ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  แสนบุตรดี
ป.5
โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพร  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรณัฐ  ศิริอาริยะกุลผลมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
8
เด็กชายกรณ์  แดงบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฎา  นันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวินธิดา  มาตรนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิสรา  จันทจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ล้ำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ป้องขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัณญารัตน์  ศักดา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กชายกานต์กวิน  เริงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกานต์มณี  หัวคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติกวิน  ถ้วยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายกิติทัต  สมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกิติภูมิ  อังศุธรรมกิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กชายกีรติ  กำลังทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กชายกีรติทัศ  ชาติจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุมภาวดี  พิมพาเลีย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
36
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ธาร  คุ้มบุ่งคล้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนโกวิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเขมิกา  บัวทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
40
เด็กชายคณาธิป  วรรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
41
เด็กหญิงคณิจา  อาจประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
43
เด็กชายคุณแผ่นดิน  กินูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
45
เด็กชายคุณานนท์  รวิสานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจรินทร์พร  ยังโนนตาด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กชายจักรภัทร  สนามทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พิเศษฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
49
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิตติวรรณ  เลิศบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรสิน  เสนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิรัชยา  อินทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
58
เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชญาดา  อ่อนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชญานันท์  พันเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนกานต์  สีทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กชายชนาธิป  ภิญโญจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนิกา  ประภาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนิชา  วังหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชลธิชา  โถชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชลธิชา  เหิมหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
73
เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงช่อเพชร  กาญจโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชัชญานิช  หอมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
76
เด็กชายชิษณุพงศ์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชิสา  คชมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชุติรดา  หงษ์ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
80
เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กชายฐปน  ยวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กชายฐภัทร  ไชโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิดาพรรณ์  จิตต์ภัคสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ธิจิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฐิติยา  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กชายณฐกร  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณฐมน  นาคคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
92
เด็กชายณดณ  ประดับคำ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กชายณเดชน์  ทองวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณภัค  สุพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กชายณภัทร  บุระดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
96
เด็กชายณัชพล  ภิรมย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประเสริฐนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐการณ์  แสงตา
ป.6
โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐฑ์ประภา  วงศ์บุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสะใบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐนนท์  บุระดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
106
เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐพล  แสงทับทิม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐวรรธน์  แก้วหนองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐสินี  บุญเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
114
เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณิชฌาภัฏฐ์  ธรินทราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงดนุลดา  สุนทรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
118
เด็กชายดบัสวิน  อุทัยชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงดาราการณ์  คลังสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
122
เด็กชายเตชทัต  หมู่หัวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
123
เด็กชายเตชิต  ปราสาทแสนสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
124
เด็กชายเตชินท์  เตชากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กชายเตชินท์  พิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
126
เด็กชายเตชินท์  ศรีดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
127
เด็กชายทศพล  ศิริชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
128
เด็กหญิงทักษอร  คิดบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
129
เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงทับทิมทิพย์  มณีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงทิพย์ธันวา  จิตรชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พรประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
134
เด็กหญิงทิพาพร  หวะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
135
เด็กชายธงธณ  มีมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
136
เด็กชายธนกร  มูลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกฤต  คะเนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายธนชาติ  ชุ่มนาเสียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
139
เด็กชายธนธัช  พันธุ์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
140
เด็กชายธนบดี  โชติจิรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
141
เด็กชายธนพล  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กชายธนพัทธ์  วิเศษโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
145
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษยเสนีย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
146
เด็กชายธนวัตน์  พริ้งชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
147
เด็กชายธนวิน  วิริยานุชิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
148
เด็กชายธนวินท์  ชัยอมฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กชายธนากร  ฐานวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
152
เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
154
เด็กชายธัชธรรม  เกตุอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญชนก  ทะมาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญชนก  ฟ้ารักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธัญญธร  ดีบ้านโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธัญธิดา  เสาวรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธัญรดา  คูณจันทร์ทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธัญสินี  เลิศครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กชายธันญ์สุธี  อินทรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์  ลองจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธิชารัศมิ์  ฐานหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
167
เด็กชายธีรพล  หาญพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
168
เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
169
เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
170
เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
171
เด็กชายธีรัตน์  บุญโนนแต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กชายนพคุณ  งอกสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
174
เด็กชายนภัทร  หาญโนนแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนภัสศร  เงาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
176
เด็กหญิงนภิสา  วงษ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
177
เด็กชายนรวัฒน์  อุตสาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโนนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงนัฐชานันท์  แสนปุ๋ย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
182
เด็กชายนัฐพัสธร  รัตนะอุภัยภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนัฐสุดา  พิมพ์ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนันชนก  คณะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนารินทร์  แนวโนนทัน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงบัวบูชา  เฉลียวชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
194
เด็กชายบุริศร์  มณีวงศ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยี่ภู่ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิ่มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปฏิญญา  ศรสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปนัดดา  พาป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปพิชญา  ปราบพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปภิชญาพร  ไชยยนต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงประกายเพชร  อุตรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงประติภา  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปวริศา  ละหานนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กชายปวิน  วิชัยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปวีณนุช  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
212
เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปองพิมพ์  สมรรถชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายปัญญพงศ์  วิชิตศรีวรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กชายปัณณทัต  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปัณณพร  สากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปานฉัตร  แขชัย
ป.5
โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปิยภัทร  โคตรประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปิยะดา  คำยา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชื่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กชายปุณญพัฒน์  จริยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
225
เด็กชายปุณณวิช  วรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กชายปุณปภัช  รอนไพริน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
231
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
232
เด็กชายพงศ์พล  เพียนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
233
เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณประเสริฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรนภัส  นิลเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพรนิภา  สุตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพรรณปพร  สุวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
239
เด็กชายพศธร  กระวานธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพัชญาภา  พุ่มไสว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงพัชรกร  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพัชราภา  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพัชริญา  ศรีแนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
246
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กชายพันธ์ศิริ  จันทร์ค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายพิจักษณ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิชชาภา  จำปาเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพิชชาอร  เพชรไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
251
เด็กชายพิชญตม์  สารเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ร่วมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิชญา  สมัตถภาพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิญญลักษณ์  สุทธิสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
256
เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
257
เด็กชายพิพัฒน์  ดวงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ราชเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิยดา  โพโส
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพีรชยา  โลมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
265
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
267
เด็กชายพุทธคุณ  ภานุมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพุธิตา  อินทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กชายพูนทรัพย์  ตั้งสุริยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
270
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สิงห์กระโจม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
272
เด็กหญิงแพรวา  แพชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
274
เด็กชายภวัต  แฮดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภัทรนิดา  แดงเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัทรพร  โชคบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กชายภัทรพล  สลิดกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
280
เด็กหญิงภัทรวดี  แว่นประทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
281
เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
283
เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กชายภัทรุตม์  ภู่บัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
286
เด็กชายภาณุพงค์  เบิกขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กชายภาณุพงศ์  ภาลีกันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กชายภานุวัฒน์  จำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
289
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
290
เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
291
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพย์โอสถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาชีวกุลมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
294
เด็กชายภูปกรณ์  จำปีกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายภูมิชัย  อธิราชเทวินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
296
เด็กชายภูมิพัฒน์  สงคราม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
297
เด็กชายภูริดนย์  พร้อมสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กชายภูริเดช  ชะโรธร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงมิ่งมนัชญา  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงมิตราพร  ภูจอมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงเมธาภรณ์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเมธาวี  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
308
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บรรจงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงเมย์ฑิญา  พิมพ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
311
เด็กชายยศ  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
313
เด็กชายรชต  ภูมิมะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงรณรณก  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
316
เด็กชายรนกร  สุภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ด่านสุนทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
318
เด็กชายรัชชานนท์  พรมอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กชายรัชนนท์  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กชายรัฐบาล  กิติคู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กชายราชภูมิ  ดีบ้านโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงรินยา  บุญยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กชายฤทธิ์  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงลภัสรดา  เพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงลักขิกา  พิมพ์เมืองเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงลักษมี  กันภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงลินญารัตน์  เล็กวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กชายเลิศวรรธน์  ชัยวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผิวบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายวชิรวิทย์  วิชาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กชายวรพล  โคกม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงวรพิชชา  ยืนชีวิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงวรรณวลี  ประสพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงวรินทร์ดา  ปานพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กชายวัชรพล  ตั้งรัตนกมลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กชายวิชยุตม์  เทศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กหญิงวิชิตา  ภูเหลื่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงวิณณตรา  เฟื่องสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงวิลาสิณีย์  บุญหว่าน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงวิลาสิริ  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงวิสสุตา  โอวาทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
351
เด็กชายศรัณย์ศิลป์  อัดแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กชายศริตวรรธน์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงศลักษณ์พร  คุ้มคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงศศินันท์  พิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงศศิวพร  ชัยณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทสิงห์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงศิรดา  พงษ์สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงศิริธารา  วงศ์วิศานต์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  มัชฌิโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายศุกลวัฒน์  ศรีกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์
คณิตประถม
362
เด็กชายศุทธิกร  ปรมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
363
เด็กชายศุภกร  ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กชายศุภโชค  อินรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
365
เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กชายสกลวรรธน์  วิลาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสมฤทัย  บัวขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กชายสิงหา  กองโฮม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
370
เด็กชายสิงหา  อุ่นศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
371
เด็กชายสิริ  สาระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสิริสุดา  วงศ์อาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุจิตรา  ประภาใส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสุพิชญา  พันพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุภรัตน์  อินทร์แสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสุภัสสรา  ฤทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงสุมณฑา  แหชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
379
เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สุพรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงสุวพิชชา  พันธุ์ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
383
เด็กชายเสฏฐวัฒน์  ตรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
384
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
385
เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
386
เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
387
เด็กชายเหมรัศมิ์  พระชัยบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวัฒนศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
389
เด็กชายอติชาติ  ชาญครไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
390
เด็กชายอธิวัฒน์  สมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายอนุวัฒน์  ลาภเกิด
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
393
เด็กชายอภิยุต  นุทผล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
394
เด็กชายอภิวิชญ์  คงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
395
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอรณิชา  ปีนะกะเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอรุโณทัย  โรจโนภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอัจจิมา  บำรุงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอาริสา  ขำเขว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
403
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอุชุกร  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
405
เด็กหญิงเอมิตา  ฆ้องโนนแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงไอยวริญทร์  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายจิรายุ  เอกกุล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายจิราวัฒน์  เกียรติไพศาล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณาโอมิ ปารีส  นเรกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายถาวร  ปลิวแสง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธีรรัตน์  แสงรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายนทีกร  ปรมะ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายภคิน  กุลเจริญ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายภัคพล  แดนไธสง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายแม็กซิม ภัทรพล  อักตาอิ ดูเชส
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายสุธาทิวัฒน์  ตั้งใจ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงสุธาพัฒน์  ตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงกชกร  นุยพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกชกานต์  เจือประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกชพร  สมานพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงกนกพร  หนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกนกรัตน์  หาสกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกนกวลัย  พลพาลสิงข์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกรกนก  สินธุวงศานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
522
เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายกรวิชญ์  แตงเส็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เคลือบคณโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
528
เด็กชายกฤตภาส  โคตรวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
532
เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกวินกาญจน์  เจริญภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกวิสรา  สมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกัญกมล  ทุมเทียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  วงศ์พรรณทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกัญญภัทรณ์  พิมสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงกัญญา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมปาน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติหลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภาโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกันธิชา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกันยาพร  ใชยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายการัณธนัตถ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  หวะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายกิตติ์อนันต์  ดำรงแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงกุลธิดา  กุลพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงเกล้าณัฐฐา  หวัดแท่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายเกียรติยศ  วาวิไล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงคณาภรณ์  เวชทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กชายคีเรน  เคลลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
573
เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
574
เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
576
เด็กชายจารุพิชญ์  เสาวดี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงจิดาภา  ปักชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
579
เด็กชายจิรเดช  ดัชนีย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายจิรนิช  จิณโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงจุฑามณี  สบายจิตต์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดิเรกศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชญานิน  สูงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงชณัญญา  หาญประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงชนกานต์  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
591
เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชนัญดา  กอเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงชนิดา  ปิดตังถาเน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชลดา  ผดุงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
599
เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายชวนันท์  ประสานศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชัยกฤต  กลวงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายชัยกฤต  หลวงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงชาลิสา  จิตรชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชิดชนก  ศิวิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
608
เด็กชายชินบัญชร  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายชินวุฒิ  วรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงชุตินันท์  เขจรนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงชุติมณฑน์  หวังอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
614
เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงญาดา  กุลนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงญานิสา  พิไลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงฐิตารีย์  สีสุวอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงฐิติการ  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงฐิติชญา  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
627
เด็กชายณฐปกรณ์  สมานสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณภัทร  พรโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณฤดี  คงสุขธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัชชา  เทศนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัชชา  สิงห์กวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัชณิชา  ปรีบุญพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัฏฐ์ธมน  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมสนิท
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายณัฐกาญจน์  เสาวโกมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณัฐชยา  แพงจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณัฐชยาน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์จักษุ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟุ้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณัฐนรี  แฝงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีพล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
652
เด็กชายณัฐภัทร  วานนท์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงณิชานันท์  ทุ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงณิรดา  ชยพรอังกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายดนุพงษ์  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายดราฟท์  ถนอมสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงดวงฤทัย  มัคเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
663
เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายเดชนิน  ปัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
665
เด็กชายทวีศักดิ์  อุดทาโกสม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงทิพย์วดี  คำบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายเทพทัต  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
669
เด็กชายแทนกมล  บัวรักษา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
670
เด็กชายแทนไท  อุระวัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
671
เด็กชายธณชิต  ญาติสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนกร  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธนโชติ  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธนดล  โคตรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธนเทพ  ใหม่พระเนตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายธนพงษ์  คำชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธนพนธ์  ใหม่พระเนตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธนพัฒน์  จินาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธนพัฒน์  มณีวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงธนภรณ์  โถชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธนภูมิ  พิกอส์ส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธนยศ  ไตรโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธนวิชญ์  โนนนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงธนัชพร  รื่นเกษร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงธนัญชนก  หมั่นอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
691
เด็กชายธนากร  พสุธาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายธนาวุฒิ  มงคลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายธพิพัฒน์  คำวชิรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
694
เด็กชายธัชธราดล  บัวมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงธัญรดี  ทองแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงธันญนิษฐ์  แพนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธารใส  เคชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
704
เด็กชายธาราธร  หาญนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธิดาทิพย์  กางการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขัดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงธิดารัตน์  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธีรกุล  มูลทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงธีรดา  ส่วนเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงธีรนันท์  ทะนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
711
เด็กชายธีรภัทร  วันสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธีรเมธ  ภักดีณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธีระพัฒน์  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
715
เด็กชายธีร์  คิดบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายนนทพัทธ์  ผิวแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
718
เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
719
เด็กชายนนทพันธ์  ชะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงนพมาศ  บุดดาซุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนภสร  แฟงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายนภัทร  ดรสีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
724
เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนภาวดี  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนรินทร์  พรหมสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนฤมล  จงกลนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายนวมินทร์  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
734
เด็กชายนัฐปภัทร  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  พัฒนะอนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงนันทน์รวี  จุลละนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
738
เด็กชายนันทวัฒน์  จงกลนี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายนันทวัฒน์  สีมาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนันทินี  วิจิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
741
เด็กชายนำโชค  เขียนเขว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
742
เด็กชายนิติภูมิ  บำรุงภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นพพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนิรุชา  ไตรยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
746
เด็กหญิงเนตรนภิส  วิจักษณาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงเนติมา  สุพิพัฒนโมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายเนหะมีย์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
751
เด็กชายบัณฑิต  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงบารมี  ตวงวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงบุณรดา  รักษ์กระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงปจิตตา  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปณตพร  บุดสี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปณิตา  วงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปนัดดา  ผันผ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปภัสสร  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปภาดา  นะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปภาดา  หมู่หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
766
เด็กชายประกฤษฏ์  ประยูรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายปรัชญา  เส็งนา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปรารถนา  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปริชญานนท์  เบญจมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปรินทร  รอนไพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปริยากร  บุษเนียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กชายปวริศ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปวริศา  อัฐนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายปวรุตม์  สุทธิวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปวิชญา  ธนะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
782
เด็กชายปัณณทัต  ศรีพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
784
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงปาณชญา  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปารย์ปุลิน  จันทรจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปิยณัฐ  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงปิยพัชร  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปุญญาภัสร์  งามทรัพย์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายปุณณวิช  อุตชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงปุณยาพร  โคตรภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงปุณยาภา  หาญเตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงเปมิกา  ชานนท์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงเปรมสุดา  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพนธกร  ไหล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพรนภา  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพรรณธิดา  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีบัวพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพรรษชล  วิญญาเย็น
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
816
เด็กชายพฤกษ์  อริยะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
817
เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพสิษฐ์  มโนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพัชรากร  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชนิลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพัชรี  เนยสูงเนย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพัณณิตา  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพันกร  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพาณิภัค  นุยภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จำเริญจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิชชา  เฉลียวชาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิชชาภา  ถนอมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิชชารีย์  จิตวิทยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิชญดา  กำมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิชญดา  อินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายพิชิตชัย  ศิริ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใยเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ตั้งศิริไฟบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
843
เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงเพชรดา  อาสาศึก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงแพรทิพย์  อินทรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงไพรินทร์  เจนดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
852
เด็กชายภคพล  นาคราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงภทรภรณ์  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
854
เด็กชายภัคธร  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริบุญตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภัณฑิรา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  สมบุญนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายภัทรกร  โสดามุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภัทรทิยา  เกษร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
861
เด็กชายภัทรนันท์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภัทรนันท์  ศัลย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กหญิงภัทรวดี  วอนเก่าน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภัทรวรรณ  ช่วยงาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์ยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
869
เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
870
เด็กชายภาดา  ป้อมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภานุรุจ  ดิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปาทา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงภิรัญญา  ศรีธัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภูคเนศว์  วัฒนสาครกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภูบดี  ทองศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
879
เด็กชายภูมิภัทร  จงสง่ากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภูริวัฒน์  โศวาที
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภูวณฎฐ์  มนทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
884
เด็กชายภูวณัฎฐ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภูวเดช  ศิลาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภูวิพัฒน์  พันธุ์สง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงมธุรส  พุทมิสุทธิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงมานามิ  กลิ่นทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
892
เด็กชายเมธาวินท์  กองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
894
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงเมลาณีย์  อ่อนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กหญิงยามีรา  ดูพลัสซิส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายยุทธศาสตร์  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงโยษิตา  เอกกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงรดา  ชาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เอี่ยมไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงรวิภา  ฐานมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงรัชชุดา  แก้วแกมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงรัชนก  กาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงรัชนีกร  สุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงรัชริญภรย์  กัณหะสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงรัตนรัตน์  สมัดชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
912
เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
913
เด็กชายรามิล  อูเดียร์ก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงรุ้งพราย  แสนแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงลลิตา  แฝงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
918
เด็กชายวงศธร  จิตพิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงวนิษา  ลองนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงวรกานต์  จิตร์จันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
924
เด็กชายวรชิต  ยืนชีวิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงวรนุช  จิตต์จันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กหญิงวรนุช  วิเศษโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายวรพจน์  ดีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวรพิชญ์ชญา  วรวงษ์ศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายวรเมธ  มาสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์เขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงวรัญญา  ระวิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
935
เด็กชายวริศ  จิระวงค์สันติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงวริศรา  ตันวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงวลัยพรรณ  พงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
938
เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
939
เด็กชายวัชรินทร์  คงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
942
เด็กชายวายุ  เพียงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงวิชชดา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
948
เด็กชายวิสุทธิพร  พจน์มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงวีชยา  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายวุฒิภัทร  สวัสดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
952
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
954
เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
956
เด็กหญิงศศิชา  ยศเตา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงศศิธร  แถวไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงศศิประภา  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
960
เด็กชายศักรินทร์  ทันสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
961
เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงศิรินภา  จำพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
965
เด็กชายศิวกร  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
966
เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายศิวรุทฐ์  สีวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงศุธภูริชญา  สาคะศุภฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
970
เด็กชายศุภธิษณ์  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายศุภวิชญ์  ไวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายศุภสิทธิ์  กันหาเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
974
เด็กชายศุภสิน  ทาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศุภากร  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขัดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
978
เด็กชายสรวิชญ์  จันทเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
979
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงสรัญย์ภัค  สุขแป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงสวรินทร์  ปิดตาลาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
982
เด็กชายสิรภพ  พรมกุดตุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงสุขศิริ  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  การปลูก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
989
เด็กชายสุทธิกานต์  กุศลครอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายสุทธิศักดิ์  ปวงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงสุทัตตา  วังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสนิทเพนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงสุพิชฌา  รัตนจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์จันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
999
เด็กชายสุภกิจ  นาชัยพลู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงสุภัสสร  กุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงสุมิตรา  ทองพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายสุวิจักขณ์  พูนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายโสภณวิชญ์  พรโสภิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายเหมันต์  แสนซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายอณัฐตภพ  พันธ์ไชย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายอดิเทพ  คลองบุ่งคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายอติวรา  พรมนานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายอติวิชญ์  เกษมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงอนัญพร  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายอนันต์สิทธื์  สุขแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายอภิธันย์  วราพัฒนสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงอภิสรา  อนุถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงอรอินทร์  เขียวหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงอริสา  ดิสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงอริสา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอลิศา  สิงคาสวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงอักษรศิลป์  ผามะนาว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายอัครธรรม  ทองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงอัจจิมา  แสนซื่อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงอัจฉรา  รอดเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงอัญรินทร์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงอัมพาพัชร์  วัฒนยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงอัยยา  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงอัยลดา  แทนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายอำนาจ  กุณา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงอินทิรา  แน่นอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงอินทิรา  พะโค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1046
เด็กชายเอกภพ  มีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายเอกวัฒน์  ศุภมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม