ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  กระจ่างเย่า
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกรณัฏฐ์  สุทะตั้ง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรภัสสรณ์  ฐานพีรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตมงคล  ปุ่นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฎ์  เหรียญขำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณะ  ฤกษ์ลักษณี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกวิน  กลั่นสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินทิพย์  อาจเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวิสรา  เจิมจำรูญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องภพ  ใจตา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไวยอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกันตพล  สุมานิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงคณภร  ดีอารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
23
เด็กชายคณาธิป  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
24
เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายคุณานนท์  สีหารชนะ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
26
เด็กชายคุณาสิน  ทองธานี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
27
เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจังคนิภา  ทองปลั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดมเหยงค์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรทีปต์  อ้วนล่ำ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายจิรภัทร  ทางธรรม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรัญญา  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชญานุตม์  เปี่ยมรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
37
เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายชนัญชิต  เงินประดับ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
39
เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ธีราธรรม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
42
เด็กชายชวิลวิทย์  วิริยะกาญจนา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชาลิสา  สุวรรณพุ่ม
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายชูตระกูล  สีหนาท
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
45
เด็กชายญาณาธิป  ศิริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐิติมา  อินรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดมเหยงค์
คณิตประถม
48
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐกร  ทองปลั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดมเหยงค์
คณิตประถม
50
เด็กชายณฐกร  อิ่มสำราญ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณฐมน  แผ่นภูธร
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณปาย  ผดุงทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
53
เด็กชายณพัฒน์  พัฒน์วิชัยโชติ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
54
เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณภัทรนันท์  เปล่งพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณวรัฎ  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
57
เด็กชายณัชพล  ทาศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงณัฐชยา  มณีคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐธิชา  ควรพินิจ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พาฬิโพธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐพงศ์  อัศวราชันย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณิชากร  ศุภรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดมเหยงค์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เงิน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
71
เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
72
เด็กชายเดชสุพัฒน์  เปี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงทักษอร  รอดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
75
เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกร  มลคลพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
78
เด็กชายธนกฤต  เกษรอิน
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณารัญย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
80
เด็กชายธนดล  รื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายธนพล  มีจรูญสม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
82
เด็กชายธนพล  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
83
เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธนัชชา  อังสุโชติเมธี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธนัญชนก  ชิวะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
87
เด็กชายธนันทิกรานต์  พัฒน์ธนปรีชากูล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนิดา  มีรีวี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนิษฐา  สุขีวรรณ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายธรรมนูญ  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธฤดี  แซ่เซียว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธารณา  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายธาวิน  ผ่องสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธิญาภรณ์  เอี่ยมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
97
เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
98
เด็กชายธีรพงศ์  สุภาทิตย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
99
เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
100
เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรวัต  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
102
เด็กชายธีรัตน์ชา  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
103
เด็กชายนนทพัทธ์  งามสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
104
เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยไร่ภูมิ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
105
เด็กชายนนท์รวิศ  พุกประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
106
เด็กชายนพรัตน์  วงษา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
107
เด็กชายนภสินธุ์  รอดนุช
ป.4
โรงเรียนวัดมเหยงค์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนภัคมน  ธนิตาธัญธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
109
เด็กชายนภัทร  สร้อยวิชา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนรินร์ธรณ์  ภักดีผล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนลพรรณ  ลูกคำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายนวพล  กิขุนทด
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนวรัตน์  กังวาฬไกรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนวรัตน์  อยู่อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
115
เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
117
เด็กชายนันทภัทร์  ผดุงกัมปนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงน่านนารา  ถีทัน
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนิชาภา  โกวพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงเนติยา  งามสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
122
เด็กชายบรรณวัฒน์  นาแถบทอง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปพิชญา  รักษาชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
126
เด็กชายปภังกร  สอาดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
127
เด็กชายปริญะรุตต์  พิมสาลี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปวิชญา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
129
เด็กชายปัญญากร  เคียงมะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
130
เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
131
เด็กชายปัณณทัต  สุภสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
132
เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
134
เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายปุณณวิช  คงสมถวิล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
141
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปุณยาวริน  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
143
เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
144
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
145
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สุขสมเพียร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
146
เด็กชายพชร  ลักษณะศิริ
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพรชนก  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผดุงแพทย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
150
เด็กชายพลัฏฐ์  คงประโยชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายพศิน  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายพสธร  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
153
เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
154
เด็กชายพัชรพงศ์  รวงกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
155
เด็กชายพัทธดนย์  วามะขันธ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพิชชาพัช  ควนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
158
เด็กชายพิชาญเมธ  สุดสดีเขียว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัมพันธ์เวชกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
160
เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พิมพ์ภูราช
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  คงสมพจน์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพิรญาณ์  ธนกิจลีลาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพีรญา  สำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
165
เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
166
เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภควรรณ  สุดกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
168
เด็กชายภทรมินทร์  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
169
เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงภัณฑิลา  บัวรุ่ง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาถม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
173
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เทียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
174
เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
175
เด็กชายภานุวัฒน์  วชิรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
176
เด็กชายภีมภัทร  มาฆะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
177
เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
178
เด็กชายภูดิศ  สุขศิริดำรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายภูธนัญ  กิจสุขจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
180
เด็กชายภูธิป  ศรีขวัญ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงภูริชญา  ธนะสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
184
เด็กชายภูฤทธิ์  จีระศักดิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
185
เด็กชายภูวกฤต  ฐิรกมลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
186
เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีวงศ์จรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงมีนลดา  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงมุทิตา  มหิทธิรุกข์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงเมธาพร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
192
เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
193
เด็กชายยศกร  เลขยันต์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
194
เด็กชายรฐนนท์  ภู่เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
195
เด็กชายระพินธร  การะเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงรักษิตา  ธีระวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายรัชชานนท์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
198
เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
199
เด็กชายรัญญ์  ว่องไวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
200
เด็กชายรัฏฐวิชญ์  บุญแท้
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
201
เด็กชายรัฐพล  นัยบุตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
202
เด็กชายราชศักดิ์  ไมตรีจิตร
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายโลมา  อัมพรพฤติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
204
เด็กชายวงศธร  เทพไทย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
205
เด็กชายวชิรพงษ์  สมงาม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
206
เด็กชายวชิรภัทร  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
207
เด็กชายวชิรวิทย์  เงินงาม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
208
เด็กชายวชิรวิทย์  ชูจิตตรา
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิตประถม
209
เด็กชายวรพล  ปานปั้น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
210
เด็กชายวรภพ  ปานปั้น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวริสา  สันติมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวศินี  คงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
215
เด็กชายวัชรพล  บุญมา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
216
เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวัศยา  ทองทับ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวิรวรรณ  คำแฝง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
219
เด็กชายวีระยุทธ์  พรเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
220
เด็กชายศรัณยพงศ์  คำมี
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
222
เด็กหญิงศศิวิมล  โรจน์หล่อสกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
223
เด็กชายศักรินทร์  ถุงทรัพย์โต
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านม้า
คณิตประถม
224
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
225
เด็กชายศิวกร  สุขฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
226
เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
227
เด็กชายศุภกร  จริตธรรม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
228
เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
229
เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
231
เด็กชายศุภกิต  สุราช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศุภพิชญ์  พิลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศุภิศวร์ชยา  ไชยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
235
เด็กชายสรศักดิ์  ไทยแท้
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
236
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านม้า
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสวรรยา  อินทร์สุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
239
เด็กชายสัณห์พิชญ์  ศิริขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
240
เด็กชายสิรภพ  กองวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายสิรวิชญ์  ตระกูลวรปัญญา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสุชญา  ภัทรวงศ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
245
เด็กชายสุรณัฐพล  อ่อนคำเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงสุวริณภร์  ศุภภัทรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
247
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปานกรด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
248
เด็กชายอจลวิชญ์  สัมมาตรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
249
เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอรภิรญา  สุระเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
252
เด็กชายอรัญฎา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอริสรา  สาสะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอันนา  ผ่องสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
255
เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงอินทุภา  โพธิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
258
เด็กชายอิสรา  คงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงกรวรรณ  อนันต์ธนถาวร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายจอมศิลป์  พงษ์ไทยศิลป์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายชนาธิป  เจิ้ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวชัญญา  ศรีสวย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัชภัทร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร
ม.2
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายตติวัฒน์  มะโรหบุตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมมาวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายปวริศ  กล่ำพล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายปัญญาทวี  พงศ์ไพจิตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายปารกร  ดำรงสุกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายปิติภัทร  เกิดกล้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
นางสาวพัทศรา  เอี่ยมแสง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายภีมพล  โค้วบุญญะราศรี
ม.2
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายภูริปกรณ์  กะนินัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร
ม.2
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม
ม.2
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายสรัล  จึงธนวงส์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวสุพรรณรัตน์  พิมพ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายิอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงกชกร  สีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายกมล  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกมลพัชร  จริตควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขันธนันท์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกฤดาการ  ทรัพย์มีชัย
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกฤตตฤน  วรรธนานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤตนน  นวลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกฤตภาส  พฤกษอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกฤตากานต์  ดีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกฤษฏ  ศิริวโรดม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกฤษณพล  ทานธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกอบัว  หลาวเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกัญจน์  เชื้อประทุม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกัญญพัชร  โฉมแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปรีวัลย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์สูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อบรมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกิตติกวิน  บุญแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกิตติกานณ์  โพธิคำ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกุลจิรา  พรรณโกมุท
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกุลโชค  วงษ์เคี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายเกรียงไกร  ชิวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายขจรยศ  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงเขมจิรา  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเขมมิกา  ศรีเริงหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
342
เด็กชายคุณากร  วิริโยสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายคุณากร  อินทรชิต
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจักรพงศ์  บัวหลาด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายจันทกานต์  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจันทรัสม์  ยิ้มพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายจิณณธรรม  ตั้งสติมั่น
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจิดาภา  จิตรีเนื่อง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายจิรทีปต์  พรมคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจิรอร  โสรัตน์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจิรัชญา  จาระ
ป.6
โรงเรียนวัดมเหยงค์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงจิราพัชร์  ทำขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิรายุ  อารีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงจีรธียา  แก้วรักษา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชญานิศ  วรรณจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชนิตา  สุขขีกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชยาภรณ์  กระจ่างเย่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชริญญา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายชวภณ  มะลิกอง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงชวินนุช  ยุกติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงชัชญาณิช  สายวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชัญญา  กลมสม
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายชินบุตร  สัณหภักดี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชุติมณฑน์กานต์  บัวสำลี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฌริตา  กาญจนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายญาโณทัย  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
378
เด็กชายฐากร  บุตรเต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายฐานภัทร  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณฐกร  ตรีวิสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณพัฐภรณ์  กฤตติกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณษิดา  เอกจิตร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณัชชา  พิลาผิว
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณัชชา  แสงปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัชชา  อัศวราชันย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายณัฎฑ์ฑิพัฒน์  รัตน์คีรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศุภรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายณัฏฐชัย  กรอบรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณัฐกร  แก้วดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายณัฐกรณ์  กาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กชายณัฐชนน  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณัฐชัญ  ศาสตร์สมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจที่พึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนภูวา
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายณัฐภัทร  ภูมิพลับ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายณัฐภัทร  ไวยครุฑ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนียมจำรัส
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายณัทกฤต  ญาติบรรทุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณัสถา  ภู่สกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงณิชนันทน์  ชมภูภาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณิชานันทน์  เทศะนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงดลหทัย  กสิกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงถิรณิชา  โคปาโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงทยิดา  เชื้อนาค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงทิพธิดา  แตงเทศ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนกฤต  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนกฤต  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธนน  ธนะกรเดชอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธนภร  ดีอารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธนัชญา  ลีลานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธนัญชนก  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธนัท  พาวิริทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธรรมรัตน์  แก่นเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ลี้ภากรณ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงธัญกร  พันธุมจินดา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายปุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธัญชนก  ทางธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงธัญรดา  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธันยพร  พิพัฒน์ธนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธาริกา  จันทิตย์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธิชา  เว้งค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนลัทพร  ไตรมูล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนวพรรษ  อาภาวิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายนัทธ์นภัส  รื่นเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  สีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนันทิชา  อัศวสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์กมล
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายนิติภัทร  ทาตะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายนิพัทธ์  คชเกษตริน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงบัณฑิตา  ผ่องโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงบุญญารัศมิ์  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปณิชา  เทอดไทย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปทิดา  กังวานธนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายปพนธีร์  ปัญจพัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปพิชญา  อรรถีโภค
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปภังกร  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปภัสร์พร  คนเดิน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปรางทิพย์  ดำเนินโฉม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปริพัฒน์  สิงห์โห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปริยากร  ณ ระนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปวริศ  เหมดนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปวริศา  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปวริษา  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปวินท์  พิบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปาริชาต  สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดมเหยงค์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายปาลวรรธน์  หาญศิริเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปุญนรี  พรรณการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปุณญาพัฒน์  วงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพชรพล  พรเลิศ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพรนภัส  สงวนพงษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพรลภัส  ปานบุญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพราวฉัตรรัตน์  วันสุทันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กชายพลาธิป  พลเสน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำขำ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพอเพียง  ด่านกนกเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพัชรนันท์  รวยรื่น
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายพัชรวิศว์  ศุภพันธุ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพัชราภา  ขันธพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพัทนินทร์  สุขรำมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพิชชานันท์  ผดุงสันต์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยธาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพิชชาภา  แจ้งดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพิชญา  เฉลิมโชติ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพิชญา  ฐานเจริญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพิชญาภา  แสวงธรรมธาตุ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพิรชัช  ครุฑธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายพีธรัฐ์  พงษ์เมตตาสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพีรณัฐ  สิงห์สุรีย์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงเพชรรดา  ฤกษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลิมปกาจน์เวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงภทรอร  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายภัทรชัย  ทรัพย์สุริต
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายภัทรชัย  วิลามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายภัทรดนัย  น้ำใจดี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภัทรพล  ก้าวหน้าวาณิช
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงภัทรลดา  สาระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสมติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภูเมศร์  ขันธวิธิ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
518
เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงมนัญทยา  ใยสำลี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายมิญช์  ว่องกุลนภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงยศมณฑน์  สิงห์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงรสริน  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
529
เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงฤทัยณัฎฐ์  กิจจารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงลภัสกร  ภูตองโขบ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงลลิดา  จำนงค์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวนาลี  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวรดี  มงคลทรง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวรปรัชญ์  ธรรมเนียมใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายวรภพ  ระวันประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวรภัคชญา  ลือยาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวรัญญา  กล่ำทอง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงวรัญญา  มหาคามินทร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวรัญญา  สายเที่ยงแท้
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กชายวรัตด์  ไทยประกอบ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงวรัทยา  เผือดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวรัทยา  ฤทธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายวราเมธ  หอมทอง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายวริทธิ์  สันติมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
553
เด็กชายวริษฐ์  ด่านศิริสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายวสุรัตน์  รักษาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวาสนา  แจ่มทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวิชญาพร  เฉลยชนม์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวิรามร  เรืองสง่า
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
559
เด็กชายศตายุ  สุขียศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายศิรชัย  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงศิริวรรณ์  คงสมนึก
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
564
เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายศุภากร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสกลกันต์  พุดตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
568
เด็กชายสิปปภณ  อรุณโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายสิปปวิชญ์  จึงเสถียรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายสิรภพ  นัยชิต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
571
เด็กชายสิรวุฒิ  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสิริพิชชา  วงษ์พัฒนทวีกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสุเจตนี  รื่นเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายสุชาโต  ลังกาวงศ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีนุ่น
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขเกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสุพิชชาอร  มากมี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุรีรัตน์  นิยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอนุชยาญ์  ศุภผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอภิวิทย์  ทรัพย์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอภิษฎา  อาภาวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอรกัญญา  ฐินถาวร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
595
เด็กชายอรรถพล  เทศสนั่น
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
596
เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายอัครินทร์  ม่วงทิม
ป.4
โรงเรียนเจนอยุธยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอัจฉริดา  ภาคนาม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอัญรินทร์  อัศถีศรี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงอัย  เขนยงาม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายอิทธิพัทธ์  หาวิธีกุลธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงไอด้า ไอจ๊าส  คาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม