ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิกา  เครื่องไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวิกา  บุญมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  หนูโต
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤตพร  ปุงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฏิ์  เทียงผง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณพล  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมไชยะมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาพัชทร์  จันทานานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาพัชรทร์  จันมานานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ณะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตพัชร  พุทไธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลือโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตตินันท์  นินนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพงษ์  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
21
เด็กชายกิติพล  ทองกาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุญญาภรณ์  สาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลนัดดา  สีหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเกนต์สิรี  ลือโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
25
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยึดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
26
เด็กชายขจรเดช  วรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
คณิตประถม
27
เด็กชายขจรศักดิ์  กองไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุดดี
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
29
เด็กชายคำสิงห์  สิงห์ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
30
เด็กชายคิดคม  ปะเมโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
31
เด็กชายจักรวรรดิ์  หล่าหนูเหม่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
32
เด็กชายจักริน ปึสุวรรณ  ปึสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
33
เด็กชายจักษุเทพ  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิดาภา  กงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิระวรรณ  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราภัค  ธนสินชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจีริสุดา  อนุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
38
เด็กชายเจษฎา  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
39
เด็กชายฉายวิชญ์  เติมตัวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
40
เด็กชายชนินทร์  ดีแดง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลดา  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาลิดา  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
43
เด็กชายชินภัทร  สิทธิลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติพร  ศรีแพงมนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเชลซี  คลอจจ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาณิศา  วันละภา
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณธิดา  ฉิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิสุทอน
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนนหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐพิชชา  อารีย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐภัทร  กอบกาญจนพฤติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐยาน์  วิเทศผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐริกา  งามเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชกานต์  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชา  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
56
เด็กชายดนัยโชค  ปาปะขัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดวงแก้ว  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงดารุณี  ช่อรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
59
เด็กหญิงดารุณี  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
60
เด็กชายดุลวัฒน์  แสนธิ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
61
เด็กชายเตชทัต  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
63
เด็กชายทรงพล  เกตุปาน
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงทิฆัมพร  เชิดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงทิพปภา  ผึ่งวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
66
เด็กชายธนกฤต  ศรีใสไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
67
เด็กชายธนฉัตร  ประเสริฐศรีสกุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
68
เด็กชายธนทรัพย์  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
69
เด็กชายธนพล  สุริยา
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนภรณ์  สุนนทะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
72
เด็กชายธนวัฒน์  มุละสิวะ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
73
เด็กชายธนวัฒน์  สุขนาค
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธนัชชา  เพ็งอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนัญชญาลักษณ์  โคจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธนัญชนก  จังอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
77
เด็กชายธนาคิม  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
78
เด็กชายธรณธันย์  อมาตย์เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธฤดี  ภักดีนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
80
เด็กชายธวัชชัย  จันทเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญภา  นวลนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญสินี  พิมพ์ดีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
84
เด็กชายธันวา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธิดา  มากมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตามสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
88
เด็กชายธีรภัทร  แก้วไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
89
เด็กชายธีรสุวัฒน์  ทองสามัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
90
เด็กชายนพณัฐ  แคนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
91
เด็กชายนภเกตน์  พวงนอก
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภสร  เกรียวเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
94
เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
95
เด็กชายนวพล  แว่นศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
96
เด็กชายนัฐดนัย  ชาตรีพิทยาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนัทชา  ชาลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนันทกานต์  น้อยโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเนฐิยา  เพ็งวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
คณิตประถม
102
เด็กชายปภังกร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปภานันท์  สีหาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
104
เด็กชายปรมัตถ์  ยิ่งรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
105
เด็กชายประทิตย์  ทาศร๊
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงประภัสสร  จินโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
107
เด็กชายปริญญา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปวีณนุช  ศรีถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัจจัยคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
111
เด็กชายปัณณทัต  สถิระนาคะภูมินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปาริตา  เกลียววงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปาลิตา  แอบไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปิ่นมนัส  รัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เย็นไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงผกากาญจน์  เบ้ามะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
117
เด็กชายพงศภัค  เศียรประภัสสร
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพรนภัส  สุริยะบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  เฉยไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
121
เด็กชายพฤฒิพงษ์  อุททาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพัชรินทร์  กลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพัชรีนาถ  เมิดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
127
เด็กชายพิพัฒน์ธนา  สีวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิยดา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพีรดา  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพีรดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
131
เด็กชายพีรพัฒน์  เกลียววงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
132
เด็กชายพีระ  ถาวรสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
คณิตประถม
133
เด็กชายพุฒิพร  รักขวา
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพุทธิดา  กุณโฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
135
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กะกุลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
136
เด็กชายภวธร  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
137
เด็กชายภวัต  ทีหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
138
เด็กชายภัทรดนัย  งิบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
139
เด็กชายภัทรพล  บุญไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
140
เด็กชายภาณุรุจ  เทพเดช
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภาติยะ  โพธิ์ทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
คณิตประถม
142
เด็กชายภานุเดช  ชมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
คณิตประถม
143
เด็กชายภานุวัฒน์  โถทัย
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
144
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
145
เด็กชายภูวดล  ทนงอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
146
เด็กชายภูวนนท์  ทนงอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
147
เด็กชายมนัญชัย  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
148
เด็กชายเมธาวี  หลาวนอก
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรวิสรา  สุภะกำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
151
เด็กชายรังสิมันตุ์  กุลไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรัชนีกร  กวินตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
153
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์หัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงลลิตา  สุขตาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
156
เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
157
เด็กชายวงศธร  คาดไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
158
เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวนิดา  สรภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
160
เด็กชายวรพงษ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวรัญญา  เจรฺิญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
162
เด็กชายวรัญญู  ชัยศร
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
163
เด็กชายวรายุทธ  ทองสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวริณธิรา  ศิริวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
165
เด็กชายวัชรพล  เชื้อนิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สองห้องนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวิภาวี  วรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวีรอร  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงศยามล  ผิ้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
171
เด็กชายศรัณย์พร  สังฆเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
172
เด็กชายศริภพ  พัจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศิรินา  ป้องพันแก้
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
174
เด็กหญิงศิริประภา  จำปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
175
เด็กชายศิริมงคล  บรรยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก่นมาลี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
179
เด็กชายศุภกร  ประเสริฐการ
ป.4
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชารีราช
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
181
เด็กชายศุภิณัฏฐ์  ยิ่งได้ชม
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศุภิสรา  เหลือถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
183
เด็กชายสรวิชญ์  เทพคำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสรัญญา  อุไรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
185
เด็กชายสรายุทธ์  ปูมสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสวยสัณค์  ชยภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
187
เด็กชายสิรวิชญ์  พรอยู่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีนอก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุกัญญา  พระเนตรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสุขรดา  พวงพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุคนทิพย์  อยู่วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุฐิตาภา  สิมพราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุดารัตน์  วิทยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เทพเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
195
เด็กชายสุธิชาติ  เปรียบสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
196
เด็กชายสุนทรพจน์  แคไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุพรรษา  อินทหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
200
เด็กชายสุรสิงห์  วงศ์อุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
201
เด็กชายสุระยุทธ  สุระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
202
เด็กชายอชิตะ  ไกรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
203
เด็กชายอธิชาติ  นวนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
204
เด็กชายอนุชา  คำเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
205
เด็กชายอนุพงษ์  อุ่นทานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
206
เด็กชายอนุวัตน์  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
207
เด็กชายอภิชาติ  อรุณโน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอภิญญา  เหยียดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
209
เด็กชายอภินัทธ์  นานรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอรไพลิน  กองเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอริสรา  จันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิตประถม
212
เด็กชายอาทิตย์  แดงเด่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอิงณภัสร์  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
214
เด็กชายอิทธิกร  ปราบจันดี
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
215
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
นางสาวกานติมา  พรบุตรศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
218
นายกิตติธัช  ลินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเกศินี  สิ่วไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวจิดาภา  ไตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวจิรธิดา  เล็งไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
223
นายเจษฎา  บุญโสม
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชนัญธิดา  จวงไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวช่อฟ้า  ศิลป์ประกอบ
ม.3
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวชุติสรา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายฐิติวัสส์  งาหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
229
นายฑตพษ์  เล็งไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐิยากร  เรืองนาม
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัทศักดิ์  จิตเย็น
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายตันติกร  สุดโสม
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
235
นายทิณกร  สุภาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธวัฒน์ชัย  เรืองรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธีรภัทร  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธีรภัทร  คงหินไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงนลินี  ฤทธิ์เดชรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนันทิกานต์  เพ็ชรหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงนิรชร  เรืองนาม
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายปฏิพล  วีรพัฒน์อนันต์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงประกอบ  ชำนาญหมอ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายปริชญา  สังสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวปาริชาติ  แก้วศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงปิยธิดา  เอียตระกูล
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวไผ่แก้ว  ช่อรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพลกฤต  ราชสีห์
ม.2
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวภคพร  แก้วรถ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายภรัณยู  พรมจันทา
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวภัณทิลา  พลทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงภัสนันท์  เรืองรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
253
นายภูตะวัน  หาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวมธุรดา  เรืองรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
257
นางสาววรรณกร  จรูญไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
258
นางสาววรรณิดา  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
260
นางสาววันนิสา  ปิมแปง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงวิยะดา  ภู่สีทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
262
นายวีรภาส  แก้วจีน
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงศริสา  ผุยขันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
264
นางสาวศรีวิสา  พนาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวศิริเลิศ  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวสรัญญา  ถิ่นทับไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวสิริกร  มูลติประถม
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงสิริวิมล  ขุมคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวอทิตยา  ผึ้งวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวอนัญญา  รู้ทั่วรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวอภัสนันท์  สำมุดติรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงอรนุช  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายอิทธิพล  จันคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงกนกรดา  พลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกนกวรรณ  มงคลอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกนกอร  อินทรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกนธิชา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกมลชนก  สามเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกมลภพ  ฤทธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกฤตติกา  เมิดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกฤตพิรุฬห์  ไทยน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกฤตภาส  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกฤติพงศ์  เดี่ยวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกฤษฎากร  สาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกลวัชร  เชื้อหนองปรง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกลิกา  กรอบไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกวินธร  ปุผาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกวิสรา  กลมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกษิดิศ  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกังสดาล  สัจจะวิสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสมาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกัญญาทัด  ไกลดงพลอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดมงคุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหลืองทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เบ้าหัวดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถาดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายกันตพัฒน์  เทพปทุมวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงกันย์สินี  สงสามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกาญจนา  รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกิ่งดาว  ขุนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  วิบูลกุล
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกิตติคุณ  สร้างนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกิตติธร  กัณหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์พิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกิตติมา  ทรงพระ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
323
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกิติพันธ์  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกีญญ์ณัชชา  คุ้มรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกีรติ  เอี้ยนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกุสุมา  อุปกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเกตนิภา  วงศ์สะอาดกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเกศสุดา  ภูสะเทือน
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงขวัญข้าว  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายคณาธิป  เข็มไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายคณิน  รุ่งแจ้งรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายคทายุทธ  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงคริสเตียน  เกษไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายคุณานนท์  สิงห์ไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงจรัสรวี  ล้วนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
341
เด็กชายจักรกริช  สำโรงลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายจักรกฤษณ์  เจนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
343
เด็กชายจักรวาล  แสนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กลิ่นเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงจันทร์จีรา  คงน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาส100ปี ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงจันทร์ทิรา  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงจันนี  เซน
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจามิภรณ์  พึ่งสมบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจารุภัทร  แจะไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิดาภา  จีนนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจิตติพร  สุขจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แนนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงจินตนา  โสรนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายจิรเดช  ยะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตรไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
357
เด็กชายจิรวัฒน์  แสนบุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
358
เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจิรัชญา  กุงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุงสรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจิรัชยา  ชีไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมตรีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจิราภรณ์  รสหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจิราภัค  คงเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจิราวรรณ์  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจิราวัลย์  สุขไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒนาวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สร้างไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจุติมาพร  ภูบาลชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
376
เด็กชายเจษฎากร  อินเถื่อนพะเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงฉัตรศิริ  สีลาดเลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงชญาดา  สดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายชนภัทร  ยีรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชนรดี  สาครรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กชายชนะกาญจน์  ค้ากำไร
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายชนะพล  จันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชนันธร  คันดุไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชนากานต์  เกษไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชนิฉัตร  จิตรหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายชนินทร์  ศิลปะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชมพูนุช  นมัสศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชมพูนุช  สุขจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชยานันต์  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชยานันท์  อินทร์จันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชยาภา  พจน์รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชยุต  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายชลธาร  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชลธิชา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชลธิชา  เสาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชลภัทร  โตรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  โทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชวัลวิทย์  จัดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชวิน  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชัชญาภรณ์  ทุมแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
404
เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชัชพิสิฐ  ศรีภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กระจ่างโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชัญญานุช  ขิวรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชัญญานุช  เบ้าไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
410
เด็กชายชัยณรงค์  หีบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัยวัฒน์  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชัยวัทน์  นามศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชัยอนันท์  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชาญวิทย์  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชาญาภา  ยุบรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ปรเมษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
420
เด็กชายโชติกะ  อาษาคติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงโชติกา  สุริยะบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายญาณฐิติ  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงญาณิศา  กองไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
426
เด็กชายฐานันท์  ทิพย์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฐิตารีย์  ชัยชาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงฐิติชญา  เรียงรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณธนกฤษณ์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายณภัทร  จักรวรรณพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายณภัทร  ศรีทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัชชา  นมัสศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัชชา  สายดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัชชาพร  ลิ่งไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณัฎฐพงษ์  การะกาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณัฎธิดา  อินเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชัยไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณัฐกร  หอมยี่สุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
446
เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ถินแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายณัฐดนัย  เหลาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐธัญญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฐธิดา  คามไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายณัฐนันท์  ฉะไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัฐปภา  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณัฐพร  ธนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณัฐพร  นนทะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐพร  บุบผาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐภูมิ  ภู่เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐวงศ์  โค้งอาภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเมืองเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฐิดา  ตะโกนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริสุวรรณโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณิชมน  เมืองไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณิชานันท์  หลอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
473
เด็กชายดนัย  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายดรุษกร  สวัสดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงดวงกมล  ผาสุขสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงดาริกา  อารมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงดาวิกา  โต๊ะไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
478
เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
479
เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายเตชินท์  กันแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
481
เด็กชายทวีทรัพย์  เจ้ยไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
483
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายทินกร  เจียไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงทิพย์ธารา  แหนไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
487
เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
488
เด็กชายเทพพิทักษ์  หังสวนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
489
เด็กชายแทนคุณ  นพไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายแทนคุณ  ศรีษาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
491
เด็กชายธนกร  จ่าภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธนกร  แจบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายธนกร  สอนเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
494
เด็กชายธนกร  อินทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
495
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายธนกฤต  แต้มพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายธนกฤต  เหล็กศิริวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายธนกฤติ  คาวะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนโชค  เสไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายธนโชติ  วิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธนโชติ  วิหคเหิร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธนเดช  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนบูรณ์  อนุพงศากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธนพงษ์  ดอกไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงธนพร  ลินทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงธนพร  ออดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนภัทร  คะเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธนภัทร  เพ็งชื่นมะดัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนภัทร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนภัทร  เรี่ยรายรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนภัทร  เหลาริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนวัฒน์  กลับโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธนัญชนก  เวหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธนัญชนก  แหลมไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธนัญชิดา  ลอยสนั่น
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายธนาทิศ  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยบาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธรรมนูญ  ภูมิดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธวัลยา  กัณหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธวานนท์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธัญชนก  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธัญรัต  สุระเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธันยพร  มั่นเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธันวา  ชัยชนะรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธาวิน  หมวดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธิดาภรณ์  พงษ์เดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลติประถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธีรธร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธีรธรรม  หาญณรงค์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธีรพัฒน์  อำไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธีรภัทร์  เกษไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธีรเมธ  ยามดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธีรศักดิ์  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธีระพงษ์  แสนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธีรัชต์ชานนท์  กระจ่างโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธีวสุ  แซ่จ้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายนคร  นาลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนธีกานต์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนนทกร  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายนนทภัทร  เผ่าเงินงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนนนท์  แรกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายนพเก้า  จัดระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กชายนพรัตน์  พุทธแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
557
เด็กชายนพรัตน์  แสนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนพิน  คู่กระสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนภัศศยา  เบ้าคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
560
เด็กชายนภัสกร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนภัสสร  บุญที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนรากานต์  ใสแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
564
เด็กชายนราธิป  ด้วงตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนรินทร์พร  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนริศรา  ช่อไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนริศรา  โพธิขำ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนวพล  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
569
เด็กชายนวพล  สุริยะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนัชชา  ดีโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
572
เด็กชายนัฐการณ์  ไชยะโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อึง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
575
เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
576
เด็กชายน่านฟ้า  บุบผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนิชาภัทร  ติระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนิภาพร  มหาชะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
580
เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายบัลลังก์  รุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงบุญทิชา  จันทิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
584
เด็กชายบุญฤทธิ์  พลีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายบุลเมธ  ปราบจะบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงบุษกร  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงบุษยา  บุญหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
588
เด็กชายเบญจพร  ทิพย์มาศโกมล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงเบญจมาพร  สีทม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเบญจมาศ  กลมไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงเบญญาภา  เชิดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
593
เด็กชายปกรณ์  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายปฐพีกานต์  ธนการวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปทุมวรรณ  เกษร
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
596
เด็กชายปธานิน  แสนภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปนิดา  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปพิชญา  กั้นเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลางนา
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปภาวิน  บาลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
602
เด็กชายปรเมธ  แพงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
603
เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายประภาชัย  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
606
เด็กชายประสพโชค  ฐานวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปราณปิยา  ภักดีภาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปริณดา  ลิอ่อนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายปรินทร  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงปริศา  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
611
เด็กชายปรีดี  ปุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปลายฟ้า  คงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปวันสิริ  นิพลรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปัญจพร  จันทะขาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
619
เด็กชายปัณณรุจน์  ไชยปฐมโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
621
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปาจรีย์  แก้วสกด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปาณาญี  สอนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงปาริตา  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปาลิดาว  ฉาบพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉาไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
631
เด็กชายปิยพัฒน์  ผลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปุณณดา  นกไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปุณยภา  แปะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
635
เด็กชายเปรมมนัส  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงไปรยา  แปะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
638
เด็กชายพงศธร  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายพงศธร  พงษ์พันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพงศภัค  ไชยภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพชร  มามาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพนธกร  งามพลแถม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพพัสสรณ์  ปะลุวันรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพรชนากานต์  เริ่มรักรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพรธิตา  โพธิขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพรธิภา  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพรนัชชา  ลุงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพรวดี  ต่ายตลับ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพฤติวงศ์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพลกฤต  เพ็ชรพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพลช  ไชยภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพลอยชมพู  เคียนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพลอยนิชาวี  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพัชรพล  โฉมไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพัชรีญา  มาลีนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพัฒณ์ชญา  เศรษฐกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงพัดชา  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปุริเส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดไฟอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพันธิตรา  อ้นเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพาขวัญ  ชื่นอุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพาขวัญ  อุตสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพานเงิน  หมั่นสุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพิชชากร  แฉล้มไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพิชชาทร  ศรีวรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุบไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็งพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปุระโน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
674
เด็กชายพิชญาภัค  วรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพิตตินันท์  กองพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แคไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วิลัยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แคไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพิมพิศา  โตน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพีมพ์รภัทร  สุริยกาญจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพีรดา  คำสิงห์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพีรธร  พันสีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
685
เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
686
เด็กชายพีรภัทร  เกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายพีรภัทร  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
689
เด็กชายพีระพัฒน์  เคลื่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพูนนิกา  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงเพชรดา  รัศมียันต์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จวบรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงฟาธิดา  ศาลาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงภคพร  แอบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
697
เด็กชายภคภัทร  นามพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภรณ์ชนก  สมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงภัททิยา  ภัททิยะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภัทรดนัย  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงภัทรดา  พรบรรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงภัทรธิดา  รุขะจี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
705
เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงภัทรวดี  โจไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงภัทรวดี  ตั้งไว้รัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภัทรวดี  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภัทรศยา  สุตะคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงภันทิลา  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภาคิน  การสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
713
เด็กชายภานุกร  เชิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยหลาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
716
เด็กชายภานุวัฒน์  เส็งจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงภิลาวรรณ  เจ็ดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
718
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
719
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขแม้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายภูมิภัทร  ตั้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
721
เด็กชายภูมิศักดิ์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงภูริชญา  วุฑฒิชัยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภูริณัฐ  หนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภูริภัทร  คานโพนงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงมณีรัตน์  ยวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงมณีษิกา  ภูคำนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงมนฤดี  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
729
เด็กชายมนัสวี  แตงกวารัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กชายมาฆภูมิ  แสนรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงมานิดา  ศิลปกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
733
เด็กชายมาริโอ้  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงมารีญา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงมีนา  คุ้มไพทูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายเมธชนุตม์  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงเมธินี  ยอดมงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
738
เด็กชายยศนนท์  ไกรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
739
เด็กชายยศพัฒน์  ยอดสะเทิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
740
เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
741
เด็กชายยุทธชัย  คำแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายรชต  แจ่มศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
744
เด็กชายรชต  มาลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
745
เด็กชายรชานนท์  กัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงรมย์ธีรา  คล้ายคลึงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงรมิดา  นามวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายรวิภาส  สืบสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงระวีวรรณ  จันนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงรักษิตา  หลักหนองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงรัชนี  ชุมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
752
เด็กชายรัชพล  คูตะกู,
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
753
เด็กชายรัชพล  เชิดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายรัชพล  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายรัชภูมิ  ยัดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายรัฐติกูล  ป้องไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
757
เด็กชายรัฐภูมิ  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
758
เด็กชายรัฐศาสตร์  จุไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงรัตน์เกล้า  พลทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงรัตนพร  ปลื้มพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทานานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
762
เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
763
เด็กชายราชสกุล  พลรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
764
เด็กชายราชัน  ชุนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายราเชนทร์  หงวนบุญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กหญิงฤดีมาศ  ศรีจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงลภัสรดา  อัครพันธกุลกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
768
เด็กชายลัทธพล  บุญตาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายลัทธพล  หมื่นภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงลัลน์ญดา  เชื้อสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงลีลาวดี  ปัญญาโส
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
772
เด็กชายวงศธร  กลมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงวชิราพร  สิ่วไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงวนิสรา  สีหามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงวรดา  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงวรนุช  สวัสดิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่งก่ายกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
779
เด็กชายวรภัทร  แรกไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
780
เด็กชายวรเมธ  เสาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงวรรณวารี  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายวรวิทย์  หอมยา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายวรศร  ดาตุ่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
784
เด็กชายวรศุภกร  กิจสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวรสุดา  วรมากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
786
เด็กชายวระเมธี  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวรัญญากร  กัณหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวรัทยา  รสรัมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวรันธร  ไหวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
790
เด็กชายวริทธิ์ธร  ทองบอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงวริศรา  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงวริศรา  ดวงแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวริศรา  พลวัน
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวริศรา  วงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวริศรา  สอนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวริสรา  นวลบุตสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
799
เด็กชายวัชรพล  แคไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
800
เด็กชายวันวิชิต  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายวาทิต  สุประพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวาสนา  บาลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงวิชาดา  พลอยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
805
เด็กชายวิธวินท์  เขียวพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวิภานันท์  เฉื่อยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เดี่ยวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ้นไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวิวัฒน์  นาทองไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
810
เด็กชายวิศิษฏ์  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวีรวัฒน์  บุญเผย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
812
เด็กชายวุฒิชัย  แก้วอรสาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
813
เด็กชายวุฒิชัย  โตไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
814
เด็กชายวุฒินันท์  บรรเทาพล
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายศรชัย  บุญเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงศรัญญ่า  จวงสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
817
เด็กชายศรัณย์ภัทร  เกไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
818
เด็กชายศรัณย์  กำไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายศราวิน  เจริญไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงศรุตา  เกตไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงศศิณี  บรรหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงศศิธร  รัศมียันต์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศิรวุฒิ  สุทโธ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศิรสิทธิ์  สกุลสอนวิภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงศิราธร  สลุบพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศิรารัตน์  โฉมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศิรินญา  เอียการนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศิรินภา  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศิลาภัทร  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศิลามาศ  พรามเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
831
เด็กชายศิวกร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายศิวนาถ  ชนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศุกลภัทร  พิพัฒน์ธนาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศุภกร  กุลไทสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กชายศุภกร  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
837
เด็กชายศุภกร  เลาะไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศุภกฤต  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศุภกานต์  เลไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงศุภกานต์  สถิระนาคะภูมินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายศุภณัฐ  น้ำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
843
เด็กชายศุภวิชญ์  วิชาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงศุภสรา  อเนกนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
846
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงโศรดา  ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
848
เด็กชายสรกฤช  มนตรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายสรวิชญ์  พืชนุกูล
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงสโรชา  ฝีปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสโรชา  เรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายสันติภาพ  สวามิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
853
เด็กชายสาคร  สุดขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสาธิกา  เทพเดช
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสาริศา  อุ่นไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
856
เด็กชายสาโรช  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
857
เด็กชายสิทธิภาคย์  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสินีนาฏ  วงศ์สวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
860
เด็กชายสิริณัฏฐ์  พะณะงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  พลมีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสืบพงศ์  พิมพ์วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสุจินดา  อ่อนวิมล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสุชัญญา  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุชาดา  แสนมณี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสุชานัน  บุผาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุดารัตน์  เนยเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กชายสุทธิภัทร  ออมไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุนันทา  มุมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุนิตา  เมิดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุพัชชา  กลอนดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนานุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสุภัชสรา  พรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
877
เด็กชายสุภัทรวาส  ฤทธิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุภัสสร  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญมีป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
880
เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
881
เด็กชายสุรบดินทร์  ชำนิกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
882
เด็กชายสุรบดินทร์  บุญที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
883
เด็กชายสุรพล  ช่วงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
884
เด็กชายสุรพัศ  ทบบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
886
เด็กชายสุรินทร์  ชัยประเสริฐนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
887
เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
888
เด็กชายสุวพิชญ์  สาครสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
889
เด็กชายสุวิจักษณ์  ชำนิกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงหฤทชนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอชิรวิชญ์  ยิบรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงอณัญญา  เชาว์พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอดิเทพ  สุนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงอติกาญจน์  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอนงค์นภา  ไสยันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
899
เด็กชายอนพัทย์  อาศัยน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอนัญญา  เส็งไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
901
เด็กชายอนาวิล  อาศัยน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอนุธิดา  ปลั่งกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอนุธิดา  ฝอยนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอโนทัย  เวียงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอพิชญาพร  ย่อมมะเริง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
906
เด็กหญิงอภิชญา  รินทอง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอภิชญา  หลาดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอภิชาติ  โพขี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอภิญญา  ก้องเสียง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
910
เด็กชายอภินันท์  ปรีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
911
เด็กชายอภิเนตร  ดาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอภิพงษ์  นาคไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอมรกานต์  ดำไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอรงค์กร  เจริญไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอรจิรา  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอรชุน  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอรณิชา  นิลงาม
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงอรพิม  วิชัด
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอรวรรษา  อาศัยน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงอรัชพร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอริสรา  อิงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอริสา  มอไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงอริสา  สียางนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายอัครวัฒน์  โฉมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอัจฉรา  นิลาภรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอัยกิตติ์  ฉิมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอาดา  หะพินรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอาทิตยา  รังสีรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอาทิวราห์  จรูญไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายอานัธยาน์  สามสี
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอาภาภัทร  ตนัยพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอารยา  กกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอารีรัตน์  นวนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอุทัยลักษณ์  ทรัพย์อุดม
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายเอกกวี  สันโดด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ อาคารโอภาสเสกสรรค์ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
เด็กชายเอกพล  บุญครอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
942
เด็กชายเอกศิษฏ์  สกุลสอนวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงไอยวรินท์  รักษาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงไอรินทร์  รอบรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม