ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลภัทร  เชื้อขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกีรติกา  เสขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายฆนรุจ  ปุ่มเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิดาภา  สุดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
5
เด็กชายโชคชัย  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายณัชพล  แหขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
7
เด็กชายธนกร  หุงขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
8
เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
9
เด็กหญิงปราชญาภรณ์  จีบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงปัญญภัสร์  ใกล้พุดซา
ป.4
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงพิชยธิดา  พลายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงภัทรภาดา  สีขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงภัทรศญา  พำขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงภัทรียา  ชิวขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงลลิตา  แสนพิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  มะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงศศิร์ธา  แดนนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
18
เด็กชายศุภสิทธิ์  ลาภสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงสุธินันท์  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงอนุชิตา  ไทยสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
22
เด็กชายอภิวัฒน์  สังขมณี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
23
เด็กชายอาทิวรา  แขนสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
25
นางสาวกชกร  โมพันดุง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พึงขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรฤทธิ์  เที่ยงตรง
ม.2
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกะรัตเพชร  ธรรมนาม
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สง่าสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกันต์  กลมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หอมจันทึก
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกุลกัญญา  เจียกสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงขจารินทร์  โหมดสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตกลางดอน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงจันทราทิพย์  สำนักบ้านโคก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจิตติพัฒน์  ดาขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายจิรภัทร  มับสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิรภิญญา  พระขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจิรวรรณ  สหัสนา
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจุฑามาศ  เก้ารัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสำโรง
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายเจษฎา  กัวะขุนทด
ม.2
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ทิพย์โสภณ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชนกพร  เพ็งธรรมมา
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศอกกำปัง
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชนิษฐ์ชา  บุญโพธิ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายชนุสร  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชลลดา  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชวภณ  กวนขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชุติเทพ  โสภา
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทวงค์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณรงค์ทศพล  ใจวงค์ผาบ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
55
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ใบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วสารภูมิ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายณัฐศักดิ์  พลูทวี
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณิชา  จันสามารถ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงดวงธิดา  พิมพ์สอนบัว
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายธนบดี  กูกขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายธนภัทร  เขียนจอหอ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงธนัชชา  บุญกุศล
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงธมลวรรณ  เนตรสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหียบขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงธัญจิรา  อาสานอก
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชอบมาก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงธิดารัตน์  จัตุชัย
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใจเอื้อ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงนวลอนงค์  แสนภักดี
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงนันธิดา  ราชวัตร
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงบงกช  ประทุมวงศ์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาวขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวปวรรัตน์  ขันติธรรมบวร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงปวรวรรณ  เดิมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเปรมปิลันธน์  สันขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเปรมสิริ  สิงห์มณ๊
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายพงศธรณ์  โชมขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงพชรมณี  อ้อยทอง
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงพรวิมล  โนมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงพัชชานันท์  โคขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายพัชรพล  พรมเสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงพิชญาพร  กิ่งพุดซา
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวพิยดา  ปลายสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กหญิงพีรชา  บินสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดชขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมกลาง
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงภคพร  คงธนาธาดาพร
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายภัทรดนัย  ธงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงภาวินี  แฉขุนทด
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายมาวิน  เดสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงรวงข้าว  ชิดจันอัด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงรุริยา  เจนหนองแวง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงวรพิชชา  ทองล้วน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงวรัชยา  ขุนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายวิทยา  บำรุงชัย
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แบขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายศริตวรรธน์  ธนาจีรโรจน์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุญเกิดรัมย์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงสิริยุพา  มอมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงสุกัญญา  แหขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงสุดารัตน์  บินขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงสุนิสา  แสงชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงสุพิชชญา  เพ็ชรสายออ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงสุภัสสรา  ตามบุญ
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงสุภานันท์  ภูมิโคกรักษ์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงสุภาพร  แกมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงสุริวิภา  ฟูเชอร์
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงอรกานต์  ก่อมขุนทด
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงอรอุมา  สุขเสาะแสวง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายอัครชัย  ศรีพนม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนตาล
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงอัญญา  บุญไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงอาฒยา  ศิริปริญญานันท์
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงอิสรา  ช่วยงาน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงํณัชชา  ยงยืน
ม.1
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงกัญญาภัค  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายกิตติภูมิ  ต่างสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
120
เด็กชายชนาธิป  กุนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายชนาธิป  เข็มพุดซา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชยาภรณ์  เหมือนขุนทด
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กชายชลนภัทร  ปั่นสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
124
เด็กชายชัยณรงค์  เขียมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
125
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐนรี  หอขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐวดี  โสงขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัฐสิริยา  ไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธนกร  นันป้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธิดามณี  ประภาสโนบล
ป.4
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนฏกร  พันธุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนาจเกล้า  ทองสงฆ์
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงน้ำอ้อย  ทวนขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนิจจารีย์  อินภิชัย
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
136
เด็กชายบุริศร์  เหมือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
138
เด็กชายปภังกร  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
140
เด็กชายปัญญาศักดิ์  หุงขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
142
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  สายขุนทด
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เล่งสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงพัชรินทร์  สนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงพาฝัน  วาพันดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงพิชญารัตน์  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
150
เด็กชายภานุวิชญ์  ปัญจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงมนัสพร  เหิงขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงวนิดา  แสนพิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงวรัทยา  โพชารี
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงวิชญาดา  อารีชาติ
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สงวนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงศศิวิมล  ชิขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงสิริลักณ์  รวมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
160
เด็กชายสุประดิษฐ์  ชาติงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
162
เด็กชายสุวนัย  โมพันดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายเสกสรรค์  หาญขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายอดุลวิทย์  มุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
165
เด็กชายอัษฏาวุธ  ต่างสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประกอบมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงเอมี่  ลูดู
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม