ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลวิช  ฝาเฟี้ยม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติโกมล  พิมพวง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวินธิดา  มาเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกาญจน์สิตา  พรพันธุ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
8
เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
9
เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
12
เด็กชายชนม์มนัส  สิทธิวัฒนานันท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปรือปรัก
ป.4
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนาภัส  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนิกานต์  พิศวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กชายเดโชพล  วิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงทิฆัมพร  คชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
23
เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กชายธนินทร์นพ  นาจารย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธารารัตน์  นันทการ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
26
เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปะรา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กชายนวพรรษ  เณระภูศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
29
เด็กชายนวรัตน์  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนัทธมน  รอดบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  คงภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงประภัสสร  เจนการ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปริภาดา  ยะสะวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
36
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทวิชิต
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปัทมพร  อุณหโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณฑนะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปูริดา  สุริยะฉาย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายผาติกร  นิยมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพรพิมล  ขยันยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพรรณวษา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพลอยณิศา  ชนะพงศ์ธำรงกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
46
เด็กชายพศุตม์  รัตนเดชกำจาย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพอใจ  โกยะมาตย์
ป.4
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพิชชาอร  สุขกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิชญธิดา  ตรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กชายพุทธฤทธิ์  นพกวด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กชายเพชร  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
52
เด็กหญิงภณิตา  นามพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงภัคอัปสร  วิทนา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
54
เด็กชายภัทธนกิจ  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
55
เด็กชายภัทพล  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงมัลลิกา  ใหม่โสภา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรฏา  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรัตนธิดา  ดีวัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงรุ่งพิชญา  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายวรพล  ทิพประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
64
เด็กหญิงศิรประภา  นพกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
65
เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
66
เด็กชายศิวกร  อุทิศ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
67
เด็กชายศุภกร  สมมา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยะประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงโศจิรัตน์  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
70
เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
71
เด็กชายสิรวิชช์  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
72
เด็กชายสุพจน์  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงสุพิชญา  วุฒิสาตร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอภิชญา  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอภิญญา  ดรฮี้
ป.4
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอรภิสา  สิงห์ขรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอัญวลิญช์  บรรจงธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กชายอินทัต  อารีรอบ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงอุรัสยา  สุขสุเดช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกรรณิการ์  สงวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
83
เด็กชายกฤตเมธ  มณีแดง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกาวิน  ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกิตติคุณ  บุญวาที
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงเก็จมณี  เสาวกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
88
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงแก่นใจ  สุขทวี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงขวัญแก้ว  แก้วยศ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  แหเลิศตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
92
เด็กชายคหบดินทร์  เผือกขาว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
93
เด็กชายจิติณรงค์  ยะคะเสม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงชยิสรา  สุขดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
97
เด็กชายชลกร  แดงดี
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
99
เด็กชายชินพัฒน์  แสนเดช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงชุตินันท์  ด้วงพุมมา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
102
เด็กชายฐปนรรฒ์  บัวพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรประไพ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
104
เด็กชายฐิติโชติ  สิงหา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณฐภัค  พันธุ์ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณภัชชา  ถิ่นคำแบ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
108
เด็กชายณภัทร  วงษ์ปุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
109
เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
110
เด็กชายณภัทร  สนนำพา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงณัฏฐาพร  กิตติประทีปเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เพ็ญศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณัฐนภัทร  โหมดเทศ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณุภัทรณีย์  แต้มสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
118
เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
119
เด็กชายแทนคุณ  กำลังดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธนกฤต  กุลวสุวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายธนชาติ  นพเทา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธนพร  ปะละตุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงธนัชญา  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
124
เด็กชายธนัน  นพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธนากร  ทองนุช
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
128
เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมมะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนริศรา  ผดุงยาม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนริศรา  ศักดาเดช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
135
เด็กชายนันท์มนัส  ชุมเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงปนัดดา  เพียรงาน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
138
เด็กชายปรมัตถ์  หมื่นยุทธ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายปริวัตน์  อุไรวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
140
เด็กชายปวรปรัชญ์  ชินศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายปัญญวัฒ์  พิพัฒน์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
147
เด็กชายพชร  วรรณพิรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
148
เด็กชายพนมกร  บุญยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายพัชรพงษ์  เกียรติปนันท์กูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงพิชชาพร  สุขกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพิชชาภา  ชมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายพิชญากร  ลาพิงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา  เวียงแสง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
160
เด็กชายภคพล  โพธิดอกไม้
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงภรภัทร  ยี่เฮง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงภัททิยา  กิ่งงาม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภัทรภร  จิตรเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยะอนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮวดสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงรมณ  พันเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพรมอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายวชิรวิทย์  ส่องแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สามเสือ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ปุ่น
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวริศรา  ทำนานอก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายวินทกร  มาลากุลต๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายไวภพ  สืบเสน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายสิรภพ  บัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงสุชานันท์  มีมุ่งกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงสุตาภัทร  นันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายสุธนัย  เกิดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุพิชชา  ดรฮี้
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอภิชญา  นัคเรต
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงอรรัมภา  ทิพยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอริสรา  วนกิตติวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอันนา  ดวงแก้วแสนสุข
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเอมิกา  รัตนวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม