รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชกร  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติภูมิ  นูสาสุวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายเขตต์ตะวัน  ปานจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฃุติสรา  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรคง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวจุฑามาศ  แพรระบำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวชนาพร  วรรณษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชวิศา  พรวนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชัชนันท์  ชุมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชาญชล  คงจำนงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายญาธิป  นิยมไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณฐกร  ทองแทน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงสิทธิเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงเตชิตา  เเช่มช้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธิติรัตน์  ชัชวาลกิจกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนภัสพร  สีหะวงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวนิติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงบุญสิตา  นามบุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวป.แก้วสกุล  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวป.สกุลแก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปิยปราชญ์  มีโส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  อานไธสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงผกามาศ  เสรีรัตน์ประสาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นายพชร  หาดทราย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพรอนันต์  ผลพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพริสร  มาจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิชญพัชร์  ษรจันทร์ศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้อม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวเพ็ญพิชา  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภัทร  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภิณญาภัทร  แสนโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นายภูริณัฐ  บุญช่วยสุช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมิยาวดี  สีนาคสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงลักษมน  โสพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวรัญญา  ฤฆทธิ์มล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวัชยา  พัฒน์ขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายวัชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายวิฑยุตม์อาณกร  จงศิริรักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวศุภกานต์  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสรวิชญ์  น้อนหน่า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุภัทรประภา  ทิพย์เคลือบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวอรจิรา  ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายอัครเดช  สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงไอศิกา  ปานกรณื โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกชพร  จั่นเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกนกภรณ์  จันทร์เกิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองใจมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวกมลชนก  โกละกะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายกมลภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวกรกมล  วิชิตนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกรองขวัญ  บำรุงอ่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกฤตพร  ทองประสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายกฤติพงษ์  พึ่งศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงมาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เข็มด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามสง่า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายกันตพงษ์  กันหามิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศนศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกันตภัทร  ราชวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตน์วรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวกันติชา  สังสนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกัลยรักษ์  ตรีนันทรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกัลยาณี  คลังชำนาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกาญจนา  พูลส้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกานต์จิรา  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกานต์ทิตา  หางาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกานต์สิริ  หรรษนันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายการิน  พิพัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวกิตติวรรณ  สุวัตถี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกุลปรียา  สนเทียนวัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวเกวลิน  สอนจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวขนิษฐา  มิ่งขวัญตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเขมมิกา  ดีสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวคณัสนันท์  โปรยเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นายคณาภัค  โสมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงคณิตา  ชัยโสดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายคณิสสร  เส็งตากแดด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวคุณัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวจรรยา  หล่อโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวจิณณ์ดารัตน์  มาลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิดาภา  ยังคงวิรัชพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นายจิรณัฐ  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์คำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวจิรภิญญา  อบเชย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวจิรัชญา  แก้วมูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงจีรภา  เมืองโสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงเจนกนก  วัฒนศัพท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเจษฎา  งาคชสาร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชญาดา  ปานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชญานันทน์  บัตรบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวชนัดดา  ศรีอรุโนทัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชนันธร  บรมสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชนิตา  ชินหงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชนิตา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชมพูนุช  ชุ่มประมล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวชยณัฐ  ตันปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายชวนากร  แก้วคง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายชวิน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวช่อทิพย์  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายชัชนันท์  กลางธานินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชินกฤต  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชื่นนภา  พรมสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีหสุทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุตกันภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวญาณภา  ต่ายขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญาณิศา  อาจเอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวญาดา  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงฐิตินันท์  อมรรัตนวาที โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวฐิติรัตน์  จงพิบูลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวฑิฆัมพร  สุพัฒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณฐพรกมล  ศรีจำรูญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณภัธญา  เกียรติพิริยะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัชนันท์  ชัยสุบิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัฎฐกรณ์  โก่นกลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญพร้อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อินทรสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฏฐิดา  นาคสำราญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐกมล  เถียรอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐฐานิต  หย่ำวิลัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวณัฐตญาภรณ์  คุ้มดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อธิปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวณัฐนิชา  ขอตาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุดดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัฐภัทร์  จิตรยั่งยืน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวณัฐสุดา  สินประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณิศราพรรณ  ภู่ขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวตวงพร  สุนันทวิทย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเตชินท์  จรัสธนวรพัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายทวีโชค  แก้วสงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงทิชากร  วัชระเศรณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นายทินกร  แก้วกอนเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายทินภัทร  กันภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วงค์พุทธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงทิพย์พิรยา  วิเศษหวาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนกฤต  ทองประดิษฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนกฤต  วรสารศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนกฤต  อาสาพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนกฤต  เขียวงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนดล  อินกอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธนพร  พรหมประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนพิพัฒน์  ไพจิตรานนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนภัทร  สิทธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนภัทร  โถปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนภูมิ  ด้วงมาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนวัฒน์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนวัฒน์  ทองนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวธนัชญา  คำดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวธนัญญาณ์  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายธนัตถ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนากร  บุ้งจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธรากร  วุฒิธรรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวธัญชนก  กมลภัทรกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวธัญชนก  ทับทิมเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจี๊ยบหยู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เมืองเหนือ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธันยรัตน์  จันทรวิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวธันยารัตน์  ด้วงมาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธีรนันทน์  แสงขาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธีรปรากานต์  ลาโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายธีรภัทร์  คิม กู๊ดแมน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีรศักดิ์  วงค์พันคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวนณัฐชา  เกตุกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนนทกร  ใจแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายนนท์นภัส  นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายนนท์  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนภัสกมล  บุญสะอาด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนภัสกร  มาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวนภัสสร  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนวิภานันท์  คำภักดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หลักโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายน้ำพิพัฒน์  คงสิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนิติธร  ธีรธรรมธาดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนิรชา  ศรีศักดิ์ดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนิศารัตน์  คณาวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวนุชนภา  กันฟอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเนติธร  คำชด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปลาเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายบัญญวัต  ไชยเสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงบัณฑิตา  พลเยี่ยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบกลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวังคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายเบญญสิทธิ์  เทศวิบูลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปฏิภาณ  ฉิมจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายปฏิภาณ  อาจหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปฏิภาณ  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายปฐพี  เที่ยงเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้าฮาร์ด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายประพัฒน์  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปริญญาพร  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปริณดา  พาคาเพียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปวรรัตน์  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปวริศา  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวปสุตา  ลี่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปัณฑิตา  แหยมเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายปาณชัย  กาใจทราย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวปิยะพร  มั่นศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ศรีจริยา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปุณชรัศมิ์  หลีเกี๊ยะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 นายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวปุณยวีร์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวปุณยานุช  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวเปรมยุดา  บุญนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวเปรมิกา  มณฑิราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงไปรยา  สีทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพงศกร  จิตจำนงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพงศภัค  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายพงษ์ณัฐกร  พุ่มฟัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพชร  มีมะจำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพชรพงษ์  ปั้นถาวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวพณิชา  ทองทับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพนิดา  จิรมิตรมงคล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพรชนก  จูสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพรประภา  พลคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพรรณภา  บัวสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวพลอยเพชร  กันเกียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายพศวีร์  เสียงเพราะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพศวีร์  แสนธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพสุมนต์  คลุ้มสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวพัชราภา  คีรีกุลไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวพัชราภา  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวพัณณิตา  ศรีบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวพัทธ์ธีรา  ทอนแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวพัทรดา  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวพันธ์ธีรา  ชึ่งสกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวพันธ์วิรา  เชี่ยงฉิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวพิชามญชุ์  ช้างน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นายพิชิตชัย  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ  กันทรสุรพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพิรวิชญ์  นาคธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพีรพล  คำสุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพีรภัทร  เพียงก๋า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพีรวิชญ์  ปารี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเพชรชมพู  หลาบคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวเพชรรัตน์  เม่นขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงเพียงพลอย  สุวรรณาภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายภควัต  พรหมประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายภควัต  อินทพรโสภิต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภชาเดช  เขียวคำรพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงภรณ์ชิญา  ศักดารักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงภัคสุดา  วิปัสสะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวภัทรกันย์  ปัญญาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภัทรจาริน  เสียงไพเราะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภาคภูมิ  เพิ่มรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภานุพงศ์  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูกิจ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงภูภิงค์  ภูมิเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภูริชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายภูรินทร์  ชาพรมมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภูวิช  สีนานวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวมณนภา  สายบุญเคียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายมรรษกร  มากมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายมานัติพันธิ์  เมืองนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงมุฑิตา  ปารย์จิตติพัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายเมธวิภัทร์  อธิธนาพรภัคพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงไมยา  ฮินยาเนฟวิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นายยศกร  งามแม้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวรติพร  กองพิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงรติมา  ทองวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงรักษิณา  ธำรงภูวดล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวรินรดา  กวนแหวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายไรย์อั้น มนัสชัย  บรอเธอร์ตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงลลนา  ผองสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศวะวาทิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 นายวรกฤต  ไกรเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวรเมธ  เจริญสาร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นางสาววรรณวิภา  โตไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายวรรณเศรษฐ์  บุตรสาทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวรษา  เจริญวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นางสาววรัมพร  แสงตะกอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวรัษฎาภา  เพชรกันหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นางสาววัชรากร  เชื้อตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายวัชรากร  โพธิสมาธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาววารีรัตน์  บำรุงกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชชาชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวิธิวัสส์  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นางสาววิมลสิริ  หิรัญวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงวิรุณกานต์  พรมใหม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศกลภัทร  กาอ่วน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศรุตา  สายรัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายศศิชา  เพชรดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงศศิประภา  ดีดาร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวศศิยา  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวศสิทร  ศรแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงศิริกัญญา  พรหมเศรณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายศิลป์อักษร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายศิววงศ์  รอดไร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายศุภชัย  ปาปะโน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายศุภวิชย์  บุญมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวศุภัชญา  สักเพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กินูญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวศุภารมย์  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายสรกฤธ  หล้าเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสโรชา  คำทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวสาริน  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสิริกัญญา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงสิริวรรณ  พรหมชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสุจิรา  ภาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกำพร้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภัณฑ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวสุชานาฎ  สายบุญเจียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุชารดี  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวสุธิมน  หลงรัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นายสุธีกานต์  ชมชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายสุธีกานต์  ปึงตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิมทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุพรรณา  ชีน กู๊ดแมน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุพิชญา  ยะถา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวสุภาสิณี  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเสาวภา  สารีพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวโสชญา  ถวิลไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวโสภิตนภา  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอติชา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวอนัญญา  มารอด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีอ๊อด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอนุธิดา  นพสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นายอภิวิชญ์  หมวดมะหิงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศีลธรรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
667 นายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 นายอัศวิน  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวอินทิรา  เปรมปราคิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายอิศวะ  สุขแสงนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงเอธยา  เลิศสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวไอศิกา  อินทะนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกนกพร  ปัญญา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 นายกรภัทร์  แก้วอินทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกรมน  โสภักดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวกฤติยาพร  ไหมสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายคณาธิป  แก้วเบียง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวจิดาภา  ขันทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจิดาภา  นันตา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฐิติชญา  นูตา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณัฐฐากร  กำมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
693 นายปณชัย  สมใส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปริยากร  พันผง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพลอยฝัน  ทองรักษ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายภควัน  พรมศาลาเมฆ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นายภัทรพงศ์  กองพรม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นายวงศธร  สีดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศศินิภา  ตุลสุข โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายอรุชา  เมืองทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายกณวรรธน์  ทองยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวกมลชนก  ตาคำชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวกรชกร  ปรางค์วัฒนานนท์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวกรรณิกา  ทองเปลี่ยน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายกรวิชญ์  กมลเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวกัญญาณัฐ  อุมะวรรณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  จันทร์ดี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวกัญญาภัค  จิตเกษม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวกาญจนา  ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกิตติ์พิมล  ทุมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกีรติ  เปรพิพัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายจีระศักดิ์  ทาสุวรรณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยวิชิต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
718 นายชยานนท์  วันเย็น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวชลธิชา  สิงหา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชัชวาลย์  นวลฉ่ำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงชัญญานุช  ทวยไธสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กมลรัตน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเย้า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวชุติมน  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายชูเกียรติ  แสงทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายโชคไชย  กงเดิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์หลักเมือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายณัฐดนัย  คณะแพง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐตะวัน  คำบุ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลนาค โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวณัฐสุภา  จันทะคุณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณิชากานต์  สุริย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณิชาพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายตะติยะ  ตรีพยัคฆ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงทิพย์รดา  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวธนภรณ์  แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายธนภัทร  อ่อนหวาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวธนวรรณ  น้อยมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายธนวิชญ์  ศรีเพชร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธนสิน  ภาคพรหม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธนัชญา  ออมสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธนัชพร  สุดเขต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวธัญญารัตน์  จันเขียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวธาริณี  ธรรมสรณกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นายนทีธาร  ขจรไพร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวนภัสนันท์  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงบัณพร  เสียงอ่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวบุณยาพร  ลำพึง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงเบญญาพร  แก้วเบี่ยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวเบญญาภา  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวประภาศิริ  กลั่นจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวปรียกร  ปิ่นปั่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายปวริศร์  ทิศพรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวปวันรัตน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมชาตรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวปัทมาภรณ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเปมิกา  เกียรติสุวรพัทร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพรรษา  พิมพ์สาย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวพิชามญชุ์  บุกิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงพิรญา  ภักดีเจริญ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีมังกร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวภัทชรพร  คำพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงภัทรกานต์  เพชรบูรณ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งพา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงภัทร์นฤน  กันแต่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงภัทรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นายภานุพงษ์  นวลเกตุ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์มูล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวยุวกร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายรัตนโชติ  ทองบุญตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงรุจิรา  แสงสุทา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวรกานต์  มั่นเหมาะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวรนิพิฐ  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวันวิสา  ชัยวัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาววารุณี  ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาววิภาดา  กุนแกม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวิรากร  เรือนทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวศรัญญา  จันตื่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวศิริณา  บุตรโยจันโท โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยพิเดช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศุภฤกษ์  เมืองตัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศุภวรรธน์  เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวศุภาวรรณ  กองกูล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวสุดธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวสุพิชชา  แก้วโสตร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอัครัชปรวีร์  รัตนะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวกนกวรรณ  กับปลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายกฤตรากาล  จันทร์บำรุง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกฤติยาณี  เฉวียงวาศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองติด โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกุลภัสสร์  คำมีโต โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชวัญมิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเขมลิตา  ลาภไธสง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
811 นายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายคณิศร  กงแซ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายคัมภีรพรรณ  ดีรักษา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจิดาภา  มาลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงฉัตรกมล  หอมม่วง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชมพูนุช  บู่ทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายชยพล  หาญยูรพงศ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชลดา  ระภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชัชฎาภา  กองสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองเกษม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายไชยวัฒน์  อินตะคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงญาณภัทร  เตวะสุ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณภัทร  เย็นสถิตย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณภัทรพงศ์  ด้วงเหม็น โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสียงเพราะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัชชา  รุณทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายณัฎฐกิตต์  วรก้องกิจไพศาล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายณัฐกรณ์  พันจันดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วทองคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเมือง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณิชาภัทร  กับปลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงดลนพา  กุนมล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายทินภัทร  จำปาทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธนทัต  เครือแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงธัญจิรา  เพียรักษา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญรดา  กลิ่นไม้ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มหามงคลนุสรณ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนนทพร  อนนท์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนภัทร  พิมาน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงน้ำเหนือ  นิลอำพร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายนิธินันท์  อุ่นแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนิรมล  วิชัยคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนิราภร  โฉมผา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวปภานัน  ทาแจ้ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายประภากร  ตรีเราวาส โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปาจารีย์  คำต่าย โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายปิยังกูร  ยินสกุลชัย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงปุณณภา  รอนยุทธ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพชรพงศ์  จงประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพรพิมล  พวงแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายพระคุณ  ครุฑนาค โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพราวสุภา  พุทธา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายพลกฤต  พันธ์วิทยาศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพัชรพล  กันธิยา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพัดชา  ศิริสุขประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพิชญาวี  เลียบชาย โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพิมลพัทธ์  หว่างรักษาวงศ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  องอาจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงภคพร  เริญศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภัคพล  ริดเกาะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงภัชภิชา  กิรัมย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภัทรศยา  ไพเรืองโสม โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภาณุวัชร  ธวัชกุลภิญโญ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายภานุพงษ์  เพิ่มพรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงมนัญชญา  ละอองปลิว โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงมนัสยา  โภคพิพัฒน์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวมาตา  รุ่งศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงรัตนากร  เบ้าจูม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงลักษมณ  ปาวะนา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
907 นางสาววริศรา  ทิพย์มาตย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวริศรา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวิภาวี  จัทรางกูล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวิมลมาศ  ชนะโยธา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำชู โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายศรุต  ฮมภาราช โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศศิธร  แพงไตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศิริวรรษา  สุขจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายศุภกิจ  เรืองศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศุภโชติ  จั่นรักษ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายศุภพงษ์  จัทร์แสน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวลอย โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิเศลา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงสโรชา  ทองที โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสิทธิรัตน์  สิงห์ที โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายสิรภพ  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงสิริกร  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงสุธิดา  แก้วดู โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสุภกิตติ์  กาญจนรัชต์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอภิชยา  บุญรอด โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายอรีย์ธัช  ปานคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สินคงป้อง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกวินธิดา  โปยขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายเขมชาติ  สงสัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสลานอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงญาณิศา  บุญชื่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  งามหนัก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงตะวันนา  ลีศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายธนัชพงศ์  ผู้มีคุณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธนัฐกรณ์  พลลาภ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฉ่ำตะคุ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นวลสาลี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพงศกร  แก้วมะลัง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ทักษ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เป้ดทองหลาง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สืบวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายภาวัต  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายภูมินันท์  ทวีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายภูรินท์  ทองมา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 นายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงรุจิรา  ชมสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายวิเศษ  ทนทาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายศักพงษ์  อินทะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยภาพ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นายสลินโรจน์  สิทธิ์ขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนสันเทียะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายอนุชา  ชินคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอภิญญา  ปัดไธสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายอภิวัฒน์  พงศักดิ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มแดง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์ใย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกิตติภณ  พรมสกุล โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกุญญานุช  ผิวสอาด โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงขวัญจิรา  แท่งทอง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายจิรกิตติ์  พลทอง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเฉลิมพร  แก้วพาดี โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชนาภา  บุญมาตุ้ม โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังแย้ม โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายดนุสิทธิ์  โหรสกุล โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่ำจันทร์ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายปัณณวิชญ์  คุ้มสูงเนิน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปาริฉัตร  มิ่งขวัญ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปิณฑิรา  มุ่งเคลือกลาง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพรนภา  บุญนำ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ติมสันเทียม โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทองสาย โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภูษณะ  ยะกระโทก โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายเมฆา  สีหา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุชาดา  สืบสังข์ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุนิสา  โฮกสูงเนิน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุวิมล  รักกุดเวียน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายอดิศร  กฤษดี โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอนุชสรา  อุ่นเสือ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงอริสา  ทวยหา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายอาจณรงค์  สิทธิ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พงษ์พานิช โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น