ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ห้องสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตยชญ์  ปัตเมฆ
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตากดำรงค์กุล
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกานต์ธีรา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
5
เด็กชายกิฏาการ  มะรังศรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งวิชัย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกลียวไหม  นาคคล้ำ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายจิณณพัตก์  พรอนันต์รัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรวดี  อินพันทัง
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนมล  แสงเดือน
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายชนะกร  เล้าศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายชัยชนะ  ดวงจักร์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
16
เด็กชายชุติพนธ์  ทองพนัง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเฌอริญา  จิตต์การุณย์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายญาณพัฒน์  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายฐปนรรฆ์  นาคสังค์
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายณภัทร  เถื่อนแถว
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐกฤต  มิ่งสมร
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐนันท์  เขื่อนขันธ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐพร  พิมพ์กำเนิด
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐรัตน์  กมลเนตร์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงดลนภัส  สุขอยู่
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบแย้ม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธนกร  เทศกลั่น
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายธนกร  ศรีขวัญ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายธนัช  ออลสัน
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
32
เด็กชายธนัตถ์  ไทยถนอม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายธีรภัทร  คีรีนิล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายนนทพัทธ์  สงวนสุด
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
35
เด็กชายนาถวัฒน์  เศรษฐปฏิเวช
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ห้องสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนิชาภา  คงทน
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนิลลีเกรซ  ลักซ์มัวร์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายบ็อบ ธีรศักดิ์  ลิช
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุย้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเบญญาภา  คงทนต์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายปรินทร  รักร่วม
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปรีญาดา  ลูกชาวไร่
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงผกากรอง  ช่อพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายพงศ์ปณัต  ภู่ห้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพราวภัสสร  ชูจิต
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกษมธนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายภาคิน  ศรัณยพงศกร
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายภูสิทธิ์  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
52
เด็กชายวสุพล  จาตุรนตกุล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วฉวี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงศิริวัฒนา  เสนาพร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายศุภกร  นาคบุญ
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายศุภฤกษ์  เนื่องอุทัย
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายสกนธ์  สีสด
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเสาวรส  นาคบุญ
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงหอมหมื่นลี้  กิจเกษตรสถาพร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายอลงกร  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงอาทิตยา  มาดี
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงอาภาสิริ  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ห้องสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
66
เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
67
นายก้วน ตง  จู
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกันตวัฒน์  ราชบำเพิง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่ำถึก
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายกิตติโชค  ศรวิชชุมาลี
ม.2
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจุฑา  เข็มกลัด
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชนิสรา  กาญจนภูสิต
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ป้อมปราณี
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
79
นายชัยวัฒน์  นามจัด
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิ์มาก
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณัชชา  ปราณปริยา
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณิชารีย์  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธนกฤต  พรมตรุษ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายธนารัชฎ์  มนต์สา
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธัญชนก  พรมตรุษ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายนราวิชฐ์  องค์ทอง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนวพร  เลี่ยมนาค
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายนันทกร  สิทธิทูล
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายบวร  ปอวังตะโก
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ห้องพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดทอง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายปรมี  ราอี
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายปุณวิช  ฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงเปรวิภา  ภู่ทองคำ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายพชร  ศิริไพรทอง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายพณดล  จารุกาญจนพงศ์
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
109
นายพีรัช  นาคบุณยพัต
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงภัชฐิดาภา  บำรุงพืช
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายภูรินท์  เรือนปิน
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงมนสิชา  หลวงมั่ง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงรัตนมณี  ทองศิลา
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายวรากร  กิมกง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงวิศัลยา  แสงบรรจง
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวศุภิสรา  แถบชาติ
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายสุรชัช  ควรคำชม
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายสุวิจักษณ์  พิมพ์สร
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงอรัชพร  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กชายกรกวรรษ  สุขมาก
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกรรฐามาศ  พ่วงจั่น
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ์จบสิงห์
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจีรัชญ์ณา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กชายชญานนท์  ช่างชุบ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชวัลวิทย์  พรหมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงฌานิศา  นิลสีอ่อน
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงฐิตวันต์  แนวเถื่อน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กชายณเดชน์  คชสังข์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฐฐาพร  จั่นบ้านโขด
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนวงศ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กชายณัฐพงศ์  สมบัติดี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กชายณัฐพัชร์  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณิชา  เซรัมย์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงณิชานันทน์  เศรษฐศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลละ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธนกฤต  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธนพัฒน์  เบญจธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธนเมศฐ์  อยู่สวัสดิโชติ
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
155
เด็กชายธนวัฒน์  รัตนะธาดา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธามาซิน ปภาวรินทร์  โอไบรน์
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธิดาพร  พวงเพชร
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปทิตตา  องค์พฤกษา
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปภาวี  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณ์พานิช
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงปวริศา  อนุสรณ์พานิช
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วพลอย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปาณิสรา  หอมตลบ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายปิยพัทธ์  จำเริญวิทวัส
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงปิยาพัชร  รัตนะธาดา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพชรพล  กร่างทอง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพรรณดาว  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพรรษา  ปานขาน
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กชายพลกร  แซ่ล้ำ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพัชริดา  ไตรยศ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพิมพ์อร  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิมพิศา  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายภรภัค  สิทธิรุ่ง
ป.6
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กชายภรัณยู  กาญจนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงภัทรณัญช์  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงภาณิชา  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภูวดล  เตียงตั้ง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงมณริดา  จันชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงรมิตา  โต้ตอบ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายวรมินทร์  จันชูกลิ่น
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงศศินันท์  เมฆขยาย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายศุภกฤต  เจียวยี่
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายสกุล  แฉ่ฉาย
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงสิทธิ์สตรี  ปรียาไกรสร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลปแท้
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายสุรชา  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอมลณัฐ  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม