ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤชคุณ  อินทร์ต๊ะกอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกันทรากร  สืบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกานต์สินี  บัวบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกานต์  ยะกัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติภพ  แสนอ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายเกียรติชัย  มั่นมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงครองขวัญ  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจามิกร  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจิรัฐศักย์  ภูมิลำนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิรายุ  ดำนิล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชญานันทร์  มานะวงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนิกานต์  ดีสลิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชาณิดา  ปัณฐรัตนากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชิตวัน  นิลสนธิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงโชติกา  แก้วบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงซาเดีย  เจะอาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายฐปนวรรธน์  เจียมศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงฐิตารีย์  พิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายณภัทร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฏฐบดิน  จารู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฏฐ์วลัยกร  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงเอม
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐชา  พิณโนเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลี่ยมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐดนัย  เกตุคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐภัทร  หลอมทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐภาส  โพธิ์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐรดา  โพธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองฝั้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดาลญา  โกศล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายทัตเทพ  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายทินกร  เบ้าทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเทรน ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนโชติ  สืบตั๋น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนพงษ์  นวะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนพนธ์  ภควัตจิรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนรัตน์  ปัญญาเทพ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธราดล  บางอิ่ม
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธัญญา  เปรมกมลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธัญรดา  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธิติวุฒิ  ทาสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายธีย์  สุวรรณนาคะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนิดานุช  น้อยสอนเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนิสสรณ์  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงบุญรักษา  ทศรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปณิดา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปภศร  นิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปภังกร  วันคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายประกฤษฏิ์  สุทธินา
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปองพล  ทับผึ้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ผลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพชร  จ้อยสุ่ม
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายเคลื่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพัชรพล  บุญทะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพัทธนันท์  วันเทียน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพิชชากร  ทองจรุง
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพิชญุตม์  นันทโดมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภัคพล  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงภัครดา  แซ่ซิ้ม
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภัทรมล  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภาคิน  แสงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภูริช  นิลยไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายรณกร  จำปา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายรณกร  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายรัก ณ พรรษ  ขะมันจา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวรพล  จักพิระ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายวศิน  เขียวแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวิชญาพร  คุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศิรัญญา  ชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสิปปกร  ยะถาคาร
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายสิปปกร  ศิริวงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสิริลดา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุพิชญา  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอภิชญา  บางฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอมราพร  เทวตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงอรกัญญา  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอาภาชลี  ไคล้คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอุษา  เมืองคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกนกพร  นาคเปรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกฤติญา  หลอมทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายกฤษจา  ลัคครบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกัญญพัชร  จูมาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมรอด
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญศรีกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กันคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุยะตา
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไทยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายกิตติ์กนก  รุกขชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกิตติกา  บัวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกิตติย์คุณ  สาวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเขมจุฑา  หอระเวก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายคณพศ  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ล้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป5/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายชญตว์  ยาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชยพล  ใบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงชลดา  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายชัยกฤตย์  ธรรมลังกา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงญาณศิริ  สุยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงญาณิศา  นิลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงญาดา  กันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงฐิตาภา  พูลน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายฐิติวุฒิ  ตั้งใจภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณฐอร  นันชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณนนท์  สืบชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณภัทร  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฏฐกมล  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐนรี  นาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐพัฒน์  ทะนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป5/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเณศภิกาวรรญ์  ธงยี่สิบหก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายดนัย  ปาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายติณณภพ  เหวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายเตชภณ  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนกร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนกฤต  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนพร  งาเนียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนพล  หาญแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปันใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธีร์  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนพิษฐา  ศรีปวนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายนภัสกร  จักอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายนรภัทร  เครือยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปฏิพงษ์  ประชาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปนัดดา  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป5/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปรายฟ้า  มั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปรียาภา  มหัทธนทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปวริศา  นามสอน
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปัญญาวุธ  ปราบสงบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพรรณปพร  จูกันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชชากร  ทองเนื้ออิน
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพิชญาดา  อินทร์ยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานแผน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงแพร  ธรรมสรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงแพรวา  แก้วสุก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป5/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงภคภัทร  พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงภัคนันท์  จินาเขียว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายภัคพล  บุตรเนียม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายภิชญะ  ตั้งใจรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงภิญญดา  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์หมวก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายภูริณัฐ  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงภูริดา  พลอยมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายภูวเมศ  มาตรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสารอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จินดาบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายยิ่งคุณ  นิลวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายยุติวิชญ์  แซ่เจี่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงรชต  สุจริตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายรฒิพัช  อินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงรินรดา  สดิษศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเรืองรินทร์  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวรรณกานต์  ราโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวรวิทย์  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวรินทร  คำนวม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวิชยาดา  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงศานตมล  เปี้ยวเม่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายศุภกฤษ  แสนทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศุภณัฐ  อรัญภูติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เต๋ทิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสถลัชนันท์  คำยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสรยุทธ  ไม่ยาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสริตา  อนันท์คุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายสหดล  มานะวงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายสินธุนันทน์  สืบสายอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสิริสกุลธิดา  สุรินทร์ทีปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตามกูล
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุภาวิดา  ปานกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายสุหฤท  แจ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงหทัยภัทร  ขัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายอธิราช  เศษสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายอนันตา  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอุรัสยา  เชื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายเอกนที  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายเอื้ออังกุร  บุญทันเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ป6/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพชรมล  คำวาด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
นางสาวรมิตา  วิทยวราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
นางสาววีรดา  โคคีรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์