รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  ไชยมั่นคง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรพัชร  ลีลาจิรกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิตตนัน  เร็วอุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงวนทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวฉัตรฑลี  เที่ยงตรง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชวัลรัตน์  คุณนาม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชุติมณฑ์​  สุทธิ​คราม​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายญาณพัฒน์  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่นุ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐนนท์​  ชูวงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวถิรดา  ถมนาม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายทิวากร  สุภาพ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายทีฆายุ  ดำริห์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธณธรรม  รินทพล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนัตถ์พงศ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธฤตวัน  อิ่มสุขศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนภัส  พูลผล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนิรมล  ธรรมสรางกูร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายปรัตถกร  อุปการะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปวริศา  ขุนโชติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปิติภัทร  สังข์พิชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพงศกร  รุ่งน้อย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิชชาพร  เ​ฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวพุทธิชา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภีระพัฒน์  นามเเสง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรวิชญ์  จิรพจนานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวีรภัทร  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายศรัณยพงศ์  แจ้งเปี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวศิริรัตน์  นาคชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสกนธ์พรรณ  บุญเนรมิตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุณัชชา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุทธิดา​  จันทะ​คุณ​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 สามเณรใส่ตามนี้เลย  สหรกนด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายอธิษฐ์  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอนัญพร  ดิบดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอังกร  สวัสดิ์สุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอัญการ  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอารยา  สิทธิหงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอินทัศน์  ผลชอบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอุษณีย์  ถมทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกรณ์  อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกฤชย  ดอนกาวิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกฤติมา  กุลเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกันต์กวี  ศรีทัศน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกิติญา  ศรีสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิรภรณ์  คงมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจิรภัทร  เทพวรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวจิราพร  ชาวทำนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผาริโน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวชรินรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชวกร  สีราย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชัชชญา  มั่นเขียว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญานิศา  ทองมาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฎฐนรี  แต้มครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฐนนท์  เอมพรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฐปพน  ใจห้าว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายดินไท  โตวิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเต็มฟ้า  อุมารี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงทักษพร  ผาสุกมโน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนโชติ  ทองทวีสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนพนธ์  สิงห์ลอ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธันย์ชนก  สวัสดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนกมล  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์วาด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนพนลิน  บัวสวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  งดงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปริพัฒน์  เนตรสุนทร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวปานวาด  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปิยะวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพรธีรา  วุฒศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพรนภัทร  ใจห้าว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นายพัชรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพินันดา  สุริยะพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพินิดา  สุริยะพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาบัวยิ้ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพีระญาณ์  ทองปลิว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภาณุวัฒน์  เหรียญสุวรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภูริชญา  ทัพวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภตระกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวรพล  แจ่มมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายวรเมธ  ชูจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงวรัญญา  ประสงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวรินรำไพ  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาววิชุดา  ใจงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวิสาข์รัตน์  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวุฒิภัทร  คำมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศนิชญา  ช้างเผือก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวศิริญาพร  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภกร  อินทสระ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสิทธิชัย  สินสุวรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสิรยา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสิร์วณิช  เมืองจั่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวสิรามล  สังขพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสิริญากาญจน์  ว่องวิไลรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวสุภนิชา  ศรีโสภา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวโสภิดารัตน์  ปานแสง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงออรอร์  แจนตี้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอาทิมา  สุดตา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินตวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นายกฤษณะ  สาระชาติ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายก้องภพ  แสงศรี โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชลธิชา  จีนชาวนา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวณัฐชยา  อุดมไชย โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญวัดหงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาววัฒนาภา  คำหนู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวศรินทิพย์  จาดมี โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงศิรดา  เศษบุบผา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวศุจีภรณ์  ปิ่นทอง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศุภนิดา  กองกันภัย โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวสกุลดาว  ขวัญยาใจ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอธิชนัน  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอรปรียา  บุญเพ็ง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกรวิชญ์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกาลัญญู  เพียรเส็ง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ตะวันส่องแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฏฐ์ชานนท์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐภัทร  จังอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนกฤต  แก้วชัยสิทธิ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนภัทร  พันเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภูริณัฐ  ท้วมเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนโท โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์กรรณ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวสาริศา  จำนงค์จีนารักส์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทุมพร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น