ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤชคุณ  อินทร์ต๊ะกอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
3
เด็กชายกันทรากร  สืบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกานต์สินี  บัวบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
5
เด็กชายกานต์  ยะกัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติภพ  แสนอ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
7
เด็กชายเกียรติชัย  มั่นมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
8
เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
9
เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงครองขวัญ  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจามิกร  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรัฐศักย์  ภูมิลำนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
15
เด็กชายจิรายุ  ดำนิล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
16
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญานันทร์  มานะวงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนิกานต์  ดีสลิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชาณิดา  ปัณฐรัตนากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
25
เด็กชายชิตวัน  นิลสนธิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงโชติกา  แก้วบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงซาเดีย  เจะอาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
28
เด็กชายฐปนวรรธน์  เจียมศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฐิตารีย์  พิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
31
เด็กชายณภัทร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
33
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฏฐบดิน  จารู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฏฐ์วลัยกร  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงเอม
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐชา  พิณโนเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลี่ยมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐดนัย  เกตุคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐภัทร  หลอมทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐภาส  โพธิ์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐรดา  โพธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองฝั้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงดาลญา  โกศล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
55
เด็กชายทัตเทพ  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
56
เด็กชายทินกร  เบ้าทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
57
เด็กชายเทรน ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
58
เด็กชายธนโชติ  สืบตั๋น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
59
เด็กชายธนพงษ์  นวะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
60
เด็กชายธนพนธ์  ภควัตจิรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
62
เด็กชายธนรัตน์  ปัญญาเทพ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
63
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
65
เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
66
เด็กชายธราดล  บางอิ่ม
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญญา  เปรมกมลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญรดา  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
70
เด็กชายธิติวุฒิ  ทาสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีย์  สุวรรณนาคะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
72
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิดานุช  น้อยสอนเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
77
เด็กชายนิสสรณ์  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบุญรักษา  ทศรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
81
เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปณิดา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
83
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปภศร  นิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
85
เด็กชายปภังกร  วันคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
86
เด็กชายประกฤษฏิ์  สุทธินา
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
89
เด็กชายปองพล  ทับผึ้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
91
เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
93
เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ผลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
94
เด็กชายพชร  จ้อยสุ่ม
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
96
เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายเคลื่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
98
เด็กชายพัชรพล  บุญทะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพัทธนันท์  วันเทียน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
100
เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
101
เด็กชายพิชชากร  ทองจรุง
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
102
เด็กชายพิชญุตม์  นันทโดมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
103
เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
105
เด็กชายภัคพล  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัครดา  แซ่ซิ้ม
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภัทรมล  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
109
เด็กชายภาคิน  แสงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
110
เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
111
เด็กชายภูริช  นิลยไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
112
เด็กชายรณกร  จำปา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
113
เด็กชายรณกร  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
114
เด็กชายรัก ณ พรรษ  ขะมันจา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
115
เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
117
เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
118
เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
119
เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
120
เด็กชายวรพล  จักพิระ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
121
เด็กชายวศิน  เขียวแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
122
เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวิชญาพร  คุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
126
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิรัญญา  ชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
128
เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
130
เด็กชายสิปปกร  ยะถาคาร
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
131
เด็กชายสิปปกร  ศิริวงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสิริลดา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุพิชญา  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
137
เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
138
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอภิชญา  บางฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอมราพร  เทวตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอรกัญญา  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอาภาชลี  ไคล้คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอุษา  เมืองคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพชรมล  คำวาด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวรมิตา  วิทยวราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
148
นางสาววีรดา  โคคีรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงกนกพร  นาคเปรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
152
เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกฤติญา  หลอมทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกฤษจา  ลัคครบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกัญญพัชร  จูมาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมรอด
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญศรีกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กันคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุยะตา
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไทยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกิตติ์กนก  รุกขชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกิตติกา  บัวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกิตติย์คุณ  สาวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงเขมจุฑา  หอระเวก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายคณพศ  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
175
เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ล้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
179
เด็กชายชญตว์  ยาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
180
เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชยพล  ใบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชลดา  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชัยกฤตย์  ธรรมลังกา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงญาณศิริ  สุยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงญาณิศา  นิลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
191
เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงญาดา  กันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงฐิตาภา  พูลน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
195
เด็กชายฐิติวุฒิ  ตั้งใจภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณฐอร  นันชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
197
เด็กชายณนนท์  สืบชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณภัทร  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฏฐกมล  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐนรี  นาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
207
เด็กชายณัฐพัฒน์  ทะนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
208
เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงเณศภิกาวรรญ์  ธงยี่สิบหก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
211
เด็กชายดนัย  ปาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
214
เด็กชายติณณภพ  เหวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเตชภณ  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนกร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธนกฤต  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงธนพร  งาเนียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนพล  หาญแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปันใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธีร์  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
230
เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงนพิษฐา  ศรีปวนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
232
เด็กชายนภัสกร  จักอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
233
เด็กชายนรภัทร  เครือยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
237
เด็กชายปฏิพงษ์  ประชาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงปนัดดา  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงปรายฟ้า  มั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปรียาภา  มหัทธนทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปวริศา  นามสอน
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
246
เด็กชายปัญญาวุธ  ปราบสงบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
247
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
248
เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
249
เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
252
เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพรรณปพร  จูกันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพิชชากร  ทองเนื้ออิน
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
257
เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพิชญาดา  อินทร์ยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานแผน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
266
เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงแพร  ธรรมสรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงแพรวา  แก้วสุก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
269
เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงภคภัทร  พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงภัคนันท์  จินาเขียว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภัคพล  บุตรเนียม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
278
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
279
เด็กชายภิชญะ  ตั้งใจรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงภิญญดา  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์หมวก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
282
เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
283
เด็กชายภูริณัฐ  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงภูริดา  พลอยมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายภูวเมศ  มาตรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสารอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จินดาบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
292
เด็กชายยิ่งคุณ  นิลวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
293
เด็กชายยุติวิชญ์  แซ่เจี่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
294
เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงรชต  สุจริตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
296
เด็กชายรฒิพัช  อินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงรินรดา  สดิษศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
300
เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงเรืองรินทร์  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงวรรณกานต์  ราโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายวรวิทย์  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงวรินทร  คำนวม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงวิชยาดา  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงศานตมล  เปี้ยวเม่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
310
เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
311
เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
312
เด็กชายศุภกฤษ  แสนทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
313
เด็กชายศุภณัฐ  อรัญภูติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เต๋ทิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงสถลัชนันท์  คำยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
319
เด็กชายสรยุทธ  ไม่ยาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงสริตา  อนันท์คุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายสหดล  มานะวงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
323
เด็กชายสินธุนันทน์  สืบสายอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กหญิงสิริสกุลธิดา  สุรินทร์ทีปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตามกูล
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสุภาวิดา  ปานกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายสุหฤท  แจ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงหทัยภัทร  ขัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
332
เด็กชายอธิราช  เศษสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
334
เด็กชายอนันตา  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงอุรัสยา  เชื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
336
เด็กชายเอกนที  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเอื้ออังกุร  บุญทันเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม