ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  แก้วหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  พัทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชภัท  อ่วมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกกร  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกร  อิทร์สุพัตรา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรัทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลพรรณ  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกมลรวิชญ์  ตันติสันติสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรณัฎฐ์  ไชยมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกรภัทร  กลั่นเรืองแสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกรฤต  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกรวรรณ  สีตลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดิ์สุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกรวิวัฒณ์  กุศลธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤชณัท  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤชภัทร  แก้วบัวดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกฤตชัย  ชื่นเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกฤตติกา  รานอก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกฤตธีรา  ลีจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกฤตพรต  พันธ์บุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกฤตภาส  สารีกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกฤตยา  พยัคโฆ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกฤติกา  เพ็ชรไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกฤติเดช  เขียวยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกฤติน  สกุณนี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกฤษฎา  แย้มโกสุม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกฤษฎา  สังข์วีระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกฤษฎาภา  บุญครอบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกฤษณกันท์  ม้วนทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกฤษณโชค  ทับทิมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกวิณวัชร์  ตันติสันติสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกวิน  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกวินธิดา  วาสนา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกษิตริญา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกษิตินาถ  คำอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายก้องภพ  บุญเนรมิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายก้องภพ  พวงผกา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกอบสกุล  ตรีบุพชาติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกัญญณัท  มีพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกัญญ์วราภรณ์  พงษ์อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุทัยจตุรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานรอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีพร้อม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิทธิศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกัญญาภัค  มากดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เเซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกัญวรา  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกัณดินันท์  มีศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกัณภัทร  กลั่นการไถ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกันดาภา  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกันทรากร  นาคท้วม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกันยกร  ดอนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกันยกร  ลาวัณบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกันยา  สุขตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายกัมปนาท  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายกัมพูภัค  แซ่เฮ้ง
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกานดา  จงมีความสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงการต์วลัย  ละม้ายเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายกิตติคุณ  ตรีสุทธาชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายกิตติพัทธ์  อดุลยาธร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายกิตติภพ  ตั้งมั่นคงวรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกิตติภัทร  เเก้วเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกิตติรัตน์  ทองวิชิต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกิตทิพิชธ์  ภิบาลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกีรติกันต์  พริกทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกุลธีร์  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกุลปรียา  โสกเป้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเกษมศักดิ์  บุญเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเกียงไกร  วันยะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายเกียงไกร  วิหกรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายไกรวิชญ์  เดชขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงขจิตรตา  คงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงขวัญกมล  แก้วปาน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วัชกาล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงเขมนิจ  นิทาน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงคณิศร  อุปฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายคมณัฐภาส  สุภาตา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายคมสันต์  วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงครองขวัญ  ยอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายคริษฐ์  สุรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายคามิน  จ่าพันดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงคาลิสต้า  ตัณศลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงคิริณ  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายคุณากร  ลาภเวช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายจตุพร  ไวว่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงจรยาพร  มั่นสิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงจรรพร  คมใสย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงจรัสรวี  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงจรินทร์พร  พินิตไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายจักรกฤษณ์  ถ้วนถี่
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายจักรพงษ์  มั่นเขตร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจันจิรา  แสนศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงจันทิมา  หงษ์บุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงจามิกรณ์  ดำดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงจารุพิชญา  ครุธทานุชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  ศรีสุภรกรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงจิณต์จุฑา  ทับกรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจิดาภา  สิริธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจิดาภา  อินพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจิดาภา  อุตถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิตติมนต์  โชหนู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจิรกร  สุขแซว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจิรนันท์  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงจิรภิญญา  เฮงสิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจิรวัฒน์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงจิรัญญา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายจิรายุ  จันทร์ศร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายจิรายุ  วารีสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจีรพัฒน์  เวียนคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายจีรวัตร  ชิตสุระ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจุฑามาศ  ม่วงอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจุฑารันต์  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายจุตรภัทร  ไวว่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเจษฎา  นามสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายเจษฎาพร  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายฉริเศรษฐพงศ์   นามแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลีลาวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชญาดา  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชญานิศ  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชญานิศ  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชฎาพร  ชิตสุระ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนกนันท์  เพิ่มทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชนกเนตร  เนื่องเอม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายชนพัฒน์  หาญชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายชนภัทร  สาเรียน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชนม์นิภา  เปียมสิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชนะพล  กันนิกา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนัฐปภา  นิระคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชนากานต์  จันนี
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชนากานต์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชนาภา  เพชรเภรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชนิกานต์  ทันสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชนิการต์  เครือโป้
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชนิดาภา  กลัดกลีบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชนิดาภา  ครุฑธามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชนิดาภา  วันปุย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชไมพร  จานนอก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายชยณัฐ  อุปโคตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชยสิทธิ์  แก้วสระแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชยากร  อยู่สุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชลธชา  ดาราศร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชลธิชา  หนูหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชลลดา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชลวิชญ์  งามสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชลิตา  สาชู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายชวิศ  พัตตาสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายชัชชนนท์  จันโทสถ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชัยฤทธิ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชัยวัฒน์  สีกล่อม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชัยศิษฏ์  พิทักษ์เดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชาติสยาม  บรรณะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายชานนท์  ฉิมพุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชานนท์  รอดเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชาลิสา  นิลเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายชิดษณุพงศ์  เวียงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชิดิพัทธ์  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายชินภัทร  สุนะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายชิรวิทย์  โพธิษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายชิษณุพล  วังนาค
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเสน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชุติกาญจ์  พลาพล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายชุติภาส  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงเชิญขวัญ  มีคำเเพง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายไชยพงษ์  โพธิบัลลังค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายญณศรณ์  เอี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายญาณพัฒน์  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายฐปนรรฆ์  เรืองญาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายฐปนวัฒน์  เเสงมาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายฐานทัด  ปรีดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงฐานิตา  เสนารินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงฐานิสา  ด่อนคร้าม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายฐาปกรณ์  บดีรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงฐิฏา  บางแค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายฐิฏิ  บางแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขชู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุธรรมรัตน์บดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงฐิติชญา  เครือธนาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายฐิติพงศ์  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายฐิติพันธ์  ธรรมะฐิติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงฐิติมา  สาเรียน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายฐิติรัชกฤต  ภู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลทองสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายฐิติวัชร์  ปุญญพัฒน์สัตกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายฐิติวุฒิ  อุปแสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายฐิติศักดิ์  หลี่
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายฐิรวัฒน์  คุ้มแสงเทียน
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณชนก  มาศขำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายณฐกร  สีมีดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายณฐพงศ์  สารปา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายณภัทร  อุดมวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณมน  จันทร์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัชชา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กาวีอ้าย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดิษฐภู่
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฏฐการต์  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชคดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  มูลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฏฐากาญจน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฏฐานุช  จินดาวงษ์ธรรม์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฏฐินี  อินประนาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายณัฐกร  เก่งธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณัฐกรณ์  วิเชียรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายณัฐกิตติ์  พุฒิพรชยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายณัฐคณินท์  บุญสด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายณัฐชนน  เหมือนอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายณัฐชนนท์  สุชแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐชา  แจ่มกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐฐ์ธิดา  พินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายณัฐดนัย  กันทะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณัฐทารธิดา  รุ่งสิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณัฐธิชา  โพธิ์เทียน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝั่นยาวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มทุเรียน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายณัฐนันท์  กันตะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายณัฐนันท์  ครศร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปราชม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายณัฐปกรณ์  คำขุลี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนปราณี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายณัฐพล  คำภัคดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายณัฐพล  ศรียอด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายณัฐภัทร  คะระออม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์แดง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์สกุลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณัฐมน  พลอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณัฐรัตน์  นาคพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์สามี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายณัฐวัศ  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงณัฐวิภา  แซ่เนี่ยว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณัทกฤช  เเสนคำวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์  เย็นชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณิชชา  ปรางค์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณิชพน  มุกดามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณิชา  สิงห์วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณิชา  อิ่มพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณิชาพร  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณิชารีย์  พัฒน์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณิชาวีร์  จันทรบัตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายเณราทร  เที่ยงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายดนุพร  หาสนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายดนุพล  ดารา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายดนุพัฒน์  เเตรชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายดลธกฤต  ฉิมพิภพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงดวงพร  เวชกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงดุษยา  ถมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายเดชาวัต  รอไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายตนุภัทร  ใจซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายตันติกร  กอสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายเตชิต  เมฆพินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงทักษพร  แก้วโพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายทัทรพล  กันโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงทิพย์วิภา  โพธิ์ยิ้ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนกร  กรัดแพร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนกร  สอนสี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมณี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนกฤต  บัวบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธนกฤต  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธนกฤติ  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธนกฤษ  หอมมณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธนกิตต์  พิมมี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธนดล  เข็มคง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธนดล  สนิทมาก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธนธัช  มั่นกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธนพงษ์  กองนคร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงธนพร  ญาณรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงธนพร  วระคะจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธนพัฒน์  เมืองหลวง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงธนภรณ์  สายยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายธนภัทร  จันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายธนภัทร  ตำมะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายธนรัตน์  เรืองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายธนววัฒน์  ติระสา
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายธนวิชญ์  ตั้งวงศ์สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายธนัช  โพธิปัทมะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายธนัชชวิน  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งวงศ์สิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงธนัญชนก  นามกุณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธนัญชนก  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายธนัด  วงษา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายธนัสถ์กร  นุนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธนากร  สีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายธนากร  เเย้มโกเมน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธนาวดี  น้อยวัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายธนาวุฒิ  ดอนคงมี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงธนิษฐา  เวชกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงธัญชนก  บุรกิจภาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เทียมสีฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงธัญญา  ปรางค์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดีประชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายธัญนพ  พงษ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธันยพงศ์  ห่านคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายธาริต  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธิติ  สุวรรณพร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธิติพัฒน์  แหล่งเมือง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธิติภูมิ  ตัวสระเกษ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธีเดช  วงศ์ฐนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธีทัต  สอนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธีรกานต์  อภิโชติวุฒิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธีรโชติ  ฉุยฉาย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธีรพงค์  สืบกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธีรพัฒน์  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธีรภัทร  เทียนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธีรวีร์  เขม้นกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธีรากร  แพงดา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธีราพร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายนครินทร์  บุญสด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนนทพล  เครือโป้
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายนนษธร  ฉิมพุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายนพเก้า  ทองผามงคล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายนพนนท์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนพปกร  เต็งประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนพมล  พิรุณจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนพวรรณ  เวียงสิมมา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนภดล  โสภาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนภสร  มะฉิม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายนภสินธ์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายนภัทร  พินธุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายนภันต์  เพชรสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนภัสชญาภา  จงจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนราวิชญ์  ศิริฤทัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนรินทร์  โพเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนริสราภรณ์  ศรีธนราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายนะโม  พันละออง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนัทฐานันท์  สุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนันทพงศ์  มลิลา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนันท์สินี  วัชรพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายนันทิพัฒน์  กลั่นสุธน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีน้อยเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงน้ำเพชร  รอดหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายนิชคุณ  เเดงสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายนิติธร  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงนิรชา  วันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงบงกช  รอดโต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายบัณฑิต  ช่อชั้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงบุญญาพร  ปานภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงบุญรักษา  ผูกโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายบุญฤทธฺ์  ขุนเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงบุณยานุช  ขาวขำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงบุณยาพร  วิบูลสุนทรางกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงบุรินทณี  พลสิงห์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปกรณ์  สายเเก้วราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายปฐมพงศ์  อินพระยา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายปฐมพงษ์  นันทโกมล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปณิตา  อุปจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายปณิธาน  ยอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปทุมพร  ศรีพิณท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปนัดดา  จรรยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปพิชญา  อินทปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายปภังกร  นันทารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายปภังกร  หนองหลวง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายปภากร  จิตรตรง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปภาณี  โอกาศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงปภาวดี  อยู่กรุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วิเวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปภาวรินท์  อำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายปรมัฅถ์  สมุทชาฅิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายปรวีย์  ศุภลาภวัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงประกายกาญจน์  พุทธราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงประกายมุก  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงประภัสรา  ภัสสร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงประภาพร  ตันใจ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปรัชชาญานันท์  จิตดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายปรัตถกร  แสนพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปรางธิดา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปริญญาพร  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปริยากร  นันทิใจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงปริยาภัทร  ปิ่นมณี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงปรียานุช  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปวริศรา  เชื้อปรางค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปวริศา  อุทเบ็ญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายปวีกรณ์  นาคน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปวีณ์รัศมิ์ชา  บุญผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปวีณา  เจริญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายปองคุณ  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายปองภพ  จรลี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายปัณญาธร  ทองหมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  อ่ำพุธ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปัณณคุณ  ภาวศุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายปัณณวัฒน์  รุ่งคณาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายปัณณวัฒน์  อินทร์นา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีสุธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายปัณณวิชญ์  ัจันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงปานนภา  ผาสุขจิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายปารมี  รอดนิล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายปารย์  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปิติ  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงปิยธิดา  จีนขม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายปิยพงค์  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนทรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายปิยะวัฒน์  อินยัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงปุณณภัท  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายปุณณวิช  จวงรัตนะกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายปุณมนัส  ผ่องสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลูน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปุณยวีร์  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงปุณยาพร  มีบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงปุณยาวดี  วรรณสาร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายปุณวีย์  พะโยม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพงศกร  ธรรมขันตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพงศกร  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพงศกร  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพงศ์ภีระ  ปินตากุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายพงษ์กนก  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายพงษ์พิชิต  แก้วพิลา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพชยกร  คำเสือ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายพชร  กันยะมูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายพชร  พิพรรธนจินดา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายพชรพล  ภู่เกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพนิดา  ศิริสุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพรกนก  ก้อนแหวน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงพรชนัฐ  มหาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพรชิตา  โยธาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพรนัชชา  พูลผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพรพิมล  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงพรไพร  อินสุด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพรรณปพร  กุลสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพรรณภัทร  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพรรณวรท  คำมา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพรรณวลัย  หลวงบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงพรรำภา  จำปานิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายพลกฤต  ศักดิ์สูง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายพศวัต  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์บัลลังค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายพัขรพงษ์  บุญยะ
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพัชรพร  มหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทองสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพัชราพา  คุ้มกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมแสน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพัชริดา  จันดารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายพัฒธนชัย  ดรุณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงพัดชา  ผวาผดุง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายพัทธดนย์  อำนวยเกียรติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลี้นะวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายพัทธพล  พุดตาลดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงพัทธ์สรณ์  เจียรนันทนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพัทรนันท์  กล้ากสิกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายพันธุ์ธัช  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายพัสกร  จันทาพร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายพัสกร  โฉมนาท
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงพัสวี  อิ่มสุนทรรักษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญเสนอ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงพิชชา  รัตนปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงพิชญทิดา  เมทา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงพิชญา  นามพิสัย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพิชญา  อินทพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพิชญาพร  ปานสุด
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงพิชญาภา  ทับทิมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพิชญารัฐ  สนมวัฒนะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายพิชญุตม์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงพิทยาธร  เหลาอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตน์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงพิมชนก  นิลสว่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพิมพกานต์  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลอยล่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากระปิกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีวัน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรพระยาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพิมรภัทร  พงษา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพิมรภัทร  สุบิณฑ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิมลดา  พงษ์อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพิราศินี  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพิริยพงศ์  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพิริยา  ชาวเพชรดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพีชญา  พุดเผือก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพีชญา  มีกมล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายพีรพัฒน์  โชติพัฒนพิบูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายพีรพัฒน์  ถมอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายพีรพัฒน์  วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายพีรพัฒน์  เสนาอุดร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพีรพัฒน์  หาสนนท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายพีรวัส  ทองจิตติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายพีรวัส  ศิริวัฒนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพีรวิชญ์  โตโทน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายพีระพัฒน์  ณะสาโร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพีระภัทร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายพุทธิพล  อภัยราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงพุธทรักษา  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงเพชรลดา  มาสอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  สุขชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงเพียงสิริ  เมืองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงแพรวา  เอื้อวงศ์อารีย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงภคพร  ข้อล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงภคพร  จันทะคำแพง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงภคพร  ศรีกุมภา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายภคพล  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงภควดี  ปรุงประทิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงภควรรณ  วงพาลา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายภคิน  วินทะชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายภพธรรม  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงภรภัทร  เปลี่ยนแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายภวเดช  กลิ่นกระจาย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงภวิกา  เสือโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงภัคจิรา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงภัทรณภา  โสภาค
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายภัทรดนัย  เงาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์เสนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดุลมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงภัทรนันท์  รจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายภัทรนันท์  สวนใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายภัทรนัย  เกตุวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายภัทรพงศ์  ใจหงิม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายภัทรพงษ์  ฤกษ์หร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายภัทรพล  บวรพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงภัทรภร  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์อุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายภาคภูมิ  เรืองแจ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงภาคิณี  วรรษติวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายภาณุวัฒน์  เณรจ่าที
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายภานุพงศ์  พึ่งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายภานุวัฒน์  บางศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือคะนอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงภิรตา  ฟ้าอมรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายภูดิส  ใจซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายภูบดินทร์  คุทธะสาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงภูริชญา  อุตถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายภูริณัฐ  กวยทิ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายภูริณัฐ  เพียรเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายภูริวัจน์  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงภูริษา  คำโพย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายภูวรินทร์  เสมือนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายภูวิศ  จินตนานุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงมณทิรา  ทามะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงมณสิชา  ธัญธรธนภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษาหิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงมนรดา  พันยะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายมนัสวี  หมายมี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาด์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มาสะริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงมีนา  พรหมศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงมุกณภา  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงเมธาพร  สังเกตการณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงเมธาพร  หญ้าลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เเสงสิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายยศกร  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายยศกร  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายยสินทร  ใภพรม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จิณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงยูศนิ  จำปา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงโยสิตา  ช่อชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายรขต  กันยะมูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายรชต  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายรณกร  เชนลือชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายรพีพัฒน์  เครือรัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงรวิสรา  แปงเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงรวิฬดา  ลิ้มสมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายระพีภัทร์  แก้วทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายรัชชานนท์  สังคง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายรัชชาวินญ์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชาละวัน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายรัชพงษ์  เพชรเภรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงรัญสิญา  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายรัฐกณ  โสรีสย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงรัฐนันท์  โจมหาญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงรัตนพร  สืบวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงรัตนาภา  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงรัตนาวดี  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงรินรดา  วังลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงรินลดา  แยบยล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงรุจิราพร  วริชชากรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงลักษณาพร  วีระชนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายลัญฉกร  วุฑฒยากร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงเลโอนี  ว็อทช์เค
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายวงศกร  มาต๊ะพาน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงวชรพร  มาประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงวชิราลักษณ์  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงวณัชภัสร์  จำปีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงวณิชญา  ไม้สนธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงวณิชภรณ์  จำมีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงวนิศรา  ม่วงนาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงวรกานต์  วงษ์มะโน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงวรณัน  สุพรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายวรดร  สารีกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายวรพงษ์  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิรต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายวรไพบูลย์  อุดมสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายวรภพ  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายวรภพ  วงค์มาก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงวรรณกานต์  มูลห่าน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายวรวุฒิ  รื่นรวย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงวรัญญา  แจงชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงวรัญญา  ชูกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงวรัญญา  นิติธนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ทิพละ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์บูรณาเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงวรัสนันท์  อารมย์รื่น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงวรากร  เสนชุ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายวราวุฒิ  ใบเนียม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงวริศรา  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงวริศรา  สายสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงวริศรา  สารัก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงวริษฐา  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายวริสร์  แบ่งเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายวรุตย์  แก้วเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายวศิน  ทรายจันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายวัชรพงศ์  ยงสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายวัชรภณ  ฉ่ำแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายวัชรวัฒน์  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายวัฒนชัย  เปียชวด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงวาริณี  มอญเปีย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายวิทวัส  ขาวศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายวิทวัส  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายวิทวัสชัย  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายวิภูวรรธน์  ณ อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธุ์ละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงวิมลนันท์  นิติธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงวิมลภัทร  ทรัพยประภา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงวิมลมณี  บัวระโหง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงวิมลสิริ  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวิรัญญา  รุ่งวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายวีรภัทร  พิทักษ์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายวีรภัทร  เลาหพิบูลรัตนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงวีรัชญา  ทสะสังคินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายวีริศ  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายวุฒิภัทร  นิยมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายศรัณยพงศ์  ญาณกิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีมหาพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายศรานุชิต  แสนสวย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงศศิชา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงศศินา  อาสาสู้
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงศศิรัตน์  คงขันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงศศิลดา  บูราณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงศศิวรกานต์  ปักษาศร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายศศิวัฒน์  คล้อยสวาท
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายศักย์สัณห์  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายศิรเชษฐ์  ลิมป์แสงใส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงศิรประภา  พรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรปราสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงศิริประภา  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงศิริพร  ฉิมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงศิริลัดดา  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายศิวกร  ทินปาน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายศิวกร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายศิวกร  สอนเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายศิวัฒน์  บัวคำโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายศิวา  ยิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายศุกลวัฒน์  ช่วยงาน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายศุกลวัฒน์  หลวงยศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศุจิมนัส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายศุทธิกร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายศุภกร  คำทุม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศุภกร  แสงเมล์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศุภกฤด  อากล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายศุภณัฐ  จันทโรภาส
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายศุภวัฒน์  พุดตาลดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายศุภวิชญ์  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายศุภวิชญ์  พรบัญชาตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายศุภวิชญ์  พูลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายศุรกฤษฎ์  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายศุรเชษฐ์  เจริญพรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายเศรษฐ์ภกร  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายสถิตคุณ  แจ้งใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงสมปรารถนา  พรมร้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายสรรกมล  สรรพานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายสรวิชญ์  อมรนิติโชคสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสรวิศิษฏ์  แสงปาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายสรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายสราวุฒิ  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสลิลลา  ดุลย์มา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสวรรค์ฐขวัญ  สวรรค์บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงสัจพร  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายสันติ  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายสันติสุข  อบเชย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งวรรธนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายสิทธา  แก้วกำจายภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายสิทธิชัย  ทองคุ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงสิรภัทร  เกษร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายสิรวิชญ์  บวบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายสิรวิชญ์  โอศริยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายสิระ  นันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงสิรินภา  คำอินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงสิรินาถ  ม่วนน้อย
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงสิริยากร  บัวพวง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นนที
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายสุชานนท์  ภิรมย์ราช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงสุชานุช  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงสุชาวดี  มูลสัน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายสุทธิพงษ์  แจ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายสุทธิภัทร  มุสิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสุธางศุรัตน์  มณีเสวตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์มี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสุนัดดา  มุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสุนิสา  จิตรตรง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงสุพรรณี  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงสุพรรษา  สืบสุริยะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงสุพัดตา  ยานสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงสุพิชชา  ทาอาสา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก่นนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงสุพิชญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงสุพิชร์ชญา  ศรีม่วงวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายสุภฑัต  ปานท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายสุภวัฒน์  ทองคุ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงสุภัสสรา  เกตุณะรงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสุภานัน  จันดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสุภานิชา  ศรีสิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงสุภาวดี  สุคะโต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายสุรศักดิ์  มาทำมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายสุริกิจ  ตั้งอรุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุภาพปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสุริวิภา  จันทร์ว่องกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายสุวภัทร  ปรางค์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โคสอน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายสุวิจักขณ์  พินิตไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายสุวินัย  สาริยัง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายเสกสิริ  วิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดาอิ่ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญจวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายหทัยทัต  สวัสดิ์พานิช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงหัตศยามิน  สนธิ์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายหัสดิน  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายห้างทอง  อำพันทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จิตรตรง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอชิตพล  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอชิรญา  ภู่ภีโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายอชิรนันท์  อินทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายอชิราวัฒน์  สายวงษ์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอติภัทร  เครือซ้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายอติภัทร  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอธิชนัน  ลีหนองบัว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายอธิศ  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอนงนาฏ  ชัยฤทธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอนพิชฌา  สุวรรณวิชนีย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอนัสฟีห์  ทองสุกดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอนิถษรา  พุกนา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอนุสรณ์  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอนุสรา  พุกปาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอพิชญา  การบบรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอภิญญา  กุสุมาร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอภิเดช  ขันโอฬาร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายอภิลมย์  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอภิสรา  หัตถบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอมลวรรณ  ธันยบูรณ์สถาพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอรชพร  กันทาบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอรณิชา  โตสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอรยล  พิรุณจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอรรฆพร  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงอรรถกวี  ทองจิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอรวณิชยา  เจดีย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงอริศรา  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงอริสรา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอริสรา  เปี่ยมสิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอริสรา  อ่ำเพียร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายอัครพล  ปานน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงอังคณา  พันธุ์ปี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอัจฉรียา  จุลมุสิก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายอัฐพงษ์  กลิ่นเรณู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายอัมฤทธินันท์  ปานศิลา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายอัศวิน  จันเเดง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายอาชวิน  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอาชิญาภัท  ปรีดาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงอาธิตาญา  ศรีพูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายอานุ  เคนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงอานุช  มากสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอาภาศิริ  ปานฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายอารักษ์  สุมนทา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงอาลิน  รินทพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายอาิตย์  อินคำพร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิ่มช้ำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กชายอินทนนท์  กันยะมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายอินทัช  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงอินทิรา  ผัดชี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงเอมมิภา  สุดไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กหญิงไอรฎา  คำทูม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์