ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมรมล  สมบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกนก  เสือเอ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤษวรรณ  เชียงลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องภพ  ศรีวิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
8
เด็กชายก่อศักดิ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยาณี  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
11
เด็กชายกานต์ดนัย  เกลี้ยงเกตุ
ป.4
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกณิกา  วัตมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
13
เด็กชายเกียรติภูมิ  นพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปิ่นรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณานนท์  ลึกนาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเคียวหมิง  รม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เตี้ยเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัฒน์  มานะกิจกำธร
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
20
เด็กชายจิราวัฒน์  ประภาตะนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนห้วยแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฬามณี  ม่วงคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญานี  ตั้งตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
25
เด็กชายชนะชัย  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
26
เด็กชายชนันธรณ์  ตะเภาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  เพชรสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชยสิทธิ  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลดา  ป้องชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชลดา  โอภาชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิตรัส
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณภัทร  น้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐิชารัศมิ์  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
34
เด็กชายณภัทร  ซิลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัชฌนันท์  เทียนเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัชญาภา  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชญา  ภัคเลิศพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐกร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐชนนท์  เดฮอระตา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองทัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐิกา  เกตุคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณันธิญา  นิลวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงดวงสุรีย์  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดาว  บัวลา
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
45
เด็กชายดุลยพินิจ  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเด่นนภา  พันธุ์เสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงตรีชฏา  พิษลา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
48
เด็กชายเตชิน  ศรัทธาบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทอปัด  ธัญญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
50
เด็กชายทินพล  การินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทิพภารัตน์  วาจาสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกฤต  สำราญพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
53
เด็กชายธนทัต  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
54
เด็กชายธราธิป  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรภัทร  รอสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
58
เด็กชายธีรสิทธิ์  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
59
เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
60
เด็กชายนนทกร  ลาภเกิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
61
เด็กชายนฤนาท  ใจสุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
62
เด็กชายนฤนาท  สายยศ
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนวพร  มาตะโก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
64
เด็กชายนันทยศ  เลื่อมศรัทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนันทรัตน์  พรมโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนันทัชพร  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนิยุตา  หล่อพิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
68
เด็กชายนิรวิทธ์  ตระกูลมีเมตตา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเนตรนภา  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีปราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงบุณยวีย์  ช้างแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
72
เด็กชายบุรินทร์  องคต
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงบูรภา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
75
เด็กชายปกป้อง  มากสลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
76
เด็กชายปกรณ์  อินทร์กรณ์
ป.4
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปณฺิตา  เตบุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปพิชญา  กมลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปภาพินท์  ชมสา
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
81
เด็กชายปยุต  เคนหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงประภัสสร  มาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  สวัสดิ์นะที
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปาณิศา  วาจาสัตย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปิยดา  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปิยวรรณ  กิจอนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเปมิกา  สร้อยสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพรพิมล  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพลอยบูรพา  พัสดุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  การินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
94
เด็กชายพัสกร  สีพยา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิชชาพร  จัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิชญาพร  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิณภัทร  เขื่อนบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพิมลพรรณ  พิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิยดา  เอบประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
102
เด็กชายพิสิทธ์  เทง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
103
เด็กชายพีรพัฒน์  ดาดพารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงแพรวา  แพงพัน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
105
เด็กชายภคภัทร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัคธีมา  แห้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภัทรนันท์  การบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
108
เด็กชายภูมิศกร  ทิพโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมลิตา  กะหมายสม
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงมุทิตา  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเมธาพร  บุ่งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเมียววดี  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงยลดา  รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
114
เด็กชายรวิพล  คล้ายหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
115
เด็กชายรัชพล  มะลา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
116
เด็กชายวรภัทร  ไตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรรณิดา  แย้มมะลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
118
เด็กชายวริทธิ์ธร  กิจวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวริศรา  พุทธบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวริศรา  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวริษา  นุกูลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
122
เด็กชายวัชรินทร์  โตชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวัชรี  ไวทยะชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
124
เด็กชายวันชนะชัย  แสงก่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวันใส  ยุดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
127
เด็กชายวิทวัส  ระดาไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์ดา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
129
เด็กชายวิษณุ  แก้วชา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
130
เด็กชายวีรภัฏ  แฝงธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
131
เด็กชายศรันย์  ปิ่นรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศริษา  นวลกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศศิชา  ไกรนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศิริกาญจน์  สร้อยกลางเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศุภสิธร  อรัญโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
137
เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
138
เด็กชายสรยุทธ  สมสาบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสรัลพร  ภูมิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสโรชา  เพชรฤชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสิทธิโชค  เมืองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
142
เด็กชายสินชัย  สุรินทรา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุชารัตน์  หลักหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
146
เด็กชายสุธนัย  ลาวันย์
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุภัสสร  วาอุบล
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
150
เด็กชายหฤษฎ์ เจมส์  ยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
152
เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอภิญญา  สีหะสุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
154
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอริสรา  ตันสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอริสา  บุญปลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอรุณรัตน์  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอวัศยา  พะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอัญชิสา  สิมมา
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอาทิตยา  ใบศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
161
เด็กชายอารักษ์  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอารีรัตน์  สีทาหลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอารีรัตน์  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
คณิตประถม
164
เด็กชายเอกรินทร์  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงเอวิกา  นนทะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงไอยวริญช์  ธีระวิทย์
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
167
เด็กหญิงไอวริณ  หมื่นสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงไอศิรา  เกษแก้วสถาพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กชายกฤติพงศ์  กล่ำศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลบ่อโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงกัญณ์วรา  กาบภิรมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงเกศินี  ฮะหลี
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวจรรณพร  เสือเอ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวจันทกานต์  นราชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจันทิมา  หมวกเหล็ก
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายจิตรทิวา  จันทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวจิรชญา  วิภัชรัตนากร
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวจิรวรรณ  ลึกนาดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจุฑามาศ  โสพันธุ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชลิตา  วรรณพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเชอลิตา  อู่สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฐิติกานต์  วาปีโก
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทรา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สวัสดิ์นะที
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
186
นายณรงค์ฤทธิ์  ดาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัฐชยา  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฐธิดา  เฉลียวฉลาด
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฐวรรณ  หมู่ผึ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณิชาภัทร  ผอบสวรรค์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายดัสกรณ์  ทองคง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงดารารัตน์  หัสคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายธนวัฒน์  โพธิตรัส
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
194
นายธนวัฒน์  ไพรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงธัญชนก  พุดรักษา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนผล
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธีรศักดิ์  ศิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนภสร  บัวแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโยธา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนันทพร  ผ่อนปรน
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวนิศานาถ  สิงหพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายบัญญวิทธ์  มหิรันณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงบุณยนุช  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวปภานัน  รามสูตร
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวปรียาภรณ์  องคชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปลายรุ้ง  สะรวมรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
208
นายปัฐยาวัต  เข็มการุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพรณภา  เทพทำ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวพรธิดา  ราชมนตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงพรนภัส  รัตนทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมรอด
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวพรรณี  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวพัชรพร  สามัคคี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงพิจิตรา  เจริญธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงพิราชรัตน์  แสงก่ำ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงภัทราพร  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายภูชิต  เนินทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายภูรินทร์  สุวรรณนาคะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงลักขณา  เนียมประยูร
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวลักษณารีย์  กรประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวนัสนันท์  จุกกระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงวรณัน  บุญครอบ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
225
นางสาววรรเพ็ญ  ภูเขาคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงวรรักษ์  วงศ์พรม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายวรัญญู  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงวรางคณา  รถไทย
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
229
นายศักดิ์สิทธิ์  บานแย้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวศุภิสรา  ขวัญตัว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวสไรแรน  นุช
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวสลิลทิพย์  ภูภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวสิราวรรณ  ปานาตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
234
นายสิริโชค  ดอนสี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวสุดารัตน์  ทองอยู่
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงสุทธิราภรณ์  แคบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงสุวิภา  หรั่งกรุ่น
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายอนุชา  สนกระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวอภิสรา  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวอุไรพร  ทองฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงกนิษฐา  ขุมเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกัมปนาท  สง่าศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกิตติศักดิ์  บ้านเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงแก้วกัลยา  รัตนยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงแก้วมณี  วงค์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
251
เด็กชายคุณานนท์  กุลชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจิดาภา  จิตรโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจิราภา  สำราญพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณฐกร  เดือนสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฐวดี  เกษแก้วสถาพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณัฐสิทธิ์  โพธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
วิทย์ประถม
260
เด็กชายตุลา  นุต
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงทิพย์ณภา  ทาอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
262
เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธนชาติ  อินพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธนายุต  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ้มพ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
266
เด็กชายธีระยุทธ  สัมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายนพนัฐ  หอมกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนันทิชา  ภูสมนึก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนันทิพัฒน์  ทสามนต์
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนิรชา  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงบัวชมพู  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงบุญจิรา  ฉายรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงประภาวดี  บุญรังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปัญฑิตา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายปิยะพงษ์  พลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงพรธิดา  ยศศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงพรรณวิไล  กอขิงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพัชชา  สร้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
280
เด็กชายพัฒธเดช  ขันวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเพชรดา  เลิศไพศาลกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงภัทราพร  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวธิดา  พรมบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวรัชยา  สุริยงคต
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายวายุ  อุส่าห์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวิบูนย์ลักษณ์  เซี่ยงโหล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงศิริยาพร  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงศุภิสรา  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
290
เด็กชายสหบดี  จรรยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายสิทธิโชค  กระจ่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายสิทธินนท์  เหล็กศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายสิรภัทร  แสนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงสุทธิดา  รักวงษ์แท้
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายสุเมธัส  คำใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเสาวรส  จิตโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอนุธิดา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอภิกฤช  อรปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอรดี  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
301
เด็กชายอัครพนธ์  นนทะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
วิทย์ประถม