ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ ห้องสอบ 1 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกันตวัฒน์  บุญรอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกิตติยาพร  เหล่ามะลึก
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิดาภา  ตัวสระเกษ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชลิดา  ชัยพิมูล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายณัชชนม์  จันปาน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายณัฐพงศ์  นาสมใจ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงดนยา  เหล่าโคตร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายธนากร  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธรพร  อินทรปัญญา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธาราทิพย์  มุมไธสง
ป.6
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธิดาวัลย์  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กชายธีรดา  แสนบุตร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนันท์นภัส  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงนันทิชา  ดีตา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงปรานปรียา  เศษรักษา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปรีดาพร  ชุ่มอภัย
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปัฏมาภรณ์  ผันพิมาย
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพรประภา  สีแก้วน้ำใส
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงพิชญากร  วะมะพุทธา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ริตรา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ ห้องสอบ 2 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายพีรวัช  วุฒิเสน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์พูล
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายรัชชานนท์  พลมุข
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหล่าลาภะ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงวรลักษณ์  เทพผา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงวรัญญา  ตูมโฮม
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายไวกูณฑ์  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสกุลตลา  ยอดภักดี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงสมิตา  ทิวาวรรณ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงอุรัสยา  น้อยเสนา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 4

ณ ห้องสอบ 3 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงธัญกร  รักมิตร
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายมินธดา  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ ห้องสอบ 4 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธศร
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
47
เด็กชายกวินทรา  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
48
เด็กชายเกศฎา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงขัวญชนก  นามโสม
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงจารุนิภา  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อรรควงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงชนิดาภา  อัครพรเดชาพงษ์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
53
เด็กชายชนิตว์นันธ์  เฉิดละออ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชโลทร  ลาจ้อย
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีกวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงญาณ์อัน  สาละ
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงฐิตะวันต์  ศรีสังข์ชุม
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
58
เด็กชายณัฎฐ์ศรุต  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
59
เด็กชายณัฐรัฐ  โทแสง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงดวงฤดี  กะพันพล
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
62
เด็กชายธนกฤต  สิทธิหา
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
63
เด็กชายธนวัฒน์  แถลงเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
64
เด็กชายธนาธิป  เหล่าก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
65
เด็กชายธวัชชัย  โนนวังชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
66
เด็กชายนภัสรพี  วชิรเศรษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงนันทิยา  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเชียงสา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงปัญญาพร  แหลมทอง
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงพนิตพิชา  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ ห้องสอบ 5 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภริภัทร์  สายโรจน์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
72
เด็กชายภานุพงศ์  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สามขำนิล
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
74
เด็กชายภูริชญ์  ตามบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงยอดเศรษฐี  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
76
เด็กชายวรโชติ  พลมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ว่าไทย
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงศิรินันท์  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงสู่ขวัญ  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
80
เด็กชายอภิเดช  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงอรจิรา  พละโพธิ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงอริสา  คณะวาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
84
เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม