ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส211 ชั้น ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ต่อศรี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  วิระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
9
เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
10
เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
11
เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรรวี  อยู่ยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรวรรณ  สุขจ้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตภาส  สมะเณร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติน  ทองคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษษิดิณทช์  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
19
เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
20
เด็กชายก้องภพ  คำพีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
21
เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญชพร  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญวรา  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  สารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
28
เด็กชายกันตพงศ์  ดาราโพธิ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กชายกันตพงศ์  ธรรมประวิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
31
เด็กชายกันต์ภัทร์  วงศ์ธนะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  กุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานดา  วิทิตสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส213 ชั้น ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พุกสอน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วันน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติคุณ  ทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติ์ณัฐ  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกีรติญา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลวดี  น้อยพุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
44
เด็กชายเกศเกล้า  ภัคกวินกุล
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
46
เด็กชายคณพศ  อนิวรรตกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
47
เด็กชายคณัสนันท์  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงคนัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
49
เด็กชายคริสเตียน คุณานนต์  ซัคลีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงคุณัญญา  วัฒนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
52
เด็กชายคุณัตถชาต  ดีเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
53
เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
54
เด็กชายฆนากอน  จันทร์หมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
55
เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจรรยพร  อังศธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
57
เด็กชายจอมทัพ  จันทรังสีวรกุล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
59
เด็กชายจักรกฤษฏิ์  เศรษฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายจักริน  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจันฑกานต์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชมชาติ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจารวี  คำภีรทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
65
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยินดีพิธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรชยา  เพ็งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิรฐา  เฉยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
70
เด็กชายจิรภัทร  สมตัว
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส214 ชั้น ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิระพงศ์  กฤษณะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจิรัชญา  มาตขาว
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
74
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชัชวาลธีราพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
75
เด็กชายจิราธร  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
76
เด็กชายจิรายุ  บำรุงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
77
เด็กชายจีฮานคาน  ิอิสลาม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
79
เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเจติยา  สังข์แตง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฉัตรชวิศา  เเวงโสธรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
82
เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  อิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
83
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
84
เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชญานี  ดีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญุตตา  สุพนิชยโภคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนกานต์  มาสรินทร์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
88
เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชนมน  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
91
เด็กชายชนาธิป  พักศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
93
เด็กชายชนินทร  ก้องเเดนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
95
เด็กชายชมัญกรณ์  สอนพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชลธิชา  แช่มตระกูล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชลนันท์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
99
เด็กชายชวกร  แท้สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
100
เด็กชายชัญชกร  จันทร์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชัญญา  นิยมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชาคริยา  อนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กชายชาญชนก  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
104
เด็กชายชิติพัทธ์  ชาติบุตร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส215 ชั้น ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชินาทิป  ปภาวินเวชวชิรญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
108
เด็กชายชิษณุพงศ์  อ่อนกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชุติมณฑน์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงญดา  อินทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงญาณิศา  ทรงจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงญาณิสตา  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
121
เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงฐิติชญา  เฟื่องจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณไพรัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
125
เด็กชายณกฤช  อรัญเวทย์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
126
เด็กชายณชพล  องค์อานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
127
เด็กชายณฐกร  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
128
เด็กชายณฐกร  เรือนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
129
เด็กชายณฐพัชร์  อินทิยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณตา  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณภัทธิรา  โห้ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
134
เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
135
เด็กชายณภัทร  กันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
136
เด็กชายณภัทร  ธิสาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
137
เด็กชายณภัทร  พรหมจาด
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
138
เด็กชายณภัทร  อนันตรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณฤทัย  ณพันธ์กรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัชชา  ช่องท้วม
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส216 ชั้น ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัชชา  ระงับจิตต์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กล่ำมาก
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หมีแสวง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฎฐา  เกตุปาน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์ปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฏฐนันท์  อึ้งธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฏฐากร  สุดสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐชา  ชาญธัญกร
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐชิญา  วีระชิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิภัทร์เดชาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐดนัย  พุ่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
162
เด็กชายณัฐธนพล  วิบูลย์กิจโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐธนาพร  วาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อมรนิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐนันทน์  โพธิ์คานะ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกระเเส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐนิชรินทร์  ชีวินโชติมา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฐพัชร  จำปาเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐพัชร์  กุลกันยากานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐภัทร  จันทร์ทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐมน  ไพรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัฐริกา  มั่นศรี
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
174
เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส218 ชั้น ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขวิญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
180
เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
183
เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
184
เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
185
เด็กชายตะวัน  นพศรี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กชายเตชาสิทธิ์  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
187
เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
188
เด็กชายเตชินท์  คงคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
189
เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
190
เด็กชายถนอมศักดิ์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงถิรดา  มานิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
192
เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงทักษอร  นมะหุต
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
194
เด็กชายทัศนกร  ยังเเหยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงทัศนาวลัย  กันทัด
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
196
เด็กชายทาทาทอง  ใจยะสาน
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงทิพย์รดา  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
198
เด็กชายทีฆโชติ  อินทนาชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
คณิตประถม
199
เด็กชายธณินท์  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
200
เด็กชายธนกฤต  กาหยี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
201
เด็กชายธนกฤต  กิจอรุณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
202
เด็กชายธนดล  ถ้ำทอง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กชายธนพล  พึ่งเเสงสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
204
เด็กชายธนพล  มณีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
205
เด็กชายธนพล  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
206
เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
207
เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
209
เด็กชายธนภัทร  ทัดชวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
210
เด็กชายธนภัทร  แสงโสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส221 ชั้น ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนภัสสร์  มหึเมือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
212
เด็กชายธนภูมิ  มาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
213
เด็กชายธนภูมิ  ศรีรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
214
เด็กชายธนยศ  ประสพศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
215
เด็กชายธนวัฒน์  เจริญจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
216
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
217
เด็กชายธนวัต  อินไทย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
219
เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธนัญชนก  สอนสุด
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
221
เด็กชายธนัทรัช  วทานียเวช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงธัญธร  มีชะนะ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญวรัฒน์  กิตติวรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
228
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  กัยนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธันยชนก  จิโรจนนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
230
เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
231
เด็กชายธาม  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประสงค์ทอง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
235
เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
236
เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงธีรดา  กองกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธีรดา  อันชูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
239
เด็กชายธีร์ธวัช  ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
240
เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
241
เด็กชายธีรภัทร  ฉ่ำมา
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
242
เด็กชายธีรภัทร  หมั่นเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงธีราพร  จันทะปะทัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงธีริศรา  พิศศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
245
เด็กชายนนทพร  จุลทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส222 ชั้น ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
247
เด็กชายนนทิวรรธน์  พลอยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนภชนก  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
250
เด็กชายนภัทร  อินทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธีรตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนราวิชญ์  เศรษฐอนุกูล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
254
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
255
เด็กชายนฤเบศร์  อมฤก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนฤภร  เนียมสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
259
เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
260
เด็กชายนวณัฐ  ดำมา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนวพรรษ  ซิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงนวภร  อภิชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนวินดา  พุ่มผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนัฐนันท์  สุพนิชยโภคิน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
265
เด็กชายนัทธรัชต์  เทศกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
267
เด็กชายนันท์นภัส  เจนศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนันทนิษฎ์  สุพนิชยโภคิน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
269
เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
271
เด็กชายนันทิพัฒน์  วันชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
272
เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
273
เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
274
เด็กชายนิจคุณ  นิยมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
275
เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีคงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
277
เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
278
เด็กชายนิธิศ  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
279
เด็กชายนิธิศ  วรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
280
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส223 ชั้น ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนิสสรณ์  กล่ำกลาย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสอาด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
284
เด็กชายเนติพล  คงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงเนื้อว่าน  โกวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
286
เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
287
เด็กชายบรรณสรณ์  ต่ายน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
288
เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงบุญณิสา  เมฆอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
290
เด็กชายบุญธร  มาลีแย้ม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงบุญธริศณ์  เเรกเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงบุญสิตา  ขุนพานิช
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
293
เด็กชายบุณยกร  คณานุทรัพย์กุล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กชายบุณยาวัทน์  เพ็ชรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงเบญญาภา  อุตรสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงเบญญารัตน์  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
297
เด็กชายปกรณ์กิตติ์  รักปรางค์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
298
เด็กชายปฏิภาณ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
299
เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปณิตา  คร้ามมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
303
เด็กชายปณิธาน  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
304
เด็กชายปธานิน  พิศมัย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
305
เด็กชายปธานินทร์  ผายวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปพิชญา  วัตรวชิรมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
308
เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปภัสสิริย์  วีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปภากานต์  พิณคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปภาณรินทร์  คีรีศมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปภาวดี  ศรีแก่น
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
314
เด็กชายปภาวิชญ์  เครือบคนโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
315
เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส224 ชั้น ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปภาวินท์  พินิจกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
317
เด็กชายปภูสิฐ  อ่อนใบ
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
318
เด็กชายปรเมษฐ์  อิ่มโฉม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
319
เด็กชายปรัชญา  รอดศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปราณณิชา  วงค์มหา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
321
เด็กชายปรินทร์  เชื้อจีน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
322
เด็กชายปรีดากร  แก้วม่วง
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
324
เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
326
เด็กชายปวีณ  คงวราคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
327
เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปวีรา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตตา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
330
เด็กชายปัณณทัต  พ่อปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
331
เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปัณณภัสร์  วศินะจินดาแก้ว
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
333
เด็กชายปัณณวิชญ์  สีทัด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
335
เด็กชายปัณณ์  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
336
เด็กชายปัณณ์  โอประเสริฐสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
337
เด็กชายปัณตินันท์  บัวสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
338
เด็กชายปาเจรา  จันทโคต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงปาณิสรา  มีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
341
เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงปิ่นสุรีย์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
343
เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
344
เด็กชายปิยวัฒน์  คุณเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
345
เด็กชายปุณณพัตธ์  อยู่เพชร
ป.5
โรงเรียนย่านคีรี
คณิตประถม
346
เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
347
เด็กชายปุณยธร  บุญขัน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
349
เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงปุณยาพร  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส225 ชั้น ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
352
เด็กชายปุริมปรัชญ์  อุ่นจิตต์วรรธนะ
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงไปรยา  แย้มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
355
เด็กชายผะอบเหล็ก  สนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
356
เด็กชายพกรพล  ลอยประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิตประถม
357
เด็กชายพงศกร  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
358
เด็กชายพงศกร  อุปภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
359
เด็กชายพงศ์พรต  อัมพุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
360
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สุนทรเลขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
361
เด็กชายพชร  แซ่ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
362
เด็กชายพชร  สีชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพชรพรรณ  ปั้นเเปลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
364
เด็กชายพชรพล  ทองจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
365
เด็กชายพชรพล  โพธิ์พึ่ง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพชรมน  เเสงจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพชรวรรณ  พรมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพรจรัส  เคนคำ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพรรณวดี  ศรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพรรษกร  อรรถาชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพรสวรรค์  บุตร์เพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพริบพรรณดาว  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
377
เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพลอยนภัส  เลิศรัตน์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ทองจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
381
เด็กชายพศวีย์  มูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
382
เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
383
เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
384
เด็กชายพสุ  ผูกเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพัชรพร  อวนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส226 ชั้น ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพัชรีพร  นพอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
389
เด็กชายพัฒนพล  อำพันสถิตย์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงพัทธ์่ธีรา  เล้าเจริญเสริม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงพันชุกานต์  คล้ายโต
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
393
เด็กหญิงพาขวัญ  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงพิชชาพร  หรุ่มรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพิชชาภา  คุณยงค์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภาคน้อย
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
398
เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
399
เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
400
เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
403
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
404
เด็กชายพิพรรธน์  ไกรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
406
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เเทนสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เลาหพิบูลรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นิราพาธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพิมพ์ปรียา  สิงห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพิมพ์พนิตา  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แช่มโต
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
414
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
415
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จิตตรีพรต
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
416
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
418
เด็กหญิงพิมรภัส  พัฒนเภสัช
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
419
เด็กชายพิรกิตติ์  หวังซื่อกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
420
เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส227 ชั้น ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพิไลพรรณ  ไม้สน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
422
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โพธิ์เนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
423
เด็กชายพีรณัฐ  โสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพีรดา  มนัสตรง
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
425
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
426
เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มนวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพีรยา  บุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
428
เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงเพ็ญนิชา  เก๋งป้อง
ป.4
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงฟ้ารมณา  สุขศรีวิชัยโชค
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงเฟื่องภัทร์  เหมือนเตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงภคพร  โสพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
433
เด็กชายภควัต  จันทร์เภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
434
เด็กชายภควัต  เพรชทองสุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
435
เด็กชายภคินทร์  วงศ์เเก้วโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงภรลภัส  โง้วศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
437
เด็กชายภฤทา  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
438
เด็กหญิงภวรัญชน์  เนินชัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
439
เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
440
เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
441
เด็กชายภัทรกร  อู๋สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
442
เด็กชายภัทรณัฐ  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
443
เด็กชายภัทรเดช  ตั้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
444
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
445
เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
446
เด็กชายภัทรพล  ปกเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
447
เด็กชายภัทรพล  มูลดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
449
เด็กชายภัทรภร  เสือเขียว
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
451
เด็กชายภัทรเวช  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อทวีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
453
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล้าเจริญเสริม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
454
เด็กหญิงภัทราวดี  ภุกเฉย
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
455
เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ โกมุทพิลาส228 ชั้น ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
457
เด็กชายภาคิน  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
458
เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
459
เด็กชายภาณุดล  นามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
460
เด็กชายภาณุดล  ใยคง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงภานรินทร์  คงยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
462
เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
463
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
464
เด็กชายภาสกร  แก้วพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
465
เด็กชายภาสุ  พรพิชญา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
466
เด็กหญิงภาสุนัน  ราชคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภิรัญญา  พ่วงขำ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
468
เด็กชายภีมพัฒน์  ทองเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
469
เด็กชายภีระ  พรมสุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
470
เด็กชายภูดิศ  ธะระสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
471
เด็กชายภูผา  มากสำลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
472
เด็กชายภูพริษฐ์  ครองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
473
เด็กชายภูมิพงษ์  โอชารส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
474
เด็กชายภูมิภิมุข  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
475
เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
476
เด็กหญิงภูริชญา  โกศลพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
477
เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐสุข
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
478
เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
479
เด็กชายภูสิทธิ  ชูรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
480
เด็กชายภูสิษฐ์  กิติศรีวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
481
เด็กหญิงมณียา  ยิ้มยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
482
เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
483
เด็กหญิงมาร์เทญ่า  แชมาร์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
484
เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
485
เด็กชายเมธัส  พันธุ์แย้มมาลี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
486
เด็กหญิงเมธาวี  ลีจ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
487
เด็กหญิงยศวดี  แน่นหนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
488
เด็กชายรชต  น้ำผึ้งมงคลสกุล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
489
เด็กชายรชต  ภู่พูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
490
เด็กชายรชต  มีเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล331 ชั้น ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
492
เด็กหญิงรภินภา  อ่อนภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
493
เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
494
เด็กหญิงรสริน  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
495
เด็กชายรักษ์พล  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
496
เด็กชายรัชชานนท์  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
497
เด็กชายรัชตะ  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
498
เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
499
เด็กชายรัฐณชาติ  เข็มครุฑ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงรัตน์ชฎา  อยู่สนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
501
เด็กชายรัตนบดินทร์  อินนุ่มพันธ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
502
เด็กชายราชภัฏ  คงเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
503
เด็กชายราชภูมิ  ซ้องตะคุ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
504
เด็กชายรุ่งทิวา  เหล็งพั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
505
เด็กหญิงรุ่งรดา  วิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
506
เด็กหญิงรุจรวี  เลาสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
507
เด็กชายเริงชัย  ชื่นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
508
เด็กหญิงลดาประไพ  รัตนไพสนณ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงลลิตภัทร  คงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
510
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สรดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
512
เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
513
เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วผลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
514
เด็กชายวชิรวิทย์  โกสุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
515
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
516
เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
517
เด็กชายวชิรวิทย์  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
518
เด็กชายวชิรวินทร์  โตอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
519
เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
520
เด็กชายวรกิตติ์  สีวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
521
เด็กหญิงวรชยา  เรือนไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
522
เด็กหญิงวรชฤนท์  วิญญกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
523
เด็กหญิงวรดา  นพเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
524
เด็กหญิงวรรณวลี  เกตุทนงค์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
525
เด็กชายวรรณวิทย์  เอี่ยมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล332 ชั้น ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
527
เด็กชายวรวุฒิ  กรุดนาค
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
528
เด็กชายวรวุฒิ  แสงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
529
เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
530
เด็กหญิงวรันธร  อินท์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
531
เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
532
เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวริศรา  สัตยารมณ์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวริศรา  สุสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
537
เด็กหญิงวสุธิดา  วงสา
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
538
เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
539
เด็กชายวันชนะ  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
540
เด็กชายวานิช  วณิชาภิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
541
เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวิภารัตน์  สุภาการณ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวิมลณัฐ  โตเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวิรตี  สมรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวิรากานต์  นามี
ป.5
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
546
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เช้าโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
547
เด็กชายวิศลย์  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
548
เด็กชายวีรภัทร  อุปการ
ป.4
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
549
เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
550
เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
551
เด็กชายเวทิต  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
552
เด็กชายศรรวริศ  ชำนินา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
553
เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
554
เด็กชายศรัณย์กร  แก้วกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
555
เด็กหญิงศรัณย์พร  พุ่มเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
556
เด็กหญิงศรัณรัชต์  เพ็ชร์สินเดชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
557
เด็กหญิงศศิกัญชนาพร  พรมศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
558
เด็กหญิงศศิกาญจ์  เลิศมณีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
559
เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
560
เด็กหญิงศศินาภา  ขำกระแสร์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล333 ชั้น ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศศินิภา  จำปางาม
ป.4
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
562
เด็กหญิงศศิวดี  วิสุทธิ์เศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
563
เด็กหญิงศศิวิมล  ตุลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
564
เด็กชายศศิศ  ศรีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
565
เด็กชายศาศวัฒน์  ชัยสุกัญญาสันต์
ป.4
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
566
เด็กชายศิรธีร์  ธูปบูชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
567
เด็กชายศิรวิทย์  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
568
เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
569
เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
570
เด็กชายศิริชัย  ก้อนจันทน์เทศ
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
571
เด็กชายศิริวัฒน์  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
572
เด็กชายศิวัช  นัยนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
573
เด็กชายศิวาณัฐ  ศรีอำภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
574
เด็กชายศุภกร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
575
เด็กชายศุภกร  เชตพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
576
เด็กชายศุภกร  บรรทัดกาญจน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
577
เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
578
เด็กชายศุภกฤษ  พลอยกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
579
เด็กชายศุภณัฐฐ์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
580
เด็กหญิงศุภนันท์  สุวรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
581
เด็กชายศุภฤกษ์  พงษ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
582
เด็กชายศุภวิชญ์  เสาวะใน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
583
เด็กชายศุภเศรษฐ์  คล้ายบัวผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
584
เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
585
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
586
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
587
เด็กหญิงศุภิสรา  เเสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
588
เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
589
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กมลรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
590
เด็กชายเศรษฐพงศ์  พิมมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
591
เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
592
เด็กชายสถาปัตย์  ผดุงฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
593
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
594
เด็กชายสรวิชญ์  เสียงเรืองเเสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
595
เด็กชายสรวิศ  ยอดชูศรี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล334 ชั้น ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสรุชา  แก้วบุญญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
597
เด็กหญิงสโรชา  สุ่นนิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสลิลลา  สุเมธโชติเมธา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสวัญญา  สุนทรเลขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
600
เด็กชายสหรรษลักษณ์  หริรักษ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
601
เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
602
เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
603
เด็กชายสิทธิกร  สถิตย์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
605
เด็กชายสิรภพ  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
606
เด็กชายสิรภพ  ชาญธัญกร
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
607
เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
608
เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
609
เด็กหญิงสิรลักษณ์  เจริญสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสิริญลักษณ์  เมฆเกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
611
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
612
เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
613
เด็กหญิงสิวาลัย  มัทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
614
เด็กหญิงสุชานันท์  เสิมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
615
เด็กชายสุทธิพร  เมฆวิลัย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
616
เด็กชายสุทธิรักษ์  สังข์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
617
เด็กหญิงสุธาสินี  อวยชัย
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
618
เด็กชายสุธี  สุขอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุนิดา  เพ็ญธัญกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรนิล
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
621
เด็กหญิงสุพิสชา  คุ้มปริยัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุภนิช  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
623
เด็กชายสุภัคณัฐ  พบจันอับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีพร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
625
เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีพินทุศร
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
627
เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
628
เด็กหญิงอชิรญาณ์  พรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
629
เด็กชายอชิรวัฒน์  พุ่มทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
630
เด็กชายอชิระ  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล335 ชั้น ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
632
เด็กชายอดิสรณ์  ปิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
633
เด็กชายอติเทพ  พงษ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
634
เด็กหญิงอธิตาพร  ศรีจันกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
635
เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
636
เด็กชายอนุภัทร์  คลังเเสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอภิชญานันท์  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
639
เด็กหญิงอภิญญา  เมฆวิลัย
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
640
เด็กหญิงอภินันท์  พิฬารัตน์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
641
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนเสรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอมรรัตน์  สถิตย์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
643
เด็กหญิงอริสรา  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอลิษา  แก้วบัวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
645
เด็กหญิงออมศิลป์  ปราณีชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
646
เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
648
เด็กหญิงอัญชลินทร์  แซ่พ่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
649
เด็กชายอัศวิน  นากัณหา
ป.6
โรงเรียนย่านคีรี
คณิตประถม
650
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มณีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
651
เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
652
เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
653
เด็กหญิงอารียา  จันทิม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
654
เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
655
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลจีราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
656
เด็กชายอิสระ  จันนารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอิสรีย์  วิเศษสิงห์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
658
เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
660
เด็กหญิงเอการินทร์  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
661
เด็กหญิงไอยวริญท์  เเจ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
662
เด็กหญิงไอริณ  รัตนอักษรศิลป์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา821 ชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
นางสาวกชนก  อินทร์ยะวงษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงกชนันท์  พูพัฒนานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวกนกพร  ทรงประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
666
นายกนกพล  อริยะสุนทร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงกรชญดา  ขุนประดา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
669
นางสาวกรฏี  ลออเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายกรณัท  โค้วตระกูล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายกฤตนัน  เล็กยา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายกฤติธี  อยู่งาม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายกฤษกร  มุกตากรรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงกฤษญามาศ  วงษ์สายตา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
676
นางสาวกฤษณา  กล้วยหอมทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายกวิน  เมฆสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
678
นางสาวกวินธิดา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายกษิดิศ  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายก้องภิสิทธิ์  พรเจริญปิติภัทร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงกัญญะพัฒน์  เย็นจตุรัส
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขจรชัยชนะศักดิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวกันตพร  กิ่งไทย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
689
นายเกียรติภูมิ  บานเพียร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงแก้วกัญณัฐ  ทองแฉล้ม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายเขมวัช  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายคณิติน  ธนากรภักดี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายคณิศร  เรืองประเภท
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายจักรพงษ์  เรืองขำ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา822 ชั้น ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวจิดาภา  สังขดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอกปัชชา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงจิราพร  ปั่นโป้
ม.2
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงฉัตรชนก  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายชยุต  แน่งน้อย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายชยุตพงศ์  บุญนิธี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงชัญญาภัค  เกตุอู๊ด
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายชาญวิทย์  อังคสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายชานนท์  เทศถัน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวชาลิสา  ศิริใย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงญารินดา  เดชร่มโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายฐิราเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายณฐนนท์  พลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายณภัทร  คงบุญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
728
นายณวรรชน์  ทุเรียนงาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงณัชชา  อินทรวงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
731
นางสาวณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา823 ชั้น ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายณัฐชนนท์  ยาสมุทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเจริญ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตตะ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์กลิ่น
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฏิทิน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงณัฐริดา  จันทร์อิ่ม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายณัฐสุต  เชิดธรรม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงณิชรวีร์  สาระหงษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงณิชากร  เพิ่มการค้า
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงณิฌา  คำพระจันทร์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายตะวันส่อง  ศิริเวช
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณคำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงทิพปภา  ปะรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวทิพย์รัตน์  พัวเฮง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายธนกร  อ้ายจุ้ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายธนชัย  รัชตะ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายธนธรณ์  เฉลิมสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
757
นายธนพล  เขตโสภณชัย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงธนภร  พรมนิมิตร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายธนภัทร  เจริญศิลปคูณ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายธนัท  นิกล่ำ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงธนิดา  เปี่ยมวัชระ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายธเนศ  ชั้นพรหมณ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงธมนวรรณ  บรรดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
767
นางสาวธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา824 ชั้น ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงธัญรดี  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไวภารา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายธีรพงศ์  คลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
773
นายนนทวัฒน์  ชุ่มน้ำค้าง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
774
นายนพรัตน์  จันทร์ชื่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายนพรัตน์  ทิมกัน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงนภัสสร  พุฒจรูญ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
779
นางสาวนริศรา  จันทร์วัฒนดำรง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
นางสาวนรีกานต์  คล้ายทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวนฤมล  ศักดิ์เพชร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวนลิตา  กล่อมเกลา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายนักรบ  จันทรา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงนัฐวรา  บุญที
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงนัทธมน  อิ่มมาก
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายนาวา  กุลระวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
787
นางสาวนิจจารีย์  ทับทัน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงนิฐิวรรณ  อินทจร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายนิติธร  กีนารักษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงนิลุมล  ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
792
นางสาวนีรศรี  มาแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงบัณทิตา  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
794
นายบุญศิริชัย  เด่นนภารุจิระ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวใบเงิน  อินทร์แสง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปฎิภาณ  แก้วคงทน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปณิตา  นาคพ่วง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายปภังกร  อยุธยา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา825 ชั้น ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
นายปรวีร์  สืบทายาท
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
804
นายประภวิษณ์  สงวนสุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปรียากร  ขำพลอย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ม่วงจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงปารวตี  คุณชล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
812
นางสาวปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวปิยมาส  มากเมือง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวปิยะฉัตร  ทองชั่ง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายพชรดนัย  อยู่ภู
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
นางสาวพรนัชชา  ดารุณิกร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงพรประภา  รอดทุกข์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงพรปวีณ์  คำภากุล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวพรรณพร  ฟองบาลศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
823
นายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
นางสาวพัชราภรณ์  จิวสืบพงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายแสง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงพิชฎา  แก้วศิริ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
831
นางสาวพิชนาถ  มีทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่ายรัก
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพิมลสิริ  บุญครอบ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายพิสุทธิ์  นาคมูล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา826 ชั้น ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงเพียงรวี  สาระศิริ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวโพธิวรรณ  นพศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวบัว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนคีรีพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายภานุวัฒณ์  รักซ้อน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายภูวภัสสร์  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
848
นายมงคล  พินผ่อง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงมาริสา  ดีดภู่
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงยมนธ์ศิฏาข์  ศรีทองสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายยุทธนา  ชัยพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
855
นายรชต  ศรีโมรา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวรดาณัฐ  วงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวรภัสสา  นพศิระ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงรวิภา  สุขเนตร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
861
นายรัชพล  หล้าเที่ยง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงรัตนาพร  สืบเผ่า
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงรุจิรา  อรุณโณ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จุ่นเขียว
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงไม้
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
867
นางสาววชิราวรรณ  สุพรรณกลาง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงวรัญญา  คำประกอบ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายวโรดม  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ นิรมลปัทมา827 ชั้น ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กหญิงวสุกัญญา  คำเขียว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายวัชรพงศ์  มั่นศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญยนต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายวันเฉลิมชัย  หลวงอินอภัย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
877
นางสาววันวิสา  ชูศรีขวัญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงวาสินี  สันทะยา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงวิญาดา  ทับหงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวิพา  สุพล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงศิรประภา  สายทองทวี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายศิรสิทธิ์  นีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทับเงิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
889
นางสาวศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
892
นางสาวศุภวรรณ  กรณีย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
893
นายสรรเพชร  ใจใส
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสิดาพร  ถมเถื่อน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายสิทธา  บัวเรือง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงสิรัชชา  ทวีชัย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวสิรินทรา  จันทร์พูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
899
นายสิริโรจน์  นิรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวสุขสวรรค์  กตัญญูตานันท์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  หินแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายสุทิวัส  เมืองลี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงสุธาสิณี  เปี่ยมวัชระ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวสุนิสา  จันทา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงสุปราณี  โตเกิด
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงสุพรรษา  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ มโนชญ์นิลุบล321 ชั้น ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กหญิงสุมาลี  สังข์เหม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายสุรชาติ  บุญตา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงสุวนันท์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทัศนิต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
913
นายอธิรักษ์  อินทพัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายอนุโชค  จักรแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงอภิชญา  ประสิทธิ์เกตุ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงอภิชญา  ฮวบสวรรค์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายอภิชัยวัฒน์  เอี่ยมนุช
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงอภิชา  สืบเผ่า
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายอรรถพล  จันทร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงอริยะ  เอื้องปาน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอังศนา  คุ้มสมบัติ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอาทิตยา  สอทน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายอารอน เตชิน  มอร์ปูร์โก
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงอินทิรา  เกตุแค
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงอินทิรา  ธารีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายอิสระ  เอี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงเอกจิตต์ตา  พินิจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช511 ชั้น ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
939
เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกชพร  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงกนกพร  ทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงกนกพร  น่วมโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเกตุกิจ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกมลชนก  ฟักพันธุ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงกรกช  ไทยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
949
เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงกรรณิการ์  มีอ่อน
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงกรรวี  ว่ามา
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงกรวรรณ  ธูปบูชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรเลขา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายกรัณย์  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
956
เด็กชายกริชศิดินทร์  เทศสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงกฤชญา  อาภรณ์หิรัญยรัศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
959
เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
960
เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
962
เด็กชายกวินภพ  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกวิสรา  กล้ากสิกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
964
เด็กชายกวี  มัธยันต์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายกษิดิ์เดช  ลายภูษา
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายกษิดิส  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
968
เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
969
เด็กชายกัญจนะ  เครือวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาเอื้อ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช512 ชั้น ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
974
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาตรวังเเสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดแสง
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
979
เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงกันติชา  จันดาเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงกันติชา  เเจ่มเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
982
เด็กชายกันตินันท์  ภู่โทสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายกัมปนาท  ตามสั่ง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงกัลย์รัตน์  โพธิ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  คล้ายวิมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงกาญชนิตา  บุญจิตร
ป.4
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทัพวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
989
เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกันฑา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายกิจศิพัฒน์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายกิตติกวิน  พรมพิราม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายกิตติคุณ  สีวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายกิตติโชค  พลล่องช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
994
เด็กชายกิตติเดช  เม่นเเต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
995
เด็กชายกิตติภูมิ  โกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงกิตติยา  สัตระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
997
เด็กชายกิติพัฒน์  สุขศรีรัตนวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่สุ่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายคณพศ  คชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายคณพศ  แป้นสุข
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช513 ชั้น ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1009
เด็กชายคเณศ  เฝ้าหาผล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายคุณเกษม  เกษตรเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายจตุรพร  อินอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงจันทร์ประภา  ชาญเชาว์วรรธน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงจันทราภา  มีคำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงจันทัปปภา  มีคำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายจารุชา  เนตรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายจารุพัฒน์  ชาญเชิงค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงจิตชยา  ชื่นสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายจิติ  ทองเเพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงจิรดา  โมแรน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงจิรภิญญา  เรืองอิสริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายจิรัฏฐ์  เผ่าสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายจิรัฏฐ์  พฤกษะริตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายจิรายุ  พรมเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงจีราพัชร  วังมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายจุมพล  มาเนียม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงเจสสิกา จิรสุดา  ซัคลี่ย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายฉัตรมงคล  พวงร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงฉัตรสุดา  เเก้วเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงชญากุล  ก้อนจันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงชนนิกานต์  รัตนนเจียมรังษี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช514 ชั้น ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1044
เด็กหญิงชนเนษฏ์  มิตรวงษา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงชนัญธิดา  เเก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงชนิดา  สนิทแสง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงชนินาถ  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงชมชนก  ฟิลลิปส์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายชวัลวิทย์  พุกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายชวินโรจน์  ใช้ปัญญาธนานันท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายชัชชัย  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงชัญญา  ศรีดิลก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงชัญญานุช  อำภูธร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายชานน  เกิดหิรัญ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงชาลินี  คงดี
ป.5
โรงเรียนย่านคีรี
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชาลิสา  บัวทิม
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายชิณณวรรธน์  ขำมี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายชิณวุฒิ  ชมภูน้อย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉัตรจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงชุติพันธ์  คล้ายโต
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงชุติมณฑน์  มิ่งเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงชุติมา  ฤกษ์รัตนกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายไชยาวาส  แดนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช515 ชั้น ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1079
เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงฐิตาพร  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บวรวิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินธนศีลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายณฐกร  สว่างกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงณปภัสร์  สุภารี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายณพิชย์  สุขวัญญา
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายณภัทร  จันทสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงณวภัคร  ครุธจีน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงณหทัย  ณพันธ์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายณัชพล  รุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  รุ่งเรืองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายณัฏฐกมล  ก๋าคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงณัฏฐพัช  สิงห์ธนสาร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  วรรธนะมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  แจ้งคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายณัฏฐวิน  ตั้งปัญญารัช
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงณัฏฐศินี  กันทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา  กุลสิริรุจิภาส
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มะลิลอ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงณัฐกฤติยา  วิริยะเขษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายณัฐชนน  ใหม่เจริญ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงณัฐฌากุล  สุขเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช525 ชั้น ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1114
เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุจริตจันทร์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายณัฐดนัย  สีระวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงณัฐติกาญณ์  วงษ์ตระหง่าน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงณัฐธญาดา  เสาว์จันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแตง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขแช่ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงณัฐนรี  ทรงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายณัฐนันทพล  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายณัฐพงษ์  โชติผลารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายณัฐพัชร์  คงเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายณัฐภาค  จุฑากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายณัฐวรรธน์  เกิดปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีทอง
ป.6
โรงเรียนย่านคีรี
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายณัฐวุฒิ  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายณัฐสิทธิ์  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงณัฐิดา  เสือกล้า
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายณิชกุล  อั่งอำนวยพงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงณิชคุณ  บุญคุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงณิชาภัทร  บ้วนหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มเกิด
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงณิชารีย์  ผลปราชญ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงณิศวรา  เกตุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช531 ชั้น ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1149
เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายเดชาทัต  มั่นศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายต้นกล้า  ตันแก้ว
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงตรีชวา  พฤฒินันทกนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายตฤณ  ทรัพย์แสง
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงตีรณา  ไทยยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายถิรคุณ  กฤตาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงทัศนมน  พรชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงทิพย์นารี  เบื้องสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงทิพย์ลดา  เอกอินทร์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงทิวาพร  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงแทนดาว  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงธชพรรณชนก  โพธิ์เบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายธนกฤต  ฉั่วสาครวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายธนพงศพัฒน์  สาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงธนพร  ชัชวงษ์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายธนพล  ตันปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายธนภพ  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงธนภร  ทรงคุณภรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายธนภัทร  น้อยกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายธนวรรธน์  ยุระยาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงธนสร  ดำรงรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายธนากร  คุณาทนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายธนิก  สาเเช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงธมนวรรณ  คำอุไร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ ศรีนวมะภูมิบงกช532 ชั้น ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1184
เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางเนตร
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายธรณินท์  จุธากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงธรรญ์วษา  โพธิ์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสว