ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 1 (ห้องเรียน ป.1/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  สำคัญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  สงจันทร์
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกภูมิ  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรชนก  โสภณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  ลอดทะพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทธากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  เรืองพานิช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษนวัฒ  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกวิฒา  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรัทธาคม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายก้องภพ  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
13
เด็กชายกัญจน์ธนทัต  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญ์รพี  ศรีมารยาท
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เซ่งจ่าว
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญณัธภัสสร  ธนพงศ์กานต์
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตพิชญ์  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตภณ  จอมผา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันต์ภัสสร  หมอทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
21
เด็กชายกันติทัต  คล้ายนิล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
23
เด็กชายกิจพนัสถ์  อัครชัยวารี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติพศ  ชินวรกิจกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
25
เด็กชายกุมภา  ม่วงนาค
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 1 (ห้องเรียน ป.1/2) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกุลรดา  ภูมิไชยโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเกวลิน  คำป้อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเกียรติสุดา  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญจิรา  วัฒนศึกษา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขวัญสุดา  ไกรกิจราษฎร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญอนงค์  แก้วสารพัดนึก
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เผือกนำผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเขมิกา  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
34
เด็กชายคณพัชญ์  เอื้อสุกิจวัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
35
เด็กชายคีตภัท  จรกรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
36
เด็กชายคุณธรรม  ศุภวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจตุพอนด์  รัตนคุณศาสน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
38
เด็กชายจตุรภัทร  คณารักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจรรญภร  งามสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
40
เด็กชายจักรพงศ์  ดินม่วง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
41
เด็กชายจักรพงษ์  พงษ์สาหร่าย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจารุพร  ชูสกุลพัฒนา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจารุพิชญา  สุพรหมมา
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิดาภา  วิเศษนคร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรนันท์  ชูเดช
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรภัทร  บัวกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรภัทร  สถิตย์เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรัฎฐ์  ยอดศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 1 (ห้องเรียน ป.1/3) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายจิรัฏฐ์  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรายุทธ  นักธรรม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ปิยวิทย์
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฉันท์สินี  กำจาย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
56
เด็กชายเฉลิมชัย  ฤกษ์สมโภช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
57
เด็กชายชญานนท์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญานันท์  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชญารัตน์  คล้ายสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชณณัส  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนิดา  หงษ์ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
63
เด็กชายชยพล  ปวิธมณฑล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
64
เด็กชายชยพล  ปานนาค
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชยากร  กิมภา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลดา  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชลนภัส  คุณติสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชลลดา  สนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชลัยรัตน์  ไอศุริยกรเทพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
70
เด็กชายชวพล  นพคุณวิจัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
71
เด็กชายชวัลวิทย์  ริมพนัสสัก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชัชชญา  ชวลิต
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กชายชัชภณ  รัตนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กชายชัชรินทร์  คล้ายสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชัญญานุช  ปลื้มสุข
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 (ห้องเรียน ป.1/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายชัยวิวัฒน์  นักขฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชาลิสา  สะท้อนเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
78
เด็กชายชาลี  เด็ดแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานหงษา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
80
เด็กหญิง่ชุติกาญจน์  เขียวไปรเวท
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชุติมา  บ้งเวียง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงโชติกา  มะกา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
83
เด็กหญิงโชติกา  เหล่าบุศณ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
84
เด็กชายญาณกิต  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
85
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีตา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
86
เด็กชายฐปนวัฒส์  นันตะธนะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
87
เด็กชายฐวัฒน์  เตียววุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนโยนสกุณี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
89
เด็กชายณชรพงษ์  ศรีพิเชียรกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณญาดา  พีระธำรงค์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กชายณฐกร  แก้วสุขันธ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
92
เด็กชายณฐกร  ผ่องสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
93
เด็กชายณฐนนท์  โนนสินธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณฐา  กุลศิรโชติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
95
เด็กชายณพกร  เลิศเหล่าสกุุลพร
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
97
เด็กชายณพัฐกรณ์  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
98
เด็กชายณภัทร  เวชพันธ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
100
เด็กชายณัชคนันส์  กองสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีส้ม ชั้น 2 (ห้องเรียน ป.1/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงณัชชารีย์  ชวรัธพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
102
เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฏฐกมล  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ไหมเอียด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิดา  ณัฐศรัณย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
106
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มเจ้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ผิววา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฏฐิญา  คงชาตรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีดาวงษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฑีฆะภรณ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐกิตติ์  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐกิตติ์  อาษา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐดนัย  ดิศร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐดนัย  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีไพโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิ์นที
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐรินีย์  รสจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐวงศ์  รัตนวิชาโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐสรณ์  สุนันทา
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วสุขันธ์
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัทชมน  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น1(ห้องเรียน ป.2/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงณิชญ์นิชา  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณิชาภัทร  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายเตชน์  สาระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
129
เด็กชายเตชินท์  เคนเหลา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
130
เด็กชายเตชินท์  วิรบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
131
เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
132
เด็กหญิงทอฝัน  แมนประโคน
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ภูมินิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
134
เด็กชายธนกร  เฮงศรีธวัช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
135
เด็กชายธนกฤต  เทพศิริ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
136
เด็กชายธนดล  เบ้าทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
137
เด็กชายธนธรณ์  อุดมวงษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
139
เด็กชายธนบดี  คำเกาะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธนพร  จิตตานุปกรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
141
เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายธนภัทร  เอื้อบุญญาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธนวรรณ  คงเจริญถิ่น
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
144
เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
145
เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
146
เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
147
เด็กชายธรรมพล  ปรีชานันท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
148
เด็กชายธรรศ  ราธาศุภนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
149
เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1(ห้องเรียน ป. 2/2) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายธัชภณฑ์  บุตรดาวิด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญชนก  หวังตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  อยู่จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญทิพย์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญธิดา  บุญภา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญธิดา  เบญจเศรษฐกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
157
เด็กชายธันวา  จำนงบุตร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
158
เด็กชายธารวิชญ์  ลาภวุฒิรัตน์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธาราภรณ์  แซ่เจียง
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธิติวรดา  บุตะละ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
161
เด็กชายธีทัต  สิงห์ทะนะ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
162
เด็กชายธีธัช  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
163
เด็กชายธีรชนก  บางม่วง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
164
เด็กชายธีรธัชช์  พงศ์กิจธนายุต
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
165
เด็กชายธีรนพ  พัดทะอำพัน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
166
เด็กชายธีระภัทร์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
167
เด็กชายนนทกร  บ่อแตน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนพรดา  วงปัตตา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
169
เด็กชายนภัสนันท์  วัฒนพุฒิพัตน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนภาพร  ยาวิชัย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
171
เด็กชายนรพนธ์  พุ่มพุทรา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
172
เด็กชายนรวิชญ์  จันทโชติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
173
เด็กชายนราธิป  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนริศรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนรีกานต์  เรืองสุรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1(ห้องเรียน ป. 2/3) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนัธทวัฒน์  ทัพป้อม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนันท์นภัส  เฉื่อยราษฎร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนันท์นภัส  เสลานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหรียญตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
180
เด็กหญิงน้ำเพชร  เชื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
181
เด็กชายนิติวัชร์  วณิชโชคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
182
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนิรินทร์รัชย์  อัศวรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
184
เด็กชายบุญฤทธิ์  วณิชยากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
185
เด็กชายบุญฤทธิ์  อ่อนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงบุณเณจฉ์  ศิริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
187
เด็กชายบุรินทร์ ปัญจเทพมงคล  ดูเวล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
188
เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
189
เด็กหญิงใบพลูทอง  บวรโชติดิลก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
190
เด็กชายปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปถมาพร  วัฒนาวรสกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปภาดา  ชั่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
193
เด็กชายปภาวิท  ลามาติพานนท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปรนันท์  ขุนแผ้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
195
เด็กชายปรรปณต  ยรรยง
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
196
เด็กชายปรวิทย์  สามัคคีก่อสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
197
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ทรัพย์น้อย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
198
เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
199
เด็กชายปรินทร  แรมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปวริศา  พลอยเทศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2(ห้องเรียน ป. 2/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายปัญญาโชติ  หลักคำพันธ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปัญณภัทรศร  สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
203
เด็กชายปัทธนวีฑ์  เลิศฐิติตระกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปัทมพร  ลิมป์โต๊ะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปาราวตี  น้ำใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
206
เด็กชายปิยวุฒิ  ชินอักษร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
207
เด็กชายปิยะวัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
208
เด็กชายปุณณวิชญ์  กันอยู่
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปุณยนุช  จินตนากายานนท์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปุษยา  จันทร์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
211
เด็กหญิงไปรยา  พุจนา
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
212
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  โกนุทานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
213
เด็กชายพงศ์ปณต  เมฆผึ้ง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
214
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สำเริง
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กชายพชร  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
216
เด็กชายพนัสบดินทร์  พงษ์เดชา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
217
เด็กชายพบธรรม  ประสาททอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพรชนก  เชื้อวงศ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพรชนก  พูลเพียร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพรไพลิน  จงผ่อนกลาง
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพริมาภา  โปร่งสละ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
222
เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพัชรพร  กิมภา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพัชรากร  พรรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
225
เด็กชายพัฒนะ  อวยพล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2(ห้องเรียน ป. 2/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายพัทธดนย์  ไชยรา
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพัทธ์นรี  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิชชานันท์  เนียวเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิชชาภา  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิชญาวี  เวชนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิชยภา  แสนทอน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพิณรัตน์  เลิศรุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิมชญา  แสนทอน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพีรดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
237
เด็กชายพีรพัฒน์  มิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
238
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีคำรุณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
239
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  จิตสำรวย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
240
เด็กชายพุทธรรมม์  อัตตวนิช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภรภัทร  เทวาสัญจกร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงภฤศมน  วงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภวิภาวรณัน  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัคธีมา  เหล่าเรืองธนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
246
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กรวยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
247
เด็กชายภัทรกร  ชื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
248
เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
249
เด็กชายภากร  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
250
เด็กชายภาคิน  สุริยา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2(ห้องเรียน ป.2/6) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
252
เด็กชายภาวัช  อุยถาวรยิ่ง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภิชญาพร  ชวาลชิติพร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
255
เด็กชายภูชัสส์  ฉายแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
256
เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
257
เด็กชายภูปกรณ์  พุฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
258
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชนะบาล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
259
เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
260
เด็กชายภูริช  ทองเจียว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
261
เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
262
เด็กชายภูริทัต  คันธศร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
263
เด็กชายภูริวัฒน์  อ้อยขาว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
264
เด็กชายภูวิศ  นนทสด
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
265
เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
266
เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
267
เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีสุขวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
269
เด็กชายมาโปรด  ดวงรัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
270
เด็กหญิงมาลัยแก้ว  ประสพกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
271
เด็กชายมาวิน  ประพฤติดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
272
เด็กชายมิ่งขวัญ  ฉะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
273
เด็กชายเมธวัจน์  สันติศักดาพงศ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
274
เด็กชายยศ  ยศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
275
เด็กชายรชต  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3(ห้องเรียน ป.2/7) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงรติกานต์  ชโลธรพิเศษ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
277
เด็กหญิงรภัสสา  จิรกุลธนภัทร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
278
เด็กหญิงรสริน  ธรรมาสถิตย์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
279
เด็กชายรัชกร  บุตรดาวิด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
280
เด็กชายรัชกฤช  แก้วกาญจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
281
เด็กชายรัชกิจ  พ่วงเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
282
เด็กหญิงรัชชุดา  เทพบรรยง
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
283
เด็กชายรัชพล  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
284
เด็กชายรัชพล  ภูมิประสาท
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
285
เด็กชายรัฐฏภูมิ  ปักษาวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
286
เด็กชายรัฐภาคย์  พรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
287
เด็กหญิงลภัสรดา  นันทวงค์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
288
เด็กชายเลิศพิสิฐ  แก้วจงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
290
เด็กชายวชิรวิทย์  คึมยะราช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
291
เด็กชายวชิรวิทย์  ชมอิ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
292
เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
293
เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิ์กรวยทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
294
เด็กชายวทัญญู  ชนะแสบง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
295
เด็กหญิงวรัญญา  อ่องจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
296
เด็กชายวรัท  ลิ้มทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
297
เด็กหญิงวริยา  จันทร์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวริศรา  แดงโชติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
299
เด็กชายวลัญญ์ชัย  วรโชติปวรภาคิน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวัชยา  ช้างงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น3 (ห้องเรียน ป. 5/6) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายวัชรเกียรติ  เกิดมี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
302
เด็กชายวายุภัค  จิตรโชติ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวาสนา  เนื่องทวี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
304
เด็กชายวิชชวุฒฬ์  นาควัชระชัยท์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวิภาดา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
307
เด็กชายวีรวิชญ์  ธนังกุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
308
เด็กชายวีรวิชญ์  ลือฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
309
เด็กชายวีรวิชญ์  อธินาถรัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวีรุตธิมา  เปรมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
คณิตประถม
311
เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
312
เด็กชายศรัณยพงค์  เพียงประดิษฐ์ผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
313
เด็กชายศรัณยพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
314
เด็กชายศรัณย์  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
315
เด็กชายศรันย์วิทย์  นิลเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
316
เด็กชายศราวิน  ติฐานะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
317
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
318
เด็กหญิงศศิกานต์  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศศิชา  สกลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศศิน  เจนการณา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศิรภัสสร  รามคงเมือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
322
เด็กชายศิริปุณณ์  ศิริแสน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
323
เด็กหญิงศิริมาดา  เฮ้งรักษา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
324
เด็กชายศิลา  ผลเวช
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กชายศุภกฤต  คงเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3(ห้องเรียน ป. 6/6) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เปล่งผึ่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสมิตานัน  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
329
เด็กชายสรกฤต  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
330
เด็กชายสรชล  วรพฤกษ์กิจ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
331
เด็กชายสรณะ  เทพกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสาธนี  อ่อนอิ่มสิน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
333
เด็กชายสารทธรรม  เพชรอนันต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
334
เด็กชายสิปปกร  นันทสิทธิดำรง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
335
เด็กชายสิรภพ  มหาชนก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
336
เด็กชายสิรวิชญ์  หาญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
337
เด็กชายสิรัฐภูมิ  มุขพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสิรัศมิ์ชญา  ยิ้มวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสิริกัญญา  ครึ่งมี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสิริกัลยา  วลาพล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสิรินดา  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสิริวณีย์  สิริวงศธรกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
343
เด็กชายสีวลี  ป้อมศิลา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
344
เด็กชายสุกฤษณ์  อันโด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
345
เด็กหญิงสุชัญญา  การะยะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาดวงตา
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสุทธดา  ดาวบัวเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
349
เด็กชายสุทธิโรจน์  รักงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
350
เด็กชายสุปรีชา  แป้นคุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 (ห้องเรียน ป.3/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  การฤกษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีกสิกรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
354
เด็กหญิงสุพิชญา  ประดิษฐพล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิชัย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
356
เด็กหญิงไหมพิมพ์  สุวรรณคัณฑิ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
357
เด็กชายอชิระ  จันทะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
358
เด็กชายอติชาต  พูนพนาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
359
เด็กชายอติวิชญ์  เศรษฐธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
360
เด็กชายอนล  คชสาร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
361
เด็กชายอนุรุทธ์  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอภิชญา  โลจนอรรคพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
363
เด็กชายอภิชา  สุวรรณา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญโต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอรพรรณ  หล้าสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอรวีย์  ทรัพย์วิไล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
368
เด็กชายอัครชัย  ขวัญชื่น
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
369
เด็กชายอัครวัฒน์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอัยย์รดา  ภัทรวิกุลเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
371
เด็กชายอัศวิน  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
372
เด็กหญิงอารยา  พูนพนาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
373
เด็กชายเอื้อการย์  สีหธนจินดา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
374
เด็กชายไอธิยากร  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
375
เด็กหญิงไอรินลดา  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 (ห้องเรียน ป.3/2) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงกชกร  เชื้อวงศ์พรหม
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงกมลชนก  ยังรอด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองฮุย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงกัญจนพร  จึงเฟื่องฟูศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายกันต์พจน์  เฮงไทร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายกิตติเชษฐ์  พัฒน์สินศิริ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวเกศรินทร์  นะภิใจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
คณิต ม.ต้น
385
นายคณิน  เกิดแสง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปธิ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงฉัตรธินีย์  อ่อนนวล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงชนิกานต์  ปลั่งศรีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชมพูนุท  เจนวิบูลกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงชยานิษฐ์  เปี่ยมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวชัญญานุช  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายฐานพัฒน์  หงษ์สง่า
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณธิดา  เทพาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณวรัตน์  ไพสารี
ม.2
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตะกรุดทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รื่นสันต์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวณัฏฐา  ปริยเวศน์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวณัฐนรี  โพธิ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาารสีฟ้า ชั้น 1(ห้องเรียน ป.3/3) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขันใจ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณัฐพล  แก้วเสน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐพล  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐภัสสรรัชต์  อินทรสูต
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฐมน  นาคเกตุ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัฐวลัย  กลิ่นทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐวิชช์  ธนินทร์ไชยพร
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณิชาภัทร  วาสนกมล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงณิชาภัทร  สะเทียนรัมย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยพิศาล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
412
นายทิฆัมพร  กันธิยะ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงทิพยธิดา  ปิดตาทะสา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนกฤติ  พลทัน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนภร  พวงชะบา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธนภรณ์  เจนมั่นคง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธนภัทร  จันทร์ชนะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธนภัทร  สิทธิวรรณรักษณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธรกร  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กอมสิน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธัญยชนก  หมาดเท่ง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธันย์ธรณ์  โรจน์รวิพัน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธาวิน  ทองทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธาวินี  กองสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1(ห้องเรียน ป.3/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงธีรนาฎ  เปี้ยวประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวนงนภัส  บำรุงสุข
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนภัสร  สุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวนริศรา  ธูปกระแจะ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายนฤเศทร์  ผาแดง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายนันทวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงเนตรทิพย์  นวนนิ่ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
คณิต ม.ต้น
435
นายบุณยกร  มะโนวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปฏิภาณ  ภาสวงศ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
437
นายปภพ  วงศ์พุทธิพร
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปวีณา  โคตรทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปั้นสนิท
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปานวาด  แนวปราณีต
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปารณีย์  เมฆโปธิ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปิยวัช  มาสวนจิก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายปุณยวีร์  นาวายนต์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปุณยาพร  พยุงกิจ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายปุณสิน  เสือศรีเสริม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงพบพร  เทียงเป
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายพรพิพัฒน์  คงหาสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงพรรทิภา  ฉายาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้้น 2(ห้องเรียน ป.3/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายพรหมพัฒน  ชูสีขาว
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายพลาธิป  สงวนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูลสุภาพ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลเสน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กีรติวิทยานันท์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวพีรดา  พูลพังงา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายภัคพล  พ่อครวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เทียมทัน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงภัทราพร  กันทะมา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
463
นายภาณุ  พุ่มดนตรี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายภาวิช  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงภิภัทรภรณ์  วุฒิสาร
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายภูมิพัฒน์  คลังใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
467
นายภูมิพัฒน์  หมีวงษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงภูริชญา  กลับเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายมติมนต์  เทียนสว่าง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายยศรัณย์  ไพรวัลย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายรณกร  อุฬารกันต์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายรติบดี  ดวงจักร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายรัฐศาสตร์  ชื่นบาน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรัตน์ชฎา  พิมพ์พันธ์ดี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้้น 2(ห้องเรียน ป.3/6) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงวรัทยา  วัฒนะพานิช
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายวรากร  หมอนดี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายวิศรุติ  ฤทธิ์บูรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศรวณีย์  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงศรีสุดารัตน์  ภูมิธนาสิริ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงศศิดาพร  ธนโกเศศ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วชะมอญ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศิริภัทรสร  กิจคม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายศุภกฤษ์  ทัพน้อย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายสเตฟาน  เพทซเคอะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายสรวิชญ์  บุญราช
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงสิราวรรณ  อ่อนเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงสิรินธร  รุ่งอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายสิริวัชร์  ลิมปโสภณพนิช
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จัดสนาม
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มมณี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงสุวรรณยา  สงึมรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้้น 2(ห้องเรียน ป.3/7) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กชายอติวิชญ์  ดอกคำ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายอธิชาติ  พยุงกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายอนาวิล  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายอภิสิทธิ์  พัดแดง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงอรวรรยา  เครืออ่อน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเสนา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงอาจรีย์  คำสะสม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเอมิกา  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงเอลิซ่า  มารี บิโล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงไอรดา  อยู่เปรม
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2(ห้องเรียน ป.4/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงกชพร  จารุพรรธน์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกชพร  จินันทุยา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกชพร  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกชพรรณ  ลีลานนท์
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกฎทอง  อภัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์โต
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
517
เด็กชายกนต์ณพี  พรหมศร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
518
เด็กชายกฤตยศ  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
519
เด็กชายกฤตานน  พันธ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
520
เด็กชายกฤติธี  นาถพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
521
เด็กชายกฤษฎิ์ชนกันต์  วงศ์ปาน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกวิญญา  พารุณ
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกวิตา  ถนอมนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกวินธิดา  ทิมโต
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกวิสรา  นุตระ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกวิสสรา  คำมณี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกัญญณัท  แก่กล้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุบลเม้า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกัณตพิชญ์  ก้านลำภู
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกันต์กวี  อริยสุนทร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกันต์ฐภูมิ  ชาววัง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกานตรัตน์  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกิตติกา  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายกิตติคม  ชนะกิตติเดชา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
535
เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ค้อ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2(ห้องเรียน ป.4/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงกุลภรณ์  รัตนจรัสโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงขวัญรัก  พันธ์ประสิทธิ์เวช
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายคชภัค  จันทศรีคำ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจอมสุรางค์  ทาณะระ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจันทรา  รอดพันธุ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจาฏีพัจน์  ค้ำกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงจามิกรณ์  จันทร์ชื่น
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ปฏิโก
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิดาภา  ขวัญชื่น
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิดาภา  บังบังศึก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
547
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงจิตติมา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจิรประภา  สารบิล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายจิรพันธุ์  กำสมุทร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจิรสิน  กิจจาดุสดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจิรัญชยา  อินละมุ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจีระวรรณ  กาญจนวงศามาศ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถนอมนุ่ม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงฉัตรตรีรัตน์  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงฉัตรสุดา  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชชิตา  มุ่งนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชญาดา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิตบุญ
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มบุตร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2(ห้องเรียน ป.4/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงชนิสรา  วิลัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
562
เด็กชายชโนทัย  แดงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชมชนก  ตุลาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงชมพูนุช  ชมภูพันธ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
565
เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
566
เด็กชายชยุตพง  อินต๊ะภูมิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชลนาท  ละฎาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
568
เด็กชายชลศิริ  อโนมะศิริ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชวัลวิทย์  เหลืองกิตติก้อง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายชวิศ  ไชยบุบผา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
572
เด็กชายชัยพิพัฒน์  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายชำนาญวิทย์  สิริวรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
574
เด็กชายชุติกร  สุพวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายชุติเดช  อาจเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงโชติกา  เมืองปลื้ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงญาณสิริ  เป็งนา
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายญาณากร  มวลกิจนิตยชัย
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนนิมิตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณชพล  สารีภาวงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณฐกร  พิมพาทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณฐพัชร์  เจียรัตนเจริญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณฐมน  ท่าน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณฐมน  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณปฤณ  ภาวนาเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2(ห้องเรียน ป.4/6) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กชายณภัทร  คามบุศย์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณภัทร  ภัครพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัจสิยาภรณ์  ปิยธรรมสถิต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัชชา  กาญจนฤทธิไกร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฏฐพร  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฐกมล  นวลคำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดีสารพรรณ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายณัฐกิตต์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายณัฐชนน  แก้วเมือง
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐฐิรา  คลังธะนะกูล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณัฐณิชา  ก่อเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถามล
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณัฐดนัย  ลักขณาโรจน์
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณัฐดนัย  แลดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
601
เด็กชายณัฐดนัย  สุมานัส
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงวุฒิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงณัฐนริน  ชูชื่นสุธีวงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณัฐนิชา  สระทองเขียว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณัฐภัทร  แสนสุนนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัฐหทัย  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชนลาภ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณิชาภัทร  วันอารีย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
610
เด็กชายดนย์สฤษฏิ์  จำรูญนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2(ห้องเรียน ป.4/7) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงดิษณีย์  เหล่าวิชยา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
612
เด็กชายเดชปภัช  สุภะษร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
613
เด็กชายเดชาธร  หุตามัย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
614
เด็กชายตปธน  ตั้งเจริญบำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
615
เด็กชายตรีเทพ  มิตรบำรุง
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเตชินี  ฟองทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
617
เด็กชายถิรภัทร  เรียงเครือ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงทยิดา  แก้วโพนเพ็ก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงทักษิณา  เทียนสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงทักษิณี  เทียนสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงทัตพิชา  วามนตรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงทิพวัลย์  วิเชียรทัศไนย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
623
เด็กชายเทินตรง  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนกร  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนกฤต  แสงภัทรเนตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนกฤติ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนดล  พฤกษอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนดล  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนเดช  สิทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนภัทร  สาธิตภาณุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนวรรธ  ศิริแข็ง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนวัฒน์  มงคลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ชรปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธนัญชนก  กั้นกลาง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธราเทพ  โตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3(ห้องเรียน ป.5/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กชายธฤษณัช  หารจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธฤษวิณ  เพ็ชรผ่อง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธัญกมล  นิยมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธัญจิรา  ตรัยไชยาพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะปริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธัญญลักษณม  อัครศรีประไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธัญธีร์  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธัญมัย  ทะรินทร์
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธัญวรพงษ์  เจนเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธันฐกรณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธันยพร  ทองอิ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธันยวีร์  สติภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธิติพัทธ์  สุทธิการปกรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธีทัต  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธีร์นิปุณ  ชัยอมฤต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธีรพันธ์  ถาวรรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธีรพิชญ์  เตียงเกตุ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนนทพันธ์  พลศักดิ์ขวา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
655
เด็กชายนนท์วริศ  ไตรภิรมย์ฉัตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
656
เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
658
เด็กชายนรภัทร  สาธิตภาณุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนราวดี  สีสด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนฤมล  ศรีนนชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3(ห้องเรียน ป.5/2) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กชายนฤวัส  สาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนฤสรณ์  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนลินพร  สาสะเดาะห์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนวินตา  ปฏิธรรมากุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนวิศรา  บุญเกตุ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนันทพันธ์  รัตนวิชาโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
667
เด็กชายนิชคุณ  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายนิชคุณ  รื่นพานิช
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนิชนิภา  ตั้งจิตร่วมบุญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนิชา  ปภวรินท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  จุรุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วอุทัศน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนิศามณี  ดิษโพธิ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนุชนัชญา  เมฆแสงสี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงบุญยาณุช  ทองคำดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงบุณยวีร์  ยินดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงบุริมนาถ  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงเบญญภา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เนตร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงเบญญาภา  นฤปเบญจพล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงเบญญาภา  พุ่มมาลัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปนัสญา  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปภัสชญา  เลื่อนชิด
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปภาพร  จิตสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3(ห้องเรียน ป.5/3) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กหญิงประภาวัลย์  พันธ์ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
687
เด็กชายปรัณ์  ธงธนพงศ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปริยากร  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปริยากร  ถาวร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปวรรัตน์  รัตนสโนบล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปวริศร  อ่อนรักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปวริศา  ทองบุญนาค
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปวริศา  ปรมัทธงชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปัญจรัตน์  สุขสินอนันต์เดช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
696
เด็กชายปัณณธร  เหลืองถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปัณณพัตร์  อ่าววิจิตรกุล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปัณณวิชญ์  จุลแฉ่ง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปัณพร  ขันถม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
700
เด็กชายปัณวัชร์  ตันติบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
701
เด็กชายปัณวิชญ์  ตันติบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
702
เด็กชายปัทธนวินท์  เลิศฐิติตระกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปาลิดา  มรรคลานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปุญญตา  สุภาพสุนทร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปุญญพัฒน์  เปานาเรียง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
707
เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพงศพัศ  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
709
เด็กชายพชรพล  จูโต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
710
เด็กชายพนาวุฒิ  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3(ห้องเรียน ป.5/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
711
เด็กหญิงพรนภัส  ศรีเวียง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายพรนเรศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงพรพิชาพัชญ์  ธิวัชร์มงคล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
714
เด็กชายพรภวิษย์  ลูก คุ๊ก
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงพริณสิริ  เลิศสิริธรรม
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
716
เด็กชายพลภัทร  อู่พรหมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สุขกำเนิด
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพัชร  จันทร์สุขศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงพัชรนันต์  สมพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงพัชรรดา  สูนพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายพิชชากร  รักเสนาะ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรเกื้อ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
724
เด็กชายพิชญะ  สำราญถิ่น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
725
เด็กชายพิชยนันท์  รีรานนท์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพิชาดา  แซ่ต๋อน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพิชาภพ  คิ้วดวงตา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ขันติกิจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อระวีพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  เลี้ยงพันธุ์สกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อาริยะ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรทัต
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จัดสนาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพิรัลพัชร  ลายคราม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น3(ห้องเรียน ป.5/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพีรญา  จันทร์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพุทธิชา  ผลมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
738
เด็กชายพุทธิพงษ์  อินทร์ปราบ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพุทธิมา  เลิศวาสนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงแพรวา  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงแพรวา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงแพรวา  อรัญภูมิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงไพลิน  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงภวรัญชน์  สิงหกลางพล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
745
เด็กชายภวัต  จรูญศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมปมาลัยพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุ่งดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงภัทรนรา  ปรอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงภัทรนันท์  พุจนา
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงภัทรพร  ตันติจารุกร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายภัทรพล  เดชะอังกูร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงภัทรภร  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญจิตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป้าทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
755
เด็กชายภานุวัฒน์  หมวกผัน
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงภิญญดา  ภิรมย์สังข์
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายภีมพศ  จันสด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
758
เด็กชายภูตะวัน  กฤษณปาณี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
759
เด็กชายภูเบศ  รัชฎาวงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
760
เด็กชายภูปกรณ์  ปุตุรงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4(ห้องเรียน ป.6/1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงภูฟ้า  ขะระเขื่อน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
762
เด็กชายภูมิ  รัตนสาคร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
763
เด็กชายภูมิใจ  พูนนารถ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
764
เด็กชายภูมินทร์  ขะระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
765
เด็กชายภูริณัฐ  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายภูริณัฐ  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงภูริณา  โล่ห์อำนวยกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
768
เด็กชายภูริทัต  มิ่งบุญธวัชกุล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายภูริพัฒน์  ชมแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
770
เด็กชายภูวเดช  ศรีพิพิธ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงมาวันทา  โตเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
772
เด็กชายเมธา  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงเมธาวี  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงโยริยา  รุ่งสุกใส
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงรดากานต์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงรสกร  อ้วนออ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงระวิพัชร์  แสงวันดี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงรัชนันต์  ตันติสิริเศรณี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
779
เด็กชายรัชพล  ชัยรักษา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงลลดา  ศรีอาริยะ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กชายวชิรวิชญ์  เกาะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงวรนิษฐา  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงวรรณกานต์  พุทธานุวัตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงวรรณภา  มาศรี
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวรรณสถิต  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4(ห้องเรียน ป.6/2) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กหญิงวรรณิดา  กวยทวิมล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเข้ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวรวลัญช์  เหลืองปฐมชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
789
เด็กชายวรวัช  ทัตพล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายวรศักดิ์  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
792
เด็กชายวรัทธิ์นันท์  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
793
เด็กชายวรานนท์  ธงงาม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวริณญา  เพ็ชรผ่อง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
795
เด็กชายวริทธิ์ธร  แจ้งดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวรินญา  ธีรานนท์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวรินทร  พฤกษวิเศษสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวริศรา  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวรีวรรณ  มูลป้อม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงวัลนภัส  สังขพงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
802
เด็กชายวิชญ  ด่านกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
803
เด็กชายวิทยา  ขาวฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวิภพ  หวังอาษา
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงวิภาดา  รัศมี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวิรดา  หะยาจันทา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวิรัญชดา  อรรถกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวิลกัณฑ์  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงวิลาสินี  พรรณสมัย
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กชายวิศรุต  วันเต็ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4(ห้องเรียน ป.6/3) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กชายวีรภัทร  กิตติวุฒิเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
812
เด็กชายวีรภัสร์  จงเลิศฐิติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
813
เด็กชายวุฒิภัทร  จินตนามณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายศตายุ  พุ่มเทศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
815
เด็กชายศรวัณ  ศักดิ์ศศิธร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
816
เด็กชายศราวิน  วิโรจน์โภคา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
817
เด็กชายศรุต  ชยานันต์นุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงศิรประภา  วิสุทธิมรรค
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงศิริกัลยา  พสกบุตร
ป.6
โรงเรียนระเบียบวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กชายศุภกร  บงสีดา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
821
เด็กชายศุภกร  บวรสิน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศุภกฤษ  คูณสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศุภณัฎฐ์  คำโฮม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศุภณัฐ  หนูเสน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายศุภวิชญ์  เสริฐศิริกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศุภัสรา  ชินรัตนคุณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสโรชิณี  ภูทำนอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
828
เด็กชายสหภพ  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
829
เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสายลม  ทัพพวิบูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงสาริศา  เก่งการพานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสิตานันท์  เหลื่อมมงคล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายสิรวิชญ์  เทียนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงสิรินทร์ดา  แก้วเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงสิรินทรา  อาชววาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4(ห้องเรียน ป.6/4) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กชายสิวัชร์  ม่วงโสภา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงสุฐิตา  อันลือชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงสุทธญาน์  เชยโต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสุทธิกมล  สัตย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสุพิชญา  นาครภัฏ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งคุณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสุภาวีร์  ขอร่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
846
เด็กชายสุวัฒน์  เหล่าวานิช
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอชิรญา  สิงห์อูป
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอชิรญา  เสนารักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
849
เด็กชายอดิรัตน์  เปรมกุศล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงอติกานต์  สวนรัตน์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอธิชา  พยอมแย้ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
852
เด็กชายอธิป  อินทะผิว
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอนันต์ยศ  พูลพุฒ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอภัศฎา  เสือบัว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอภิชญา  สารกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
856
เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ญจมุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอรกัญญา  รัตนจีนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอรญา  ธีรานนท์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอรอุมา  สนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายอัครชัยพัชร์  ทวีทรัพย์มณี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 4(ห้องเรียน ป.6/5) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กหญิงอัจฉริตา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอัชฌาพร  ขอบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอัญชริสา  มัทมิฬ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอัยย์  โพธิสุนทร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอัยรดา  พฤฒิชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงอารีนา  อมรากระสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงอินทิมา  สลีอ่อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงอุษณี  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงไอยวรินทร์  นิลณะบดี
ป.5
โรงเรียนบรรจบรักษ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงิอนันตา  บุญเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม