ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/1 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  ชุมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพร  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นุ่นชูผล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตพล  วิฑูรชาตรี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  ช่วยนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษกร  เซ่งยี่
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษลักษณ์  เขียดนิล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกฤษสิญาณี  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
20
เด็กชายกวิน  อินทรสังขนาวิน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกวินตรา  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกษมา  อัครวิกยกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
23
เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กชายกองพล  สั้นเต่ง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญจน์พร  ชัยเกษตรสิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญชลิกา  กั่วเจริญ
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานไชย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
30
เด็กชายกันต์ธร  ศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตวัฒน์  พิชชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกานต์ชนิต  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรลือพืช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกานต์สินี  สายทองแท้
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิ่งกมล  หนูเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จำนงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
40
เด็กชายกิจธนาพัฒน์  เพชรย่องข่าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติพงศ์  อินเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติพัศ  คงศร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
43
เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกุลธรา  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกุลยา  วงษ์จีน
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกุลรดา  ขอกัตติกมาส
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญรัตน์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคณิศร์กุล  แก้วไชย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจอมขวัญ  สมิทธิ์เยาวกุล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจอมจันทร์  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
55
เด็กชายจักรกริศน์  สะราคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
56
เด็กชายจักรกฤษณ์  ขาวเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจันทรัสม์  อ่อนชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิ์หมุน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
63
เด็กชายจิตตพัฒน์  ทองคำแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิตภัสร์  แก้วแทน
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
65
เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรฐิดา  อินเดีย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรวิทย์  ยอหัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิรสุดา  เพ็ชรหวล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิรัชยา  วีระเสถียร
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
71
เด็กหญิงจิลดา  บุญสง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยชนิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
73
เด็กชายจีรวัสส์  พรมดาน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงใจวดี  โตทับเที่ยง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฉวีวรรณ  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชญาณี  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชญานิน  สุนทรนนท์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชญานิศ  บุญมา
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชญาภา  ชะนะพาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
83
เด็กชายชนกันต์  ประสาร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
84
เด็กชายชนธัญ  ชัยเกษตรสิน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนธัญ  อุดมพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนมน  สัมพันธรัตน์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยคง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนัญธิดา  รอดราวี
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชนาภัทร  ขจิตวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
90
เด็กชายชนาเมธ  ไกรเกรอะ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/4 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงชนิษฐา  คงบัน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชมณัฏฐา  รตะโรจนานนท์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
93
เด็กชายชยางกูร  สุมามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชยานันต์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชลดา  โยงราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
96
เด็กชายชวนากร  ปุญญสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
98
เด็กชายชัยภัทร  ชัยเพชร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
99
เด็กชายชัยวิทย์  ปานคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชารีฟา  เหล็กเกิดผล
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชิดชนก  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชิตาภา  เกิดล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
104
เด็กชายชินพัทธ์  ฤทธิมา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
106
เด็กหญิงโชษิตา  ติประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
107
เด็กชายไชยภพ  ดำเผือก
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
108
เด็กชายญฐนน  จรณโยธิน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงญาณภัทร  หนูคง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญาณวี  ดีชูศร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงญาดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฐรินดา  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
113
เด็กชายฐานพงษ์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐิตวัน  บุญญา
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฐิตาพร  ชุมดี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณชญาดา  เกิดเกาะกลาง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณชนก  หนูเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงณญาดา  รอดคืน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
122
เด็กชายณฐคุณ  อ่อนช่วย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
123
เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณฐรัตน์  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
125
เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
126
เด็กชายณภัทร์  วิทยา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณฤดี  ฉ่ำพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
128
เด็กชายณัชชาวัฒน์  ชูสังราช
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
129
เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฏฐกิตต์  จันทรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฏฐวี  ชื่นบุตร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐ  โมทะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฐกร  ผลเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐกานต์  กิ้มนวน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐกานต์  รวมเงาะ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแป้น
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาเตะ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐดนัย  รักษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐธัญ  คงชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐนันท์  ผอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐพล  จิตรา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐภูมิ  นนทธิ
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐมล  หนูคลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงณัฐสลิล  ถิ่นนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณิชการต์  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณิชา  ทองส่งโสม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณิชาภัทร  เชยชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณิชารัตน์  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงดาลิยา  อิสลาม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
160
เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
161
เด็กชายตนุภัทร  เดชสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงตรีธารา  โกเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
163
เด็กชายติณห์ภัทร  ข้องสาย
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
164
เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
165
เด็กชายเตชธรรม  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
166
เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
167
เด็กชายถิรวิทย์  อรุณพงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
168
เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงทิวากร  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
170
เด็กชายทีฆทัศน์  เปาะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
171
เด็กชายธนกฤต  กิ้มห้อง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
172
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
173
เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
174
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
175
เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
176
เด็กชายธนชาต  คงสิน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
177
เด็กชายธนธรรม  หนูพล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
178
เด็กชายธนพล  ชาตรีกุล
ป.6
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
179
เด็กชายธนภัทร์  เหาะหาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
180
เด็กชายธนรรณพ  เครือเตียว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้องวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
182
เด็กชายธนัทเทพ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
183
เด็กชายธนากร  แก้วนำ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
184
เด็กชายธนาธิป  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
คณิตประถม
185
เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธนิกา  พันธ์ุเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
คณิตประถม
187
เด็กชายธเนษฐ  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธมนวรรณ  จาวิสูตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธมลวรรณ  ล้วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธมลวรรณ  เหมือนขาว
ป.6
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
192
เด็กชายธรรมดนย์  สุเณร์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
193
เด็กชายธรรศเกล้า  ศักโต
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธราวรรณ  สงขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธัญชนก  สุชสนาน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธัญญาวดี  เลื่องเชื้อง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธัญธร  คงวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
200
เด็กชายธัญพิพัฒน์  จริงการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญรดา  ดำสีใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
203
เด็กชายธัญวัฒน์  ท่าเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
คณิตประถม
204
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธัญสินี  นิรันรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
207
เด็กชายธันยธรณ์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
208
เด็กชายธันยธรณ์  ทางเจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธันยานุช  สามสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธาริสา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธาวิต  พลายด้วง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
212
เด็กชายธาวิน  แซ่ซิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
213
เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
214
เด็กชายธีธัช  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
215
เด็กชายธีรณัฐ  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
216
เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธีรนาฏ  ชูทิพย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
218
เด็กชายธีรภัทร  นาพอ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
219
เด็กชายธีรภัทร  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
220
เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
221
เด็กชายธีระภัทร  หกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
222
เด็กชายนครินทร์  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
223
เด็กชายนนทิวรรธน์  รักษารักษ์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนภัสสร  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
225
เด็กชายนรภัทร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนรมน  ตรังหิรัณยธร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
227
เด็กชายนราวิชญ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนรีกานต์  สมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
229
เด็กชายนฤเบศ  โชติรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนลินสิริ  ก๋าวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
232
เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
233
เด็กชายนวพล  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
234
เด็กหญิงนัจญมี  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนัชชา  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
239
เด็กชายนันทนัท  จิตขันติ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
240
เด็กชายนันทพัทธ์  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงนันทรัตน์  หล่อสุพรรณพร
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
242
เด็กชายนันทวุฒิ  ดำสุด
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนาริน  หมุนเเทน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
244
เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนิจจารีย์  ธนะสถิตย์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
246
เด็กหญิงนิชานันท์  วิศุภการ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนิธิกานต์  ด้วงชาญ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
249
เด็กชายนิธิศ  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
250
เด็กหญิงนินทิกานต์  อินนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
251
เด็กชายนิพพิชฌน์  เกียรติวานิช
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
252
เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
253
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพิมาน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
255
เด็กหญิงบุณยอร  โอทอง
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงบุษบากร  ชัยสงคราม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
257
เด็กหญิงบุษยมาส  เกียงเอีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างสมุทร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
259
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
260
เด็กชายปกรณ์พัฒน์  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
261
เด็กชายปฐมพงศ์  จิตรเวช
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
262
เด็กชายปณกร  หัตรสาร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
264
เด็กหญิงปทิตตา  แซ่จุ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปนิสา  ขวัญศรีสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
268
เด็กชายปภิณวิทย์  สงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
269
เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
270
เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงประกายเพชร  แซ๋ตัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงประภัสสร  ตันสุย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปริยกัลยา  ไชยทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงปรีชญา  คืนตัก
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุตรสาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปัณชิกา  ตรีศูน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปัณฑิตา  คงเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
280
เด็กชายปัณณธร  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
281
เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
282
เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปาฏลี  วิวัฒน์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
284
เด็กหญิงปาณิสรา  จรณโยธิน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
285
เด็กหญิงปาณิสรา  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
286
เด็กหญิงปายฟ้า  คงไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
287
เด็กชายปารทัต  รักเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
288
เด็กชายปารเมธ  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
290
เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปิยะนันท์  ดีเบา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
292
เด็กชายปีย์ดนัย  ท่าจีน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  โฟฉิว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
294
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
295
เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
296
เด็กชายปุณณพัตร  แซ่ฮ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
297
เด็กชายปุณณภัทร  วงศ์วัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
298
เด็กชายปุณณวิช  เข็มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
299
เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
300
เด็กชายปุณณัตถ์  ประสาร
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงปุณยนุช  รอดเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปุณยวีร์  สินอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงปุณิกา  อินทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเปมากร  วิไช
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
308
เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
309
เด็กชายพงพิสาข์  หาขุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
310
เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
311
เด็กชายพชรพิชญ์  เดชอรัญ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตตสุรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพรปวีร์  ปรีชาหาร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
314
เด็กชายพรพิพัฒน์  ยะวิเชียร
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพรไพลิน  จันดี
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
316
เด็กหญิงพรรณกาญน์  ซักถาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพรลภัส  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพลอยปภัส  เพ็ชรศรีช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพัชรฎา  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
321
เด็กชายพัชรพล  จันศร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
322
เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
323
เด็กชายพันทาน  พันธุ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
324
เด็กชายพัสกร  โออินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
326
เด็กชายพิชญะ  เดชประมวลพล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพิชญา  เขียดน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงพิชญา  ถิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
329
เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพิชญาภา  เมียนโอ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายพิชญุตม์  ราชเดิม
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
332
เด็กชายพิชาภพ  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
333
เด็กหญิงพิพิชญาภา  หนูเหมือน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
334
เด็กหญิงพิมชญา  แก้วกล่ำ
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
336
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  ลิ่มพานิช
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
337
เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
338
เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
339
เด็กชายพิริยกร  เกตดำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
340
เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
341
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
342
เด็กชายพีระ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
343
เด็กชายพุฒินนท์  สถิรโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
344
เด็กหญิงเพชรไพลิน  เอียดชะตา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
345
เด็กชายเพทาย  วิโนทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
346
เด็กหญิงเพียงพอ  พยุหเสนารักษ์
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
347
เด็กหญิงฟ้าใส  ฟังประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
348
เด็กชายภคนันท์  จู้ห้อง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภคพร  สมแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
350
เด็กชายภคพล  ญาณสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
351
เด็กหญิงภควรรณ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
352
เด็กชายภควัฒน์  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
353
เด็กชายภคิน  ทับเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
354
เด็กหญิงภณิตา  โต๊ะเส็น
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
355
เด็กหญิงภัคกร  หนูเหมือน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
356
เด็กหญิงภัคจิรา  ภิรมย์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
357
เด็กหญิงภัคนันท์  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
358
เด็กหญิงภัฑรดา  นวลนิล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
359
เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
360
เด็กหญิงภัททิยา  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงภัททิยา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
362
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
363
เด็กชายภัทรดลย์  ทองเหมือน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงภัทรธนวดี  เสนีย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
365
เด็กหญิงภัทรปภา  เกื้อสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
366
เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีทองนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงภัทรวดี  ชุ่มฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงภัทราพร  คงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
370
เด็กชายภัสกร  จุติอมรเลิศ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
371
เด็กชายภาคภูมิ  ไล่คง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
372
เด็กชายภาณุวัฒน์  มากมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
373
เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
374
เด็กชายภานุกร  ทองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
375
เด็กชายภานุวัฒน์  เจือกโว้น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงภิญญดา  เจริญธรรมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงภิญญามาศ  มุกแก้ว
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
378
เด็กชายภิญญู  สุวรรณโน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
379
เด็กชายภีม  สว่างวัน
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
380
เด็กชายภีมป์  มักคุ้น
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
381
เด็กชายภูติพัฒน์  สุวรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
382
เด็กชายภูนัทธีร์  คงวิทยา
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
383
เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
384
เด็กชายภูริณัฐ  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
385
เด็กชายภูริณัฐ  ศรีอักษร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
386
เด็กหญิงภูริณี  คงทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
387
เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
388
เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
389
เด็กหญิงมธาพร  ชาติเจริญ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
390
เด็กชายมังกร  ธานะกิจ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงมัญชุภา  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงมุจิรานันท์  บูก้ง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
394
เด็กชายเมฆชกาฬ  หมื่นราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
395
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
396
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพ็ชรลุ
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
397
เด็กชายเมธิชัย  เพ็ขรลุ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
398
เด็กหญิงยุวดี  ตุลยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เอี้ยน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
400
เด็กหญิงรวิสรา  ตันวิมล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
401
เด็กชายรัฎฐภัทร์  สุดรักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
402
เด็กชายรัฐศาสตร์  เสาเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
403
เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
404
เด็กชายราเชน  ทองเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
405
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแม่น้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
407
เด็กชายรุจรวี  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
408
เด็กหญิงโรสรินทร์  จินดาสัย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
410
เด็กหญิงลภัสรดา  เซ่งง่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
411
เด็กหญิงลมนพรรณ  เจียมเพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
412
เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
413
เด็กหญิงลลิตา  เยาดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
414
เด็กหญิงลวิตรา  มิ่งมาก
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
415
เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
416
เด็กหญิงลักษิกา  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
417
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ขันจ่าง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
418
เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
419
เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเรืองสุกใส
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
420
เด็กชายวงศ์วรัณ  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงนคร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
422
เด็กชายวชิรบดินทร์  ชูไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
423
เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
424
เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
425
เด็กชายวรกันต์  เพชรบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวรรณวิสา  ดำจุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
427
เด็กชายวรรณศิวิทย์  ไชยจักร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงวรรษชล  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
429
เด็กหญิงวรัญญา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
430
เด็กหญิงวริศรา  แก้วเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
431
เด็กหญิงวริศรา  เหมสัน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
432
เด็กหญิงวริศรา  เเซ่ขอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
433
เด็กหญิงวสุธิดา  ถ่ายย้วน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
434
เด็กชายวัชรนนท์  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
435
เด็กหญิงวารีฝัน  สุภานันท์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
436
เด็กชายวิชชานนท์  วารินสะอาด
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
437
เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
438
เด็กชายวิชโย  ฉายอัครากุล
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
439
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สงคง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
440
เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
441
เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
442
เด็กชายวิรัลพัชร  เมธาสิทธิ์วรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
443
เด็กชายวีรเทพ  รามพูน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
444
เด็กชายวีรภัทร  ขาวเผือก
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
445
เด็กชายศิรศักดิ์  คล้ายนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
446
เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
447
เด็กหญิงศิรินภา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
448
เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าย
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
449
เด็กชายศิวกร  ยิ้มไตรพร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
450
เด็กชายศิวกรณ์  สัญญาโณ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
452
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
453
เด็กหญิงศุภกร  อุ่นสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
454
เด็กชายศุภชัย  เหลียวพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
455
เด็กหญิงศุภรัตน์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
456
เด็กชายศุภวิชญ์  หลุ่งตี๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
457
เด็กชายศุภากร  ชุมอินทร
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
คณิตประถม
458
เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
459
เด็กชายเศวต  วงศ์สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
460
เด็กหญิงโศภิศฐา  เกล็ดประทุม
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
461
เด็กหญิงสมิตานันท์  เรืองพิชัญะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
462
เด็กชายสยาม  เอี๊ยวเหล็ก
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
463
เด็กชายสรวิชญ์  โพชสาลี
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
464
เด็กชายสรวิศ  จันทร์เกื้อ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
465
เด็กหญิงสรัลรัตน์  กิ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
466
เด็กชายสวกฤต  พราหมเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสวรรญา  มาศนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
468
เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสิรภัทรา  จำปา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
472
เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปลัด
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
473
เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
474
เด็กหญิงสิริกัญญา  เสียงใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสิริขวัญ  ดำสม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
476
เด็กหญิงสิริยาภา  เจ้ยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
477
เด็กชายสุกนต์ธี  เซี้ยวตั้น
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
478
เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสุชานาถ  ชุมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
480
เด็กหญิงสุชานุช  ทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  แก้วลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสุทธิรัตน์  วัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสุธาสินี  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
485
เด็กหญิงสุธิมา  ใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงสุธิศา  เสนทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
487
เด็กชายสุพศิน  เผดิมผล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
488
เด็กหญิงสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
489
เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
490
เด็กชายสุภีร​วัชร​  วงศ์​สุวัฒน์​
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
491
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
492
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
493
เด็กชายเสนา  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
494
เด็กหญิงหัตถกานต์  บุญขัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
495
เด็กชายอนันตชัย  เอี่ยมละหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
496
เด็กหญิงอนันตญา  ตัวบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
497
เด็กหญิงอนันตญา  สงสยม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
498
เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
499
เด็กชายอนิวัตติ์  โสธานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอภัสราวดี  เอี่ยมละหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงอภิชญา  ก้งจี้
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
502
เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
503
เด็กหญิงอภิชญา  โสมาลีย์
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
504
เด็กชายอภิชานนท์  พงษ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอภิสรา  เยาว์ดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิตประถม
506
เด็กหญิงอภิสรา  หลีสู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอรณิชชา  จันทวาส
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
509
เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอรวรรณ  สังขารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงอรวรา  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
512
เด็กหญิงอรวิชญาณ์  ทกแง่น
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
513
เด็กหญิงอรสินี  จันทร์กุล
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
514
เด็กหญิงอรอุมา  เมืองพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
515
เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
516
เด็กหญิงอริสา  ฝันเชียร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
517
เด็กหญิงอวิกา  ไชยวรรณ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
518
เด็กชายอัครดนัย  เลขะพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
519
เด็กชายอัครพงษ์  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
520
เด็กหญิงอังค์สร  มิตรเปรียญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
521
เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
522
เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
523
เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
524
เด็กหญิงอัณวีร์  จับปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
525
เด็กชายอัยการ  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
526
เด็กหญิงอินทุกร  ชูจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
527
เด็กชายอิมมานูเอล อเดคุนเล  เดวิด
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
528
เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
529
เด็กหญิงอุษณกร  สังข์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
530
เด็กชายโอลิเวอร์  จันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงกชพรรณ  กีรติคุณ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงกนกพร  วุ่นพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวกนกพร  สุขลิ้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำธร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลับรักษ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายกรกฎ  สุขหอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
542
นางสาวกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
544
นางสาวกรพิชชา  ปิลวาสน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายกฤตธัชช์  อรุณโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายกฤตยชญ์  หวานพูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายกฤตวัฒน์  บุญชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
552
นายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายกฤษฎา  หมาดหลู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวกลิ่นหญ้า  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวกวินนาฏ  สุขคุ้ม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายกษิฐณัฐฎิ์  แสงเสน
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายกษิดิส  จงใจ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงกัญญาภัค  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
563
นายกันติทัต  ดำเดิม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงกันทิตา  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายกิตติพัศ  จูศิริพงษ์กุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
572
นายกิตติศักดิ์  แป้นทองหลาง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
573
นายกิติพัฒน์  จุ้งลก
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงกุลิสรา  คงเซ็น
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้างาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวเขมิกา  ชุมเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงเขมิสรา  เหลือแดง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
584
นายคฑาวุฒิ  หาสังข์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายคเณศ  ศรีโพนทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงคธาทอง  ตันเวชกูล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายควรคิด  ชูประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายคีตกานต์  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายคุณานนท์  กาหยี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้องส ป1/4 อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงจรรยา  อ้นทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายจักริน  แท่นมาก
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวจิดาภา  ตุงคะรักษ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายจินตะวรรธ  วังสะจันทานนท์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายจิรกิตต์  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายจิรภัทร  สัทธาประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายจิรวิน  คำพันธ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงจิรานันท์  พงษ์เสน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงจุฑานรี  เตชินตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชูเสียงแจ้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายเจตนินทร์  นายโท
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงเจนจิรา  เทพกิจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวชญานิศ  จอนเหมือน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงชนม์ธิชา  คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.1/5 อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กชายชนะรัตน์  ทองศรีไหม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงชนัญธิตา  สรรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายชนันท์  ทรัพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงชนิกานต์  โสรถาวร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงชนิดาภา  วิจิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวชนิตา  หนูเผือก
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายชยพล  หาขุน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
632
นายชลชาติ  จุลทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายชลธี  ศรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายชวกร  อมรวิริยะนนท์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงชัชพิมุข  นิลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
638
นายชัยวัฒน์  บัวสม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายชานนท์  จินดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงชิดชนก  ชุมสุด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายชินภัทร  ภวชโลทร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวชินาพัฒน์  พงศ์ภัทรกิจ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายชีวเทพ  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายชีวิน  พรมทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงชุติมาพร  เอียดบาง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.2/1 อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงโชติกา  เกิดทวี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงโชติรส  เสดสิน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
654
นางสาวญาณภัทร  หนูชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงญาณิศา  ละเอียดการ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเลี่ยง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงญาดา  ทองพูน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงญานิศา  สุวรรณเทียบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายฐานวัฒน์  ธนทวี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงฐิญามาศ  ถาวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวฐิติมา  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายฐิติวัชร  ศรีรอด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายฐิติวุติ  บุญยะผลึก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทรัพยทักษิณ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายณชพัฒน์  ด้วงกิจ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายณฐกร  เพ็ชรสุ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายณฐพงศ์  บริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงณฐภัทร  บุุุุุุญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงณริสสา  ยุ้งยั้ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
673
นางสาวณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายณัฏฐ์ก้องภพ  ชื่นฃอบ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลำแก้ว
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป2/2 อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงณัฏฐมน  ปูเงิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
683
นายณัฐกิตติ์  อนันทกาญจน์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  แซ่เจียะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังยวน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายณัฐดนัย  รักสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
692
นางสาวณัฐธยาน์  บรรถะ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายณัฐพล  แต่งสวน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงณัฐวดี  ควรเกิด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงณัฐวัลย์  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
700
นางสาวณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงณิชาภา  อ๋องเจริญ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสแดล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
707
นายตปภัค  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายตรัย  คงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงตวงพร  ศรสลักศิลป์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายติณณ์  อาลิแอ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.2/3 อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
711
เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายเตวิช  สรรพจักร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายทศพล  สุรกุล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายทักษ์ดนัย  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงทักษอร  มรกต
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงทัตพร  ศศิมณฑล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายทีปกร  เพชรย่องข่าย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายเทพศิรินทร์  รัตนกาญจน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายแทนกาย  ศักโต
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายธนกร  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายธนโชติ  บรรจงการ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
728
นายธนพนธ์  จินตนปัญญา
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมวัลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายธนภัทร  เชื้อกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายธนภัทร  ปริชาตินนท์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวธนวรรณ  มณีพงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงธนัญชนก  รักสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงธนัฏฐา  ไชยบุตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.2/4 อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายธนัท  สัสดีไกรสร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงธนาภรณ์  โกศลกิจวงศ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาวาแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงธยานี  จีนประชา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายธฤษณุ  แก้วไสพร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงธัญชนก  นานอน
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวธัญชนก  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
757
นางสาวธันยานุช  สุขตลอดกาล
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายธิติสรณ์  ดวงมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงธีรดา  เผือกชาย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญานิพนธ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายธีรภัทร  เยื้อนประยงค์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เกื้อ
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายธีรภัทร์  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายธีรัตม์  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายนนทกร  เวชพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.2/5 อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายนรภัทร  ทองดียิ่ง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายนราธิป  หนูลอย
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายนราวิชญ์  เพชรพัว
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงนรี​กานต์​  ประทุมชาติ
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงนลัทพร  รักษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงนลินนิภา  ทองย้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายนัทชา  คงวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายนัทธ์ฐภัค  มีหิริโอตัปปะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายนัทธพงศ์  จุลบท
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายนันทนัช  อ่อนรู้ที่
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวนาถมณี  ชำนาญเหนาะ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายนิธิโชติ  สนณรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายนิธิศ  ปราบเสร็จ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงนุชวรา  สงมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายบวรทัต  สิงติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/1 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายบัญญพนต์  โมรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่เลี้ยว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงบุญยนุช  ยุทธวรวิทย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
806
นางสาวบุษยพัตร์  ชุมอินทร์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงเบญญาภา  กัญจนชุมาบุรพ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปงศ์ปณต  รามอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายปฐมพงศ์  ชาตรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวปณิฎฐา  เดชาพร
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปนัดดา  จันด้วง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวปนัดดา  ไพริน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
816
นางสาวปนัดดา  หนูเหมือน
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปภาณิชา  นิลละออ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงประถมาภรณ์  เเดงนา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายปรัตถกร  กิ่งเกาะยาว
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายปรัตถกร  ง่วนสน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงปริณสิริ  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
823
นายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายปวริศ  ถิ่นนิคม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
826
นายปองพล  รอดศรี
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายปองพล  เหล็กหลี
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปัญญาัตน์  โชคพิชิต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/2 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
นางสาวปัณฑิตา  พูลเกิด
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายปัณณทัต  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายปัณณวิชญ์  เพ็ชรกาศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายปัณวัชร  คงนคร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมนรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงปานชีวา  สมัครกิจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงปาลิตา  ทองแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
841
นายปิยภัทร  ชูชมชื่น
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงปิยมน  แซ่เลี้ยว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปิยะดา  อินจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุจริต
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
849
นายปีติชา  ไตรญาณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงปุณยนุช  จันเพชร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงปุณยวีธ์  ทองงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงเปมิกา  แสงรักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
854
นายพงศ์พล  คีรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายพงษ์เมธ  ลาภทวี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวพชรพร  จุ้งอยู่สกุลพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
858
นายพชรพล  พลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวพนัชกร  คงมา
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/3 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กชายพบธรรม  พลอินทร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
863
นางสาวพรจิรา  แก้วแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ดีเบา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพรรธิภา  เยาว์ดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
869
นางสาวพรลภา  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงพลอยปภัส  รุจิราธรรมพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
871
นายพสิษฐ์  แสนเกื้อ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายพสุธา  สีดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพัชรดา  รักเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงพัชรพร  จาริ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพัชรพร  รักษาเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงพัชรากร  รักษศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองสม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เยาวชินากร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายพัสกร  ลุ้งบ้าน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายพัสกร  หะเทศ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพรินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงพิชญา  นิคะ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
889
นางสาวพิชญาภัค  สีแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆเกิด
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/4 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
891
เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายพิชัยภัทร์  จรียานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สรรพจักร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เต็มพร้อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวพิมพ์ชนก  เพชรหนู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  วุ่นน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีตรง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวพิมพ์มาดา  มูณีผล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมมลเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
904
นางสาวพีรกานต์  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายพีรดนย์  แก้วละเอียด
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
906
นายพีรพัฒน์  สีสว่าง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
908
นายพีรยุทธ  สุดเมือง
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
909
นายพีรฤทธิ์  ลอย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายพีรวิชญ์  พิมพ์เภา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายพุฒิเทพ  แซ่บู๊
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอกกุหลาบ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงเพชรกะรัต  ฃูขาว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงเพชรดารินทร์  เเดงเรือง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงแพรวนภา  สุขสนาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
919
นายไพสิฐ  ด่านสกุลเจริญ
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
920
นายภควัต  สมบัติทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/5 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงภัทเชาวดี  เหมือนแสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
923
นางสาวภัททิยา  แก้วกูล
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายภัทรกร  เพ็งเพชร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดความทุกข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงภัทรธิดา  เอียดสีทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงภัทร์นฤน  ปัญจวงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายภัทรภณ  สิทธิเม่ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
929
นางสาวภัทรวดี  บุญอ่อน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงภัทรา  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายภาคภูมิ  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายภาคิน  รักภักดี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
935
นายภาสกร  คีรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
936
นายภูตะวัน  ล้อมคง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายภูมิศักดิ์  โยธินทวี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
938
นายภูเมศ  คงทิพย์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายภูริพัทธ์  ทองพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงมณีนุช  คงนคร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงมนัญชยา  เอียดชะตา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงมนัสนันท์  สามสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงมัทธาธิยาห์  ใจศรีตระกูล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
946
นางสาวมัลลิสา  มากมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายยศภัทร  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายยศวรุตม์  อินนุ่น
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.1/6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กหญิงโยษิตา  ทองรักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายรฐนนท์  รองเดช
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวรมิดา  เยาดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
955
นางสาวรลินทร์  เพชรมีศรี
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายรวิภาส  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายรวิศุทธ์  คงฉาง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงรสวดี  จันทรสนิท
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
960
นายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
962
นายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงรัตนาวดี  เพชรเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายรุ่งเพชร  มาสังข์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวลดามณี  บัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงลักษณารีย์  คงทองคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงวนัฐดา  หะจิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงวนิฌญา  แสงอาทิตย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงวรกาญจน์  จำเริญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
974
นางสาววรกานต์  สุวรรณพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายวรพล  วินสน
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายวรภพ  อกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
977
นายวรเมธ  สิงติ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายวรรณธนโชค  หลี่
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงวรรณนิสา  เฮียนฮะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.2/6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงวรรณยดา  ยี่เสียง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพริน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงวรัญญา  นาวาแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงวรัญญา  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูเชิดรัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
991
นางสาววริศรา  ยี่สิ้น
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงวริษฐา  มากราช
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
993
นายวรุณ  วรภู
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายวโรธร  ฤทธิรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายวัชรากร  โกดี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายวาณิช  พิมพ์ช่างไม้
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาววิภารัตน์  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1001
นางสาววิวรรณรัศมิ์  สมจริง
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงวิศรุตา  ไกรนรา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาววีรภัทร  เศวตะดุล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1005
นายวีรภัทร  สรีนฤมล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1006
นายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงศตพร  พานิชกุล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายศราวุฒิ  ชูคง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวศวรรยา  เส้งตั้น
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.3/6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1011
เด็กหญิงศศิชา  ทองหัตถา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงศศิภา  อุ่นเสียม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายศาสวัต  รัชชุศุภกาญจน์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงศิรดา  กลิ่นเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงศิรภัสสร  คงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงศิริณยา  สุขสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายศิวกร  ชัยเดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายศิวกร  วงศ์รัตนวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1023
นายศิวดล  ทองประดับ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงศิวรรณยา  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1025
นายศุทกานต์  พลประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงศุภวดี  ทองใย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายศุภากร  โออินทร์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1030
นายษุภากรณ์  จิราจินดากุล
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1031
นางสาวสกุณทิพย์  รัตนคช
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสมิตานันท์  กุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงสโรขินี  ศรีเกตุ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายสหธัญ  ประมงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายสัทพงศ์  มะนะโส
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1040
นางสาวสายนที  ลันตาใหม่
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.4/6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กชายสิชฌ์ณัฐ  ธรรพสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1043
นางสาวสิตานัน  สมาธิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายสิรภพ  พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายสิรภพ  สินไชย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสิริภรรัศมี  ใจจ้อง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1051
นางสาวสิริภัทร  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสิริลักษณ์  หนูเริก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายสืบสิริ  วงษ์คลองเขื่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงสุขานาถ  ขวัญทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวสุคนธา  กลับรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสุชาดา  ชูทิพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คีรีเดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงสุนันทา  วรรณบวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงสุนิสา  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1061
นางสาวสุพิชญา  ขันชู
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสุพิชญา  อินทร์ชุม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายสุพิสิษฐ์  เชียรโชติ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงสุภมาศ  พูนเกิด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็ชร์สุ่ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1067
นางสาวสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1069
นายสุรบดี  นาคพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายสุรยุทธ  สาราบรรณ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.5/6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1071
เด็กชายสุรวิช  ไฝขาว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงสุริวิภา  หงส์ทวีกุล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญจสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงสุวิดา  ด้วงผุด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็ชร์อินทร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงเสาวริน  ข่ายม่าน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1081
นางสาวหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1082
นางสาวหัทยา  หมุนเเทน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอดิสร  คงหมิ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอธิชา  จิตรบุญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายอธิพงศ์  แก้วยอด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอนัญญา  ลุ่นเซียะ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายอนุรักษ์  นาเลื่อน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายอนุศิษฎ์  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอพัชชา  พลธาณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงอภิณห์พร  โดะโอย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1096
นายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1097
นายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณคดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1100
นางสาวอรไพลิน  หวานขัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/6 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1101
นายอรรถพล  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอรอินรุ์  วณิชชานนท์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายอริญชัย  ดำปิน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1107
นายอัครวิชญ์  กัญกาญจนะ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1108
นางสาวอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงอัญชลิศา  แก้วยัง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอัญชัน  วงศ์หนองเตย
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1112
นางสาวอัญชิสา  จันทรมาศ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เงินสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายอันดามัน  ฮึงฮก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงอาทิมา  คีรีกิ้น
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1118
นายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เกื้อกิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายอิสมาอีล  หมาดหลี
ม.3
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1123
นางสาวอิสริยา  รักดำ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายโอมรินทร์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงกชกร  ทองคง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงกชพร  ไชยมล
ป.6
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงกชมน  เพ็ชนะ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายกนก  เศษคง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงกนกขวัญ  ภูสีนาค
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงกมลทิพย์  ถ่ายย้วนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายกมลภพ  เรียงรวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายกรกฤช  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงกรณ์ศิวรัตน์  เต็งเฉี้ยง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายกรเพชร  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายกรภัทร์  หลงกูนัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายกรวิชญ์  ทองแจ้ง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงกฤชฐา  หนูเหมือน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายกฤตภาส  แก้วบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายกฤตภาส  หนูสง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายกฤติน  คุรุนุศาสก์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายกฤษกัณฑ์  วนันตรากูล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายกฤษฎา  แก้วกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายกฤษปฤณ  ศุขเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงกวินธิดา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงกวิสรา  โงกเขา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงกวิสรา  สันติเจริญพร
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายกษาปณ์โชติ  ชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงกษิรา  บรรลือพืช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายกอดิร  หูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงกัญชพร  เอียดอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่ทับทิม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณวร
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงกัญญาณัท  สินอนันต์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงเสน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหนียวย้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายกัญฐสิทธิ์  หนูวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายกันต์กษิดิ์เดช  อภิศุทธิคำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายกันต์ระพี  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงกัลชนา  เเตะเเอ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม