ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 621 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรชนก  สังฆะติ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกวินทรา  เบ้าทิพย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
3
เด็กชายกันตพัฒน์  พวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติธัช  พะโยม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงขวัญข้าว  คชชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มีอำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
7
เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมินก้าหรีม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
9
เด็กชายจีระศักดิ์  แสงรักษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  แบ็งค์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชญานันท์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
12
เด็กชายชนกันต์  กลับทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิดาภา  สละสำราญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
15
เด็กชายชาคริต  ทองสุขธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
16
เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงญาณิศา  เคลือบอาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฎฐสุรางค์  เมืองชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ปีติภัทรฉัตรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิเศษดวงธรรม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐนภัส  ไวงาน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
25
เด็กชายดิศพงศ์  เยี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 622 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายเดชดาย  นากปัญโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
27
เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
28
เด็กชายเทวินทร์  อ่วมพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
29
เด็กชายแทนคุณ  ตุ้มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
30
เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
31
เด็กชายธนกฤต  พุ่มซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธนภรณ์  บัวเผียน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวริยกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
35
เด็กชายธีรกร  ยิกุสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
36
เด็กชายธีรเดษณ์  เกลาชู
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
37
เด็กชายนฤรงค์  สาทถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนาราดา  รูปแกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
40
เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปติฏฐา  อุ่นใจเพื่อน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
42
เด็กชายปภังกร  ฟักทองพรรณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  อยู่หนุน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
44
เด็กชายปภาวิน  ยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
45
เด็กชายปรียวิศว์  จิตต์มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
46
เด็กชายปัญชยุต  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
47
เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่มพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
48
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศักดิ์ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 623 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุทธิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพิชชาภา  โภชนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิมพ์สุดา  แก้วบุดดา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิมลแข  แสงปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
59
เด็กชายภควุฒิ  ไชยโมห์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
60
เด็กหญิงภัทรภร  สืบสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
62
เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงมินตรา  บุญยะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงรมณ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
66
เด็กชายรัฐดล  พรรคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงลลิดา  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
69
เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวราพร  บัวกระสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
71
เด็กชายวสุพล  มุสิกะ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
72
เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
73
เด็กชายศรชัย  เลขสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงศรุตา  พันปี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 624 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
77
เด็กชายศวัสกร  พึ่งอยู่
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงศศิธร  ศรีประเทศ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
80
เด็กชายศุภกฤต  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
81
เด็กชายศุภกฤษ  วุฒิวิริยางค์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
82
เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสิตานันท์  ปานนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
84
เด็กชายสิปปวิชญ์  สังโฆ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
85
เด็กชายสิรภพ  ขวัญศรี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
86
เด็กชายสิรวิชญ์  มาคล้าย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนาถ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
89
เด็กชายสุรดิษฐ  จันทร์เทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
90
เด็กชายอคิราห์  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
92
เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
93
เด็กชายอนุชา  บุตรขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
94
เด็กชายอวิรุทธ์  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
95
เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 625 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พึ่งอยู่
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเคสิยาห์  กุสาวดี
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
98
นายตรีเทพ  เจียมจริยา
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิมา
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพศรี
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายนัฟทาลี  กุสาวดี
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายนิติธร  สว่างแสง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายพงศกร  สินสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายพีรภัทร  พงษ์เพชร
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายภาคีนัย  เมื้องหอม
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายภานุพงศ์  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายภูวนัตถ์  วัฒโนภาษ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงระวิวรรณ  ทาทอง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงวิสุทธิกานต์  ภุมรินทร์
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวสุพิชญา  กายขุนทด
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงสุวรา  อุบลน้อย
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงสุวีรา  อุบลน้อย
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 631 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงกชพร  วิศิษฏ์มณเฑียร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกรรณิกา  นันตะสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกรวรรณ  จินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
119
เด็กชายกฤตนัย  หินศรี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
121
เด็กชายก้องภพ  บับพาน
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีลิ้นจี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
125
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีลาศ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงเขลางค์ลักษณ์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจรรยพร  เปลี่ยนเหมาะ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
129
เด็กชายจิตเตโช  เรืองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
130
เด็กชายจิรภัทร  เทียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
132
เด็กชายชยณัฐ  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงชลธร  ส้มแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชัชชาภรณ์  ฟักเถื่อน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
135
เด็กชายชิติพัทธ์  ไทยเทศ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชุติเทพ  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงโชติชนิตฐ์  ด้ามทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
138
เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 632 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงญัฐช์ณิชา  ขุนภิบาล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
141
เด็กชายฐิติพันธ์  ศิริรัฐภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณฐกาญจน์  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
143
เด็กชายณภัทร  สิงหเนตรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วนวล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญวัฒนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงแหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อมรเรืองวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงณัฏฐพร  เกิดลาภ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัคสิริจินดา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
153
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐดนัย  สฤษฏ์โศภิตพร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณัฐพร  กุยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณัฐพล  เพ็งศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฐพัชร์  โกณฑา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงใส
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฐวศา  ฉายพุดซา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 633 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กชายณัฐวัชต์  อุณหสุทธิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณิชารีย์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
166
เด็กชายดีแลน  แอนดิว พาร์ค
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงถิรดา  นวมหอม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงทิพปภา  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธน  มัธยางกูล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
171
เด็กชายธนกฤต  ยอดใหญ่
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธนทร  อนุสรณ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายธนวิชญ์  พืชสิงห์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธนัญชนก  เชิดชม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธนันชนก  เชื้อชั่ง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธัญนันท์  เศวตภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธีร์ธวัช  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธีร์ธวัช  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนนท์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
186
เด็กชายนภนต์  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายนวพรรษ  วงศ์แหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนัจญวา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 634 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงนัจญวี  จันทนรารักษ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนัญกมลธร  สุตราม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนูฮา  บราเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
194
เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายปณัยกร  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปภาวรินท์  เงากระจ่าง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายปรินทร์  สีแสง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปรีย์วิชญา  สฤษฏ์โศภิตพร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปวันรัตน์  อุรุทิศ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
200
เด็กชายปัญญากร  เพ่งภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปัญวดี  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศิริไทย
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปาณกวิน  ปลาบู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปาณิสรา  ภมรสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปารณีย์  แสงวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายปุญ  พิชิตชัยวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยคงมา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปุญญิศา  วงศ์แหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพชรพล  แตงทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 635 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กชายพลกฤต  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพศิน  พรหมลาศ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพัชรกันย์  อวยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพิชญุตม์  เหมือนประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชินใย
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่งาม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัณฑิรา  สำราญรมย์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภัทรพล  ลิมปิวรรณ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่เขียว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภูริภัทร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายเมธาธรรม  เกษมธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเมลิสสา  สิงห์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายรชต  เหง่าคีรี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
229
เด็กชายรณภพ  ต้อยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงรวียมาฬ์  กิจโฉ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงลภัสรดา  ชุลีเชาว์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงลลนา  ดาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงลลิตภัทร  พฤศชนะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวรรณกร  ภู่งาม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวรรณพร  ชูศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงวราลี  หมื่นคลัง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบที่ 641 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กชายวิชญพงศ์  เผือกสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
241
เด็กชายศิระ  วัลนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
242
เด็กชายศิวัช  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
243
เด็กชายศุภกร  เกตุด้วง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
244
เด็กชายศุภสัณห์  วิภาสวัชรโยธิน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
245
เด็กชายศุภากร  พรมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงศุษิรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายสนธิยา  พิศาลภัทรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสลินรัตน์  เขมะวิชานุรัตน์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสาริศา  พราหมเกษม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
252
เด็กชายสิทธิศักดิ์  วัชโรทัย
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
253
เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสุพิชญานันท์  กร่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสุรกฤษดิ์  กรนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสุรภา  โชติพานิช
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอทิตา  น้ำใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายพรหม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
261
เด็กชายอภิวิชญ์  แดงกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงอรกัญญา  มาศเสม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงอรปรียา  บุญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอัจฉรา  คุ้มวงษ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงเอมิกา  ทองศิริกุล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม