ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นายกรวิชญ์  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
คณิตประถม
2
เด็กชายกันตภณ  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงจีรนันท์  พันจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
4
เด็กชายชยากร  เหลืองเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
คณิตประถม
5
เด็กชายชานน  วิชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิตประถม
6
เด็กชายชินพัฒน์  จานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขุย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชุติกาญจต์  ธรรมะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณิตประถม
8
เด็กชายโชตินันท์  หนูหริ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
คณิตประถม
9
เด็กชายณธายุ  วงค์ภาษ
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แป้นทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐพัชร  คชสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
12
เด็กชายดนุชา  สายสล้าง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
คณิตประถม
13
เด็กชายทวีศักดิ์  ติเยาว์
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธนพร  ดำชู
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
15
เด็กชายธีรภัทร  นิสสัยดี
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
คณิตประถม
16
เด็กชายธีรภัทร  สุยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
17
เด็กชายนัฐวุฒิ  เกณฑ์มา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงนิธิกานต์  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเนตรชนก  กรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
20
เด็กชายปิติภัทร  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงปุณญาพร  เกษรบัวหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
22
เด็กชายภวิล  อิงปัญจลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองปลิง
คณิตประถม
23
เด็กชายภานุกร  มะปรางหวาน
ป.6
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
24
เด็กชายภูมิชนก  แย้มกลีบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขุย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงมนรดา  วิจิตรฉายานนท
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงวิลาสินี  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงศรัญญา  อรภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
คณิตประถม
28
เด็กชายศุภกฤต  สุถนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
คณิตประถม
29
เด็กชายศุภกิตติ์  สวนสม
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
คณิตประถม
30
เด็กชายสกลวรรธน์  คันชั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิตประถม
31
เด็กชายสุธน  โคตรสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคราช
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสุธิดา  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสุภาพร  รัชตะชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 2

ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กหญิงกมลชนก  กุศลมา
ม.2
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจิรายุ  คชมนต์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายชนกันต์  พรหมเพียงช้าง
ม.1
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงณัฐพร  ใจยง
ม.2
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายธนกร  ยังดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายพัชรพล  พรรณยิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายมณฑล  สืบบุก
ม.2
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 2

ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายกชณัฐ  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกชพรรณ  วาระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงกรชนก  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
44
เด็กชายกิตติภูมิ  สรรพลาภัง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองปลิง
วิทย์ประถม
45
เด็กชายจักรภพ  -
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรือ
วิทย์ประถม
46
เด็กชายจิตติพัฒน์  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงจิตรา  เพ็งหาจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
48
เด็กชายจิรภัทร  ศรีสมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วิทย์ประถม
49
เด็กชายเจตวัฒน์  ยิ้มสุข
ป.6
โรงเรียนวัดหนองปลิง
วิทย์ประถม
50
เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงฐานิดา  รูปเหมาะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงณัฏฐ์ธมน  เผื่อนปฐม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงณัฐวดี  ทีภูเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงธณาพร  โยคะสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรือ
วิทย์ประถม
55
เด็กชายธนโชติ  คะเชณทร
ป.6
โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ
วิทย์ประถม
56
เด็กชายธนวิชญ์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรือ
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงธนาภา  สุทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงธมลวรรณ  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคราช
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงธารารัตน์  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงธีร์วรา  สิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยิ้มสุข
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงนัสนีญ  ใบมะหาด
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงปิยชาติ  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
วิทย์ประถม
65
เด็กชายปุญญพัฒน  ยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 2

ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
66
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงพิชาทา  โชคไพศาลกุล
ป.5
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงพิมสิริ  พุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงเอก
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงวิภาดา  ฤทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เสือคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงศิวพร  ชูตระกูลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
73
เด็กชายศุภกานต์  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงสรณ์สิริ  กลั่นขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
75
เด็กชายสิทธิโชค  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขุย
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงสุชาดา  พันธุ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงสุภาพร  ทับกริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วิทย์ประถม
78
เด็กชายอดิศร  อ้อยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงอริสรา  นิลดี
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถึงลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขุย
วิทย์ประถม
82
เด็กชายอาทิตย์  มีจั่นเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงอาทิมา  สมรภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
วิทย์ประถม