ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายเกียรติภูมิ  ธนานนทพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กชายชูพงษ์  ชมภูพงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์กิตติเมธ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงอรนิชชา  ภูวดลกิจ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
6
เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ
ม.1
โรงเรียนนานาชาติเกนส์วิลล์ เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่อแล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันกอง
วิทย์ประถม
8
เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ดู่
ป.4
โรงเรียนบ้านสันกอง
วิทย์ประถม
9
เด็กชายคุณอนันต์  นิธิพิพัฒโกศล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงจิรดา  รังกา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงชลลดา  ไชยเรือนสูง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
13
เด็กชายทยากร  บูรณวิเชียร
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงนลิน  รัตนนิคมพจน์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงน้ำเพชร  วัวเยอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันกอง
วิทย์ประถม
17
เด็กชายบูรณศักดิ์  ธารวรกุลศฺลป์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
18
เด็กชายปรัชญา  ชัยชมภู
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงปัณชญา  อนันต์กุลทวี
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตะโกอินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงพัชรพร  สันติสงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เผ่าพงษ์คล้าย
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หวังอุดมสกุล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงวรวลัญช์  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงวีรดา  วิรุฬห์จีราพัชร์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
26
เด็กชายหล่อจา  อาซอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันกอง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงอริสรา  ทะเลน้อย
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม