ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรวรรณ  ขำวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภาส  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ปากหวาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญณัฐ  ปาวิลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญ์ณัฐ  ช้างแย้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติคุณ  บรรจงศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติณัฐ  ศักดิ์รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพิชชญ์  เจียรจรูญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
16
เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเขมจิรา  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
18
เด็กชายคณิติน  ยางงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
19
เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประชุม
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
21
เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิตรวรรณ  บุญเตี้ย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรณัท  ชีพันดุง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรเมธ  เพียรเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขล้น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรา  เพี้ยนศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
30
เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงฉัตรชนก  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เศรษฐวิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
35
เด็กชายชโนตม์  วรรณประเวศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชมตะวัน  ปาสาณพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
37
เด็กชายชยพล  รุณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
38
เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลธิชา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลธิดา  กินะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิดา  โกสินทร์สุข
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
43
เด็กชายเชื้อเทพ  พิพัฒภานุวิทยา
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
44
เด็กชายฌิษณุพงศ์  อภิชนธนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
47
เด็กชายฐิติวัชร์  ราศรีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายณัชนภัทร  พัฒนอุกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
51
เด็กชายณัชภูมิ  ศานติกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฏฐกร  สุริยวิทยาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เขตศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฏฐชัย  ไม้สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฏฐากร  เวศวงศ์ษาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐ  ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐกร  ผจญภัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐชา  อรรถจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมอำไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐดนัย  โพธิบุรี
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐปภัสร์  มงคลชนะชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงตรีธารทอง  ยิ้มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
71
เด็กชายติณห์ภัทร  อธินุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
72
เด็กชายเตชิต  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
73
เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
74
เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
75
เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกฤษ  ชุติกุลชนาธิป
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
78
เด็กชายธนพงษ์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนพร  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
80
เด็กชายธนพล  ปะสังคะโย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
81
เด็กชายธนพล  วงษ์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
82
เด็กชายธนพล  หนูฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
83
เด็กชายธนภณ  ชุติกุลชนาธิป
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
85
เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธนัชชา  ตุลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธนัชญา  เครือจิรายุส์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัญพร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
94
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิวะโมกข์
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
97
เด็กชายธีร์ธวัช  จำปาน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
98
เด็กชายธีระพงศ์  เครือสุนทรวานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
99
เด็กชายนนทกร  สุขล้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
100
เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
101
เด็กชายนภัทร  แสงสง่าศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนลินนภา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
104
เด็กชายนวพล  แซ่ซื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนวีนา  ผงชานัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรนุช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
108
เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงน้ำใส  ปุณชัยวิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงบงกช  สุวรรณพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายปกรณ์  สมบัติใจดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
113
เด็กชายปภังกร  กุดทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
115
เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
116
เด็กชายปรณัฐ  คงจีน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปวริศา  ไวยสูงธานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พระเเก้ววศิน
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายปัณณฑัต  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
122
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประสิทธิ์พานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
123
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
124
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปาณิสรา  บรรจงเสนา ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
126
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปุณย์ชนิตา  ชื่นอุทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปุณิกา  ทับเที่ยง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
129
เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
130
เด็กชายพชร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
131
เด็กชายพชร  เเพงวาปี
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
132
เด็กชายพชรพล  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
133
เด็กชายพธิวัษณ์  น้อมเกล้าอัญชุลี
ป.4
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพรชนก  กระฉอดนอก
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
135
เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานเขียว
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กชายพัชรพล  นาคเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพัชรสิริ  ธรรมวรางกูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพัณณิตา  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
139
เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองรุ่งวสันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
141
เด็กหญิงพิชชาภา  อมมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชชาวีร์  ผุกจิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตตาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิมชญา  ประดิษแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เสาประโคน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ว่องปฏิเวธ
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
149
เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
150
เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
153
เด็กชายพีรณัฐ  จันระวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพีรดา  ผ่านนิคม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพีรยา  ผ่านนิคม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงเพ็ชรใส  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
159
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภคมณ  ไทยนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
163
เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
164
เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
165
เด็กชายภัทร  ภิรมย์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กชายภัทรพงศ์  โกเมนทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
167
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงภัทรภร  ดาราพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภัทรวดี  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
170
เด็กชายภาคิน  กานตพิชาน
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
คณิตประถม
171
เด็กชายภูริช  ลั่นซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงมนัสญา  ขมเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
173
เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงใยบัว  คุ้มคง
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
176
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
177
เด็กชายรพีคยศ  ไวกัณสุรส
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงรวิภัทร  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรสิตา  รัตนสิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
180
เด็กชายรัชชานนท์  พวศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายรัชพล  จันทบุตร
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กองจันดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงลภัสกร  นาคนิยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงลลิภัทร์  เฉลิมวุฒิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
186
เด็กชายวงศกร  ชัยโรจนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
187
เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
188
เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
189
เด็กชายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวชิราภรณ์  จอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวณิชชา  จินดาวัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวรรณรักษ์  กันธุ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
193
เด็กชายวรัตม์กร  สงวนบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
194
เด็กชายวริศ  ธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวริศรา  รักษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงวริศรา  สีเอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวริษฐา  ศรีมาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวันทกานต์  สุขุมาลย์กุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวันสิริ  ศรีสาลีกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
200
เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
201
เด็กชายวายุ  จันทรอด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
203
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  โอนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
208
เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
209
เด็กชายศิรฌานนณ์  บุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
210
เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศุภวดี  รำไพกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
212
เด็กชายศุภวิชญ์กวี  ปิ่นชาญชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสตบงกช  เอมโอฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสมิตานัน  จันทะศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
215
เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสวัสกรกมล  พุทธเมฆ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
218
เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
219
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
220
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ตันติวัฒนวัลลภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
221
เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุปวีณ์  วงค์กำภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุเพชรา  บุษราตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่เท้า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายสุวิทย์  สิมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กิติพิศาลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
228
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
232
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
233
เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จำปาเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอัญชิสา  มายนอก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
236
เด็กชายอัมรินทร์  ธรรมสุรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอาภาภรณ์  ณ ชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอารยา  สอนสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
241
เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
242
เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
243
เด็กชายเอกณัฏฐ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
244
เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงเขมิกา  เจรีย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายชยธร  ศรีคชา
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปิยกาญจน์  ตันสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายพิชิตชัย  สายสุด
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกนกนิภา  เสงี่ยมจิตต์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกรวิชญ์  เสียงดัง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกฤชชาติ  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกฤตกร  จัทร์พร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษฎิกร  ฤกขะวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกฤษฎิ์  บัวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกฤษยภัทร์  ฤทธิบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกวินทิพย์  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริวัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สืบขำเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกัญญาภัค  แพทย์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัณฑรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกันตภณ  ม่วงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกันต์  รื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงกัลยกร  ยังให้ผล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกายณัฏฐ์  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกิตติพัทน์  เหลืองสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกิตรดา  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเกวลิน  รอดสาด
ป.5
โรงเรียนสกัด 80
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงขวัญชนก  จอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงขวัญหทัย  ยันตะศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  พ่วงวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจอมขวัญ  อยู่มั่น
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายจัตรินทร์  อินทร์ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กชายจารุพร  ใยชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจิณวรา  รุ่งพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณรัตนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจิรดา  นุชนงค์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิราพร  หนูเเก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจิราภา  ธุสาวัน
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงจีรฌานันท์  ทองอินทา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจีราวัฒน์  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายฉัตรดนัย  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชญานุตม์  สว่างสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชนกม์นัณท์  เทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชนมน  เพชรเหมือน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชนสรณ์  เดชะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยเหม่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชนัญญา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายชยพล  สุขกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชยุดา  พลราชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชลยุทธ์  ภารา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชาญวิทย์  พหลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายชานนท์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายชุฒิพงศ์  บุญหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายญาณกวี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงฐิตาพร  พทักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศอัษฎานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายณชพล  ชูสร้อย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณฐกร  เทวานาครี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณณฐ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงณธิดา  คล้ายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายณพล  ธนันชัยณกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณพิชญา  มาศศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณภ้ทร  พิทยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณราพงศ์  เรียนชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณฤพร  ใยเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายณวัฐ  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัชชา  สามสี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัชญ์ชนกภรณ์  สุทธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัชริญา  เหน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงณัฏฐ์ปัณพร  เอี่ยมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฏฐา  สินภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทรงแสง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐชนนท์  รุ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐฏ์ปาณี  ปัญจอภิญญาณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐมน  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณัฐยาน์พัชร  ช เมืองใหม่
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธพิชญเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัสม์ธนาถ  วงศ์สุดาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กหญิงณิชชา  ใหม่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณิชาดา  ลอยสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงดลพร  มณีมาศกระจ่างสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
383
เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฮะสุน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายเตชินท์  ยิ้มพานิช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายถิรวัฒน์  สิริสัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายแทนคุณ  งากิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายแทนคุณ  วังสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ียมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนกร  วงค์กำภู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนกฤต  กวีชัยสมบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนกฤต  กันหาเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนกฤต  มะเหศวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนกฤต  รักษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธนพร  แพลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธนภรณ์  จาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธนภัทร  ธรรมารักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธนภัทร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กชายธนวิชญ์  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เอี๊ยว
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญชนก  ศิลปศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ปริติวิชกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธัญวีร์  คดีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธันย์ชนก  ฮกเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธารินทิพย์  ฉลองบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธิติรัตน์  ลายประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายธีรพัฒน์  เนตรน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธีร์มณธร  แฝงวัด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
428
เด็กชายนภนต์  อุดมผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนภัสนันท์  พลาชีวะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนภัสนันท์  มะลิพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนภัสสร  พิลาเปล่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงนภิสา  วุฒธนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนฤมล  สุริยะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  โพธิ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
442
เด็กชายนันทพัฒน์  ชูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนันทภัค  โคตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วัฒนดิลกวิชช์
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงเนติญา  แย้มโสพิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายบวรทัต  แขกรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงเบญญา  สมสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปพิชญา  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปภาวี  เมืองแมน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปรมัตถ์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายประฏิพัชร์  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปรัตถกร  บุญกรอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปวริศา  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปวริศา  ฤกษ์มงคล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนในเอื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
469
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญากิตติศัพท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปาณิสรา  ลิ่วประเสริฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปาริตา  พุ่มมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
476
เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปิยนุช  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปิยภัทร  โรจนภานุกร
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงปิยาพัชร  กอโง่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปิยาอร  กอโง่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
481
เด็กชายปีติภัทร  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปุณยาพร  สันติยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพงศภัค  แซ่ฝุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพชร  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพชร  ผลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพชร  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพชรพร  วัฒนะโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพรชฎา  กลั่นอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพรปวีณ์  ประสมบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงพรพรรณ  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพรรภิตรา  ฟักทองพรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมสาขาฯ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพลพรรธน์  กุลศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายพศวีร์  ชุมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพัทธนันท์  เกิดเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพัทธนันท์  อยู่เป็นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายพัสกร  ทรงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ตันวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เนียมผาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อิงควิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
516
เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพิชยา  สุรสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
518
เด็กชายพิชัยยุทธ  หันจางสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เที่ยงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพิมพ์วิศษา  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิมมาดา  วรรณสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กหญิงพีรดา  มณีอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พินิจค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงภรันยา  รุ่งรักษาธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
538
เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงภัทรนารถ  นพเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงภัทรพร  เกตุมะยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงภัทรภร  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงภัทรภร  ศัลยกำธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงภัสสร์นราพร  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายภาคิณ  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภาวิดา  เรียมริมมะดัน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงภิรญา  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงภิลัยลักษณ์  พรหมณา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภูดิณัฏฐ์  บุญวัชนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภูมิรพีร์  พ่วงขำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงมนต์รวัน  ฉิมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศุภกิจกาญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงมลิวัลย์  เพราะพืช
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงมาริสา  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงเมธาพร  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
560
เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
561
เด็กชายรชต  จันทรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงรตนพร  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรพีพัชร  มูลวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายระวีโรจน์  บรรเทิงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายรังสิมันต์  สังข์นุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงราชาวดี  เตียงหงษากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงริษา  เผด็จศึก
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงลักษินา  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงวชิรญา  พรมมาสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
576
เด็กชายวชิรวิชญ์  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สังสีมา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
578
เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวรณฐ  จอมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงวรพร  พิมพ์อรัญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
วิทย์ประถม
582
เด็กชายวรภพ  เรืองภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายวรภพ  สังข์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
585
เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวรวลัญช์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงวรัณย์รัชต์  พิศเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวรัทยา  ลีฬหรัตนรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวริณฑ์ธิดา  บุญนวม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
593
เด็กชายวัชรากร  จันทรเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวันรพี  เลิศศลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวิจิตรา  ยิ้มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงวิมุตตา  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวีริสา  แจ้งศรีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
601
เด็กชายวุฒิชัย  บุตราช
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กชายศตคุณ  ยิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายศราวิน  นาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายศรุต  เลาะซำซู
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงศศิกัญญ์ญา  ตันสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เปาริกสิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
610
เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
611
เด็กชายศิวกร  เมืองพงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายศิวกร  ลี้หยง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศิวรรจน์  น้อยเสวีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
614
เด็กชายศุภกร  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศุภรดา  หิรัญรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มนภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กชายศุภากร  สุคนธฉายา
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายสถาพร  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายสถาพร  ธนะสารสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
621
เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสรานีย์  พันธ์หอม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสันต์สินี  ชาญสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายสิทธา  เหลืองทรัพย์ทวี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายสิปปวิชญ์  ธิวันดา
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายสิรวิชญ์  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสุกฤตา  อุชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสุชานันท์  จ้อยสำเภา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสุณัฏฐา  นครชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงสุดาพร  สวนมะพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสุทธดา  ศุขศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
635
เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสุภาวิตา  เจตนเสน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสุวีรยา  อุ๋ยหลก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
638
เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
639
เด็กชายอติวัชช์  โสทรอุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
640
เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
641
เด็กชายอธิภัทร  ปะละนัชสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  นาคำนวน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอนันตรา  จันนามวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอภิสรา  ชิตสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
653
เด็กชายอรรณาวินทร์  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงอรวรา  ปัญญาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอริศษรา  เก็บรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอัญกร  พรมนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงอัยยาวัลค์  นิภาวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงอัยลดา  ขมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายอิงครัต  พิสุทธิชาติ
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงอิสรีย์  ทุนเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
662
เด็กชายอุดมศักดิ์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
663
เด็กชายเอกวิญญ์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
664
เด็กชายเอื้ออารัทธ์  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม