ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพรรณ  เพ็ชร์สกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรธวัช  ลิ่มนา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวรรณ  ราชบำเพิง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชนนท์  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตธี  รุจิรเมธา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตยชญ์  คชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  ดำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤษฏิกา  ชำนาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
15
เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
16
เด็กชายกวินท์  ธรรมวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิศ  เกียรติพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญจรพร  คงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาภัค  สายสาระ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขกาย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายกันต์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัลเกล้า  ขาวเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยกร  วิไลพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานต์กัญญ์  ปุสสนาคะวาทิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกานต์เกตุ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติกวิน  เจริญชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แก้วเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
36
เด็กชายกิตติภณ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
38
เด็กชายกุมภาค  แพรกปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
39
เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเกศรินทร์  พูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงแก้วชนก  ช่วยแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายขจรทศพล  โป้ซิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขนิกานต์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเขมภัสสร์  พลูหนัง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
47
เด็กชายคฑาวุธ  ปรางอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
48
เด็กชายคณพัฒน์  ลิกขชัย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงครองขวัญ  กุลทวี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
50
เด็กชายคุณานนท์  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
51
เด็กชายจรรย์กระจ่าง  ยมภา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายจารุวิทย์  เพ็ชรทองนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจินตปาตี  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรพัส  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรภัทร  ท่าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีดาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
62
เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจุฑามณี  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เริงสมุทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจุฬารัตน์  เสือแก้ว
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฉัฐฏกาน  กงสะเด็น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
67
เด็กชายฉัตรพล  สตอหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนกนันท์  กัณหกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนกนันท์  ตุกล่อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนม์ญาดา  เมืองสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนวิวิญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนิตา  คงภักดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชมพูนุท  สะอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
76
เด็กชายชยากร  นวลสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
77
เด็กชายชยางกูร  เปียกบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายชลธี  ไชยชำนาญ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
80
เด็กชายชัชนันท์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายชัยกฤษ  ชัยนาเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชานิภา  บุญธีระเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
83
เด็กชายชามิล  ลักษณะอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชิตารัชน์  จันทร์แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
85
เด็กชายชิษณุพงศ์  ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
86
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์วิพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชุติมา  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
89
เด็กหญิงซานิยาฮ์  ปิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
90
เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงญาณิสา  มะสันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงฐนิกานต์  ธารธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฐานิตาภรณ์  เฝ้าทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฑิตยา  กาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
97
เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณญาดา  รักเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณฎา  หมันกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณฐภัทร  คงเมฆ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณฤดี  เพชรรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัชชา  ดำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัชชา  หม่อมปลัด
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
105
เด็กชายณัชพล  มีแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
106
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ระพือพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฏฐ์  สังคสหสัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐชยา  สามัญ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวรัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐณิชา  หวันเหล็ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐธนนท์  สุวรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูฉิมนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐธิดา  ย่องดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐนนท์  เพชรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐพงศ์  แก่นเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายณัฐพงษ์  จามรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐพนธ์  ทองปรุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐพล  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่บ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณิชกมล  จันดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชานันท์  พงพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายดนุพร  จอมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
132
เด็กหญิงดลญาดา  เปล่งแสง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
133
เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
134
เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
135
เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
136
เด็กชายตรัยรัฐ  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
139
เด็กชายเตชทัต  สีคง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
140
เด็กชายเตชพัฒน์  กลั่นนิเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
141
เด็กชายเตชิต  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
142
เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
143
เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงทิพกฤตา  บุษบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
145
เด็กชายทีฆายุจ  เพชรชลคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
146
เด็กชายธณพรรษฌ์  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤต  เพ็ชร์กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกฤต  เย็นสนิท
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายธนกิตติ์  เป็ดทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนพร  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายธนพัต  ศรีอ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
155
เด็กชายธนภัทร  พลแสง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายธนภูมิ  เพียรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
158
เด็กชายธนรัฐ  รักการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
159
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
160
เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธนสิตา  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
162
เด็กชายธรรมสารัตน์  รักประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
163
เด็กชายธราเทพ  หอมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักดำ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงหบำรุง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญพร  ลูกหลี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธันยพร  ลุ้งกี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธันยารัตน์  ตักเตือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
169
เด็กชายธันวา  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
171
เด็กชายธีธัช  กงสะเด็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
172
เด็กชายธีร์ธวัช  นาคฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
173
เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
174
เด็กชายธีรภัทร  คนรู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรวัฒน์  พรสุดาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
176
เด็กชายธีร์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
177
เด็กชายเธียรสิริ  แซ่คู้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
178
เด็กชายนนทพัทธิ์  พรหมสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจูด
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนภทีป์  เชื้อหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนภสร  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์เสน่ห์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
182
เด็กชายนรวิชญ์  ชนะกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
183
เด็กชายนราวิชญ์  นาคแป้น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
184
เด็กชายนรินทร์ธร  จันทร์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนฤพร  เงินลิ่ม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนัจญวา  ขนานใค้
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายนัฏพล  พงศ์ประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนัทธมน  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลูกเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนันทนัช  ไกรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนันทิกานต์  ชนะดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
195
เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณสุโข
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนาราชา  พรหมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
197
เด็กชายนาวี  สายนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
199
เด็กหญิงนิซรีน  กุลแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
200
เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
201
เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
202
เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงนีนนารา  ภู่ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
204
เด็กหญิงนูรียา  สันติธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
205
เด็กชายบัลลังก์  บินอาดัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
206
เด็กหญิงบุญฐิสา  ปานไหน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงบุญสิตา  เหล็นเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
208
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
209
เด็กหญิงเบญญาภา  มิตรมนุษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
210
เด็กชายปกป้อง  เม่งบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
212
เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีคุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
214
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปลายฟ้า  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
217
เด็กชายปวริศ  ขวัญสุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
218
เด็กชายปวริศ  มีแต้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปวริศา  ราชานาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
221
เด็กชายปวีณ์กร  สายกลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
222
เด็กชายปัญนกรณ์  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
223
เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
225
เด็กชายปัณณธร  วะจิดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
226
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปาณฑรา  จงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปาณิสรา  คิดรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพชสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปีย์วรา  นาคฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
232
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริจารุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปุญญาภาณิ์  วัฒนศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยพรม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
236
เด็กหญิงปุณณภา  ขวัญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
237
เด็กชายปุณณวิช  ตุ้มบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
238
เด็กชายปุณณวิช  บุษย์เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
239
เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
240
เด็กชายปุณยวีร์  เดชค้ำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายเปรมยศ  ทองพวา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
242
เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
243
เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
244
เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
245
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พุ่มรักชาติ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
246
เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพรนภัส  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพรนัชชา  ชูลีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพรไพลิน  สอนประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
252
เด็กชายพรภวิษย์  ภักดีโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพรรณปพร  อากาศโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
255
เด็กชายพริสร  ตันหุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
256
เด็กชายพลกร  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพลอยนภัส  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
259
เด็กชายพละพล  พงศ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
260
เด็กชายพสิษฐ์  คีรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
261
เด็กชายพักต์พงค์  คำวีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
262
เด็กชายพัชรดนัย  นิระโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพัชรวลัญชน์  เพ็ชรเครือ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายพัฐกฤธน์  นิวัตน์เมธากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพิชชาพร  ไกรชู
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชชาอร  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เบญญาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  นิวัตน์เมธากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
270
เด็กชายพิเชฐคุณ  อมรปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายพิทยุตม์  บุตรแขก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิลาสินี  สิงห์ชู
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
273
เด็กชายพิสิษฐ์  จรเจนเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
274
เด็กชายพีรณัฐ  ผุดขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพีรดา  คีรีเพชร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
276
เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
277
เด็กหญิงแพรพิไล  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
278
เด็กหญิงฟาฏิน  โคกเคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
279
เด็กหญิงภคพร  สุพิณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
280
เด็กชายภรงค์เดช  ดิษฐโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
281
เด็กหญิงภริตา  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภริมมาตา  ปุสสนาคะวาทิน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
283
เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
284
เด็กหญิงภวิกา  เหมาะสมสกุล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภัคนันท์  หนองทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
286
เด็กชายภัคภณ  สุวรรณจินดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
287
เด็กหญิงภัณทิรา  นาคทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
288
เด็กหญิงภัททิยาภา  โสเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
289
เด็กชายภัทรเดช  ยอดสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
290
เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
291
เด็กชายภัทรนนท์  แป้นเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภัทรวดี  มุนเนียม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
295
เด็กชายภากร  วงษ์อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
296
เด็กชายภาคิณ  พุฒเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
297
เด็กชายภานุพัฒน์  แดงลาด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เดชภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
299
เด็กชายภูดิศ  พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
300
เด็กชายภูดิส  แซโค้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายภูตะวัน  วั่นเจี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
302
เด็กชายภูธเนศ  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
303
เด็กชายภูมิภัทร  เดชวิละพันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
304
เด็กชายภูริพันธ์  ราชแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
305
เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
306
เด็กชายภูริภัทร  ศรีชาย
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
307
เด็กชายมณฑลธรรม  อร่ามรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
308
เด็กหญิงมทนาลัย  วรรณบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
309
เด็กหญิงมลจิรา  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
310
เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
311
เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงมูนา  สาเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
313
เด็กชายเมฆา  แซ่ฮ้อ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
314
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยะลา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
315
เด็กชายยศกฤต  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
316
เด็กชายยศพนต์  บัวดก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงยศยา  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
318
เด็กชายยุทธการ  ทับสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
319
เด็กชายรชตะ  พงพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
320
เด็กชายรณกฤต  ชูบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
321
เด็กชายรพี  บุตรมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
322
เด็กหญิงรภัสสา  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
323
เด็กชายรัชต์พล  ดอกไม้หอม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
324
เด็กหญิงรัชตา  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงรัชนี  รอดภัย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กชายรัฐกรณ์  พลแดง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
327
เด็กชายรัตนเชษฐ์  สะแหละ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
328
เด็กชายรัตน์ฐภูมิ  พุ่มเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
329
เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงรุจิรานันท์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง 911 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายฤทธิกร  สวนกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
332
เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงลันตา  พวงจิตร
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ด้วงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
335
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
336
เด็กหญิงวนัชพร  สงเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
337
เด็กชายวรดร  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวรดา  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวรรณนิษา  รักมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
340
เด็กหญิงวรรณวิพร  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
341
เด็กหญิงวริศรา  จันดี
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
343
เด็กหญิงวริสา  พรหมแก้วสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
344
เด็กหญิงวริสา  เพ็ชรร่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
345
เด็กชายวโรดม  สกุลเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
346
เด็กชายวัชรกิจ  บำรุงศรี
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
347
เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
348
เด็กชายวัชรวีร์  หวังสป
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
349
เด็กหญิงวัชรียา  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
350
เด็กชายวัทธิกร  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
351
เด็กชายวันอัชร็อฟ  ปะดุกา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงวาริศา  ทุมมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
353
เด็กชายวิชชากร  คงปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
354
เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงวิมลมาศ  มีแย้ม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
358
เด็กชายวิศฑวิน  แต้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
359
เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
360
เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง 912 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายวีระวิทย์  อำไพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
362
เด็กชายวุฒิกร  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
363
เด็กชายวุฒิชัย  คงหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
364
เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิริบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
365
เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ่มนา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงศศิธร  เนื้อนวล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงศิรดา  เพ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
368
เด็กชายศิรภัทร  กิจวิจิตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงศิรันย์ลักษณ์  รักษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
370
เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
371
เด็กชายศิวัช  พิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
372
เด็กหญิงศุภกร  ลือนาม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
373
เด็กชายศุภกฤต  นักฟ้อน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
374
เด็กชายศุภกานต์  ขัตธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
375
เด็กชายศุภกิตติ์  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
376
เด็กชายศุภกิติ์  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
377
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่บ่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
378
เด็กชายศุภวัทน์  ห้วยลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
379
เด็กหญิงศุภสุตา  รอดคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
380
เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ห้วยโสด
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
383
เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
384
เด็กชายสมโชค  ส่าหีม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
385
เด็กชายสรยุทธ์  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
386
เด็กชายสรวิชญ์  หนูมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
387
เด็กหญิงสรัลพร  แอโสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสโรชินี  กุนซ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
389
เด็กหญิงสลินธิป  นะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
390
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง 913 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงสาธิตา  คำออน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
392
เด็กหญิงสาริศา  ฤกษ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
393
เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
394
เด็กชายสิรภพ  หวังกลิ่น
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
395
เด็กชายสิรวิชญ์  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
396
เด็กหญิงสิรามล  กรดเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
397
เด็กหญิงสิรารมย์  จิตกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงสิรินทรา  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
400
เด็กหญิงสุชานาฎ  เดชค้ำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงสุณิสา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
402
เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์ประทีป
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
403
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
404
เด็กหญิงสุพิชญา  เปลี่ยวบุตร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
405
เด็กชายสุภกฤษ  วชิโรภาสกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
406
เด็กชายสุรนัย  หิรัญบูรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
407
เด็กชายสุริยพงศ์ชัย  ภูเก้าล้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
408
เด็กชายสุวิจักขณ์  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
409
เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
410
เด็กชายองค์  ด้วงสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
411
เด็กชายอดิชาติ  ชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
412
เด็กชายอดิศร  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
413
เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
414
เด็กชายอนพัทย์  บัวกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
415
เด็กหญิงอนัญญา  ม่วงพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
416
เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
417
เด็กชายอนัมปกรณ์  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
418
เด็กชายอนาวิล  เพ็ชร์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
419
เด็กหญิงอนุภา  คลองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
420
เด็กชายอนุรักษ์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอภินันท์  ดวงจิตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
422
เด็กชายอภิวิชญ์  โป้ซิ้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
423
เด็กหญิงอภิสรา  วีระสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
424
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
425
เด็กชายอภิสิทธิ์  วังบุญคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
426
เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
427
เด็กหญิงอรจิรา  งัดโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
428
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
429
เด็กชายอรรคพันธ์  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
430
เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
431
เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
432
เด็กชายอัครพงศ์  ศรีนวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
433
เด็กชายอัครพล  เมียนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
434
เด็กชายอัครภูมิ  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
435
เด็กชายอัครวัฒน์  พูลผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
436
เด็กชายอัครวุฒิ  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอัญชิษา  นักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
438
เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
439
เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
440
เด็กหญิงอัฟริณ  แนวหาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
441
เด็กชายอัศม์เดช  สังข์สิงห์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กหญิงอัศศิริ  สุดดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
443
เด็กชายอาเดล  หมัดตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
444
เด็กชายเอกเทพ  นากดวงตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
445
เด็กชายเอเชีย  ช่วยการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
446
เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
447
เด็กหญิงฮาเจร่า  ซาโนห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
448
เด็กชายฮาริส  ประวงษ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
นางสาวกชพร  สังข์เกื้อ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวกนกพร  ทองรัก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
451
นายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงกัลยกร  อยู่เดช
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวกาญจนา  การแข็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายกิตติวัฒน์  นบนอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
457
นายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายจักรภัทร  แต้มแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงจิณัฐตา  สัญฐมิตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายจิรพนธ์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
467
นายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายเจม  -
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงชนิศรา  บุตรเผียน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายชุติพงศ์  สกฤษดิ์สุข
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายญาณาธิป  อ่าวสินธุ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายณัฎฐชัย  อนันธิกุลชัย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายณัฎฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายณัฐยศ  ชุมพงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงณิชาวีร์  บุรินทร์กุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายธนากร  เพชรบัว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายธราธร  นบนอบ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรอาวุธ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวนริณพร  ชมภูเขียว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายนว  สามเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ดำดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายปิตินาถ  กาวชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพรชิตา  กุลสัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้นชู
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวพริมา  ถวิลเวชกุล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายยศกร  สุขทิพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายวรุตม์  คลองยวน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวศศินิภา  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงศิริวดี  ประสมกิจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
517
นายศุภกฤต  แซ่เอี้ยว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวสโรชา  มิตเมือง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายอธิป  เวทยายงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
524
นางสาวอาริสา  จันต๊ะหล้า
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวอุษณีย์  นิสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เล็กขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกนกนุช  เกกินะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกนกพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกนกพร  สุขพัฒนศรีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขยันการ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
533
เด็กชายกนต์ธร  วงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกมลชนก  ไอยะรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกมลพร  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกมลพรรณ  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนมงคลถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกลี้ยงกล่อม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
540
เด็กชายกมลสวัสดิ์  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกรกนก  คงอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายกรดนัย  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกรภัทร์  ชุมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
546
เด็กชายกรวิทย์  หง้าฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกฤตติญา  เอียดสกุล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายกฤตนัน  รักษ์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
549
เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
550
เด็กชายกฤตภาส  ศิริมนูญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
551
เด็กชายกฤติน  แก้วธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกฤติยา  เชาว์เลอเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
553
เด็กชายกฤษกร  นาคฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
554
เด็กชายกฤษกร  อาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
555
เด็กชายกฤษณพล  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงกฤษณา  เจ้ยแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกวินตรา  นาคชูวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกวินตา  หมันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงกวิสรา  ชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
561
เด็กชายก้องเกียรติ  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายกอตซัล  คงหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
563
เด็กชายก่อศักดิ์  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงกัญจนพร  คีรีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงกัญจน์อมล  ภิรมย์เจียว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกัญญพัชร  ด้วงเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แป้นขำ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หรหมแทนสุด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกัญญานิจ  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงกัญญาพร  เสนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าวิกย์กรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกัญญาภัทร  มุขมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองขำ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลิ้มซี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกัญฐิชา  ขยายแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายกัณติกรณ์  แก้วศรีสด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรรฐสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
580
เด็กชายกันตพล  เทพพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
583
เด็กชายกัมปนาท  สวัสดิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงกัลยาณี  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลิขิตกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกัษณ  กุลเถกิง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงกาญจนา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกานต์ณิศา  นำพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พันธนะวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
592
เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
593
เด็กชายกิตติกร  แก้วธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
594
เด็กชายกิตติ์ธนทัต  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
595
เด็กชายกิตติธัช  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายกิตติพัศ  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกิตติภูมิ  กุมารน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงกิตติยากรณ์  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
600
เด็กชายกีรติ  หัตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงกุลจิรา  พิเศษศิลป์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดำชู
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนธิเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงกุสุมา  แก้วเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงขนิษฐา  สังคชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงขวัญชนก  ทำเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายเขมทัต  ทองมีขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเขมมิสรา  บุญเหมือน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
613
เด็กชายคฑาวุธ  เพชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
614
เด็กชายคณพศ  ธีรศักดิ์ธำรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
615
เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายคณพศ  มิตตะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงแคลร์ อนัญญา  เอี่ยนเล่ง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
618
เด็กชายโคสเทียนธิน ศรันย์  ช่วยสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงฆีรติ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงงามศิริ  เดชรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
621
เด็กชายจักรกฤษ  ชูระมาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
623
เด็กชายจักรวุฒิ  สุขสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
624
เด็กชายจัญยวรรธณ์  วนจารุโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงจันทร์จรัส  เจริญคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงจันทร์แรม  อินทแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงจันทร์สุดา  ผานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สาระภี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงจิดาภา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
631
เด็กชายจิตติพัฒน์  อามิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงจิตรฤทัย  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายจิรกิตติ์  ยอดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
634
เด็กชายจิรทีปต์  เจริญอภิญโญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายจิรภาส  ดำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีหมุน
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทับทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตรแม่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
644
เด็กชายเจตนิพัทธ์  หมุนกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่เฮ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
647
เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
648
เด็กชายเจีย เชง  แบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
649
เด็กชายฉัตรมงคล  ช่วยขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
650
เด็กชายฉัตรเอก  จำนงจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงชญาดา  ดำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายชญานนท์  สมมาตย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุตรย่อง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
658
เด็กชายชนชิต  หนูจรเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงชนมน  ปิติ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายชนะพันธ์  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงศิริ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วสามดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
665
เด็กชายชนัญญู  ช่อไม้
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
667
เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงชนิดาภา  นาคะวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงชนิตา  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงชนิษฐา  สมมาตย์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงชนิสรา  แจ้มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงชนิสรา  ระเบียบ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กชายชนุดร  ใยทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
677
เด็กชายชโนทัย  เทพเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงชมพูนุท  สองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
679
เด็กชายชยกร  อนันตรากรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
680
เด็กชายชยพล  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงชลกร  ปากลาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงชลธิชา  ชินวงค์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงชลาลัย  สังข์รอด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
685
เด็กชายชวิต  จุ่มช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงชวิสา  เจ้ยจู
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงชัชชญา  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองไสย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงชาลิสา  ชูประชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรคงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
693
เด็กชายชินภัทร  ไชยสน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
695
เด็กชายชิษณุพงษ์  เกสรบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
696
เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกิดรักษ์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
699
เด็กชายซันนี่ย์  โอลเซ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงซันวา  เต็นพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงซุลหุสนิ  สุขศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงซูซาน  แวหะยี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
704
เด็กชายญาณกร  ทองหุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
706
เด็กหญิงญาณิศา  เนียมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงญาโณทัย  คำแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงญารวี  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
709
เด็กชายฐณัฐนันทน์  พรสินศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
710
เด็กชายฐปนรรฆ์  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายฐากร  เอี่ยมบุตร
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงฐิตาภา  ภาศักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงฐิรัณญา  อิสระสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณกมล  ช่วยแท่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณชนก  พุมนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณฐ  จิตสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
719
เด็กชายณฐกร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายณฐกฤษต  สูทอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
721
เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณฐมน  ถวายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายณฐมน  บัวเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณภัทรสรณ์  อุไรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายณรงฤทธิ์  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณัจญมี  มารยา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณัชชา  แสงทะรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
728
เด็กชายณัชพล  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
729
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ยอดการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สาลีพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเรืองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายณัฏฐพงศ์  แพงศรี
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
741
เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
742
เด็กชายณัฐกรณ์  ภัทรกมลสุขกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลางถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
748
เด็กชายณัฐชนน  ไชยโสม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กชายณัฐชนน  ปากลาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
750
เด็กชายณัฐชนน  สอิ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงณัฐชยาน์  ก่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
759
เด็กชายณัฐดนัย  เจริญพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โชคชินนวัญณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงณัฐธัญวัลย์  เขียวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงณัฐธีรา  แก้วปานกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายณัฐนันท์  มีเถาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กหญิงณัฐนิชา  สูทอก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงณัฐนิดา  ถาวรกุลฐิติ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายณัฐปพน  โชติกะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
769
เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
771
เด็กชายณัฐพิพัฒน์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
772
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
773
เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
774
เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์มิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฐวดี  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญพุฒ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฐวศา  สะมาน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
780
เด็กชายณัฐวัศห์  ดำดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณัฐศิตา  ขาวแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
782
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วช่วย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐิดา  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณาวัล  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณิชชรีย์  จามรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณิชมน  กสิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณิชา  ธิติทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณิชานันท์  ไม่ทุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณิชานันท์  สองแก้ว
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณิชาปัญญ์  สมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณิชาภา  บางเจริญพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณิดารัตน์  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กหญิงณีรนุช  ชัยมุด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงดนิตา  ศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงดลณภัทร  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายดาเนียล ตะวัน  เวย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ถิระจิตติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
805
เด็กชายต้องชนะ  อยู่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงตัสนีม  รักมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงติณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
809
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงเตชินี  วงศ์ประชุม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายเตชิรวิชญ์  ดำรงอ๋องตระกูล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
813
เด็กชายถิรวัฒน์  ชนะกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
814
เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงทรงพร  ตุลยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
816
เด็กชายทองผาภูมิ  วิเศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
817
เด็กชายทัตเทพ  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงทิตย์ติยา  บุตรหง้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงทิพย์กมล  ใจเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงทิพย์ยาภรณ์  สารมาศ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายทีฆยุ  ทับไทร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายเทพไท  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
824
เด็กชายเทพศรินทร์  อินทร์เหมือน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงธณภรณ์  กราพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจูด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายธนกฤต  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
827
เด็กชายธนกฤต  ถาวรไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
828
เด็กชายธนกฤต  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธนกฤต  รอดคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธนชาติ  เสมอนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธนเดช  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธนทรัพย์  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธนทัต  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธนธรณ์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงธนพร  มูสิกะปาละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธนภัทร  บริพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนภัทร  ลุ้งบ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนภัทร  สุภาสน
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนวินท์  อยู่ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนสร  บุญโสภาส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงธนัชพร  ดีดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงธนัชพร  อภิรติธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงธนัญชนก  งอสอน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงธนัญชนก  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธนากร  นวลสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธนานพ  จันทรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธนาวุฒิ  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงธนิสรา  โป้ซิ้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงธภัทร  พินิจสกุล
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธรรมก่อศักดิ์  ละงู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
856
เด็กชายธรรมะ  ชะนะชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธัชนนท์  สันฝา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อจักร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงธัญชนก  ดำจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงธัญญานันท์  คงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองวัตร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
866
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงเทียนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงธัญรดา  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงธันย์ชนก  จิณรัฐ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงธันย์ชนก  วิลัยมาตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงธันย์ชยา  ประทีป ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธาวิน  ขนานใต้
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายธาวิน  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธิติกาญจน์พร  แฉล้มรักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธีรกานต์  ชุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กชายธีรดนย์  เมฆใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
880
เด็กชายธีรวิทย์  แย้มสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงธีริศรา  จำนงการณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
882
เด็กชายธีรุตม์  มันเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
883
เด็กชายเธียรวิชญ์  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงนงนภัส  วัชราภิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
886
เด็กหญิงนดา  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงนทัสนันท์  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
888
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วมาตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายนนธภัทร  วงษ์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
890
เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
891
เด็กชายนพัตธร  ทองเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
892
เด็กชายนภ  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงนภัส  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงนภัสศรณ์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงนภิสนันท์  วงศ์นิกร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายนรภัทร  อินพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายนรวิชญ์  ป่ากว้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
899
เด็กชายนรหัท  ประคีตะวาทิน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
900
เด็กชายนรากร  ปางวัชรากร
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายนราวิชญ์  เสาวภิชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงนริศรา  ไชยทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายนเรศ  รักษายศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงนฤมล  อินทแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงนลิตา  โพธินวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงนัซมี  ถิ่นเกาะยาว
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กชายนัฐพงษ์  อิสลาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงนันติลักษณ์  ดำแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงนันทกาญจน์  อมรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงนันทฉัตร  ทองสาม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงนันท์นลิน  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
918
เด็กชายนันทพงศ์  คเชนทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงนันท์ลภัส  คงหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
920
เด็กชายนันทวิชญ์  รวงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงนันทิชา  และเล็ม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
922
เด็กชายนันธิชา  ห้าฝา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
923
เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
924
เด็กชายนัสซอรี่  ก๊กใหญ่
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
925
เด็กชายนาซิม  มีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงนาราชา  ไชยขาว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
927
เด็กชายนาวิน  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
928
เด็กชายนำวิถี  ทับไทร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายนิธาน  ธนันชัย
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงนิพรรัตน์  สุขบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงนิวเคลียร์  พูนสระน้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงนิศานาถ  หมันจิตร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงนิสรีน  เหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงนิสา  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงนุชวรา  จุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงเนตชนก  กิจแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงเนตรชนก  ยศชาติมาลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
940
เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
941
เด็กชายโนอาห์ ณัฐกิตติ์  เลนส์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงบัณณภรณ์  ฤทธิ์เพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงบุญญ์กัญญ์  ปานพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงบุญญาภัทร  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
945
เด็กชายบุญพิทักษ์  เกียงเอีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงบุณยวีร์  ชุมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงบุณยานุช  นาคทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงบุณยาภรณ์  บุตรฉิ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงบุษบา  ศรีโรโรจน์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ช่วยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
953
เด็กชายปฐพี  หนูหอม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงปฐมาวดี  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงปณิตา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงปทิตตา  อินอร่าม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงปนัดดา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงปพัทธ์ศรันย์  พวงช่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงปพิชญา  เครือทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
962
เด็กชายปภังกร  มาลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงปภัสสร  แสงทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงปภัสสิริย์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงปภาดา  ศรีเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่ล้าย
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แป้นถนอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
969
เด็กชายปภาวิน  คงร่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงปภาวีร์  จำนงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
971
เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงประภัสสร  รักษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงประภารัตน์  คงเยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
975
เด็กชายปรัตถกร  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
976
เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
978
เด็กชายปริวัฒน์  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงปรียนันท์  ยอดศิลป์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงปวริศา  ราชเมืองฝาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
982
เด็กชายปวัน  สุวรรณสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
983
เด็กชายปวินท์ภัทร์  โมสิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  อ่าวลึกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงปัณฑิตา  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปัณฑิตา  อุ๋ยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
988
เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
989
เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
991
เด็กชายปัณณวิชย์  ปันวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุบลจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
993
เด็กชายปันณภัทร  ลายดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
994
เด็กชายปาณัสม์  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงปาณิศา  สุทธิเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายปารณัท  ทำนากล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายปาระมี  ชัยมุณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงปิ่นกนก  วิศิษฏ์นาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เกื้อหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ภูมิภมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายปิยดนัย  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงปิยพร  แซ่เฮ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปิยะพร  สุทธิหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปุญญตา  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายปุณณวรรธน์  แก้วสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงปุณยนุช  นาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงปุณยาพร  ขำคะวงษ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงปุณยาพร  ดีดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายปูรณ์  ทิมกลับ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงเปมิกา  อ่าวลึกน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายพงศกร  กลับคุณ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายพงศกร  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายพงศธร  คล้ายชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพชร  เพชรเครือ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายพชรพล  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงพนิตพิชา  ทองเนื้อดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพรกนก  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพรไพลิน  เพชรรัก
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายพรภวิษย์  ทองรักจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพรรณพัชร  อุษณกุล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพรรณลินี  ศรีพิมพ์มาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1036
เด็กหญิงพรรณอร  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพลกฤต  เป็ดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพลธนัช  ดำชัยโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงพลอยปภัส  ยกเส้ง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงพลอยปภัสสรา  เกกินะ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายพสิษฐ์  วุ่นบัว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายพสิษฐ์  อ๋องท่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายพสุธาธิป  ศรีโยธี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงพัชรนันท์  เวณุผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพัชรพร  ดวงจิตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงพัชริญา  เสประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายพันธกร  ศึกขะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายพันธสิน  คงปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงพันธุ์วรดา  ฉิมหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพัสกร  สอนมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพัสวี  ประคีตวาทิน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายพิชชากร  บุญสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพิชชาพร  สีเอียด
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่เซี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดวาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพิชชาอร  อัศวโกวิทกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพิชฌาย์ชณิศ  แก้วประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพิชญธิดา  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  เรืองจรัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงพิชญา  ปรางทอง
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1066
เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงพิชญาภา  ช่วยภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงพิชญาภา  ดินแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงพิชยา  กาญจนบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายพิชัย  ฮ่อบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงพิชานันท์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หมุกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพิตราภรณ์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายพิทยธัญญ์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  คงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพิมพกานต์  กสิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงพิมพกานต์  เวณุผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมาศ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  บูรณ์ธนชัย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ติวเถาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพิมมาดา  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพิยดา  กังงา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงพิรยา  วงศ์นรินทร์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายพิสิษฐ์  บังใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงพีรดา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายพีรภาส  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายพีระภัทร  ทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายพุทธภูมิ  พร้อมภูวดล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หัสนี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1096
เด็กหญิงแพรวพรรณ  คงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงแพรวา  ยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงฟ้าลดา  หงษ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงฟ้าใส  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงฟิตตรีญา  หลีดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงภคพร  สุขขี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงภคพร  เหมกัง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงภคมน  ผนึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงภรมาภา  สีนวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายภรัณยู  ปิ่นพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายภวิศ  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายภษุพรรดิ์  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายภัคพล  แหลมเกาะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สูงสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงภัททิยา  เซ่งมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงภัทธนันท์  กายแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงภัทธิญาณี  พรหมแสง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายภัทรกร  ตันเลียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายภัทรดนย์  บุญนิยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายภัทรดนัย  หมุกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายภัทรทีปต์  หวังสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพชรประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายภัทรพล  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายภัทรพล  นาคินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายภัทรพล  แสงนาฮาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงภัทรภร  นิลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงภัทรภร  หลวงชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ฉิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชานา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงภัทราพร  จริยปรัชญากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงภัสฑชนก  ช่วยแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายภาณุวิชญ์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายภาณุวิชญ์  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายภานรินทร์  ภููเก้าล้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงภารดี  สุวรรณสาม
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  วิวัฒนสิเนศวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงภิรมนต์  แซ่ฉั่ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงภิรัญญา  รักทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายภีมพศ  คงมาก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงภีมสินี  คลองรั้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายภูชนะ  อินทรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายภูตะวัน  รักบำรุง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายภูตะวัน  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายภูธเนศ  จันทร์สวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายภูธิชัย  พรมพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายภูเบศวร์  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายภูมิชภัทร  บ้านเพิง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายภูมิภัทร  แก้วเสน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงภูรัชยา  พร้อมภูวดล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงภูริชชญา  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงภูริชญา  สังข์รอด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายภูริณัฐ  บุษย์เพชร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงภูวรินทร์  พันธ์เมธาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ)
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายภูวิศ  ชลารัตน์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงภูษณดา  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงภูษนิศา  ห่อบุตร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายมัฆวาน  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงมัซลินดา  เหลนเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงมุกดา  เกิดวัดวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงมุกอันดา  สอสุทธิเมธ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงมุขมณี  มะนารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายเมธัส  ช่วยเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายเมธัส  อ่ำปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงเมธาวี  ดวงขวัญ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายยศกร  เพชรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายยศสพล  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายยูโร  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงโยษิตา  หนูคง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายรณกร  ชุมจูด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายรณเดช  วารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงรดามณี  รัตนศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงรสริน  คีรีเดช
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงรสสุคนธ์  อาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงรอฮันนี  เกกินะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายรัชชานนท์  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
1181