รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  บุญภิละ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤติญา  ขำหรุ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดะนุดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกุลณัทร  สุขุมะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นกรุด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวจารุจิรัสย์  โยมะบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิดาภา  บำรุงศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิรวดี  บุญสูง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงฉัตรทิพปภา  เทียมทัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เลิศตะคุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชญาภา  กันทะวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวชลิตศา  ศรีกอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฎฐพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวณัณฐิชา  มุกสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เพชรทองธนกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวนภัสสรณ์  อ่องเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนรญา  คุ้มราษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงบุณยาพร  ประทีปอุษานนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปพิชญา  กงมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวปภาวี  เชื้อปรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปริญาดา  แก้วกลัด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปรียากรณ์  เผือกเนียม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปัญญาวี  คำแหงรส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์  เขียวบ้านยาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวไปรยา  วาทะธีระกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวพจศณนท  ขันเเก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพรไพลิน  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทร์ผูก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพลอยแหวน  มาสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพลู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวเพชรพฤศา  เหมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวแพรวา  ห้องมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวยุคลธร  เรืองฤทธิ์​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงรดา  สุขสา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวริณณพัชร  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงลลิตภัทร  วังอินตา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวริศรา  จ้อยทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงวิภาวี  งามเถื่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสังวุตา  ยอดญาณะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุพัตรา  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวอรรัมภา  พรมส้มซ่า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกมลพร  วงศา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายกฤชนนท์  ห่านสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤษฏา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกันต์กนิษฐ์  อินทร์รุ่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายกันต์ณุพงศ์  คงเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาจรรยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกิตฏิพศ  โฆษิตานันท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติภูมิ  จารุชวลิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกิตติศักดิ์  โม้พวง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวจตุรพิธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายจิรวัฒน์  สงหฬ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายเจษฏา  ปรีชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเฉลิมกฤษฏิ์  เจวประเสริฐพันธ์ุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายเฉลิมชัย  คำวอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวชนกนันท์  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชนะพล  สวัสดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายชยพล  วงษ์ศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชยุตม์  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายชลธี  สมเผือก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายชวิลพงศ์  กิจชิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายชัชพล  จิราภานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายชิษณุพงศ์  ศรีจุฬางกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายชีวัธนัย  เปรมกระโทก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายโชกุน  นวพงศ์กีรติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายโชติ  มามี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายฐานพัฒน์  โชติไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายณภัทร์ดนัย  จันทร์ฉาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัชพล  สัมฤทธิ์พาณิชกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายณัฏฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายณัฏฐพล  นาคบาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐกรณ์  นาคละออ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นายณัฐกุล  ชุนพุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 นายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายณัฐวริทธิ์  ศรีประสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายถิร  ศรีจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 นายทักษ์ดนัย  พรหมขจร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงทิพฏิญากร  มีไชยโย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายทีป์รัฏฐ์  ชมภูพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายธนกฤต  เกิดแพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธนพร  คำผัด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนภัทร  รักฉาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนากร  สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายธนาคาร  มงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรพัฒน์  ทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายนพคุณ  คงทน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายนโม  อินถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนลวัชร์  คนิภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายบุญยกร  เริงเขตรกรณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นายปฏิพัทธ์  พึ่งพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปฐวี  พรมรักษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปณิพัฒน์  กระสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปภังกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายปัณณธร  กิติศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวปิยนันท์  เพ็งเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปีมงคล  บุญกำเนิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปุณวัสส์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายเปรมปราโมทย์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพชรพล  เหล็กไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพนมกร  ดอนจิวไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นายพลกฤต  เทพคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายพิพัฒน์บูลย์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายพิริยะ  เชิดชู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวศรีทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายพีรภัทร  กันทับทิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภรณภัส  เสนาบุญญฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายภาม  พัดเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูริภัทร  มั่นเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเมธัง  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายเมธาวิน  ตุ้มสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายรฐนนท์  สนประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรมินดา  ภู่ระย้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรวิพล  วงศ์ตัว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายรุ่งวิกรัย  เพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวงศกร  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายวงศ์วชิร  แก้วกะโผะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวโรชญา  ศักดิ์นภาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นายวสุรัตน์  ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศรวัลย์  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายศรัณยพงศ์  แย้มขยาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายศศิศ  ศรีใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายศาสนา  แสงสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญต่าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายศุภวิชญ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสรอรรถ  แก่นคูณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นายสหรัฐ  ธนาโชตวณิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุรกฤษฏิ์  สุขเกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุวรรณชัย  สุนันท์มะลิกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กาวิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายเสฏฐวุฒิ  จงจิรวงศา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายเสฏฐวุฒิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอธิคมชัย  นวลขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายอัครพล  สาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอันดา  ทั้งวงศ์สกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายเอกรัตน์  บำรุงพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายโอภาส  เอกอนันตไชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวกชพร  เหล็กคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกฤษฎา  ปินะสุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายกษิดิศ  บุญล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นายกษิธนัช  สุปัญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายก้องภพ  จุล​รังสี​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นายกัองภพ  วันเเก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวกาญจนา  สหาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวกานติมา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายกิตติพัศ  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายกูลอมร  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายไกรวิชญ์  ทั่งรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายจักรภัทร  จักรนารายณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายจักรวุฒิ  คำเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายจารุวิทย์  แก้วทอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายจิรโชติ  มั่นแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจิรโชติ  หลาวเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายจิรายุ  ทองมีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  นวลมะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวจุฑารัตน์  ปานจอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชนันธร  มาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชนิดาภา  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายชลกันต์  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  จงเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายชาญณรินทร์  ทองเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชินาธิป  อินฮุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายชิษณุชา  ทองชั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวชุติมณฑน์  กลิ่นทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายไชยอนิวัตติ์  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายญาณพัฒน์  สร้อยจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวณัชชา  จิรภัคโภคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัชนนท์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายณัฏฐนันท์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐ​ชนน​  มะตัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นายณัฐกร  ศรีโยธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐณิชา  เเสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐนิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายณัฐพงษ์  กาวิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายด.ช.ศุภกร  เหล็กมั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นายเดชสกล  นวลมะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายตันติยาวัติ  สรงทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นายทศธรรม  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายทักษกรณ์​  เเก้วคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายธนดล  พันธ์สอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวธนพร  คุ้มอักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธนพล  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายธนภัทร  ช่วยศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนภัทร  ภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนภัทร  ศุภเจริญลาภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธนัชญา  ดีธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนาติภู  จีนหน่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธรรณพล  แย้มอรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นายธราเทพ  มูลเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กรีพจนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวธัญวรัตน์  วิระปิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายธาวิน  เทพสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธินภัทร  คำสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธีรญา  คงตาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนนธวัฒน์  เนียมพูลทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายนพวิทย์  โพธิ์มณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายนราวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวนิศาชล  ทองนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายเนติพล  เป่าสวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวบัณฑิตา  เเสงทินกร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายบุณริศร์  ทายา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวปณิตา   บู่ตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายปภังกร  อืนทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปรัชญา  สุมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปวรุตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปัณณธร  บุญพึ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นายปัณณวัฒน์  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นายปิติภัทร  มีเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปิยพัทธ์  แขกอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปิยะ  หนูเปลี่ยน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินกล่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นายปุณณพัฒน์  นวลมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นายพงศกร  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพงศกร  หลักพิบูลมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 นายพงศ์เทพ  นิ่มพญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพงศภัค  พรามแผลง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพรรณพัชร  ยาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวพรรณพัชร  ย่ดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวพรรวษา  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายพลกฤต  เคลือบ​แก้ว​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพวงชมพู​  อย่​ู​อิ่ม​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายพัชรวรุตม์  ขันทนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพัฒน์ธนเมธี  พุฒเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิชชญา​  เรืองศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพิชญา  เพิ่มพูลวัฒนะกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธนะวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยศต๊ะสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิมพ์เเพรวา  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายเพรียวพันธ์  พลพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายภควัต  แจ่มมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นายภูธเนศ  วัดเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภูพิศุทธิ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นายภูมิพัฒน์  ปานบัวคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายภูริ  ทินนะพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นายภูริพงษ์  ดามัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภูวเดช  ธีระแนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายรัชภาค  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายรัฐนันท์  ปัญญาสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายรัฐภูมิ  จันทร์เหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวราชาวดี​  สอนสังข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นายวงศพัทธ์  เกตุหิรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายวชิรกานต์  พาสุริยันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวชิรวิทย์  คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายวรเมธ  ตุนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรวลัญช์  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายวรศักดิ์  ทองเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายวรานนท์  พรหมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วันทองสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวริศรา  ตันติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวสุพล  สุขจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นายวัชรวิชญ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวัลย์ชนน  สิทธิอาจณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวิธวิทย์​  พัน​แพง​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาววิไลลักษณ์  พลชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายเวชพิสิฐ  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายศิราชาติ  แหยมคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายศุภกร  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นายศุภกร​  ธน​ารวีวงศ์​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายศุภโชค  ใจสุบรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 นายศุภวิชญ์  เข้มแข็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นายเศรษฐ์สพล  แสนบุญศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายสรณ์สิริ  ใจยศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายสรยุทธ  อู่รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายสรวิชญ์  สบายสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายสิรภัทร  โรจนพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสิรวิชญ์  ทาต่อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสิรินดา  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายสุป​วีร์​  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายสุประดิษฐ์  ยาวีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายสุปวีร์  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวสุพิชญา  แก้วเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสุรกานต์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 นายสุวภัทร  เลิศล้ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวหทัยชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นายอดิศร  ขันเอีย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอนัญญา  มาหลวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวอมรรัตน์  ตรุษศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวอรณิชา  อ่อนวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวอรประภา  พรมน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอริศรา  ดาราฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอัจฉริยา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 นายอัยยรัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายอานุภาพ  เเก้วเฉลิมทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นายอินทนิล  กันทะยศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายเอกอรุณ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นายไอยรา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกนกวรรณ  วุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกรชนก  อัคราพิทักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกรัณฑา  ศิริชัยพาณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกฤติยาณี  รุ่งเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกฤติยาณี  สานหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกฤษณี  ตะสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกวินธิดา  ลินติดต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มิลหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพ็งตะโก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกัลณ์ญานี  วัลดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกานจเนศ  ดีนวนพะเนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกานต์สินี  วิกรมประสิทธิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกุลกัณญา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเกณิกา  พงศ์พงัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเกสรา  ยาป่าคาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนสันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงขวัญพิชชา  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายจักรภัทร  จำรัสฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจันทัปปภา  แต้มใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจ๊าด ละออง มัดเดอแลน  เฟสซารด์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงจินดารัตน์  สีโคตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงจินดาหรา  ตาสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงจิรชยา  ทรงวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงจิรชิตา  สีรัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงจิราพร  ทองแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเจลิดาวรรณ  โตศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เชื้อชุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงฉัตรพร  บำรุงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชนันญภัค  แสงสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เขียวคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงชวิศา  น่วมทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงชาริสา  กิตติสุนทราภรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชุกฤติมา  มีศิริพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงโชติกา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงฐิดาพร  รับพรพระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามสุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฐิตาภา  ตันติศุภรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงฐิติวรดา  คงนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณฐมน  อยู่ยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  รอดแป้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เหรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐชยาพร  บุญแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐธิชา  ดาตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณัฐพร  กลับศร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณัฐวรา  สุภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐวรา  อุทธตรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณิชนันทน์  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณิชา  บุตรดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงทองธาร  หมวกทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงทักษอร  คำขันตี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธัญจิรา  แปบอิ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวชพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธัญพร  ทองกระสันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทินทรากูร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธารารัตน์  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธิตยาพร  ขัตติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธิตินันท์  เม่นต้นสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนริศรา  เถื่อนอรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงนริสรา  เกิดยิ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนฤพร  มีสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนฤภร  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนัทธมน  อุปฮาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนันท์นลิน  โตเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนันทภัส  หวังใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนาฏนภา  น้อยคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนารีรัตน์  คงศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงน้ำเพชร  จำนงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนิภาสิริ  บุญสุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนิรชร  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนีรนาถ  ทนันชัยบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงบงกช  ทศเทียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงบุญญาพร  ปะจิราพัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงบุญญาภา  ปะจิราพัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงบุณยนุช  ห่วงรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงเบญจมาพร  คลังทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเบญชญา  บัวพนัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้อต่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปวริศา  กุลพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัณหาฤกษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปาฏลี  เกตุโฉม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสิทธิ์นราพันธ์ุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อปู่คง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งกุศล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปิยฉัตร  หงษ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพรฤดี  ไทยแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพลอยชมพู  มาผิว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพัชรธิดา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพัชรี  พ้นภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพิชชากร  เฟื่องมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ้นเถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายพิชญะ  รัชผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพิชามญช์  หอมวัฒนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพิมสุดา  ตันติอำไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ช่วยศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงไพลิน  นิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงภคพร  พุ่มอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงภทรพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงภภัสสร  ใจก้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภัคจิรา  กาวีละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงภัคธีมา  นาชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภัสนันท์  นามกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงมนสิชา  มั่นอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงมินทร์ฐิตา  โพทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงยุทธธิดา  แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงเยาวเรศ  จันทร์กลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงรมิดา  คำตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรมิตา  เพิ่มพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงรวินท์นิภา  โหมดพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงรัชญ์ภัสส์  โสภาคดิษฐ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงรัตนประกาย  จุ้ยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงรุจิรดา  นาระต๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงลภัสรดา  มีเพียร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงลักษณารีย์  ฟองฟู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงลักษณารีย์  แวดศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชัยวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาววรรณนิษา  จิรเสรีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงวรรณภา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวรรธนภร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายวรานนท์  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวริศรา  สุ่มสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงวรีย์พิตรา  กิจพรแห่งถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวาสิตา  ผะเดิมชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงวีรินทร์  แก้วใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ไล้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงศิรประภา  คุ้มพาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศิรประภา  หันถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววังอ้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงศุภวรรณ  หมื่นละม้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มยุเรศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสายชล  ทิพลุ้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงสิดาพร  พ่มพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสิริพร  แว่นวิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสุขพชรภรณ์  ทองพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสุจิรา  นนทิตบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงสุชัญญานุช  ขัตติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสุชาดา  บุญเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสุชานรี  ชังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุดที่รัก  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสุธาสินี  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุภาพร  เเก้วพุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงแสงดาว  ปินตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คงคณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอชิรญา  กันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอติกานต์  ป๊อกหลง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอทิตยา  ลิ้มมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอนัญญา  จิรภัทรเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอนัญญา  อุปรีพร้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอนุธิดา  ทะนะจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายอภิรักษ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอภิษฎา  โม้เกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอรปรียา  ร่มโพธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอรัชพร  สายกองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอลิสรา  ผดุงบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอักษราภัค  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอักษราภัค  หอทับทิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอังควิภา  สมณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงอาทิมา  ไกลนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงเอวิตา  ฤทธิ์ชัยเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงเอื้อการย์  น้อยสุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงฮุสนา  รัตน์ทวีป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกรวรรณ  หงษ์ทองมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ตัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายกฤษพล  พลขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวกานต์กมล  รัตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายกิตติกวิน  บำรุงคีรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวกิติมา  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายจิตธนา  พลูอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายจิรกิตติ์  ตองกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
920 นายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงชนม์นิภา  แพทย์วงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชวนากร  แสนบุญศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
932 นายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายชานนท์  รัตนสุขคุ้ท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นายฐาปกร  เชื้อคําลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายฐิติพงศ์  วิบูลรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทัดศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายณตศร  อภิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
952 นายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายณัฏฐชัย  พิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายณัฐนนท์  วีระพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายเตชินท์  ศิวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงทัชชกร  อ่อนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
978 นายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวแทนใจ  ด่อนน้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
985 นายธนพล  จันทะคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธนภรณ์  กาสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นายธนภัทร  คำสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธนัท  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 นายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 นายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 นายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายนพวิชญ์  อินทรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  พุ่มฉัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงนันท์นพิน  ผ่องใส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงนิริญา  โฉมยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายบุรเศรษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายปภังกร  วิจิตรพงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายประณิธาน  จันทวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นายปรีชานนท์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัศยเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพัชราภา  พรมมาตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 นายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงแพรวา  กลิ่นนุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายภณ  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวภัคจิรา  จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายภากร  อาจองค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 นายภาณุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นายภาณุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวมนัสนันท์  พุทธวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายรักษพล  พูลรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 นายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายวรภพ  หมอนตะคุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาววรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวรรณิดา  พรมส้มซ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาววราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาววิราคา  คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศรีรัชรีบล  ไสลภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศลิษา  จิตศรัณยูกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงศศิภา  สันตะวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงศิริสุดา  สายศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรเมฆ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายศุภฤกษ์  นาคน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงศุภศรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 นายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสรชา  เขียวดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 นายสรศักดิ์  แก้วพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นายสัณหณัฐ  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวสินี  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 นายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายสิรภพ  สุขคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุพิชญา  สีอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุภัคชญา  แสนคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายสุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอธินินท์ธาดา  ยศรัตนธนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอนัญญา  แก่นกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอริสา  สีมาตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายอังกูร  ทองตีฆา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 นายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โคตะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น