ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพร  นิลฉวี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกนก  แสงนนท์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษดากร  ดาวลอย
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติธัช  ขันธุวาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายโกสินทร์  กิ่งสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงคณิตกุล  สุขชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรพันธ์  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิระพันธ์  นิลเวสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิรัชยา  กระแจะจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชญานิศ  จำลองศรี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชวันรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายชิดชนก  สุวรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงญาณิศา  การสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงฐายิกา  อนันต์นาวี
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณฐกร  ภูวประดิษฐ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณัฏฐชัย  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มปลี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณัฐวรรธน์  สุนาตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณิชกมล  เชิดชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณิชาพร  ธนากิจ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงดลยา  ทัศวิล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงดาริยา  วิรัญโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเตชินท์  สหัสธารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงทิพย์วิมล  ทองโชติ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดบางปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนวิชญ์  เมทา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนัยนันท์  นางงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนาคาร  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธีรชลาย์  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายบารมี  ประถมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายบูรพา  ฤทธิราช
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปณิตา  พิศวาท
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปรุฬห์  กลั่นบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงปาณณัฏฐา  พิศวาท
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปาลิกา  กาญจนอุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปิยวิศว์  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายปุณณภพ  มณีเพชร
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพลอยนพัฐห์  เผ็งเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายพอเพียง  นิตรมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายพัชรพล  ไพรเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพัทธดนย์  คำใบ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพานทอง  นิยมวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิชญ์ชยกร  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิณชรัตน์  ทองยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นากแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเพียรพิณ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายฟิกห์รี่  ขวัญคาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายภวัต  พลอยงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงภัทรวลัญช์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงภาสินี  จุลวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายภูมิรพี  ทองศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายภูริทัต  กลิ่นนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงมินาญา  มันจหุนา
ป.5
โรงเรียนวัดบางปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายยศกร  ทิศิริ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายรพีนนท์  นิรัตน์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายรัชภูมิ  ทัศวิล
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายรัฐภูมิ  ประธานเกียรติ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงวราณี  อนันต์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงวริศรา  สิงขุดร
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายวสุธารณ์  บรรจงการ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงว่านฉิน  วอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวิชญานันท์  เข็มกายี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายวิชยุตม์  วิสุทธิแพทย์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงวิริยา  พรมเมืองยอง
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายวิศรุต  ฟองเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  ชั้นวัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายศิรวิทย์  ศรีอาริยะเมตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายสมเกียรติ์  ดีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายสมชาย  จอมสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายสิทธินันท์  เชื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายสิรวิชญ์  รังสะกินนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงสิรินทรา  ถือสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงสุกฤตา  ยี่หวา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงสุชาดา  ยุเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงสุนิสา  ไทรใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายสุรพงศ์  พรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงอติพร  วังบวรสิน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงอนัญชิตา  พันธ์บุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายอนันตชัย  จันทร์ธรรม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายอเนชา  วรุณทิพยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงอภิรฎา  ตันคณารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายเอื้องเงิน  สิมรักแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงไอลดา  สังข์ผาด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกมลรัตน์  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกมลวรรณ  มังษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกรวิชญ์  ชัยภูมี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายกฤตเมธ  ถนอมวงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายกฤษกร  บัวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกฤษธร  วัฒนปัญญาขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกัญญกร  เวชสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แพทย์คุณ เย่าตัก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกิตติพัฒน์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงขวัญฉัตร  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเข็มมิกา  ฮุยนา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายคณิศร  ปลื้มสายแสง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงคณิศร  รูปคมสันต์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิดาภา  เครือรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจิรายุ  สำเนียงเพราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฉันชนก  อรัณยกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนนิกานต์  ท่าพริก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชนาธิป  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชยพล  อุตบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชลดา  ภู่หิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชินกฤต  วิรชาพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงโชตินภา  อินอ่ำ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรอุดม
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กหญิงณัชชา  ศิริเสวกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐมน  เลิศกิจเจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุทธิวารี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงดวงมณี  ตนภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงดวงฤทัย  ตนภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงทิติพร  รัตนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงทิพย์ศุภางค์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนโชติ  สีสด
ป.6
โรงเรียนวัดบางปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนพัทธ์  ชมใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธนวรรณ  จรัสกูล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธนาวดี  ไตรวาริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธมลวรรณ  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธัญชนก  มีสุข
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธัญปภัสร์  ล้วนปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธัญรดี  สุโน
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธันยวัน  หลุ่มชุมแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธีรตา  ขันติกุลานนท์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนครินทร์  อินบุญญา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายนันทพงศ์  รังษา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนันทิชา  จินตนาธัญชาติ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนันทิพัฒน์  อะโข
ป.5
โรงเรียนวัดบางปรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนาตาชา  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงนิธินันท์  นิรันต์พานิช
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายบวรกวินท์  สงวนหงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปภารดา  โตสติ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายประพัฒน์  หอมฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปรินทร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปรียาดา  มีสง่า
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปวเรศ  บำรุงศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปวิชญา  ติระยะพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปัญชนันท์  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงปานตะวัน  ห้าวสุด
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปารมี  บุญชุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปุณณภา  โสระวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเปรมฤดี  กุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพรพิพัฒน์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพรวลัย  เสงี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพสิษฐ์  อ่าวเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายพัสกร  จันทนาตาล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพิชญะ  จรัญญากร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพิชญา  เรืองอร่าม
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพิชญาภา  ศุภนราพรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสมาน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภรัณยา  ยี่หวา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภัคภัทร  มงคลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภัททญาณี  กระต่ายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภัทรภณ  วงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรมน  โคตรมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภัทรศยา  พะชะ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นนิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายมงคล  รัตนวาร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงมณีรัตน์  ถนอมวงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงมุทิตา  อนันตะคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเมธปรียา  พันธุ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเมษยา  ชื่นชอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายยศกร  ถาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายยุทธนาวี  หวันยีเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายรณกฤต  ฉาบกังวาล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงลักษมี  มุสิกรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวนิดา  เขตสักขี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวรัญญู  ศิลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายวรัตถ์  เฟื่องเกษม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวาริศา  อภิมลชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวิชญ์ภาส  ตันพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวีรภัทร  นนทลักษณ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายศุภวิชญ์  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิญญานันท์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสินวัตถ  เนินสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายสิรธีร์  มุสิกรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสิรวิชญ์  สายสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงสุชานาฎ  รอดสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุชานาฏ  เอมโอช
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุฐิตา  หยินรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุรัสวดี  กาญจนาวิล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายสุวัฒน์ธนา  มิลันทกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุษิรา  แสวงชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตุ้มบุญณะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอภิชญา  ตันคณารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอริศรา  กลิ่นสิงห์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอิษฎาอร  ตอเงิน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์