ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 902 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  สายทองแท้
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมล  สงค์นวล
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ง่วนสน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองขำ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรกฤต  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  จำปา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  เนกขพัฒน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตภาส  รัตนแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตมุข  ปราบปราม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติเดช  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตินันท์  ศักดิ์วรากุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฎิ์  สุทธิวัฒน์มงคล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายทองแท้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ไม่ทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกีรัตยา  ช่วยดู
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
25
เด็กชายเกียรติพงศ์  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 903 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายเกียรติภูมิ  เดชภักดี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงไข่มุก  พจนอารี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิณัฐตา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจินตภาส์  สุขเพ็ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุทธโกษา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญานิน  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชณิสรา  ยิ้มย่อง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
36
เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายชนสรณ์  สิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กชายชนิตชัย  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
39
เด็กชายชวัลวิทย์  วิวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายชัยกายุทธ  หีบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
41
เด็กชายชัยวิวรรธน์  ยอดสนิท
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายชำนาญวิทย์  ขุนอินทร์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คล้ายกุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประจบ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชุมทรัพย์  สุขสนาน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วระกำ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงญาณิศา  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงญาณิศา  รุณแสง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิติชญาน์  คีรีกิ้น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายฐิติพงศ์  อรรถสงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 904 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงฑิอัจจภรณ์  สุวะทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฎฐชัย  นวลใย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฏฐชัย  รอดริน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หุ้นย่อง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชูเสน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐภัทร  สุขแสน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐมน  จรคงศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐวลินทร์  สอนแป้น
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐวศา  ไสยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณิศวรา  แก้วเชิด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิศวรา  ชัยคง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
68
เด็กชายเตวิช  จาบรรณ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายทินกร  รุ่นไวยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
71
เด็กชายธนกฤต  จันทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กชายธนกฤต  สุขการ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายธนกฤต  สุขใส
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยเพชร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 905 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายธนภัทร  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนวิสุทธิ์  รองพล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายธีร์ธวัช  พรหมรัตน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธีระธารณ์  ชูเพ็ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธีราพร  ซินว่อง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนนท์ณิชา  เกษรินทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายนนท์ตะวัน  ถิ่นวงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กชายนพรัตน์  เพชรฉุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนภสร  บุญขันธ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันท์นลิน  ย่องซื่อ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมวงษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิชาภัทร  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
91
เด็กชายปฐพี  คงมีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
93
เด็กชายปวริศร์  สงจร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปาณิศา  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทิพเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
97
เด็กชายปุญญพัฒน์  สิมะแสน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายปุณณภพ  ธนะภพ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายปุณณวิช  ซังซาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 906 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพกาทิพย์  ย้อยแสง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายพงศภัค  จรเสมอ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพชรศร  แซ่ตง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพนิตศุภา  รักไทย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
106
เด็กหญิงพรสวรรค์  สีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัชราภา  คงสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายพัฒน์ชพล  สังข์สุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พุทธา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักนาควน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใสเพี้ย
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำธร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดชภักดี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายพิศวัสต์  จันทร์สักรา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
120
เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายพีรภัทร  ทองชู
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
123
เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงฟ้าใส  ปริพัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภัชชฬา  ด้วงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 909 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงภัชภิชา  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทราพร  ล่วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภิรัญญา  อินทรสาร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
130
เด็กชายภูเบศ  สิทธิโยธา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายภูมิศักดิ์สิทธิ์  กี่สุ้น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
132
เด็กชายภูมิศักดิ์  มังครัตน์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นละม้าย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองผอม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมนัสนันท์  เลชะจิตร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายรชต  สำเภาทอง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายรนกร  สิทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงรัตนาพร  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงริสะ  สืบสวง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงลักษมิกร  เทพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงลีลาวดี  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
คณิตประถม
147
เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
148
เด็กชายวงศธร  วรรณบวร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
150
เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 911 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวนัชพร  ชัยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายวรปรัชญ์  เกิ้อพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวรินยาภรณ์  ปราบเขต
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวริศรา  คงขำ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
156
เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนพญา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวิชญาณี  สีนอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวิรัลพัชร  อัมรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวิรากานต์  แทนพ่อ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวิศรุตา  เมืองประทับ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศรุตา  ช่วยลุง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศศิชา  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายศุภกาณต์  เหมาะช่วย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายศุภกิตต์  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
166
เด็กชายศุภชัย  ภูมิเมือง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภณัฐ  เขตรัตนา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสรินที  โปจุ้ย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
172
เด็กชายสิรวิชญ์  ชูเรือง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายสิรวุฒิ  รุณแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสิรินภา  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 914 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุขการ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุณัฏฐา  หยูจีน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุนิษา  ชุมนาค
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุปรียา  ศิลปวิศาล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุพิชชา  ใยยอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสุภัคสิริ  พรหมบังเกิด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุวภัทร  ศุกลรัตน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเสาวภา  ขิกขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนพญา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอนันตยา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอภัสนันท์  ตุดนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
188
เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฎ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอภิสรา  สว่าง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอรชิสา  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายอริญชย์  จบถิ่น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอัจฉราพร  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอารดา  จันดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอุไรพัชร  แสงแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 915 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงกุลนัดดา  คงรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวณัฐวลัญช์  สองทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงดารณี  พงศ์เดช
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิต ม.ต้น
199
นายวันชาติ  ลำเฟือย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
นายสันติ  ล้อมคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวสุธิมา  รักษาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงสุนิษา  ริมเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวสุวรรณ  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวอจิรวดี  เพชรพัว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวอลิสา  หลีแคล้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงกชพร  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยดู
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายกรภัทร  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกรวิช  ทองผอม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกรวิชญ์  โอทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกรวีร์  กลีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกฤตต์ธนภัทร  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงสา
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายกฤตเมธ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกฤติกานต์  อ้นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกฤติเดช  ย่องซื่อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกฤษฎา  ดำเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายก้องศักดา  เมืองสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  ฉิมเรือง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกัญญาภัค  เรืองมี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจนพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วีระสุข
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายกันต์ดนัย  ธนศุภบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกันตพัฒน์  หนูโระ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกันติชา  สูคง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ร่างมณี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายกาณฑ์  น้ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกานต์สิริ  แก้วประชุม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายกานน  จิตร์แม่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
243
เด็กชายกิตติพัฒน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกีรติกา  อรชร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกุลฑีรา  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกุลธิดา  รอดคืน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เอียดทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงเกวลิน  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงขวัญชนก  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงขวัญประภา  สุทโธ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
253
เด็กชายคชาธาร  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายเคน  จอนนี่ ลี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจรีย์พร  อินคง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กชายจักรพันธ์  แก้วเสน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายจักริน  ศรีหมอก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นสนิท
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาพอ
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจิรวัฒณ์  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจิรัญญา  จิตร์ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชนะเทพ  พันมีศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชนิตา  พูดเพราะ
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชลิตา  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชาลิสา  สิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชินภัค  ยาเขียว
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายชินราช  อายุสุข
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายชิษณุพงศ์  ดำชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงชุติมา  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายญาณกวี  หาญกิจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงญาณิน  สำนุตโต
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงญาณิศา  พนมรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายฐานพัฒน์  ดิษฐะ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงฐิฌาภรณ์  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายฐิตินัย  เขียดนิล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายฐิติพงศ์  มากเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงฐิติมา  หวายฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณอัมพร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายณฐกร  แป้นพุ่ม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณฐพร  บุญพาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัชพล  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฎฐพงศ์  จันทร์ชาตรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยังสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณัฐกรณ์  พันธุ์สุจริตไทย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คอนคง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตี้ฮ้อ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลใย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐชานันท์  แสงตะวัน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐณิช  ดำเกาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มชะบา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณัฐดนัย  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐติกานต์  เสือย้อย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมฆซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดสุด
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐธิดา  อายุก
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายณัฐพนธ์  หอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณัฐพัชร์  พันธุ์สุจริตไทย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐวรา  บุญชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณิชมญชุ์  วงศ์วิชชากร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงณิรนุช  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงดรัลพร  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงตมลวรรณ  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงตรังยุดา  โทธรรม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายตะวัน  คชบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายเตชสิทธิ์  ช่วยธานี
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเตชินท์  รอดกลิ่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายเตวิช  ปาสาเลา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายทรรศน์วรรธน์  สุขศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายทักษ์ธวัฒน์  เกียรติคุ้มราย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงทักษพร  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงทินมณี  สิทธิผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงทิพย์ชมพู  เขาเหม้น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายทิวัฒน์  เรืองรอด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงธนพร  เอียดอ่อน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธนพล  เพชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธนภัทร  พรหมมนตรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธนภัทร  ยังมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธนวิชญ์  เดชาฐาน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธนวินท์  เอียดทวน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธนัชชา  คงขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธนัชพรรณ  ดำสิโก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงธนัญชนก  นาทุ่งนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธนัญชนก  สุดสาย
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ควนคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธัญรดา  ขาวปลอด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธันยาภัทร์  กำเนิดโทน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธาวินันท์  ปึงวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธีรดา  ตุลยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธีรธรรม์  สีสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธีรัตม์  บุญโลม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธีวสุ  ใจสนุก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนพเก้า  ธรรมวานิช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายนภัทธพงษ์  สงหนู
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนภาเกตน์  คงการ
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายนรภัทร  จันทร์ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายนรภัทร  เพชรพัว
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนรินทิพย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงนริศรา  ช่วยหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงเสน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายนวมินทร์  ภัติศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ล้วนดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญแสวง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนิชา  เกตุประกอบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายนิธิภูมิ  เกียรติธีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงนิศาชล  เชษฐศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนิศามณี  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนิศารัตน์  พลบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
387
เด็กชายบารมิลล์  น่วมนาล
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
388
เด็กชายบุญญพัฒน์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงบุญญิศา  ชะนะพาล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายบุณยกร  วิวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปฐมาวดี  บรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปณิดา  เทียมแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปทิตตา  ส่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปนัดดา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปภาดา  เพ็ชรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายปรเมศวร์  อ่อนเรือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปรเมษฐ์  ชูนุ่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปราชญาณี  รอดอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปริฉัตร  ชัยมาตร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปรินทิพย์  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปริยภัทร  จันทร์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงปริยา  รักเหมือน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายปริวัฒน์  ศรีหนู
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายปวริศ  พิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปวริศา  ยอดกิจ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปวิตรา  ทูลเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายปัญญวรรธน์  แก้วนำ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปัณฑิตา  แป้นสุข
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชุมศิริ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายปัณณวิชญ์  แคนยุกต์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปาจรีย์  วงศ์วิชชากร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปาณิศา  เยี่ยมอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปารีณา  เอี่ยมละม่อม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายปิยะชัย  เอียดใหญ่
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงปิยะธิดา  ดำเกาะ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงปุญรวิภา  เกลาเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายปุณณัตถ์  สุจิระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพูลผล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงผาณิดา  หมวกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพงศพัศ  พงศ์ภัณฑารักษ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพชรพร  จงใจ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพรณภัทร  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพรณภิศ  รักไทย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพรทิพา  พูนเกิด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพรนัชชา  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพรรณวษา  พุตดำ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันติฉายากุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายพอเพียง  นิลบวร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพัชรพร  รอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพัฒนพันธุ์  เครือวงค์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายพัฒนรัฐ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพันธุ์เทพ  พรมเขต
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  โสทร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิชญพรรณ  พรหมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชญา  แข่ชิ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชฎา  พรมเขต
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพิภพภัทร  รัตนเสถียร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิมนภา  สามชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สืบสังข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ด้วงดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพิรงรอง  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สวัสดิมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายภรภัทร  โคตอนันต์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงภัณฑิรา  ธิบดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภัทราพร  กี่สุ้น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงภัทราภา  คงดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงภัทสิตา  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภันทิลา  หิรัญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภานุวิชญ์  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภูมิ  เอียดอ่อน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายภูมินทร์  จิตรอักษร
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายภูมิปิยะ  ปิยดิลก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภูมิภัทร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภูริณัฐ  คชบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายมนสุข  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงมลฑาทิพย์  สังข์มัน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายยศกร  พุดทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายยศธร  อาจชอบการ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายยศธรณ์  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายยศพล  ชนะพล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายยศศิกิตติ์  ผสารพจน์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายรวิภัทร  เลี้ยงสกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายรัฐภูมิ  คงเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงรัตติกานต์  พูนเกิด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นสนิท
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายฤทธิเดช  สีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงลภัสรดา  ลำดับพังศ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูแข
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวริทร  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวริศรา  ทองอ้อม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงวริษฐา  กลัวผิด
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวริษฐา  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงวลัยพรรณ  โชคสกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวิชญาพร  ดำเกาะ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวิชัยวรรทน์  รอดเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงวิภาวดี  ภูมิกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เทพพูลผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวิลาสินี  ทองหนัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายวีระภัทร  พินประพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงศรัณยา  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศวรรยา  ชัยพลเดช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชีพ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงศศิธร  สุขสม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงศศินันท์  สละมั่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายศักดิเดช  ดำเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
523
เด็กชายศักดิธัช  แต้มสีนวน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายศักรินทร์  ภัคดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายศาสตราวุฒิ  ศรีธมรัตน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพเป็นสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนชาติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศิริโชค  อินทรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศิริธิดา  ไมย์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เพชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศิลป์ศรุตา  กาญจนพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายศุภชัย  หนูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายศุภธร  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศุภามาศ  แย้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายสพลดนัย  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงสมัชญา  ยักขะบุตร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายสรวิศ  อบอุ่น
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสวดีภร  ตินตกร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสวรินทร์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสหศาสตร์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  หนูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสัณห์สิริ  ดำเกาะ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสาวิตรี  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสิทธิพล  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสิรินดา  แบนเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุกฤตา  รอดแล้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุกัญญา  กล่อมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงสุดธิดา  พรมราช
ป.5
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
วิทย์ประถม
557
เด็กชายสุทธิศักดิ์  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสุธิพัฒน์  กอบกิจ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุธิมา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุพิชญา  พนมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุภาวิตา  นุ่นเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงหนึ่งปรารถนา  อ่อนชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุทโธ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงหฤทชนัน  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายเหมรัศมิ์  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายอติกันต์  จักรกฤษ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายอติคุณ  พ้นภัย
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงอธิพร  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายอธิศักดิ์  สุดฉิม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยรุย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอภิชญา  สุขการ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอภิวัฒน์  กรีชาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอรชร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงอรณิชา  สีนา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอรนลิน  พรมมะลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงอรอุมา  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงอรัณญา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอริญรดา  ชะตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอสณี  วัดเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอัฐภิญญา  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
586
เด็กชายอัฑฒกร  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอาทิตยา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอานันต์  ทองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอารักษ์  จอกทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอินทรรักษ์  อินทร์นิมิตร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอิสรพงศ์  เดชภักดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอิสริยา  สุชาติพงษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอุรัสยา  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม