ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  วงษ์จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  เอี่ยมผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติธี  สกลวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
5
เด็กชายกวินกิตติ์  แก่นยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูวนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติทัด  ทับทิมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยโสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิณห์นิภา  อินต๊ะแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรพงศ์  เวียงชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่รอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนฤดี  หมื่นสีเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนาภา  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงญาณิศา  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
20
เด็กชายณธกร  จันทรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
21
เด็กชายณภัทร์  ปานะวงศ์สา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
22
เด็กชายณัชคชิณ  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐชนิล  โพธิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สอนรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงติรชาดา  มวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
30
เด็กชายทักษ์ดนัย  อินโจม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงทิชา  เช้ือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
32
เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
33
เด็กชายธนเดช  เกิดอินธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
34
เด็กชายธนพงศ์  สูญน่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
35
เด็กชายธนพฤทธ์  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
36
เด็กชายธนวัต  อ่องสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธนัชญา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธนัชพร  จำนงค์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนัญชนก  ครุดหุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธมลพร  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
41
เด็กชายธันญบูรณ์  อินต๊ะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธีรดา  เพ็งโต
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
43
เด็กชายธีรภัทร  นางงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
44
เด็กชายนนทพัทธ์  ปานพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนฤมล  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนันท์นภัส  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงบุญยาพร  รวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงบุรัสกร  ทีฑะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปภาดา  สนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
54
เด็กชายปรัชญา  พิมพ์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปังเทะ  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
56
เด็กชายปิยวัฒน์  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปุญญวดี  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
58
เด็กชายปุณญพัฒน์  อินทร์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
59
เด็กชายพชรดนัย  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรพรรณ  เพ็งพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายพลกฤต  คูเจริญพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพลอยอันนา  พลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
63
เด็กชายพัสกรณ์  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญา  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมลพรรณ  แก่นยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
66
เด็กชายพีรณัฐ  ฟักเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
67
เด็กชายพีรณัฐ  วิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพุดกรอง  สุขานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
69
เด็กชายภวินพัทธ์  เส็งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภัทรนันท์  ป้อมเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
71
เด็กชายภีรพัฒน์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
72
เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
74
เด็กชายมเหศวร  อ้นเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
75
เด็กชายรชต  ตรีโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรติภัสวัลย์  พุ่มอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงรวิสรา  บำรุงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
78
เด็กชายรัชพล  รักชนาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงลักษณพร  ยอดดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
82
เด็กชายวชิรพัทธ์  รักเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
83
เด็กชายวชิรวิทย์  โชติชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
84
เด็กชายวชิระวิชญ์  ต่วนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวธัญยุดี  สุโกกี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
87
เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
88
เด็กชายวีระกิตติ์  ปรปักษ์เป็นจุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศรัณย์พร  เอี่ยมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงศศิธร  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีดารานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
92
เด็กชายศักดิ์ธัช  อุดมการเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
94
เด็กชายสิรภพ  ช่างกลึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุพพัต  ศรีบรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุภาวิณี  สาแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
98
เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
99
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงหฤทัยชนก  เกิดแก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอชิรญา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอธิชา  คณะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอรปรียา  ฤทธิ์ธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
106
เด็กหญิงไอยวริน  หาญลำยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายกณวรรธน์  มิตรสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกรรณพร  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
110
เด็กชายกรวิชญ์  สกลวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกฤษฎา  สุขทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญอนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกัลยรักษ์  หอนยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกาญจนา  ก้งเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
115
เด็กชายกิจธนาพัฒน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกิตติพศ  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  เกตุเนต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงเกวลิน  เหว่าโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจารุวรรณ  ประคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงจิรันธนิน  โรจน์ทวีวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงเจนิตา  ทองธนานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
123
เด็กชายเจษฎา  แก้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
125
เด็กชายชนะชัย  ชารีรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชลธิชา  แป้นลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
127
เด็กชายชัยวัฒน์  กาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
128
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
129
เด็กชายญาณกร  จามรธัญวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
130
เด็กชายญาณวุฒิ  สิตาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
131
เด็กชายญาณาธร  ศิรินนทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธื์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ครุฑจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
134
เด็กชายณัฐนันท์  นัดดาพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
135
เด็กชายณัฐปกรณ์  ปทุมวรสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
136
เด็กชายณัฐพล  อินทะชุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายณัฐภูมิ  อินทวิศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณิชกานต์  เฮงสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงตวษา  วรสุทธิ์พิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายทรงภพ  วงค์มาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายทัศไนย  สร้อยพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธณัฐชา  ศรีแตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
145
เด็กชายธนโชติ  สอนรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
146
เด็กชายธนพัฒน์  อินทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธนวันต์  ดาวดึงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธนัช  จงอุดมชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธันวา  อ่องแช่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธีรยุทธ  คงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
152
เด็กชายนนท์วัฒน์  กลั่นกลางดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
153
เด็กชายนพณัฐ  จิตรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
154
เด็กชายนรากร  อินยาโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนริศรา  ลี้ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนวพร  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนันทิพร  ยอดอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายนิธิ  เทียนลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายบณิตศ์สร  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงบุณยพร  เนตรผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนสุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปภาดา  สกลวิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายปวรปรัชญ์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายปวฤต  เหว่าโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงปัณฑิตา  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงปุณรดา  รังษิมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพรปวีณ์  บริสุทธิพันธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพรีมลภัช  นิลสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายพัชระวรรธน์  กฤษณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพัทธิชา  คงทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  โกยเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นันทเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
179
เด็กชายพุทธานุภาพ  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผ่องวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงภัควลัญช์  คำภิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงภัทธีรากาญจน์  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ส่งวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงภัสสร  เพ็งหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายภูริภัทร  ยอดเพชรไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงมุฑิตา  พรายโกยม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
188
เด็กชายเมธี  ปิยนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงยศวดี  บุญนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลี้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์สา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงรัตนกมล  แป้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงรัตนสุดา  แก้วทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงลินลดา  โรจนาชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
196
เด็กชายวชิรวิทย์  สาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายวรินธร  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงวัชฉราพร  ชอนบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายวารัฐ  สงวนพรรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงวาสนา  สุโกกี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงวิกานดา  แหยมสนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวิชญะ  บัวเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายวิเชียร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงศิรประภา  พานอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงศุุุภกร  โตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสโรชา  ศรีนรคุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงสาริศา  อาดสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงสิรภัทร  สุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงสิริญยา  ขุนวังจินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุชานาถ  ยอดตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุณัชชา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสุธิมนต์  นามไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสุภัสรา  สุคนธารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ไพแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสุวาสิตา  วนาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอภิชญา  นามผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอรุณภัสร์  ก้องพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอัญชลีพร  ตินนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอัญชิสา  แตงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเอื้องหอม  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงไอยรดา  มานะกิจศิริสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม