ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรทนา  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริชล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตนัย  ช่วยรอดหมด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญานัฐ  แดงจร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมั่นถนอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
7
เด็กชายกาลกวิน  สุขะวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิติยาภร  เตวิเลาะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
9
เด็กชายขุนไกร  ไมตรีจร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงคุณัชญา  คุณสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงคุณากร  ถาพรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
12
เด็กชายชญานันท์  พุฒพันธศักดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชฎาภา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
14
เด็กชายชยังกูร  หนูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
15
เด็กชายชโยดม  สมพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฐิณัฐตา  แท้เที่ยง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณพัชญา  ทองมีขวัญ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
18
เด็กชายณภัทร  ใจรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณภัทรศร  สุขฝ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผลใหม่
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัชชาอร  สีนวล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฏฐชัย  สุวรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐกร  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐกฤต  พรมมี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐธิดา  คชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธีรา  รอดตัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐพร  กูลระวัง
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐภัท  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐวดี  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
30
เด็กชายติรวิชญ์  ราชจินดา
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายทักษ์ดนัย  ภาคภูมิพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
32
เด็กชายเทวินทร์  พูลเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
33
เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
34
เด็กชายธนกร  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชินรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
36
เด็กหญิงธันศธร  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนภัสนันท์  รักเถาว์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
38
เด็กชายนฤเดช  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนัสรีน  หมินหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนิภาธร  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงบรรณวัลลิ์  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงบัณฑิตา  กัลลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยีสมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงบุษนภัส  พิพัฒน์พิทยากุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
45
เด็กชายปณชัย  อินทสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปริพัฒน์  กัลลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปัณณ์ปภา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปาณิสรา  ด่านสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปุณณภา  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพชรพรรณ  รอดทัพ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพรนภัส  สุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพรรณธิญา  ใจสว่าง
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภัทรประทีป
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
54
เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
55
เด็กชายพีรณัฐ  อนันต์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
56
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
57
เด็กชายพุทธ  พุทธรัตนชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
58
เด็กชายภัทรธร  พารา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงภานุรัตน์  พิศแลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
60
เด็กชายภูวรินทร์  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายภูวสิษฎ์  สังขนุกิจ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  นิลไพรัช
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
64
เด็กชายรณกร  มีบุญมาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงรตินันท์  หมัดตุกัง
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
66
เด็กชายรออิส  แวววรรณจิตต
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
67
เด็กชายวงศธร  นุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
68
เด็กชายวชิรวิชญ์  จรเด่น
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรพิชชา  ครุยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
71
เด็กชายวรวิทย์  โต๊ะเด็น
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
72
เด็กชายวัทธิกร  วินิจผล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทวีเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
74
เด็กชายวีรภาพ  รอดทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
75
เด็กชายศรัณยพงศ์  ผลใหม่
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
78
เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
79
เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
80
เด็กชายสิทธิพงศ์  ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสุภาพร  พาหนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
82
เด็กชายเสถียรพงศ์  อรุณเจริญฉาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
คณิตประถม
83
เด็กชายอนันดา  ผุยผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอนิศรา  นุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอรวรา  โต๊ะหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
86
เด็กชายอัครฑูต  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
87
เด็กชายอาทิตย์  วรรณอ๊วก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
88
เด็กชายอิคฟาอ์  อิสอ
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
89
เด็กชายอิศรา  คำหวาน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฮามิดา  หมุดเด็น
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
91
เด็กชายฮาริษ  วงศ์ดุลยา
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุระแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกรรณิการ์  สมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
96
เด็กชายกฤตเมธ  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกฤติญากร  เกษมพันธ์กุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
98
เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาสนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสียงเพราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกัณฐมณี  ดำเอียด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกันตวิชญ์  เกิดด้วยทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกานต์มณี  ขุนช้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
106
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อ่อนเกตุพล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกิติยารักษ์  นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกุลปริยา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกุลลิสรา  สัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงเกวลิน  รอดฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
111
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิบูลย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
112
เด็กชายคมเคียว  อาภรณ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงจิดาภา  จินตมากุล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจิดาภา  ไถนาเพียว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
115
เด็กชายจิตติพัฒน์  ระเห็ดหาญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงจิตรลดา  สุดถือ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงจิราพัชร  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ถังสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชญานิศ  ถินพรรณ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กหญิงชญานิศา  คีรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงชนกนาถ  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
125
เด็กชายชยางกูร  สมพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชลกร  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชลิดา  เศรษฐจำนงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงชั้นฟ้า  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
130
เด็กชายชัยชนะ  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรส้ม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงชิชา  เจษฎารมย์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงชุติมา  ปารมี
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงซารอ  สีหมูด
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงซิลมี  โต๊ะยุโส้
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงญาณิศา  เวชสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงญาณิศา  สมเขาใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงญาดา  สันแตะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงญานิดา  หนูเเดง
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
140
เด็กชายญาบีร  หวันดะหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงฐานิดา  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
142
เด็กชายฐิติกร  รัตนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงฐิติชญา  กายเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงฐิติมา  สินตุ้น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
147
เด็กชายณฐกร  นิลบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โกศัย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณัฎฐากร  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เจียมรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะหมัด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  ขุนพานเพิง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
156
เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงณัฏฐพร  เจตะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณัฏฐากร  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณัฐชนน  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
160
เด็กชายณัฐชนน  บุหงอ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
161
เด็กชายณัฐชนน  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภักดิ์วานิชย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณัฐตะวัน  รักงาม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
167
เด็กชายณัฐนนท์  กลแกม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
169
เด็กชายณัฐภัทร  ด้วนเฝือ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัฐภูมินทร์  บริสุทธฺ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐมล  พันธ์พา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณัฐวรา  ปิ่นคล้าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
173
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมิแหม
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วจำรัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณิชนันท์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณิชา  มหารัตน์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเดชนิน  หาญสกุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
178
เด็กชายตรัยรัตน์  สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หนูจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายติณท์ภัทร  เพชรทับ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
181
เด็กชายทรรศนันท์  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงทิพยรัตน์  เพ็ชร์ทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธนพร  กะดังงา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนพร  บรมสุข
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณอัจฉริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนพรรณ  บรมสุข
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนวินท์  บริสุทธฺ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนวุฒิ  โสมเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธนัญกรณ์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนาเทพ  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธนาศักดิ์  แซ่อึ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธัญชนก  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธัญพิชชา  นามสุข
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธันย์ชนก  ภาคภูมิพงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงธารทิพย์  ดาระเดช
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธีทัต  เอียดคง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธีมาพร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญพงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธีรวีร์  ไกรสร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายนฤทธิ์  สุนทร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงนฤมล  พินิช
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนัทธมน  สมคะเณ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนาซีฮัต  บัวสาม
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนูรีน  โดยสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์เสภา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมเดช
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงบิซมี  หมัดอาดัม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบุญญิสา  แคล้วภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงบุณยวีร์  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงบุณยวีร์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงบุษยา  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเบญญาภา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปณิธาน  แก้วหีด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงสนิท
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยประยา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปภาวิน  อินปิน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปรมาภรณ์  นวลดุก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายปรัตถกร  สินทับทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปรัตถกร  สีใส
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปรินดา  กะแหมเตบ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายปรินทร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายปวริศ  ศิริมังคระ
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปวริศา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปัณณพร  เล่นทัศน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงปัทมพร  เล่นทัศน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปาณิศา  กุลบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายปิติภัทร  บันศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
240
เด็กชายปิยวัตร  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปียภัส  ช่างเรือ
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงปุณิกา  รุจิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
243
เด็กชายโปษัณ  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพงค์พล  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายพงศกร  คงทวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพรนภัส  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพรเลิศ  ขาวปลอด
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพลอยรัตน์  ขุนหวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพลอยรัตย์  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพัชรพร  บวยหอย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพัชราภา  แคล้วภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพัทธิยาพร  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพิชชานันธ์  เสกสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธุกิจ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพิชญากาญจน์  ช่วยรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรสีเงิน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิชญาภา  เสมอักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
263
เด็กชายพิชยุตน์  ธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิณพระพาย  ถนอมพล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายพิภัช  ศรีทองมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพิมพกานต์  ใจห้าว
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพิมพกานต์  สบเหมาะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่วยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ราชประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองบัว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม  ศรีพุฒ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงพีรดา  จันทรชิต
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายพีรพัฒน์  มรดก
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
274
เด็กชายไพสิฏฐ์  คุระแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงฟิตเราะห์  หลีหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภควัฒน์  แก้วแป้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงภัทร์นฤน  อินทองคำ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายภัทรพล  แสล้
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงภัทราพร  ช่วยสถิตย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายภาณุพล  รอดตัว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงภิฑิตา  เยาวบุตร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายภูเบสกร์  แก้วพุฒ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายภูมิชิน  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ปราง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงภูริตา  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงมนัสนันทร์  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงมาติกา  เพชรสง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายมุนินทร์  เสือทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงรตินันท์  มะค่อม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายรพีภัทร  บุญคล่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงรมย์รัมภา  นาคกลัด
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงรวิพร  นาคัน
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงรอมีซะฮ์  ดาโหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงรินรดา  มัฏฐารักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยณรงค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงรุจิรัตน์  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายวงศกร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวรนุช  ทวีเมือง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงวรรณรท  วัชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงวรรนิษา  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวริยา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงวิกานดา  พราหมทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงวิชญาดา  กุลบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงวิชญาดา  ระยะไมตรี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงวิภาวี  พรหมคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงวิริฒิภา  จิตต์อารี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงวิสุทธิ์พนา  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงวีรอร  พรมทิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงศดานันท์  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ใบเต้
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
317
เด็กชายศักรินทร์  จิตต์อารี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายศิรภัส  ศศิธร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
321
เด็กชายศิรวิทย์  สุทธิบูลย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายศิรสิทธิ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายศุภกฤต  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายศุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสวงบุญ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายสรวิชญ์  หอมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
327
เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสิริกัญญา  มีเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายสุทธิรักษ์  อักษรานุชาต
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงสุธิมา  แก้วกาฬ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงสุพัชญา  ปาลีพิชัย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
333
เด็กชายสุรศักดิ์  โต๊ะหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายอชิระ  พู่ย่งกิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
335
เด็กชายอดิเทพ  พุทพงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายอติวิชญ์  ยานพะโยม
ป.4
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงอนุธิดา  เมืองนวด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงอภิชาดา  รัศมีพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงอรพรรณ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงอ้อมขวัญ  สุขแสน
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายอัครพล  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอัจฉราพร  ฆังรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายอัฑฒกร  ชัยขรรค์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายอัฟฟาน  บัวเชย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงอาลิยา  โต๊ะยีโกบ
ป.6
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายอิศมัต  ใบเต้
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงไอลดา  วิบูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม