ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรชนก  ชาสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฏา  เทียนคำ
ป.6
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต์ณิชา  แจ่มประแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกานต์สุดา  โคตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติภูมิ  ชาติพหล
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดีนัก
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญลดา  มีเทพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเขมอัปสร  คำตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจันทิมา  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิณัฐตา  ชัยปลื้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิดาภา  เพียนาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
15
เด็กชายจิรภัทร  ธาตุบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรัฎฐ์  พีระกมลโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ก่อศิลป์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชลดา  พาคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิตประถม
20
เด็กชายชัยวัฒน์  รัปภา
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีสุข
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐพล  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัปภา
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีสุข
คณิตประถม
25
เด็กหญิงดาริกา  แซ่ห่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธิดาพร  บุญมานาง
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธิติมา  ขานเกตุ
ป.6
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
29
เด็กชายนวพล  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนัทธนันท์  จงโยธา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
31
เด็กชายนันธกานต์  หล่ายบุญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
32
เด็กชายนิธิวัฒน์  เกาะมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิตประถม
33
เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  พึ่งภพ
ป.4
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
35
เด็กชายเปื่ยมบุญ  ชวดไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
36
เด็กชายพงศธร  เหลืองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพฤกษา  เยาว์ไทยสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
40
เด็กชายพิสิษฐ์  เลิศดำรงสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
41
เด็กชายพีระพงษ์  ภักดีราช
ป.5
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
42
เด็กชายพีระพันธ์  พุทธาวันดี
ป.6
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กันหาเรียง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
44
เด็กชายภัทรพล  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
45
เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงระพีพรรณ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
48
เด็กชายรัชต์พล  ต่อศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงรัตนา  แซงราชา
ป.4
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
50
เด็กชายวรภพ  ช่างทองที
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงวรัชยา  หมุนสี
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงวันวิสา  ถอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงวิลัยพร  หลอดอาสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
54
เด็กชายวุฒิภัทร  พรมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศิริกานต์  สืบจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิตประถม
57
เด็กหญิงศุภกานต์  แซงราชา
ป.5
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงศุภนุช  แซงราชา
ป.5
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
59
เด็กชายสิรวิชญ์  พอนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสุมนมาลย์  เบ็ญขุนทด
ป.5
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอคัมศิริ  วัฒภัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
63
เด็กชายอดิเทพ  หมอนใหม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงอริยพร  คำสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงอรุโณทัย  นราทร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงอุษณีย์  หมอนใหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หลวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยภักดี
ม.1
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายณัฐพล  ดีหล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายธนพล  วันเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายนภัสดล  นาเพีย
ม.2
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายประเสริฐทรัพย์  ขาวสร้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา
ม.2
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายวีระยุทธ  จำปาหวาย
ม.3
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงศศิวิมล  คำศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายสิทธิพร  อ่อนภูเขา
ม.2
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จิตเกษม
ม.2
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวอริสา  ศิริผล
ม.3
โรงเรียนบ้านหว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
วิทย์ประถม
81
เด็กชายกฤติเดช  สมพิมพ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกัญญพัชร  ขวัญนำโชค
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สามิิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกัลญาณี  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกิติลักษณ์  ปลัดจ่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
88
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงามกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงขนิษฐา  ธาตุบุรมย์
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
91
เด็กชายขุนพล  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงแคทลียา  ทองผา
ป.5
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงจรรยพร  ปัญญาพัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงจรรยาพร  ศักดาราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงจริยา  วงศ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงจารุวรรณ  ลามแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงจิรวดี  แก่นผกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
99
เด็กชายจีปภัษ  วิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
101
เด็กชายชินวุฒิ  ทาขุลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
102
เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
103
เด็กชายณัฎฐกิตต์  พันธ์ตู้
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงณัฏฐาศิริ  น้อมธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลโฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณัฐฐิดา  ปลื้มสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญจิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงณัทนิษฐ์  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงดวงหทัย  นครศรี
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
111
เด็กชายธนกร  แก้วเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
112
เด็กชายธนพล  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงธมนวรรณ  เครือบุดดา
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
115
เด็กชายธีรภัทร  มะปะเต
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายธีรวัฒ  พุ่มฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงบุษราคัม  พลชัยมาตร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงเบญญาภา  เทมวงษ์
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
121
เด็กชายประธาน  จำนงนิตย์
ป.6
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงประภัสรา  สีมาชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงประภัสศร  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงปิยารัตน์  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขบุญมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
127
เด็กชายพิตตินันท์  โนนโม้
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงพิมรภัทร  อาจวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายภัทรพล  สาระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงภัทรวดี  วัดเวียงคำ
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงภานุมาศ  น้อยเมือง
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
133
เด็กชายภูมิอินทร์  อินพินิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายภูริทัต  มีเทพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
135
เด็กชายภูวดล  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงเมษา  สีดาอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงรสทร  ศรีมหาพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงรุจิดา  กาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงลลิตา  รัปภา
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงวรรณิกา  บุญซ้อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงวรัญญา  สอนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงศศิรัญญา  บู่คำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงศาริณี  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายศุภกร  วิลัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงศุภลักษณ์  บาลยอ
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ขวา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีขวา
ป.6
โรงเรียนบ้านหว้า
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดาราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงสุพัทตรา  ปัญญาสุโต
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ
ป.5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงสุภาพร  กองพรมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
156
เด็กชายสุริยา  บุญโนนเเต้
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
157
เด็กชายอดิศร  มีถม
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน
วิทย์ประถม
158
เด็กชายอนุชา  สิมนาคำ
ป.6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงอนุธิดา  หงษ์ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงอรอุมา  เที้งสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงอริสา  สนเค
ป.5
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงอลิสรา  สมสงวนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอาริศรา  คำดอนหัน
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม