รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติภณ  ปาดอนไพร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงฉวีวรรณ  วารีรุทธเขต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายแทนคุณ  ภู่ทองวัฒนวงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะบูลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธีรัตม์  ประภิณธัญโกศล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายนวภูมิ  เพิ่มลี้วิริยะกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปทิดา  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปรินทร์  พงศ์ไพรวัน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวปิยเพชร  ขำแป้น โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายปุณณวิช์ศ  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวจำกัด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายภูรีณัฎ  จุ่นน้อย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นายสิรณัฎฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายสิรภพ  โชติช่วง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกรบงกช  พรามพิทักษ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อัมพวานันท์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนิวาริน  เหมือนทอง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  เพียรกสิกิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวสิษฐ์พล  เพียรกสิกิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวีรภัทร  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสรรเพชร  คคนัมพรปวิเวก โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสิรีธร  พรมโคตร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุพัชรพร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขรอด โรงเรียนวังข่อยพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนวังข่อยพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงรัชกร  โตเกิด โรงเรียนวังข่อยพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวราพร  ยมกลิ่น โรงเรียนวังข่อยพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ล้วนสมหวัง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นายคณพศ  ขุนพิลึก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายจิรภัทร  วราหะ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเจียระไน  เหลืองพฤกษชาติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายติณณภพ  ทรงสุคนธ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายทศวรรษ  สังขวิสุทธิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนากร  กิจเจริญไชย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธันชนก  ยิ้มแจ้ง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พันธุ์ดี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูรินทร์  ลี้พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุภณัฐ  สิงหราช โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองไทย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐนารี  กล้ากสิกิจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐมน  โตวิจารณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวธนาพร  นวลนางแย้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวปัณณภัทร  สิทธิทูล โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวพรภนา  ทสะภาค โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กสิกรณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายพีรพัฒน์  พันธ์เขียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายภูมิรพีฐธ์  ดีเต่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวรสสุคนธ์  โสภณอดิศักดิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวรุจีรา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาววริยา  สุดตามัย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวีรเดช  ภักดี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายศุภวิชญ์  กางกร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวสุพิชญาภัค  พรจรัสสกุลวัฒน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุริษฎา  มุทิตา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอาริตา  โกวิน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น