ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตันติสุขารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  ลิ้มชาโตอมตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรจิรา  นันทานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤชนนท์  ชาติโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชภัทร  โชติพัฒนถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตธีพัฒน์  ธภัสธานาเลิศปิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติพุทธิ์  เหลืองวรารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎา  ปฐมพงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัณณ์ณิศา  สถาพรวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตพัฒน์  มิตรวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
21
เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีจันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
23
เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
24
เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกานต์สิรี  สมัครคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ ิอาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกชพร  เกาสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุสัณฐิตพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติภพ  อินทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
32
เด็กชายโกศล  คล้ายมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
34
เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
36
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
37
เด็กชายจารุพิชญ์  ชื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรทีปต์  ประเสริฐกุลจิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรัฏฐ์  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชญากานต์  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชญาณิศา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญาดา  อานันทนสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
45
เด็กชายชนกันต์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนานันท์  สนคะมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
48
เด็กชายชยกร  สวมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
49
เด็กชายชยพล  นิมิตรศดิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
50
เด็กชายชยานันท์  พันธุ์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
52
เด็กชายชัยกฤต  อัครวิภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
53
เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
55
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมลีธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายญาณวุฒิ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงญาณิศา  จิตตเดชาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
59
เด็กชายฐานิศวร์  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
60
เด็กชายฐิติภัทร  ลาหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
61
เด็กชายณฐนนท์  ธรรมบัวชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
62
เด็กชายณฐพร  ไทรทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
63
เด็กชายณธรรศ  บุญตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
67
เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
69
เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
70
เด็กชายณศัณย์  เจริญฐิติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
71
เด็กหญิงณัชชา  ชัยวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัชชา  ตัณฑ์พูนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฏฐ์  กรธนไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐกฤต  สืบพันธุ์โกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินต์จันทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายณัฐกิตติ์  ณัฐไตรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐชนน  หมื่นเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  วชิรรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อยู่จงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐภัทร  กลีบทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรพิรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐเมธี  เอกชยุตวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณิชาภา  ถิรธนานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณํฐภัสสร  พรพิรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
90
เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
91
เด็กชายตฤณ  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
92
เด็กชายตันติกร  อริยกวินวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
93
เด็กชายเตชโชติ  ชมชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
94
เด็กชายถิรเดช  เลื่องลือวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
95
เด็กชายถิรเมธ  วงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
96
เด็กชายถิรวิทย์  พรมโกฎิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
97
เด็กชายถิรายุ  ผิวดำนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
98
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
99
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
100
เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงทานตะวัน  ตรีมาลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงทิพย์ดนยา  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
105
เด็กชายแทนคุณ  โสภณสุวภาพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
106
เด็กชายธชพล  อินทกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธนทัต  องค์การธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายธนพล  สืบด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
111
เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
112
เด็กชายธนภัทร  สิทธิเดชดำเกิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายธนภัทร  อดุลยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายธนวัฒน์  คงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
115
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายธนเสฏฐ์  เวศย์วรุตม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธนัตดา  ชัยพรหมนฤทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
118
เด็กชายธนา  สัจจะธนาพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
119
เด็กชายธนากร  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
120
เด็กชายธนายุต  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
122
เด็กชายธรนันท์  พวงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
123
เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
124
เด็กชายธรรมสรณ์  เฮี้ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
125
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายธัญณัฏฐนันธ  พิทักษ์เผ่า
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรเมธ  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธีรานันต์  ประทีปธีรานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธีราภรณ์  พราหมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายธีร์  ธนวุฒิกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนฐภรณ์  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
133
เด็กชายนทีฑัฒน์  เดชเดชะสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
134
เด็กชายนนทกร  เคารพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนภสร  ลีละศุภสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
137
เด็กชายนภัสนภนต์  สุวรรณแสง โมโนยพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนรีรัตน์  ธรรมรักษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
141
เด็กชายนำชัย  อบมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายนิติธร  เขมวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
144
เด็กชายบัญชา  ละเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
145
เด็กชายบารมี  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
148
เด็กชายปกรณ์  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปนัสยา  แนวสูง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
153
เด็กชายปพน  ศักดิ์อิสระพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
154
เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปภานัน  วิทยาภาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปโยธรา  ธนาพรทิพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
158
เด็กชายประภัทรพงศ์  ดำริชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
160
เด็กชายปฤษฎี  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปลายฟ้า  สุริยะฉาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
163
เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาระษา  พิชยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปาริชาต  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
168
เด็กชายปิยะมินทร์  เผือดโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปุญญาดา  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
171
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปุณปวีร์  ทวีพรเจริญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเปมิกา  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเผดิมชัย  พิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
177
เด็กชายพงศ์ปณต  เกษมสถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
178
เด็กชายพชร  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
180
เด็กชายพชรพล  ประเสริฐเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพชรอร  สกุลวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
182
เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพรกมล  มณฑีรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพรนภา  จารุสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
187
เด็กชายพรภวิษย์  เผ่าอำนาจฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
188
เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
189
เด็กชายพระพาย  เจริญฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพริมตา  ตั้งไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพรีมริตา  สิริภัทร์โชติกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
192
เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
193
เด็กชายพลัฏฐ์  ปัตทวีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพศิกาญจน์  ยางสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพัชราณัฏฐ์  ประภาวัฒนผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
198
เด็กชายพัตษุ  ปัญญาเรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
199
เด็กชายพัทธดนย์  วงษ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงพัทธนันท์  ผลิเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพัทธ์สิตา  บุมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพัทธีรา  รุ่งโรจน์วุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุระพิณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิชฎา  ป้องกงลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
208
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิมนารา  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
211
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุระพิณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีภัทราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
214
เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายพุทธิพัทธ์ุ  กิตสุระพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
217
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงแพรวา  ปั้นพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
219
เด็กชายภคพณ  ห้อยมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
220
เด็กชายภพธร  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงภวณพร  ไชยพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
222
เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภัทธีรา  นาคเงินวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
225
เด็กชายภัทรกร  สิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภัทรฤทัย  กิจวัชรากรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
230
เด็กชายภาคภูมิ  นิโกรธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
231
เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
232
เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
233
เด็กหญิงภาพิชชา  ตั้งสุขวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภิญญดา  ว่องเพ่ิมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
235
เด็กชายภีรพัฒน์  เลาห์ภูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
236
เด็กชายภูดิท  สังขศิลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
237
เด็กชายภูมิ  เดชมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
238
เด็กชายภูมิวรัชญ์  เศรษฐ์คุณารัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
239
เด็กชายภูรพัฒน์  เลาห์ภูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภูริชญา  ขุททกพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
241
เด็กชายภูริวิชญ์  เจตสันติ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
242
เด็กชายภูวิศ  ศรีภัทราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
243
เด็กหญิงมณฑิพย์  สมรสมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
245
เด็กชายเมธารักษ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
246
เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
247
เด็กชายรชต  ทรัพย์ทรงคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
248
เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายรติชล  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
250
เด็กชายรพีพงษ์  ชัยมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงรักษิณา  วัชนุภาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
252
เด็กชายรัชพล  อิ่มจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงรัญชนา  ทรพย์ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
254
เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
255
เด็กชายรัฐวิทย์  เขยเพ็ญชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงรัตนพร  โพยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรินท์นิตา  บัวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงลภัส  แก้ววิจิตร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงลภัสรดา  พลช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โรจนอัครพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวรรษมล  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
264
เด็กชายวรเวช  สุทัศนวิชานนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กชายวราธร  จาดคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวราภรณ์  ร่อนอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
268
เด็กชายวราเมธ  จันทร์รวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
269
เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวริศรา  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวริศรา  มอดตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
273
เด็กชายวัชระ  แสงวัฒนะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
274
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
275
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริชัยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  รุจิวัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวิสสุตา  อิ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
278
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
280
เด็กชายวีรภัทร  นาคทั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
281
เด็กชายวีรวิชญ์  อมรพันธุ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
282
เด็กชายวีรวุฒิ  ศรีศักดิ์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
283
เด็กชายวุฒินันท์  เหรียญเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
285
เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
289
เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
290
เด็กชายศิรพัฒ  ณัฐวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
291
เด็กชายศิรวิชญ์  ภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
292
เด็กชายศิวกร  ลาภธุวะศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
293
เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
294
เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
295
เด็กชายศุภกร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายศุภกฤต  ฉันทวิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงศุภกานต์  แถบไธสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
298
เด็กหญิงศุภรดา  ผ่องภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
299
เด็กชายศุภัช  มุกดาเรือง
ป.5
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง
คณิตประถม
300
เด็กหญิงศุลีพร  จำปาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสมดรุณี  ตระกูลไตรตรึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
304
เด็กชายสรรค์ธกรณ์  ตติรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์  ห้อยมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
306
เด็กชายสหรัฐ  โทรจุฬานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
307
เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
308
เด็กชายสิรวัจน์  แก้ววิริยะชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
309
เด็กชายสิรเสกข์  พาหา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
311
เด็กชายสิริพงษ์  ปุนยาโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
313
เด็กชายสิลา  พงษ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุณัฏฐา  วงศ์รักวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
316
เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสุพิชชา  ยุตติโกมิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุพีรณัฐ  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
321
เด็กหญิงสุภัสสร  ภูเฮืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
322
เด็กชายสุรัศม์ไชย  ชัยโชตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนชาตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
325
เด็กชายหิรัณย์  ผดุงศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงอชิรญา  ตันติเกษตรกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
327
เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
328
เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
329
เด็กชายอเนชา  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
330
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
331
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญขจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงอรจิรา  สอนกระต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงอรจิรา  หม่องวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงอรณพัชญ์  ปฐมวัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
335
เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
336
เด็กชายอรัญ  นาคใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
337
เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
341
เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
342
เด็กชายอาชวิน  เทพไชย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
343
เด็กชายอาทินันท์  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอารยา  อรัญสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
345
เด็กชายอิทธิพล  แก้วเก้าดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอินทุภา  เปลี่ยนแปลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
347
เด็กชายอิลยาส  โมหะเม็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
348
เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
349
เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
350
เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายจินตาพัทธ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงปวริศา  ดำรงพานิช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายภัชชกร สุวรรณแสง  โมไนยพงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวรัทยา  ตรีอัมพร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอครวัฒน์  เลิศวุฒิรงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงกชพร  ทับรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายกชพร  บัวคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกนิษฐา  เอกสัมพันธ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกรชศา  โกมลเดชาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
365
เด็กชายกรณินทร์  พัชราพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายกรณิศ  ปุ๋ยชุมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายกรวรรณ  ยี่สุ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
368
เด็กชายกรวิชญ์  การะหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกรวิชญ์  แย้มไร่ขิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฤชรัช  โชติพัฒนถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกฤตกานต์  แตงเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
372
เด็กชายกฤตภพ  วงศ์อาดัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายกฤตภัค  สุวรรณคูหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกฤษยา  ขำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
377
เด็กชายกลวัชร์  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกวินธิดา  มากลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกวิสรา  วีรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกัญญณัช  อยู่ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วไสยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงกัญญาภัค  มุสิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกัญญาภัค  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกันยรัตน์  พานธุวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกัลยวรรธน์  กฤตล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเตชานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกิตติธัช  มารยาทตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ้งธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกุลทิพา  ทัศนเอกจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงเกศรา  แย้มสรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงแก้วนภา  ปู่แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดเล็ก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
402
เด็กชายขุนพล  ตันกิตติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเขมจิรา  ตันครองศิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
404
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
405
เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
406
เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
407
เด็กชายฆฤณากร  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงจารุภา  บุญเต็ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจารุวรรณ  โมตันตะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายจิณณ์ณภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายจิณณะ  ทองหยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
415
เด็กชายจิณณะ  มรกตจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
420
เด็กชายจิรชัจ  วัชรพงศ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายจิรณัฐ  เอกรัตนณัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิรภิญญา  นำศิริโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
423
เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายจิรวัฒน์  สุธรรมกิตติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
426
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจีรินันท์  ปัตทวีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจุฑามาศ  หนาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงเจณิชตรา  จารุอริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชญานินท์  กนกมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายชนันธร  มณฑลชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชนิชา  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงชนินทร์พร  วัฒนไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชนิสรา  โคตรสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
437
เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายชลกร  มีก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชวันรัตน์  สระทองราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชวัลนุช  เจษฎานุรักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชัญญา  จันทราสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชัญญา  โพธิวิหค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
446
เด็กชายชัยกฤต  หงษ์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชาคริยา  สุริโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอนไพรพี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายฐปนวัฒน์  สมัครรัฐกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงฐิติพร  จิระวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหล่าศรีรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซื่อเลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณฐพัช  รุจจนเวท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณฐอร  เขียวพริ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณณัฐรัชต์  แวววีรคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัชชา  จารุเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัชธกฤต  ธรรมติกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณัชสรณ์  ใจเยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
469
เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนารดี  นันทพงศภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยู่กี่
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จุลนิพิฐวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฏธ์ชพล  สงค์ชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สระทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐจารี  นามาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐชนน  สงประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐชนน  สมัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐฐวดี  ธรรมอำนวยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงณัฐทนิษฐ์  แพรอัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปมิตต์ธศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐนิชา  ป่าไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนตรเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฐภัทร  เลื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณิชชาภัทร  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณิชาพัชร์  พรหมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
500
เด็กชายดิษยวัฒน์  พุฒิแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงตรีทิพ  ญาติบรรทุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
502
เด็กชายติณณภพ  วิภาณุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเตชิตวัฒน์  พชิราสุวรรณ์ชล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายทยากร  จงมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงทรรศนันทน์  อาภาพราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงทรรศิกานต์  เอกวิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงทักษอร  จงชัยภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงทัชชภร  ดอนจอมไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
514
เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทิพปภา  อุปริกชาติพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
517
เด็กชายแทนคุณ  ธไนศวรรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนกร  กุลสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์สุมณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนบดี  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนปกรณ์  ปุญญะอาคมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธนภร  เอื้อยอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนภัทร  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนยศ  ศรีก๊กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธนวินท์  แคล้วปรปักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธนัญชัย  ทุมวันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธนัญญา  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธนาวรรณ  ธีรธำรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธรรมนูญ  ฉันทานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  สุทัสนมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญย์ชนก  แสนหูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธันยชนก  ทองสิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธันยวีย์  พชิราสุวรรณ์ชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธาราพร  ทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธิติศักดิ์  เหล่าเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กชายธีร  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธีรธรรม  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธีรภัทร์  ไทยวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธีร์วรา  ต๊ะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธีระพงษ์  ขุนสายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธีราพร  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนพณัฎฐ์  พงศ์สินชินภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนภัสกร  ทรัพย์เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนภา  บ้านแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนรีรัตน์  ลิมปสันติศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนฤพร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนาราภัทร  ทรัพย์พูลปฐม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนารีรัตน์  จุนทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
582
เด็กชายนาวา  คำหอมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/10 EP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนิติภา  วัยนิพิฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนิธิศ  วงษ์กำปั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
589
เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงบุญตีระณา  สุขสิริสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายบุญพิทักษ์  บำรุงเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายบุณย์  บุณยวีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายบุรพล  เรืองพยุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงเบญญาดา  จิตตสินนวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเบญญาดา  จิตติสินนวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์ผุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ดียิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงเบญญาภา  สุกก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงปณัชวรา  ตั้งเจริญกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปณัฎฐ์สร  พุ่มดียิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปณิธิ  เพชรนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แรงครุฑ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปภาวี  แสงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
608
เด็กชายปรมัตถ์  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/9 EP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปริชมน  ศรีวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปวริศา  เกิดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปสุตา  วัฒนธนวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปัณณทัต  โฮมไชยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายปารเมศ  เปลี่ยนสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปารีณา  อันอาตม์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปาลิดา  ทุมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปาลีรัตน์  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปาหนัน  โพธิ์บุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปิยธิดา  สาธิตภาณุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปลี่ยนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปุญญดา  ประติมากรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
632
เด็กชายปุณณกัญจน์  วสวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปุณณภพ  อินปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปุณณภา  ไทยสงฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 EP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงปุณยพัฒน์  อินปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าชวลิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายเปรม  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
638
เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
639
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดาวจรัสแสงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพชร  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพชร  อมรสมานกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพชร  อาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
644
เด็กชายพชรพล  ฤาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
645
เด็กชายพบธรรม  สุริยาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
647
เด็กชายพรทิศ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพรรณพร  สุรธรรมทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพลพศวีร์  ศรียารัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพลิษดา  แช่มสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพัชรกร  เกตุประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพัชรพร  กะโห้ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพัชรมนต์  เพชรประเสริฐพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพัชรวลัย  พรสิทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพัชราภา  สว่างกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพัณณิตา  เจียวสามเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพัทธดนย์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 EP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงษ์สุขสิริกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพัสกร  พนาพรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิตติพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์รุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพิชญาย์  มากเปรมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  อัครภูวสุรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพิฌานันท์  เอี๊ยวสิทธารกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ชมภูนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพิมพิกา  มุ้ยมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
674
เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
678
เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงภคอร  อยู่จงดีภภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงภรณ์ชนก  อยู่จงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภรณ์ประพรรณ  ภัทรวาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
684
เด็กชายภวิศ  ธารสวิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงภัคญาดา  นิเวศน์ปฐมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงภัททิยา  พุ่มกำพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงภัทธีมา  วงษ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงภัทรศยา  ปราถน์วิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงภารดี  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุนทรศิลสังวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
699
เด็กชายภูมิพัฒน์  ผึ้งปฐมภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงภูริดา  เยือกเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภูรินทร์  เหลือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
703
เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
704
เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
705
เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงมณินทร  ป้อมมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงมณีวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงมนภัทร  บรรหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงมัธรพร  หาญเจริญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงมุนินทร์  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงยุพารัตน์  บุษราคัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเยาวเรศ  ชาญสุทธิกนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงรพีรัฐ  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
718
เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรสธร  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายรัชพล  ศรีรัตนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายรัชพล  เส็งสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจเอื้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
727
เด็กชายรัฐภูมิ  เถื่อนโฮ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รุจิภาสกุลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงลลิตา  วงศ์สุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงลลิภัทร  ศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงลักขิกา  มณีมโนรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวชรกมล  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายวชิรธร  โชติธรรมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายวชิรวิชญ์  โตเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวนิศา  มากเปรมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
742
เด็กชายวรกฤช  นันทานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
743
เด็กชายวรพชร  ทัศกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
744
เด็กชายวรพล  ชาญชัยเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงวรพิชชา  วิทยเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
746
เด็กชายวรเมธ  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวรเมธ  สว่างสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรวลัญช์  ถาวรกีรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายวรวุฒิ  ยิ้มสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวรัณรัตน์  จิรฐาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรันทร  โชษิรชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวรินทร์วรดี  นันทพงศภัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวริศยา  รุจินานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวริศรา  เซี่ยงหวอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงวริศรา  เปรมกมลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวิกานดา  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
761
เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
762
เด็กชายวินชยากร  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงวิภานันท์  ธีรภาพสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงษ์ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายวิริทธิ์พล  อินทนชิตจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
766
เด็กชายวิโรจน์จฤทธิ์  เขตสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขเจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงวิศรักษ์  แจ่มดอนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายวีรภัทร  เหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
771
เด็กชายศกลวรรธนณ์  วชิรศรีสุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงศรัญญ่า  มหานันทกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงศรัณภัสร์  โรจน์ชัยเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
774
เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
775
เด็กชายศรุตยา  จั่นหยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศศิชา  เกื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
778
เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
779
เด็กชายศักรินทร์  ครองระวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงศิรภัสสร  อนุศาสนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงศิรินภา  วงษ์ศิริธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายศิวัช  เล้าอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงศุพิชฌนารถษ์  พิริยะพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
787
เด็กชายศุภกร  เก้าลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
788
เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
789
เด็กชายศุภโชค  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงศุภบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงศุภรดา  เจียมจำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายศุภฤกษ์  แดงมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงโศภิสรา  วงษ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
797
เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายสธนธร  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายสนธิยา  บุญกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายสรวิชญ์  เกิดสุขผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงสรัณรัฐณ์  จิรธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสราลี  ใจสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
804
เด็กชายสราวุธ  รอดอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กชายสิงหา  ทุมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายสิทธิกร  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสิรภัทร  หัสกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญประคอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสิริประภา  นิลจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุทัตตา  ปฐมพีรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุภัชชา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุริย์ริสสา  วิชพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
824
เด็กชายสุวิจักขณ์  น้อยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายอธิ  ศิริเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงอธิชา  บุญเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
829
เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอนุสบา  สังข์ผาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายอภัสรา  ประสานศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงอภิชญา  ด้วงพลู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงอภิชญา  เดชสังกรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มม่วงนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
838
เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอรณิชชา  นาคซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
849
เด็กชายอัครวินท์  คุ้มกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอัมพาพันธ์  บุณยกรพสุธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงอากาเป้  นิพิฐวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอาชวิต  คนไหว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอิงธาร  ไพบูลย์วัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กหญิงอินร์ษมีกร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงอิสรียาร์  วุจฒาพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอุษณิษา  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงเอม์ชิสา  วินิตย์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม