ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  พิพัฒน์คุปติกุล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุลวานิชย์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
5
เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยกร  กัณทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยารัตน์  นราธนวิฑูร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตตภพ  แซ่ฟรุ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุญช์นิชา  หลวงตุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กชายคเชนทร์  วงษ์เรือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงครองขวัญ  จันทร์มา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจันทมณี  ปินคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิรกาญจน์  สีวีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฉัตรพร  สุจริตจันทร์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชณาณา  รุ่งเสรีชัย
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
18
เด็กชายชนาธิป  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แก่นคูณ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐพล  สุขนิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐสุดา  ฤทธิรณนาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชชาลัคน์  สิริโชติบวรภัทร์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
27
เด็กชายดลธรรม  ตั้งผาติ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
29
เด็กชายทินกร  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
30
เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สอนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
32
เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
33
เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
34
เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธัญวรัตน์  งามขุนทด
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
36
เด็กหญิงธัญสินี  นิยมไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนภาลัย  เขียวขจีไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนรีกานต์  อินถา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงน้องดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
40
เด็กชายนัทธพงศ์  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนิรัชพร  เพชรปัญญา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปนิตา  ใจยาเก๋
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
44
เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปานชีวา  ใหม่กัน
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  หมื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพรธิดา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
48
เด็กชายพร้อมเพรียง  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุนิ่ม
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิมละพัฒน์  จันโอทาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
53
เด็กชายภาณุวัชร  สตะนีกรรณ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
54
เด็กชายมีสิทธิ์  เวียงจอมธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
55
เด็กชายรติพงศ์  สิงหบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรวิภา  เตชกานนท์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
57
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทิยะจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
58
เด็กชายวรรฒณะ  มงคลเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายศักดิ์ศรี  ป่าขจร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
62
เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ยอดมหาวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสุกัญญา  นฤภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสุธิพา  ผ่องพรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
67
เด็กชายอภิชาติ  งามยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กชายอราเทพ  ตามาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงอัญชิตา  มือแลกู่
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
นางสาวจิราวรรล  ปันทะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงฐิดาภา  ธูปเทียน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐพล  ชมพัก
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณิชาภัทร  คงศรีสิงขร
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
74
นายเนติลักษณ์  ยะเปียง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงเบญญาภา  บัวแก้วสายทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงปรางทอง  สิงขรตาลกนก
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวปานตะวัน  สมเคณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงพรฟ้า  ชนะมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงพัชรี  วาจารักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิรณนาวี
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงภาวิณี  วิลาสไผ่เงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงมัณฐิกา  อินทะนันท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวรดา  ชาญวิกย์การ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
84
นายศุภวิชญ์  กันทามา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวสุชาดา  ชูเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายอชิรวิชญ์  สุภเสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงอาทิตยา  บัวทองคงวุฒิ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงอารดา  ทองผกาคงคา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
89
เด็กหญิงกชพร  สมคำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
90
เด็กชายกฤตยชญ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
91
เด็กชายกฤษฎ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กาวินำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธเขต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
95
เด็กชายกิตติพงษ์  กติกาบริบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงเขมจิรา  วนิชศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
100
เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
101
เด็กชายชนกันต์  นุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
103
เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชนิกานต์  สมบัติรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
105
เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชุดา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
107
เด็กชายฐกฤตธรณ์  ตินะมาตร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงณรธิดา  ยาโนยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์ปริยพัชร์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
110
เด็กชายณัฐกานต์  มากมีบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
111
เด็กชายณัฐนันท์  สมัครกสิการ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยจักร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
114
เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
115
เด็กชายณัฐวุฒิ  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
117
เด็กชายแดนไทย  จอมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
118
เด็กชายเต็มเพชร  ก่อพงศ์ไพรสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ทิม
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
120
เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงธวันรัตน์  หมอกแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
124
เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
125
เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงนุชนาฏ  จิตตลดากร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนุชมาศ  ระมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงบุหงาชนก  แกมเงิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงปรีญารัตน์  มวลคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
130
เด็กชายแผน  แสงจันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
131
เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
132
เด็กชายพงศกร  สุขฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงพรไพลิน  กันพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงพิชชภา  ขันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงแปลง
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพลิบ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอัจฉริยวุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงพิมพาพร  สันตะวัน
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
141
เด็กชายเพยเพียวอ่อง  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ต๊ะมอย
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายภัทรดนัย  อุตมาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุกดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
145
เด็กชายภาสกร  ทองไทยนันท์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
146
เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงมะลิวัลย์  วรพจน์พาราไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
148
เด็กชายเมธาวิน  แวววิไลแดนพนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กชายเมรินทร์  แวววิไลแดนพนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
150
เด็กชายรชต  รวมเขียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตน์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กชายวรเมธ  แสนตา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายวศิน  ขจรคีรีกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงสรวรรณ  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงสิรีธร  แซ่กือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงสุทธญาณ์  กวินวาณิช
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
159
เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กชายสุวิทย์  วนาคมสมปอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเสาวนีย์  ยะโยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กชายอธิภู  คำฟอง
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงอภิชญา  ทาเปลว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอรณา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอรปรียา  กันทิละ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม