ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูแก้วศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
2
เด็กชายกรภัทร์  ยามี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตเมธ  ยามี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญพชร  วงศ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลรายา  กันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ปาเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
8
เด็กชายโคมสว่าง  ดูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
9
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรภัทร  โปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
11
เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
12
เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงฉัตรวรินทร์  ลีนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชญานิศ  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานุช  มูลสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชัชนันท์  ไทยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
17
เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
คณิตประถม
18
เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
19
เด็กชายฐิติพงค์  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
21
เด็กชายณัชพล  มะลิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐรัช  วังใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐฤทัย  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
24
เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชานาฎ  ขัติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
26
เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
27
เด็กชายธงชัย  ทำชู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
28
เด็กชายธนกฤต  ละอองอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
29
เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธนิษฐา  รวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
33
เด็กชายธีรภัทร์  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
คณิตประถม
34
เด็กชายธีรศักดิ์  กระจ่างถิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
35
เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
36
เด็กชายบุญญวัฒน์  ยืนยงกนกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
37
เด็กชายบูรณศักดิ์  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
38
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
39
เด็กชายปิติภัทร  มหาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
40
เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิเจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพัชรกาญ  สีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
43
เด็กชายพัทรดนัย  เจริญแสงภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิฌาดา  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
45
เด็กชายพิทวัส  แสนต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ปัญญาเลิศศรัทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภควดี  เตโชวณิชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
50
เด็กชายภคิน  ต้นชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
51
เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
52
เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
53
เด็กชายรชานนท์  บุญของ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงรฐานันท์  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
55
เด็กชายรณฤทธิ์  สั่งสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงระนาฏ  จับใจนาย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวณิชญาฎา  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
58
เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
59
เด็กชายศัจกร  ธุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
60
เด็กชายสรณ์สิริ  สุยะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
คณิตประถม
61
เด็กหญิงสิริขวัญ  ลาวัดพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสุธิมา  แม่นหมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
63
เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงอรภัส  โฮซิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
65
เด็กชายอริยชาติ  ใจจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
66
เด็กหญิงอลิศรา  สาพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
67
เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
นางสาวกฤติยา  อุปนันชัย
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายปกป้อง  ประสาท
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ
ม.1
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวมยุรฉัตร  ขัดมูล
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวศิริภรณ์  มณีทิพย์
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์
ม.2
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวอนัญญา  ใจปู
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายจักรพันธ์  วงค์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
78
เด็กชายชวัลวิทย์  เตวิจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงฐิติกานต์  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
81
เด็กชายณัฐพงษ์  จินะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
82
เด็กชายณัฐวุฒิ  จินะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณิชารีย์  อินต๊ะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณิภัสศิริน  แสงศัพท์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงดนิตา  สกูลหรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
88
เด็กชายเทวกฤต  กาวิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
90
เด็กชายธีร์กวิน  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธีราพร  โกสุโธ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
92
เด็กชายนภัทร  เรือนโนวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
95
เด็กชายประกาศิต  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
เด็กชายพงศภัทร  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพรกมล  วงค์อินป้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
99
เด็กชายพิชาภพ  ลุงกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
100
เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
101
เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงภคพร  เกสรกติกา
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงภาสินี  กันทิน
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายวีรภัทร  เชื้อคำซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
107
เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
108
เด็กชายสุพีรพงษ์  ขจรวงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงหฤทัย  ปอดอแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
110
เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงอภัทรสรณ์  เชียงโส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
112
เด็กชายอภิชัย  ยาลิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงอุรวี  อุปนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
วิทย์ประถม