ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  ยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  สุขพุ่ม
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมนทรรศน์  รัตนธำรงค์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวรรณ  ลาภเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  ประสาทแสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติเดช  หล้าบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องกัณฐพันธ์  ศรีกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องธารา  ธีระชาติมงคล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญณ์ชชา  ประสงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญพิชชา  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
13
เด็กชายกันตภณ  สำเนียงดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
14
เด็กชายกันติณัณท์  พิเชียรเสถียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
16
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
17
เด็กชายกำชัย  ทิมกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติคุณ  อัตตะโน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมิกา  ใบแย้ม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคฑาวุธ  สมบูรณ์นาวิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
21
เด็กชายคณพศ  ยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
22
เด็กชายคุณากร  จันทร
ป.5
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
คณิตประถม
23
เด็กชายจักรพงศ์  ไตรกิศยากุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิดาภา  อริยะดิบ
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิตรประภัสสร  พิทักษ์พงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
27
เด็กชายใจภักดิ์  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฉัตรญาดา  รมณียกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
29
เด็กชายชญานน  เผ่นณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญาพิมพ์  วงศ์ดำรงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
32
เด็กชายชโยดม  รอดมา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
33
เด็กชายชลธี  สุขวิวัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
34
เด็กชายชวิน  วัชรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
35
เด็กชายชัยชนะ  อุดมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
36
เด็กชายชาญวิทย์  สรรพอุดมชัย
ป.6
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิตประถม
37
เด็กชายซากุจิโร่  เมกาตะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องชมภู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงญาดา  นิ่มสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงญาตาวี  โสดาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
41
เด็กชายฐยศปกรณ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฐิตารีย์  กิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
43
เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
44
เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
45
เด็กชายณฐภัทร  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกน้อย
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูรย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐฏศักดิ์  ฤกษ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โล่ห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่แดง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
53
เด็กชายดนุพล  ปุ่นปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
54
เด็กชายตุรากร  กาญจนเรืองรอง
ป.4
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
55
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
56
เด็กชายธนพล  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
57
เด็กชายธนัชชา  นิลประภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธนัญธิดา  ชมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนารีย์  โรจน์รุ่งศศิธร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญชนก  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 3/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงธัญทิพย์  โรจนแพทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
62
เด็กชายธีรภัทร  จุ้ยหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
63
เด็กชายนิติธร  มูลมณี
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
64
เด็กชายบรรณวัชร  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเบญญาภา  อาทิตย์ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
68
เด็กชายปกร  ปราบพาลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปภาวรินท์  นิลน้อย
ป.4
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
70
เด็กชายปรณัฏฐ์  เดชเดชา
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
71
เด็กชายปรมัตถ์  ธรรมชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
72
เด็กชายปรัศชญา  มัคครากุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
73
เด็กชายปวีร์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปองกานณ์  นิ่มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
75
เด็กชายปองคุณ  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 3/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายปัณณทัต  คณินธรกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
77
เด็กชายปัณณทัต  ชมประสพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
78
เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
คณิตประถม
79
เด็กชายปุณณวิช  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปุณิกา  ยอดบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเปรมยุดา  นะราวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
82
เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
83
เด็กชายพงศ์เพชร  พยุงศิลป์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
84
เด็กชายพงษ์ณภัท  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพรชนัน  พูลทอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรดี  ลุงวิ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
88
เด็กชายพรภัทร  ไชยคำยวง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
90
เด็กชายพัทธดนย์  ฆนาพรวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 3/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายพิชญ์พัสกร  นามวิลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
92
เด็กชายพิทวัส  บุญเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
93
เด็กชายพิรพัฒน์  จิตรประทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
94
เด็กชายพีรัช  เพ็งเพียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงเทียนมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงแพรวา  ตันแดง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
98
เด็กชายภัทรกิตต์  สุขกิตติสิริวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
99
เด็กชายภัทรพล  เย็นฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
100
เด็กชายภาคิน  นนทฉัตรากุล
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
101
เด็กหญิงมิลดาพร  หมั่นภักดี
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเมอราญา  มนธาตุผลิน
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
103
เด็กชายระฟ้า  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
104
เด็กชายรัชพล  สวัสดิ์พูน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภาระเวช
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม. 3/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวรโชติ  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
107
เด็กชายวรภพ  แก้วสอาด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
108
เด็กชายวรเมธ  โคตร์สงคราม
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวรัญญา  โลหะสาร
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ยิ่งอนันต์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
111
เด็กชายวันใหม่  วิจิตศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์นุช
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนพล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ทาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
115
เด็กชายวิรุฬห์  พลเภา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
116
เด็กชายวีรภัทร  ทรัพย์ยิ่งอนันต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
118
เด็กชายศิรวิรุฬห์  ราญรอน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
119
เด็กชายศุภกฤต  วิเวกวินย์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
120
เด็กชายศุภณัฐ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายศุภวิจักณ์  คล้ายลำเจียก
ป.4
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศุภากร  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
123
เด็กชายสัณห์  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
124
เด็กชายสิปปกร  เอื้อธนเสรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
125
เด็กชายสิรภพ  วิเศษทร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
126
เด็กชายสิริเชษฐ์  รักเหล่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสุชัญญา  ชินชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
128
เด็กชายสุรวุฒิ  ชื่นพระแสง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
129
เด็กชายสุรศักดิ์  สายน้ำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
130
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลางโยธี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
131
เด็กชายหลักการ  หลักโลก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอนุธิดา  สุระเสียง
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
134
เด็กชายอัครวัฒน์  เกาะลุน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
135
เด็กชายอัคราวัตร  ชาเคน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 2/6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงอารียา  วับคำ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอาเรสซานด้า  โวลเป
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
138
เด็กชายอิทธิพล  บุญญเขตต์
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
คณิตประถม
139
เด็กชายอิศรา  ศิริจันโทภาส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
141
นายกวินท์  นันสุนีย์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขพิศาล
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายกัมพล  ณรงค์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงกัลยกร  ทับเทศ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงกานพูล  พูลขำ
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายกูเช  ลี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายคุณภัทร  เกษทอง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พระโคศรี
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวจิรัชญา  ชิดสิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิราภา  ปั้นประสงค์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวจิรารัตน์  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวจิลดา  จินดาเย็น
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงฉัตรกมล  สมร่าง
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีตระเวน
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุติภาสสกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชยันต์ยุทธ  กมลฐิติโชติ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชัชชนน  ปาละนันท์
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชาลิตา  บุญทิม
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
163
นายชุนทาโร่  เมกาตะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
164
นายณภัทร  กงพาน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
165
นายณรงค์ฤทธิ์  ทวีสิน
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายณรัฐ  ผิวมา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายณัฐฎณัย  นุ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์มาก
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
169
นายณัฐภูมิ  สิทธิเสน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
นางสาวณัฐวดี  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณัฐวศา  พาทอง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายณัฐวุธ  จันทร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณัทธนกฤต  ไตรรัตนธาดา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวณิชากร  สามารถ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายดรณัย  วิศาลเมธี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงดากานดา  ปลีนารัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
177
นายดาเนียล  ชันซ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายทักษ์  คำสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวทิพาพร  สันทรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายทีฆทัศน์  ธรรมมะ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายเทวัญ  ฉิ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายธนภัทร  วัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนภัทร  สิริกาญจโนดม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
184
นายธนภูมิ  พงษ์เพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กชายธนวัฒน์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธนัญชนก  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนากร  ปรีสงค์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธีรเดช  มีสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
190
นายธีรภัทร  ทานุวัต
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายนพรุจ  กมลมงคลสุข
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายนภัทร  แพทย์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายนรากร  วงศาวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนาวิน  แฮโรลด์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายเนติธร  รัดรองใต้
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายบุริศร์  กงพาน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขาวเงิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 1/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวปาริตา  เรืองตระกูล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปิยธิดา  สมุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปิยวรรณ  พังขันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายปิยวิทย์  เมืองฉิม
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่โซว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ม.1
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงผึ้ง  เลิศสุข
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คุณากรพัฒนาการ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายพชร  วงษ์กิ่งศรี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายพชรดนัย  วันหากิจ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวพรนิภา  ปัญจรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงพันธนันท์  วิจิตตนันท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายพันธ์ุธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงพัสชนัน  ทรัพย์นุช
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม. 3/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงพิชชาพร  เนียมกล่ำ
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เปลื้องเจริญ
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พันธุ์โยศรี
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  นรายศ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เคทลิน  ดำรงค์ราชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายพิสิษฐ์  ธรรมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
221
นายพีรพัฒน์  ธีรนันทวาณิช
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวเพชรพร  แร่เงิน
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวภัทราพร  สร้อยดั้น
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
226
นายภูผา  ฐิติสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวมณฑกานต์  ธรรมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงมนัสวีร์  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กชายเมธานนท์  ไกรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงยศกร  เดชจังหรีด
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวยุพาพรรณ  สำเภาแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรอด
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เพชร
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายวรธร  คชรักษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
237
นางสาววราลี  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธนโชควิวัชร์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
240
นายวัชรินทร์  ผุยผง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงวันวิสา  วาจาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายวิพุช  ฉ่ำจิตร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงเวธนี  ใจตั้ง
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงศศิมณี  หาญสุริย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายศักย์ศรณ์  นรนาถตระกูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวศิรินภา  ปาผล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายศิวกร  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายศุภชัย  มูลต้น
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวสวรส  แตงกระโทก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงสาริศา  จองศิริกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงสาวินี  วิรัชวงษ์
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายสิทธิพงศ์  นวมานกร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสิริญญา  มงคล
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
258
นายสุรเชษฐ์  แก้วทา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายสุวิกร  กุลชล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงโสพิชญ์ริยา  เข็มลา
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายอชิรวิชญ์  ชุ่มใจ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายอดิศร  เจริญอุด
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
264
นายอดิศร  สอสุดใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงอนัญรัตน์  ทอนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายอภิศักดิ์  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงอภิสรา  สถิตถาวรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวอรปรียา  นวลเกษา
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงอรอนงค์  สอสุดใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวอัญลีกร  อนุตรเวสารัช
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายอัมรินทร์  ทองปลื้ม
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงอัสสกาญจน์  เจริญศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายเอื้อกิจกรณ์  สุวรรณพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ใจรู้รอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุทธิผล
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกรองแก้ว  แพทย์รักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกฤชณัท  เชื้อทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกฤติพงศ์  ย่อมครบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกฤษณพงษ์  แออัด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกฤษติเดช  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกลทีป์  เดโชสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกัญญากานต์  ลำดับวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกัญญาพร  พิพัฒ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกันต์กวี  มารศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงกานต์กัญญา  ลำดับวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกานต์สิรี  จันทร์ประ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกิตติยา  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกุลรวิภา  จันทร์บาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเกสรา  พงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
296
เด็กชายเกียรติภูมิ  จิราพงษ์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
297
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแช่ม
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงขวัญฤดี  ทับประโคน
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
299
เด็กชายคมสัน  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
300
เด็กชายจตุพร  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
301
เด็กชายจอมพล  หอมบุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงจันทกานติ์  เบญจมาศกุล
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจารุวรรณ  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
304
เด็กชายจารุวิทย์  พุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงจิดาภา  ทีอุปมา
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจิตาภา  ศรีสมชัย
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจิรปรียา  พิมพ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายจิรเมฆ  บุญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
309
เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจิรัติฐิกาล  ผูกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
312
เด็กชายจิรายุ  เผือกสอาด
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
313
เด็กชายจุลเทพ  เงินท้วม
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
314
เด็กชายเจษฎา  รัศมิทัต
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงฉัตรวารี  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายชญานิน  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยอาดูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชญานุช  จุ้ยแก้วเนา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชญานุตม์  มงคลสาร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
320
เด็กหญิงชณาภรณ์  อินทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชนม์ธนัช  กอบชวาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนหนอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชนิดาภา  ก้านท้าว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชนิสรา  โอชารส
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
325
เด็กชายชโยดม  ฉายะเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชลดา  พาลัง
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชัชพล  เกิดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชัชวาล  นามประโคน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
329
เด็กชายชัยทิส  ฮุนศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายชาตรี  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชารียา  -
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงชาลิตา  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงชาลิสา  นิลวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชิตากานต์  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงชินานาฎ  วูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายชีวอน  ชอย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชีฮุน  ชอย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงเยือกกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงญาณิศา  ร่วมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงญาณิสา  ชูเชิดมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงฐิรญา  อู๋ทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณฐกมล  หาสอดส่อง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณฐวรัตถ์  ห่าว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณรงฤทธิ์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัชธิดา  จำนิล
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จุ้ยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัฏฐกร  หอมชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สูงปานเขา
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  เขมะโกศลสันติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐชา  การกระสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐชาภัทร  แก้วฤาชัย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง
ป.5
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณัฐมงคล  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณัฐเมฆ  ดัชถุยาวัตร
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พนมมรรค
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคขุนทด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงตะวันวาด  ตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายเต็งหนึ่ง  สิทธิสา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
368
เด็กชายถิรธนา  ตรงมา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
369
เด็กชายทวีทรัพย์  เริงเกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
370
เด็กชายทาวิชญ์  เจียววนิชพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
371
เด็กชายทินภัทร  วัฒนพรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงทิพปภา  มีแดง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายเทพทัต  เหมาะใจ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธนกฤต  กลางพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนนท์เดช  วันนา
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธนัญญาพร  กลิ่นฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธนาธิป  คำคม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธรรมรัตน์  เกิดศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธรรมรัตน์  ขันนาค
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หน่อคำ
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงธิดาดี  ธาตุดี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงธิดาวรรณ  อินต๊ะมอย
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธิดาวัลย์  คล่องชอบ
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธีร์ธวัช  ทองแถม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายธีรนัย  กังอี้
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
390
เด็กชายธีรภัทร  นางาม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
391
เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนงนภัส  ธงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนงลักษณ์  คุ้มจันทึก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนพรรณพ  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงนภัชสร  จันทร์แสงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
396
เด็กชายนภัสกรณ์  รัตนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
397
เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายนรภัทร  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงนัฐชนก  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงนัทธมน  หยาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายนันทพงศ์  เช้าโต
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายนันทิช  ชัยวนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงนันทิชา  อินต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงนิทราสิริ  สวงรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
407
เด็กชายนิพนธ์  เงินบาท
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนิศากานต์  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงบุญธิชา  พิลาดี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงบุณณดา  ถีสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงบุณณดา  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
413
เด็กชายเบญจามิน  เบ็กเซลล์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงเบญญภา  อาษา
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่ำพรม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปฏิมาพร  กิ่งโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปณัฎฎา  เมลกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปภัสณัฏฐ์  เคลือบวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงปภาวดี  มงคลสาร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
421
เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงปรยา  รังสิกวานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายปรีดา  ดิเรกศิลป์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงปรียานุช  พัฒนงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กชายปรุฬห์ณิการ  ศศิวิศิษฎ์สิริเสรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายปวริศร  ไชยสิน
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คำมรรค
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปัญญาพร  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปัณนารีย์  กุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปุณณพัฒน์  ทัพพ์เมตตา
ป.6
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปุณยวีร์  ชาญญาดา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
435
เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  ทบอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
436
เด็กชายพงษ์พณิช  จันทร์โสร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพชกร  พรประชาชัย
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพรนภา  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป. 1/5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงพรสุภัค  ปัญญารัตน์สกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพลอยสิริ  ไหลริน
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพลอยใส  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพลอยใส  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพัชรณิดา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพัชรวิชญ์  พลสงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพัณณ์พิสิฐ  สารีคาร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพิชิตชัย  ทะวาปี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพิทวัส  เนียมกล่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิมพ์ณัชช์  สุ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพีรกานต์  สงวนไทร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป. 1/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงภศา  ตาเรือนสอน
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
457
เด็กชายภัทรจักษณ์  ราชแสนเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  แพงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
459
เด็กชายภัทรพล  จำรัสแสง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุดหนองกรด
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
461
เด็กชายภูรินทร์  เพชรต้อม
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
462
เด็กชายภูวเนศวร์  พุทธนิรันดร์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
463
เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงมนชญา  ศิริธวัช
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงมุกตะวัน  ยะราช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงมุกอันดา  มิ่งฉาย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
467
เด็กชายยศกร  ทมงาม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงรัญชิดา  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป. 1/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เล็ดลอด
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
471
เด็กชายริน  โซฮ่า
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงรุจิรา  จันดาผล
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
473
เด็กชายไรอัน  โบวเด้น
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงลภัสรดา  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงลภัสรดา  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงลภัสรดา  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงลักษณ์พร  ทันค้า
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายวงศกร  จีระสุข
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
479
เด็กชายวงศกร  หล้าสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงวชิรญา  โคยามา
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
481
เด็กชายวรภัทร  อุตรมาตย์
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงวรรณนิดา  แสงท่านั่ง
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงวรรณวิสา  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงวรัช๋ญา  ทองทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป. 1/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงวริศรา  พรมวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
486
เด็กชายวัชรพล  วงษ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงวิกาญดา  พุฒิเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
488
เด็กชายวิชชากร  ถาวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงวิชชุดา  ขันเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงวิทิตา  หลีกทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
491
เด็กชายวินธวุฒิ  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
492
เด็กชายวิริยะ  อุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงวีนัสรินทร์  สุคนธรัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายวีรภัทร  ใจเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
495
เด็กชายวีรภัทร  มูลเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
496
เด็กชายวีรภัทร  สะเทือนไพร
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
497
เด็กชายวีรศักดิ์  ทรงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
498
เด็กชายศตคุณ  สุตะคาน
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายศรัณย์พัทธ์  หอมพวงภู่
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กชายศรัณยู  กระแสเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
501
เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงศศิกัลยา  ้ดีดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงศศิภา  แก้วรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
504
เด็กชายศักดิพัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายศิรพัฒน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
506
เด็กชายศิริชัญพงษ์  บุญช่วยเหลือ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงศิริรดา  เชื้อศิริ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายศิวกร  ช่วยเต้า
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงศุภวดี  ชิดสิน
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
510
เด็กชายศุภสัณห์  สุวรรณพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
511
เด็กชายสรวิชญ์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
512
เด็กชายสรวิชญ์  อรัญโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
513
เด็กชายสิปปกร  หวังผล
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
514
เด็กชายสิรภพ  ปุจฉาธรรม
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงสิริธากรณ์  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงสิรินทิพย์  โชคมหาสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
517
เด็กชายสิริพงษ์  สระทองวี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงสิริรักษ์  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงสุกัญญา  เพลย
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงสุขฌาฎา  ทองแช่ม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงสุจิตรา  จันทนาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงสุนิศา  พวงพิลา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงสนธิ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงสุภัสสร  มำขุนทด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
526
เด็กชายสุมิตร  หม่อมสุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงสุวิสา  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
528
เด็กชายเสกฎฐวุฒิ  ยอดศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กชายอนพัชญ์  จันทดี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
531
เด็กชายอนุชิต  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
532
เด็กชายอนุชิต  สอนซื่อ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
533
เด็กชายอมเรศ  ชมบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
534
เด็กชายอรรถสิทธิ์  คำสา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงอรอินทุ์  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงอรัญญา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงอรัญญา  หมื่นสนิท
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงอริศรา  ประจงใจ
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงอริสา  อิ่มวิทยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงอโรชา  นาคพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงอัญญมณี  สนธยา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
543
เด็กชายอานนท์  กุลขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงอารยา  ปองดอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงอารียา  สอนซื่อ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
546
เด็กชายอินทัศน์  แก้วนาง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงอินทิรา  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
548
เด็กชายอิสระ  -
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
549
เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
550
เด็กชายเฮนริก  เทอร์เพเจอร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม