณณพร  เซ่งบุญตั๋น
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
วิทย์ประถม
515
เด็กชายปัณณวัฒน์  กลับโนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
516
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายปัณณวิชญ์  หมีรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายปัณวัฒน์  เกษรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปัทมวรรณ  คงเเสง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงปัทมาพร  ชูแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
522
เด็กชายปาณัสม์  ทุ่มพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงปาณิศา  ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 511 ชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารนิโลบล) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปาริฉัตต์  คงสองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงปาลิดา  ปุสวิโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงปิติภัทร  จันทร์ลาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปิ่นประภา  นุ้ยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงปิ่นมนัส  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงปิยนุช  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายปิยพนธ์  ข้างเเก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายปิยวัชร์  ยอดราช
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงปิยาพัชร  พลอยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงปุญยานันต์  ไชยหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงปุณยนุช  นิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงปุณยนุช  สมบัติทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปุณยวีร์  พุฒขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปุณยาพร  แสนปราบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายปุริปกรณ์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
549
เด็กชายโปรดปราน  แป้นย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงฝนแก้ว  นุ่นพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพงศกร  แก้วใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายพงศกร  คงรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพงศกร  จันสุกศรี
ป.4
โรงเรียนวัดหรังแคบ
วิทย์ประถม
554
เด็กชายพงศ์นริศร์  ฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
555
เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
557
เด็กชายพชธกร  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
558
เด็กชายพชร  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
559
เด็กชายพชรพล  ด้วงฉุย
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์ผลึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 521 ชั้น 2 อาคาร 5 (อาคารนิโลบล) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพนิตนันท์  เขียดนิล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
563
เด็กชายพรชัย  ไชยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพรชิตา  ปล้องใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพรนัชชา  ทองหนูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพรนิภา  เชาวนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
567
เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพรพิมล  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพรภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพรรษชล  เกื้อสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพริมพิกา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพริมรตา  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพริมา  หมวดมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพฤฒชาณาฒ  พ่วงคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
577
เด็กชายพฤฒิพงศ์  กระพอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
578
เด็กชายพลภัค  พัตธนเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายพลวรรธน์  ฉิ้มสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายพสิษฐ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพัชรพร  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายพัชรพล  ภูเบศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
585
เด็กชายพัฒน์ทพงษ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายพัฒน์รพี  ดำชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อินสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพัณณิตา  นวนเปียน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงพัดชา  งามโขนง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรรัศมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายพันกร  ทองชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงพันธิตรา  สุวรรณศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
593
เด็กชายพัสกร  หนูพริก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงพาสุข  อัพภาสกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 522 ชั้น 2 อาคาร 5 (อาคารนิโลบล) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพิชชาภา  คงสีปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
597
เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงพิชญานิน  ออสันตินุตสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงพิชญาภา  ฉ้วนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพิชาภพ  เม่าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถนอมแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สมเจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
606
เด็กชายพิชิตชัย  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพิตินันท์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพิมพกานต์  ด้วงสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำรงกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพิมพ์ปรียา  ทิวทัศน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพิมพ์ภาณัฏฐ  แจ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพิมพิรดา  ชุมพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพิยดา  ศรีสมโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพิรญาณ์  นิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพิรัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพิศิษฐ์  โพธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพีรดา  ชูทับ
ป.5
โรงเรียนวัดหรังแคบ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายพีรเดช  สง่า
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
620
เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพุชฌมภา  มาแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพุฒินันท์  ปานนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพุทธชาด  ไชยด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพุทธรักษา  สินดำ
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายพุทธา  สุชนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงเพชรฐากร  แต้มแช้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงเพชรณิชา  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงเพชรไพลิน  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 523 ชั้น 2 อาคาร 5 (อาคารนิโลบล) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงเพชรมณื  คุณเงาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
632
เด็กชายเพชรายุทธ  เรืองพุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงแพรวพิรญา  หนูศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงแพรวา  ทินรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงฟานนรี  กองเอียด
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงฟ้าใส  ดำยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
639
เด็กชายไฟซอล  หมินหมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
640
เด็กชายภคมรรษ  ชูท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายภคิน  ชูคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงภณิศา  เนื้อเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายภพธรรม  คุ่มเคี่ยม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงภรผกา  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงภวิกา  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
646
เด็กชายภวินท์  รอดสุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงภัคธีมา  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงภัควลัญช์  พันฤทธิ์ดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงภัฏทรนิษฐ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
650
เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
651
เด็กชายภัทรกร  หนูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายภัทรเกียรติ  แซ่เหล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
653
เด็กชายภัทรธร  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงภัทรธิดา  วัฒนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ทองฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พึ่งหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินทนะนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงภัทรวดี  สุริยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
661
เด็กชายภัทรวัฒน์  พราหมณพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ด้วงไข่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงภัทราวดี  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายภัษกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายภาคิน  นัดสูงวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 524 ชั้น 2 อาคาร 5 (อาคารนิโลบล) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายภาณุภัทร  เอียดมุสิก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
667
เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภาสกร  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภิญญดา  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
671
เด็กชายภูตะวัน  กันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภูตะวัน  กุญชรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภูมิ  เพชรชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภูมิพัฒน์  จุติมูสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
675
เด็กชายภูมิพัฒน์  สงเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
676
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
677
เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
678
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
679
เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณสุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงภูริชญา  เกลี้ยงเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงภูริชญา  เอียดเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภูริฎา  บุตรอุดร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
684
เด็กชายภูรินทร์  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
685
เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภูริวัฒน์  เปียทนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
687
เด็กชายภูวณัฏฐ์  เบี้ยวจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
688
เด็กชายภูวนันท์  ปราบหนุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
689
เด็กชายภูวสิษฎ์  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงมทินา  พลายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงมนธิรา  รักไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงมัณฑตา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงมันตา  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงมินทรา  ฤกษ์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
697
เด็กชายมีคุณ  ช่วยสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
698
เด็กชายมีโชค  คงชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงมีนา  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงเมธปรียา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 621 ชั้น 2 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงเมธาวี  ยิ่งไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชะนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงยวิษฐา  วัชราคม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายยศกร  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
707
เด็กชายยศกร  เส็นโสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
708
เด็กชายยศกฤต  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
709
เด็กชายยศพล  พลเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงยศวดี  บุสมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
711
เด็กชายยศวรรธ  มุขประดับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเยาวรัตน์  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงโยษิตา  หมวดอินทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
714
เด็กชายรชต  เอื้อปกรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงรตินันท์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
717
เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงรมย์ธีรา  สิงหะพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงรมิดา  โรจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายร้อยหวัน  เย็นทั่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
722
เด็กชายรัชกาล  มาตีด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงรัชชาภา  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ราชกิจจา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
725
เด็กชายรัชพล  ชูพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายรัตนกร  วรรณดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกื้อประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
729
เด็กชายรุจสิโรตม์  พันธ์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเรณุกา  พัฒนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
731
เด็กชายฤชายุส  จุลนันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงลภัสรดา  พูนนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงลวัณรัตน์  เกลี้ยงสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงลักษิกา  จุลสัตย์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ชูปลอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 622 ชั้น 2 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงลาภิสรา  ปานรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงลินลาณี  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
738
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พรหมสงฆ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
739
เด็กชายวงศธร  เหล่าทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
740
เด็กชายวงศพัทธ์  เทพชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คณะย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
742
เด็กชายวชิรวิทย์  โกมลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงวชิรศรณ์  ทองขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวนิดา  ช่วยมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงวรดา  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวรพล  พรหมสังคหะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
748
เด็กชายวรภัทร  ช่วยนะ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
752
เด็กชายวรวัฒน์  เกลี้ยงช่วย
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรัญชลี  เผ่าชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวรัญญา  ถาวรเศษ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายวรัญญ์  เตี้ยนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวรัทยา  อินทรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
757
เด็กชายวรากร  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวรากร  ตรีไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
760
เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
761
เด็กชายวริศ  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงวริศรา  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงวริศรา  พลรส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวริศรา  ไสยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายวสันต์ศักดิ์  ธรรมขุนนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายวัชรพงศ์  หนูเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายวาทิต  ทิวทัศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 623 ชั้น 2 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงวิมลมณี  ชุมชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงวิมลรัตน์  อมรปิยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงวิยะดา  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
776
เด็กชายวิริทธิ์พล  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายวีรภัทร  นาคเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
778
เด็กชายวีรภัทร  ย่องซี้
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
779
เด็กชายวีรากร  บุญชูคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
780
เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
781
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ไกรพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
782
เด็กชายศตายุ  สุวรรณฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงศรัญญ่า  รักขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงศรัญรัชต์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
787
เด็กชายศรัณยพงศ์  วงค์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายศรัณยพงศ์  หนูนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงศรัณรัตน์  หมื่นสนิท
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
792
เด็กชายศวัส  ปราชญ์นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงศศิกร  ทิพย์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงศศิกานต์  ดำยัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงศศิกานต์  พูลเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนเสนาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เมี่ยงมุกข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายศักดิธัช  เกื้อวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
801
เด็กชายศักดิ์ศรัญย์  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงศิรภัสสร  ฤทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายศิรวรรษ  บัญชาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
807
เด็กชายศิรเศรษฐ์  เนตรเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
810
เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงศิริศิลป์  ชูภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงศิวกร  เนียมสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงศิวัชญา  สังรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงศุทธินี  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงศุทรา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
818
เด็กชายศุภณัฐ  อุทเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายศุภวิชญ์  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
820
เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศุภวิชญ์  รักจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศุภา  เสือสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดหรังแคบ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศุภานิช  รองเลื่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีไข่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศุภารัฏฐ์  นาคะวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงศุภาวดี  แก้วดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศุภิสรา  โสมณะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
835
เด็กชายสกุลเพชร  อินขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
836
เด็กชายสงกรานต์  กิ้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
837
เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายสรวิษญ์  ไชยทองขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
839
เด็กชายสรศักดิ์  เพชรสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสโรชา  ชนะบางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 631 ชั้น 3 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสวภัทร  ทัศวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงสวรัชช์  ขาวขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสวิตตา  หนูปิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
844
เด็กชายสหวิทย์  แสงพรหม
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
845
เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสัตบงกช  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายสันติภาพ  ยาชะรัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสาธิดา  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสาธิยา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
852
เด็กชายสายฟ้า  โคตอาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสาริสา  ช่างวาด
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
855
เด็กชายสิทธิชาติ  ยอดเเก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายสิทธิเดช  รุยวิชิต
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
857
เด็กชายสิรภัทร  จันทร์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
858
เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
860
เด็กชายสิรวิชญ์  เสนาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
861
เด็กชายสิระภพ  จันทะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสิริกร  ช่วยจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงสิริกานต์  จันมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสิริพิชฌาย์  ขำนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสิริภัสส์  ดารากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสิริวิทยาพร  จอมเพ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
868
เด็กชายสุกนต์ธี  อินทนะนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
869
เด็กชายสุกรีรินทร์  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุชาดา  มั่นพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุฑาสินี  ตุดบัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
875
เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 632 ชั้น 3 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายสุดที่รัก  มณีคันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงสุทธิดา  เลื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุทธิตา  ย้อยคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสุธาสินี  ฉีดเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสุธิดา  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสุนันวดี  อิสโม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสุนิตา  ชูมาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสุพิชชา  เปอร์หลิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
888
เด็กชายสุภณ  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงสุภัคชณี  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงสุภัคลักขณา  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงสุภัทธิดา  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสุมิตา  พรมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงสุมินตรา  บัวแข
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกโดน
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงสุมินลดา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
895
เด็กชายสุรพงศ์  คงหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายสุรพิชญ์  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
897
เด็กชายสุรเพชร  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  พรมช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสุวรรณวิชา  วัฒหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
901
เด็กชายสุวิทย์  ทิพย์กิ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสุวิมล  เกลี้ยงมาก
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงเสาวรักษ์  อินทรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  เจริญสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงหฤทชนัน  สีจันแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
906
เด็กชายหลักชัย  มาเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
907
เด็กชายอชิรวิช  วัตรขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอดิเทพ  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอติคุณ  จ่าวิสูตร
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
910
เด็กชายอติภพ  รัตนบัญญัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 633 ชั้น 3 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายอติรุจ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอติวัณณ์  ฉีดเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอติวิชญ์  ฉีดเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอติศา  นรัตตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอนัญญาภัส  เดชแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอนุศิษฎ์  ไชยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอภิชญา  คงสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงอภิชญา  บุญสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอภิชญา  มุสโกภาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงอภิชญา  เวชเตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอภิญญา  ขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงอภิญญา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ 127
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอภิณห์พร  มาเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
926
เด็กชายอภินันท์  บุญเพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอภิรักษ์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอภิรุณ  ยิ้มสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอภิษฎา  รักแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเชียรคู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอรจิรา  คงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอรชพร  อินเรือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอรณิชา  ชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอรนลิน  หมกเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอรปรียา  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอรอร  ขำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิบริพัตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
941
เด็กชายอัครเทพ  นนทรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
942
เด็กชายอัครวินท์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอัจฉริยา  กลับดี
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงอัจฉริยา  เอียดคง
ป.4
โรงเรียนวัดควนแพรกหา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอัญชิษฐา  หนูแดง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง 634 ชั้น 3 อาคาร 6 (อาคารจงกลณี) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงอัญชิษถา  นพแท่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอัญมณี  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายอาซาล  หมินหมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
949
เด็กชายอาณกร  โอนิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอารยา  เดชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอำวะดี  เตื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงอิฏฐาภรณ์  รงเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายอิทธิ์ทณัฏฐ์  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงอินทิมา  เกื้อเม่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงอินทิรา  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงอุษณีย์  กองเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงอุษณีย์  มีขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่นหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงเอื้อการย์  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
962
เด็กชายไอยรา  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงิฐิญาพร  สมจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
964
เด็กหญิงกชกร  บุญสง
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
965
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
966
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
967
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
968
เด็กหญิงกนกรัตน์  ด้วงหวัง
ป.5
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
969
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
970
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
971
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
972
เด็กชายกนต์ธร  คงช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
973
เด็กหญิงกมลธสรณ์  นนท์ลาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
974
เด็กหญิงกรกนก  เจียะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
975
เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
976
เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
977
เด็กชายกฤตพล  จันคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
978
เด็กชายกฤตภาส  ชูมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
979
เด็กชายกฤตเมธ  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
980
เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
981
เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
982
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โภคา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
983
เด็กชายกฤษฎา  คำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดหรังแคบ
คณิตประถม
984
เด็กชายกฤษดา  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
985
เด็กหญิงกวิตา  จูดมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
986
เด็กหญิงกวิสรา  วังร่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
987
เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
988
เด็กชายกษิดิ์คณิน  ยอดราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
989
เด็กหญิงกษินินาถ  ปานแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
990
เด็กหญิงก่องกุฎา  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
991
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อำไพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
992
เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
993
เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
994
เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
995
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
996
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
997
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
998
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมบัญพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
999
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ศักดาณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1001
เด็กชายกัณฑ์อเนก  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1002
เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1003
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ฤทธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินทรชูติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1006
เด็กชายกันต์ธร  ชูสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1007
เด็กชายกันต์ธีร์  โอภิธากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1008
เด็กชายกันตพงศ์  วรรณโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1009
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1010
เด็กชายกันตพัฒน์  สุวิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1011
เด็กชายกันตวิชญ์  ชูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1012
เด็กหญิงกันติชา  วงค์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1014
เด็กหญิงกันยารัตน์  แย้มช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1015
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1016
เด็กหญิงกัลยากร  หมัดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อนุโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงกานต์รวี  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1020
เด็กหญิงกานต์สิณี  สุขพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงการะเกด  หนูยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1022
เด็กชายกิตติพัทธ์  ทับชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1023
เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงกุลพัชร  อ่ำหิรัญกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1025
เด็กชายเกริกเกียรติ  บัวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1026
เด็กหญิงเกศศิริ  เทพทวี
ป.5
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1029
เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1030
เด็กชายคณิศร  ช่วยอุปการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1031
เด็กชายคณิศร  มาสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1032
เด็กชายคุณานนท์  สุขเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1033
เด็กหญิงฆฤณา  ไชยบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กชายจตุพร  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงจารุกร  โศภัษฐิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1036
เด็กชายจารุพัฒน์  จารุเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1039
เด็กหญิงจิดาภา  ลีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1040
เด็กชายจิรทีปต์  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงจิรธิดา  เหลือนุ่นขาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1042
เด็กชายจิรวัฒน์  สงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงจิรัชญา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงจิราภัค  กาละกาฬ
ป.5
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
1045
เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1046
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1047
เด็กชายเจษฎา  ทองมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
1048
เด็กหญิงชณัฐกานต์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1050
เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1051
เด็กชายชนกันต์  รักษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1053
เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1054
เด็กหญิงชนัญธิดา  มุสิการุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1056
เด็กหญิงชนาภา  วัฒนวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1057
เด็กชายชยณัฐ  ชูเสียงแจ้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1058
เด็กชายชยพล  ทิพย์สง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1059
เด็กชายชยพล  สัตยากวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1060
เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1061
เด็กชายชยางกูร  วสุวัต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทับชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1064
เด็กชายชลกร  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงชลภัท  ช่วยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1066
เด็กชายชินกฤต  เทพสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1067
เด็กชายชินดนัย  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/6 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1070
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงชิสาพัทธ์  หน่วยแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนถบ
คณิตประถม
1072
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงโชติกาญจน์  มุสิกิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงฌัชชา  ทวีเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงญาณวีย์  จันทร์เมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1079
เด็กชายญาณาธร  สันติเจริญโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1080
เด็กชายญาณิน  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1081
เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1082
เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1083
เด็กหญิงฐนันดร์วรีย์  จันมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1084
เด็กชายฐปนนนท์  ศรีขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1086
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1087
เด็กหญิงฑิภากร  เพชรไข่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1088
เด็กชายฑีฆายุ  เติมสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1089
เด็กชายณชพล  ไชยเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1090
เด็กชายณชพล  เรืองชัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1091
เด็กชายณฐกร  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1092
เด็กชายณฐพัชร์  นุ้ยขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงณฐอร  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงณฐอร  มากชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1095
เด็กชายณนน  พันธุ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1096
เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงณภัทร  นิ่มดำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาแดง
คณิตประถม
1098
เด็กชายณภัทร์  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1099
เด็กชายณภัทร์  ด้วงรัตน์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1100
เด็กชายณราชัย  อินใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ศักดิ์ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1102
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1103
เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/7 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1104
เด็กชายณัฏฐ์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1105
เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1106
เด็กชายณัฐกิตติ์  คงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1107
เด็กชายณัฐชเขมทัศน์  หลีวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1108
เด็กชายณัฐชนนท์  แต้มช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1109
เด็กหญิงณัฐญาดา  เยาว์นุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1110
เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษราภรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1112
เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1113
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1114
เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1115
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ญจำรัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1116
เด็กชายณัฐพล  ช่วยนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1117
เด็กชายณัฐพัชร์  ก๊กเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1118
เด็กชายณัฐพัชร์  เนียมเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1119
เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1120
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พลายแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
1121
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1122
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1123
เด็กชายณัฐวัชร  เหลือพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1124
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพนม
คณิตประถม
1125
เด็กหญิงณัฐิดา  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1126
เด็กหญิงณัทฐกาญจน์  จันทร์จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1127
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉิมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงดลพร  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงดีลดา  ด้วงรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1130
เด็กชายเดชาวัต  คงราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1131
เด็กชายเด่นภูมิ  สุพรรณชนะบุรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
1132
เด็กชายตติภัทร  เหล่าภักดีพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1133
เด็กชายตรัยคุณ  เหล่าทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1134
เด็กชายติณณ์  พรหมสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1135
เด็กชายตุลยธร  ทองจีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1136
เด็กชายเตชิต  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1137
เด็กหญิงถาวรีย์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1138
เด็กหญิงถิติรัตน์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/8 ชั้น 3 อาคารบุษบา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1139
เด็กหญิงทัตพิชา  รักษ์ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1140
เด็กหญิงทิชากร  คำนวณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1141
เด็กชายเทพธิศักดิ์  ศรีรองคต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1142
เด็กชายเทพพิรัตน์  กาญจนกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1143
เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1144
เด็กชายธนกร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1145
เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1146
เด็กชายธนกฤต  รักล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1147
เด็กชายธนดล  หนูนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1148
เด็กหญิงธนพร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1149
เด็กชายธนพล  สังขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1150
เด็กชายธนภัทร  ขอจ่วนเตี๋ยว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1151
เด็กชายธนวัช  พริกดำ
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
1152
เด็กหญิงธนัญชญา  เอกผักนาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1153
เด็กหญิงธนัญชนก  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1154
เด็กชายธนัญชัย  กอบสิริโชคดิลก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1155
เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1156
เด็กชายธนันพัฒน์  สังวรกิตติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
1157
เด็กชายธนาธิป  บุญขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1158
เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1159
เด็กหญิงธนาภา  พลับปลอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1160
เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
1161
เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1162
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1163
เด็กหญิงธัญชนก  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1164
เด็กชายธัญญพัฒน์  ฉิมประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1165
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  เทพชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
คณิตประถม
1166
เด็กชายธารทอง  จุลพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1167
เด็กชายธารา  กีรติเตชากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1168
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไข่หนู
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
คณิตประถม
1169
เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1170
เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
1171
เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1172
เด็กหญิงธีรดา  พ่อทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
1173
เด็กชายธีรเดช  ปิ่นมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/9 ชั้น 3 อาคารรจนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1174
เด็กชายธีรภัทร  ไข่ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
1175
เด็กชายธีรภัทร  สินธุ์แสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
คณิตประถม
1176
เด็กชายธีรวัฒน์  หวานช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1177
เด็กหญิงนงนภัส  มีสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1178
เด็กชายนนธวัช  ทองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
1179
เด็กชายนพปฏล  ปุรินทราภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
คณิตประถม
1180
เด็กชายนภกร  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
คณิตประถม
1181
เด็กหญิงนภสร  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
1182