ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิชญ์ภรณ์  ทิพย์ชูวงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
3
เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
4
เด็กชายกษิติสัณห์  ยังฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
6
เด็กชายกันต์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกวลิน  หะมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเขมจิรา  เลี้ยงภาณุกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
9
เด็กชายจักรภัทร์  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
10
เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
11
เด็กชายจิรพัชร์  สุกสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิรัชยา  สืบงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
13
เด็กชายจิรายุ  เนียมพรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โพธิเวชกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
15
เด็กชายชวกร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
16
เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
17
เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่โอ๊ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงญาณาธิป  พงษ์สุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฐานิตา  ว่านเครือ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
21
เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฏฐกาญต์  หาญโชติพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉัตรวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐพัชร์  นกน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณิชากร  ป้อมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงดวงกมล  ผลดี
ป.5
โรงเรียนวัดเกาะกา
คณิตประถม
30
เด็กชายตั้งใจ  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธนัญชนก  สีคำสา
ป.5
โรงเรียนวัดสบกเขียว
คณิตประถม
33
เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัธชา  เหล่าทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
35
เด็กชายธันวา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
37
เด็กชายธีรภัทร  ปล่องทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
38
เด็กชายธีร์วริทธิ์  ป้อมเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
39
เด็กชายนนทัช  ไฉยาวาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
40
เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนภัฏรดา  หลวงสนาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
42
เด็กชายนภัสกร  สุขวัฒนากิจ
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
43
เด็กชายนภัสดล  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนาราชา  นาสะอ้าน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
45
เด็กชายนิตินันทน์  ธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
46
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ผลสาลี่
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
47
เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
48
เด็กชายปัณณวัชร์  จิระราศีพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปุณยนุช  มีชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
51
เด็กชายพงศกร  โมรา
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
52
เด็กชายพชรพล  ทะบาง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลอง 1
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพชรมณ  นาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
54
เด็กชายพระคุณ  คุณธรรมดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพราวฝัน  สง่ารัตนพิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิสซา  ปฐมพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
60
เด็กชายพีรณัฐ  สุทธิพงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพุทมาส  สมราชลี้จินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงภัทรมล  บุญเคลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงภัทรวดี  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
64
เด็กชายภาคิน  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
65
เด็กชายภานุวัฒน์  มณีแนว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  เตชะดี
ป.6
โรงเรียนวัดสบกเขียว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงรินรดา  ทองกลม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
69
เด็กชายวรกฤศ  วัชรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พร้อมพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวิรัฐยา  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
72
เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
73
เด็กชายศุภกร  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
74
เด็กชายศุภัคกรณ์  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงศุภิดา  ดวงเจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
76
เด็กชายสกลธ์ภัฏช  เมืองอำพัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
77
เด็กชายสิทธิกร  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
78
เด็กชายสิปปกร  ทิพโกมุท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงสุธิมนต์  สุขชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสุพิชญา  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
82
เด็กชายสุรภัทร  คณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
85
เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
86
เด็กชายอติวิชย์  กิจแผ่ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
87
เด็กชายอนุพงษ์  จักรกลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
88
เด็กชายอภิชา  ภูดิทสุดากาญจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
89
เด็กชายอภิสิทธิ์  นครวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
90
เด็กชายอมรฉัตร  กาลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
91
เด็กชายอุ้มเพชร  พลเวียงธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
นายกษิดิศ  บุญชลากุลโกศล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกัญจนพร  อุฬารวิริโย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกัลยรักษ์  พงษ์มาลา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวคีติกา  วาสดำเกิง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชวัลหทัย  บุญเคน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  เต็งการณ์กิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวณิชาภัทร  ธีรสินธุ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงธนพร  สุ่มมัจฉา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธนภัทร  ตันติวัฒนวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวธัญชนก  ทีฆายุทธสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
104
นายปฐมพล  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวปรียาภรณ์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สิริโรจน์รัตน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวปุณณภาณัฏฐ์  แสงพานิชย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายเปี่ยมพสุ  สุขภิมนตรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายพงศพัศ  ส่งแสงสิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเกาะกา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โมราศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงภัณฑิลา  ร่มฉัตรทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวภัทรภรณ์  ลิมป์กิตติเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
118
นายเมทนินทร์  คล้ายนิล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงรณิดา  ยี่ร่อสา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
120
นายไรวินท์  รัจรัญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงวราลี  ชัยประภา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงวันวิสา  เดชประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัดเกาะกา
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวสิรินดา  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงสุชัญญา  เปรุนาวิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงสุวิชญา  วิไลลักษณานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวอชิรญา  อินตา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
นายโอบกิจ  เอสุจินต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กชายกตัญญู  เวณุรส
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
130
เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
131
เด็กชายกฤตภัค  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงเกตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
135
เด็กชายกันตินันท์  พยัคฆ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  หลวงจ๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกิตติ  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกิตติชัย  นิลบุตรดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเกศรา  ชินสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
141
เด็กชายคุณาภัทร  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
142
เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
143
เด็กชายจารุวัฒน์  กินขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
144
เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
145
เด็กชายเจตวัฒน์  มาลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเจริญพร  วงศ์อำมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  วัฒนนุศิษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
148
เด็กชายชยาวิชญ์  วงศ์เพ็ชรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงชลันธร  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงฐิตารีย์  พระนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
153
เด็กชายณฐกร  แดงแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
154
เด็กชายณฐพนธ์  บัญญัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
155
เด็กชายณเดชน์  ดอยลอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัจยา  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐพล  จันนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณัฐพิพัฒ  ตันจ้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
160
เด็กชายดิมิทริส เจ  เลวานทิส
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
162
เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กชายเตติณห์  พรประไพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
164
เด็กชายทินภัทร  วิลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
165
เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
166
เด็กชายธนวรรธน์  นพคุณาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธนวัฒน์  วิลัยโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กวีวัจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
171
เด็กชายธันวา  เย็นฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงธิดามาศ  แสวงชอบ
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธีรดนย์  สะบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงนงนภัส  กล่ำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
176
เด็กชายนภัสรวี  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
177
เด็กชายนันทภพ  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเกาะกา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงนิชาภา  อินทัตสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงนิฎฐา  เพ็ชร์ดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงบุษกล  รัตนานันท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่วมเจียกเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลอง 1
วิทย์ประถม
182
เด็กชายปกภณ  ไกรสรบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
183
เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจันทราศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
184
เด็กชายปณต  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงปณิตตรา  จั่นศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงปทิตตา  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉิมวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
188
เด็กชายปริญญา  นาวาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงปัญญ์ภัทร  จงใจเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปิติยาพร  ทรัพย์มูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปุญญพัฒน์  เกินอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
192
เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
195
เด็กชายพงศพัศ  พจนานุศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
196
เด็กชายพงศภัค  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กชายพรหมพิริยะ  ประมวลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหลือจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉวนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมณฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลอง 1
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตั้งตระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภณิตา  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายภัคธร  ประสพทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
208
เด็กชายภัคย์  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภัทรดนัย  พฤกษศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภัทรดารา  พวงเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภัทรพงศ์  ภาณุมาศตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
212
เด็กชายภิริพงศ์  สายเท้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
213
เด็กชายภูริณัฐ  พานิชอิงอร
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภูริศ  เพ็งสาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
216
เด็กชายภูวเมศฐ์  จิระชัยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมณฑิตา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายมารุดิศ  สังสะโอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
219
เด็กชายยศวริศ  นิติกุลฐาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงรมิดา  พลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
223
เด็กชายวงศธร  เฉลิมชัยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
224
เด็กชายวชิรวิทย์  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายวรเมธ  พุทธเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
227
เด็กชายวิกรานต์  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
228
เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายศุภกร  นุชธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
232
เด็กชายศุภกร  หนูมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงศุภมาส  มีมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
234
เด็กชายศุภรากร  สิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
236
เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสิรินดา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งรัศมีวิริยะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรรถเลิศปัญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงสุพิชญา  มะลิขาว
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสุพีรณัฐ  ฉายเพิ่มศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
243
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงณรงค์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงโสภิดา  สีหาโบราณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงเหมือนตะวัน  สุขสมทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
246
เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
247
เด็กชายอชิตะ  สุทธิเจษฎาโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงอณัญญา  นุริตมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
250
เด็กชายอาชวิน  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอารดา  กาเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม