ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  พลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรชวัล  พนมเริงไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรณัฐ  พลแก้วเกษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิทย์  บุญมารีย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติวิณ  ปรีการ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณชัย  กุคำอู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวินตรา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกวิศร์  นรากรสิริพัชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียรเพริศ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
12
เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีแสนยงค์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกันตินันท์  ฐิตติรัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สืบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติชัย  อ่อนภูงา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิตติยา  อรัญชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
17
เด็กชายเกริกภูมิ  ถิตย์สมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมโส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงไข่มุก  บุญแสนชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
21
เด็กชายคชเอก  บุญเพลิง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจนิสตา  จิตประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรกฤษณ์  เหมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
25
เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เกมะหายุง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
27
เด็กชายจันทรานนท์  นิธิพรเดชะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิดาภา  นนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรชยาวิชย์  สายสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรพล  จีระสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายจิรัฐติภัทร  ศรีสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจีรันดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑามาศ  ธนะศรีรังกูร
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายชนน  คำคูณมงคล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนากานต์  พันโกฏิ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
36
เด็กชายชนาธิป  วงศ์สวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
37
เด็กชายชยานนท์  ศรอำพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิชา  ธารแม้น
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลรดา  นาถมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
40
เด็กชายชานน  ดอนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
41
เด็กชายชินกฤต  ขัตติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
42
เด็กชายโชคพิพัฒน์  คำดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฌิธีร์วรา  ยลถวิล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาณิดา  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
46
เด็กชายฐปนรรฆ์  ชมนาวัง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
47
เด็กชายฐิติกร  จันทรากูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐิติชญา  ภูนาสี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณฐกมล  นันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
50
เด็กชายณฐนนท  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
51
เด็กชายณพชรวิทย์  ศิลารัตน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
52
เด็กชายณภัทร  อัครพันธ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐกฤษตา  แสนยศบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวัฒน์  ประพังกะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชาภา  ขัณฑ์ชลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดาริกา  วงค์จอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กชายตะวัน  ลาภบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กชายเตชภณ  อุ่นบุญมา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
60
เด็กชายเตชินท์  ภูตรี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายไตรทศ  ลีพรม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
62
เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
63
เด็กชายทินภัทร  ลายศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
64
เด็กชายธนกร  พาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
65
เด็กชายธนกฤต  ตาวะศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
66
เด็กชายธนกฤต  วงษ์แวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
67
เด็กชายธนรัตน์  ภูเล็ก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธนอรรถ  ผโลปกรณ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธนัชชา  ทองอด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
70
เด็กชายธัชพล  พหลทัพ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธัญญนันท์  คำเสนาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญสิริ  ภูตาลพบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  ตาสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรเมธ  ชูสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนงนภัส  กิ่งทุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนพขวัญ  นาอุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
79
เด็กชายนรภัทร  น้อยพระยา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
80
เด็กชายนฤสรณ์  โม้หอชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนวรัตน์  นันจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนิภาธร  เอี่ยมมาก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิสา  ไกยะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
84
เด็กชายเนติลักษณ์  สุนทรรส
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงศร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
86
เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปทุมพร  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงประภัสสร  เฉยกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
90
เด็กชายประวีร์ คูมาร์  ยาโดว์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายปรัชญา  ลิ้มภูสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปริยากร  พลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จรจันทึก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
94
เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
95
เด็กชายปัณณวัฒน์  อินทะสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปิ่นเกล้า  จันทะคัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเปรมวิกา  ชารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
99
เด็กชายพงศกร  ตุ้ยแพร่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศกร  สำราญมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพชรมน  วิเชียรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
103
เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
104
เด็กชายพลวรรธน์  ขันวิเชียญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
105
เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
106
เด็กชายพัชรวรรณ  วัฒโน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพัชราภา  ปรีพูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัชริดา  วงษ์ก่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายพัสกร  ศรีจรัญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิชญาพร  ธารสวิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์พิษา  ศรีวสิตาภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันทเสนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
114
เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรพัฒน์  ผลเรือง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  โชติเตชากิตตติ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภัฑรเกล้า  ศิริเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กชายภัทรดนัย  ชูธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภัทรวดี  พบไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
122
เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
123
เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
124
เด็กชายภาวิชญ์  วัชโสก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
126
เด็กชายภูริวัจน์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
127
เด็กชายภูริวัฒน์  ภูพาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
128
เด็กชายภูวณัฎฐ์  โสภิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จองหนาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมินตรา  โคตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
131
เด็กชายยศวริศ  มาตย์แท่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงยิ่งภัค  ไชยพร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรชิตา  โพเลาะห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรฐา  แพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
135
เด็กชายร่มเกล้า  ระวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรวิสรา  เรืองยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
138
เด็กชายรัชพล  ชาธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรินรดา  ไสยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
140
เด็กชายลักษณชัย  เค้าแคน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
141
เด็กชายวงศกร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวนิดา  ศิสารัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวนิดา  สีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
144
เด็กชายวรโชติ  ยิ่งแสวงดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวริศรา  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวิชญาภา  จันทะขึ้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
149
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  จังอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
150
เด็กชายวีรฐา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
152
เด็กชายศิวกร  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
153
เด็กชายศิวา  นิวาสเวส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
154
เด็กชายศุภวิชญ์  คงสมมาตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
156
เด็กชายสถาปนิก  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
157
เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสโรชา  วิชัยโย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
159
เด็กชายสหัสสินธุ์  กุดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
160
เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุจารี  ดลรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุ้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุณิสา  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุปรียานันท์  อำภวา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุริวิภา  ภูกฐิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
167
เด็กชายเสรี  เปลื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
168
เด็กชายอติคุณ  ภูกฐิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอธิภีรติ  อัมพรัตน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
170
เด็กชายอโนชา  มาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอรปรีญา  ธรรมโลเวส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอัจฉริญญา  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอินทัชชา  ประกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายกฤษกร  ศรีโภคา
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงกาญณัฐฐา  ภูล้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
177
นายกิตติชัย  ผลไชย
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายคชานนท์  ปัญจิตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีสุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายจารุพิชญ์  สุจริต
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายจิมมี่  ภูตาคม
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงญาณิศา คริสติน  เดวิด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฐิตาภา  หอมบุญมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณภัทร  ประสาร
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายณัฐกรณ์  บุญเสนาะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัฐริกา  ทันการ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายทีปกร  ธูปน้ำคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายเทพพิทักษ์  บุญไสว
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายธนกร  ป้องบ้านเรือ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายธนพล  ภูจอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงธนาวดี  แย้มชม
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธนิดา  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่กัง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวนิรชา  เหล่าทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปฏิมากรณ์  ภูจอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงปณิตา  ผลไชย
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายปภพ  มะลิผล
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายปริญญา  ไกรโสดา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปวีณา  จักพุดซา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปาลิตา  บัววัด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายพงศกร  คำประเทือง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กชายพีรภัทร  จุฑาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายภควรรต  พรมโชติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
207
นายภาคภูมิ  ภูครองแถว
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายภาณุพงศ์  ภูจอมหิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายภาณุวัฒน์  รุ่งฉัตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายยศกร  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงรัตนภัทร  สร้อยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
212
นางสาววรงค์กร  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายวรเชษฐ์  แดงศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
214
นางสาววรรณวิษา  พรมมา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
215
นายวโรดม  ภูแช่มโชติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
216
นายวัชรินทร์  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายวันเฉลิม  การสว่าง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงวิชญารีย์  เชาวนีรนาท
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายวีรภาพ  ทรัพย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายวีระพงษ์  หนุนฐิติพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายสรศักดิ์  ภูสมศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสวามินี  ไชยคำมิ่ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายสุพิชา  แสงโรชา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงสุภาวณี  ศรีจรัญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวอทิตติยา  ประวันเทา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายอนิรุจ  แสนบุญครอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายอนุกูล  สร้อยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวอริศรา  ลาดเลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงอัจฉรา  ภูถาวร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงกชกร  พัฒนจิรกุล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกชพร  ชาเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกนกขวัญ  ไพนอก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกนกพร  อุ่มไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกนกรดา  สมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยทองคำ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นาชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกรกนก  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกรพณ  ป้องหาญชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกรภัทร  สิมลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกรรณิการ์  ธารวิจิตร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มรักษา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกรวิชญ์  ไถวศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกรวิภา  เฉิดเจิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกวิฏา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกษิดิ์พัฑฒ์  เขจรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาแถมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกันชัย  ฆารชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกัลยกร  ฉายอำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกาญต์สินี  สิงหวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกิจวริศร์  แสงโสภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกิตญาดา  สาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกิตติภัต  ไชยหอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูบุญปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกิตนภา  สำราญมล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกุลลยา  งามขำ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกุลวดี  วงษ์ทวี
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเกศกนก  พลเสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเกษมณี  นันวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงเกียรติกัญญา  นามปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงเขมจิรา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายคมเพชร  ประคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคุณภัทร  วิลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายจักรภัทร  ประสารพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงจามิกร  ชูบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงจิรชยา  ศรีโคตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจิรพัฒน์  จีระสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจิรภิญญา  สารทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายจิรรุตม์  กุดแถลง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจิระพงษ์  อ่อนสำอางค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนารถนาวา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายจิรัฏฐ์  นาสินพร้อม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจิราภรณ์  พัฒนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจีระโรจน์  จีระสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจุฬาลักษมณ  ยุบลไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงชญานิศ  กฤษณะสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งจรุญไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชญานี  บุญเสนาะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงชญานุช  บุญไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชนะนันส์  มูลอามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชนัญญา  พลบำรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชนากานต์  ดอนภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชนิกานต์  มรมาศ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กชายชยากร  ไผ่ล้อมทำเล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายชยางกูร  สินธุโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชลกร  ภูเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงช่อขวัญ  ลับภู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายชัยธรา  นาถมทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชาลิสา  หมั่นผดุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงญณิศร  แก้วยิ่ง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงญาณิศา  การประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงญาณิศา  ไผ่โคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงญาดา  ปรีเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงฐาปนี  ฉายประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงฐิชฎา  กั้วพรม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงฐิติการ  นันประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงฐิติภัทรา  จำปาสิม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณ พราว  ศรีละคุณ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณฐมน  ถิ่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณภิษา  จันทร์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฏฐ์ชนนท์  พิมพ์วาปี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  แก้วแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายณัฐชนน  จารพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณัฐชนน  ภูพิมทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐชา  พลตรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐณิชา  นรภาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
320
เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นตระกูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาคำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายณัฐภัทร  แถวหมอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ภูโน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายณัฐวุฒิ  จำเริญบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณิชกานต์  พันธุ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงดลพร  ชูศรีวัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
329
เด็กชายดลภัทร  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงดารินทร์  ฆารสมภพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงดาวประดับเพชร  สำราญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายทรงกรด  ฆารไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายทศพล  นันทรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงทิพย์ประยูร  คุณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายทีปกร  ดอนแถลง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนกฤต  ผลิใบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธนพร  อุดมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูน้ำเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนภัทร  สนวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนภัทร  สุดถนอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนภูมิ  สมศิริ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนวิชญ์  โพธิแท่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธนัชพร  ปรีบุญครอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธนาดล  สุริฉาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธเนศพล  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธรรณธร  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูกิ่งดาว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วกุมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงธัญญามาศ  แย้มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงธัญพิชชา  ภารบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธัญวรัตร์  สมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธันยมัย  ก้านขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธิตินันท์  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธีรกานต์  จันทสีมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธีรกานต์  เจริญจิตต์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธีร์ธวัช  แสงปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธีรเวคิน  ศรรบศึก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงนงนภัส  ปัญญูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสุริยานันท์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
365
เด็กชายนภัสรพี  เวียนขุนทด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายนราวิชญ์  โยหาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ศรีแสนยงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
368
นายนัทธ์หทัย  ตาลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนันทิชา  ถนอมสอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนินลดา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงบุญญาพร  อู่ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
374
เด็กชายบุณยกาล  กายาผาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงบุษราคัม  ปิ่นสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเบญญา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายปฎิภัทร  ภูผิวนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปฑิตตา  พลช่วย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงปณิดา  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กชายปภังกร  ตรันเจริญ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงปภัสสร  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปภาดา  ทองจรัส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูขีด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายปริยวิศว์  พิชิตมาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตะหา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายปรุฬห์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปลายว่าน  อินต๊ะวิน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
388
เด็กชายปวริศร์  โยสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปวริศา  พันธุกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทะชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปารมี  วัฒนเนติกุล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายปารวิช  ศรีมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปาริตา  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปิ่นปิลันด์  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีปัตถา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปิยพร  ฉายรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปิยวรรณ  จุฑาศรี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปิยะธิดา  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปิยะนุช  เขตคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นาถมทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปุญญพัฒน์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปุณณกร  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปุณยนุช  คำสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปุณยวีร์  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงเปรมพิชญา  ภูผาวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชญธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพชรพร  แสงภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพชรศักดิ์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงพรชรินทร์  โพนชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพรนภา  มุสิกา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพรนิภา  ปัดชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรปรีญา  พรหมบุรมย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพรพรรณ  อินอุ่นโชติ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จินดาศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพรรษชล  ศิริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพริษฐ์  มลาเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายพลภัทร  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพัชริดา  สุขวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพาขวัญ  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพิชชาภา  ภูไชยแสง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพิชญ  จันทรสูรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลางนอก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิชญาพร  ทิ้งแสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  ผลชารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  อ่อนณะนัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรเวช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพีรวิชญ์  วันนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพีระพล  ฉายจรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  จักษุธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ธารเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงโพธิ์แก้ว  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายภรภัทร  พุ่มริ้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายภัทรดิฐ  ภูดวงดอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงภัทรภร  ทองจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงภัทรวดี  ปฏิผลเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายภาคิณ  แสนยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายภาวัต  ผาพรม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงภิญฎา  ชูศรีวาส
ป.6
โรงเรียนด่านใต้วิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงภิรญา  คิดขยัน
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายภูมินทร์  สำราญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายภูมิพัฒน์  อิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายภูมิเพชร  ภูกิ่งพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงภูริชญา  ภูแย้มไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายภูรินทร์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงมนทญา  พันธุ์จรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงมนธิรา  ภูดวงจิต
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์จรูญ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงมนัสสินี  อิ่มจำลอง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงมุทิตา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
458
เด็กชายเมทากรณ์  โยทสิงห์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
459
เด็กชายรพีพัฒน์  ไวแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงรมิดา  วีระนาคินทร์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายรัชชานนท์  ถิตย์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายรัฐภูมิ  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  พนมเริงไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีมวนญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงรุจาภา  อำภวา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงลภัสรดา  อินลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะกิคา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กชายวชิรวิทย์  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายวรนันท์  ทับทิมไสย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงวราภรณ์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายวสุพล  ไสยวงษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายวัชรพล  จงสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงวัลภา  ตระการไทย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายวิศรุต  โพธิแท่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายวิศวะ  คารภูมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายวีรภัทร  หาระมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงศรันรัตน์  ศิลปะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงศรุดา  ศิริบุณยโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงศศิประภา  สัมพันธุ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายศิรดนัย  วรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงศิรินภา  อินธิสร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงศิริภัสสร  คงสมของ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงศุทธนุช  วงศ์วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงศุพีรดา  ภูถมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายศุภเศรษฐ  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรโภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายสกุลวัฒน์  ลามุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงสรัลธร  ศรัทธาผล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงสริตา  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงสรินยา  เลาไชย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภารบุญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงสวรส  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายสิทธิชาติ  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงสิรัชชา  เรียบชารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงสิรินดา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงสุประวีณ์  ถิ่นจำลอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงสุพนิดา  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายสุภนัย  พลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงสุภัคชญา  ภูผาเดียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายสุรพิชญ์  พรมกัลยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายโสธร  มากมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  ภูผิวเดือน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงอกัญญา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายอชิรวิชญ์  พันบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายอโณทัย  ภูมิลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงอรธิชา  ฆารวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงอริศรา  ญาณผาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงอาภากร  บุญประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายอิศวรา  ขืนเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงเอมมิกานต์  สำราญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม