รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกษิรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายก้องเกียรติ์  เคลือบแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายก้องภพ  จิตรพินิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกัญจน์ณภัทร  เขียวเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ภักดีบริบาล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่มเกลี้ยง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิลปางกูร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายกิจภูธิป  ยาวิลาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติ  มั่งคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นายกิตติกวิน  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกิตติทัต  ด้วงคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกิตติธรา  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายเกื้ออังกูร  มั่นอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายแก้วเก้า  สันติอารีย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจักรวุธ  มั่งคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจักรินทร์  เปรมสน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทโชติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจารุพัฒน์  ทรัพย์เมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุตรสีเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวเจนนิเฟอร์  เกรแฮม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเจษฎา  หลำทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนนิกานต์  คำเนียม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชนาธิป  คงเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชวิน  คำไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชานนท์  ชื่นอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชิษพงศ์  พรมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชุติเดช  อ้นเทียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชุติพันธ์  พุกแป้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวญาชิตา  วรากรเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญาณิกา  บุญคล่ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงฐิตาภา  วงศ์จร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณดนย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณภัทร  อินทรโชติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฏฐกร  นุชรอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณัฏฐ์ณธีช์  ทองบุญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัฏฐพล  เทพแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวณัฐชยา  เรืองรอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวณัฐณิชา  ปุญญพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐนิชา  หุ่นแสวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐพร  คุ้มมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุญเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นายต้นแบบ  ยืนยงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทยานันท์  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงทิฆัมพร  พากเพียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนกฤต  ลิ้นทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนบดี  คุ้ยเอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนพร  จ่ายหนู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนภู  สุขอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนวิชญ์  พุกเกลี้ยง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนวินท์  พุกเกลี้ยง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธนัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนาคาร  อำพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธาวิน  ตอพันดุง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นายธิษณ์ธาวิน  คงนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายธีรภัทร  นิลทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธีรภาพ  ไฝสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนชาวี  ระยะประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนนท์ปวิธ  เนียมหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนฤมล  วันแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนสภัทร  เม้ากำเนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนัฐสิทธิ์  สุขอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนันท์นพิน  งี้หลี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนันทพงศ์  ศรีตะวัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนารากรณ์  ปั่นสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนิติ  แก้วจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนิภาภรณ์  รักบุญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนิรพงษ์  ดาวเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเนติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายบุญรักษา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายปกาสิต  เพ็ชรพุดจาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปฏิยุทธ์  เรืองแหวว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปณิธิ  โตมอญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปภัสชนันท์  มันพร้าว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงประกายเพชร  คำภีรพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายปริพรรห์  ดีสาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปริยพงศ์  กิมพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปริยาภัทร  บัวแย้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปวริศา  มูลดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปัญญาพร  เป็นสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวปัณฑิตา  บุญคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปาลิตา  อินทร์ลับ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปุญญวัชร์  ชัยรักษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเปมทัต  รักเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  คำสูง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยิ้มเปีย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายพงศภัค  โตอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพงศ์ศุภากร  เทียนไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพชรกร  บูชาวัง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพชรภัทร  กานำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพนมกร  ปิยะวงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฉิมเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพรรณพิชา  สุขพลอย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวพัชราพร  ปล้องนาค โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดชะมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพัทธนันท์  บัวหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพิทนัณ  อบเชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมชนก  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิมพ์นภา  จงสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพิศา  เลิศไธสง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพีรณัฐ  จูแจ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเทียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายเพ็ชระชาติ  ตันศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงแพรวา  เทียนไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภคนันท์  ทรัพย์แสง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภัทรากฤษณ์  ค้อมทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภาคภูมิ  อรชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภานรินทร์  กังวาลนาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 นายภูมริทนร์  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภูริตา  หาญนิรันดร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูริภัทร  เหมราช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายมนตรี  มีอ่วม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายมนพัทธ์  ชมสวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมนัสนันท์  บำรุงแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายมนัสวิน  คมสัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวเมย์ยานี  เจิมเจริญสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายรชต  นาคประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงรฐา  อ้นน้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายรวิพล  นิรมิตรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรัชต์ธร  รัตนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวรัชนก  ศรีคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายรัชพล  จ้อยมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรัฐพร  อ้นน้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงรัตนวลี  ไพเราะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวรินรดา  อู่ขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรุ่งรดา  ทานะมัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรุจิรา  ทับทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวนารี  เพชรยอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวรภัทร  แดงเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวรรณิดา  อิ่มผึ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวรวิช  อุทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวรัญญา  เสาวนิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวรากร  นนท์แก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรางคณา  เพียโคตรแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวรินทร  แป้นเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวรุต  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวายุ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวาศินี  อ่ำทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงวาสินี  วังงาม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นางสาววิชญาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวิชญาพร  เจ๊กแจว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาววิณิชยา  เยนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวิมลวรรณ  บุญภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวิวรรธน์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวิศรุต  เค้าเงื่อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวีรภัทร  เสนาะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศิรภัทร  หอมหวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกตุขาว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศิริมงคล  นุ้ยเย็น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายศิริศักดิ์  หยกพิริยกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายศิวัช  รัตนเพชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภกิจ  ปลายนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภณวิชญ์  เทศสิงห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภณัฐ  ชีเปรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสรรพวิชญ์  สอนทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายสวิตต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสิทธารถ  ศรีช้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายสิทธิโชค  เพ็งมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายสิรภพ  นวลใย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสิรภพ  พูนประชา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุคนธาดา  แย้มเมล์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุจิตรา  มั่งคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุชานันท์  โปรยทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุนิศา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวสุพิชชา  อำนัคมาตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุพิศาล  สอนแหยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสุรเชษฐ์  มีบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายสุรพิชญ์  ทรัพย์ทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสุริยาพร  เวชภัณฑ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอติมา  อินจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายอธิวัชร  ชูเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอนัญพร  ร่วงสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอนาวินทร์  สีหาบุุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอนุชิต  ชำนาญเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอนุฐิดา  เครือเมฆ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอนุธิดา  นิยมกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอนุสรา  ปานเพชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวอภิชญา  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายอภิรักษ์  ทับจาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอรรถวุฒิ  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายอัครพนธ์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวอุษณิสา  อนุเวที โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลีตานา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายไอลวิล  ทองเชื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกชกร  ราย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกนกพร  ปัญทะนา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวกนกรัตน์  ดวงอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกมณฑา  บุตตะโคษา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกฤติยา  ศิริโชติไชยกูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกฤติยา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีแท้ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกันยารัตน์  ทาเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวเผื่อน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกานต์รวี  มีนา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเกศลิน  ภู่พัด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อินทนพ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจิดาภา  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจินทิมา  มีกลิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงจิรกานต์  ฉิมเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาครินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์งาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจุฑามาษ  นีรพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจุรีพร  มากนวม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเจกิตาน์  ส้มซ่า โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชณัษตา  สังข์วงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชนัญธิดา  กิติพิมพ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชัชรีย์พร  ยิ้มพิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชิตาภา  แซ่โซว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงญาณิศา  งามสม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  พละทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐธยาส์  วงค์สุริยะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัฐนรี  สวนนุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายณัฐบดินทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินทิพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริคชพันธุ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณิฐาภัทร  จันทร์ทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงทิพย์ไปรยา  วงษ์บุญยัง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนโชติ  บุญมา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนดล  ทับเนินทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนภรณ์  สารสุธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธมลชนก  ปานแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิ์ใจ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์เทศ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โตบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธัญสิริ  บัวบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธาสิณี  เจริญพร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธิชาวรรณ  ออมสิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนวพร  สินนาค โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนวพรรณ  เหยี่ยมสัมเทียะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนัชชา  ศรทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนันทพัทธ์  บ่อคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนิชานาถ  แสงศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนุสรา  เนียมหอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงบุญญากานต์  มั่นคง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงบุญญาพร  หล่อหลอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงบุญสิตา  สุวรรณพุฒ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงบุรัสกร  เชียงจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงบุษกร  ดีบู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเบญญาพร  ลากลาง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ทองอิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปวันรัตน์  อิ่มอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปวิธภูมิ  น้อยเนียม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปัญญาวี  แป้นสอน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปุณณิศา  ตั้งสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปุณยนุช  มุ่งเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงเปรมวดี  เบิ้ยลอย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ประจวบผล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพรธนา  พลดวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพรรณภัทรษา  จันทรา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพลธวัช  จันทร์งาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพัชรา  มั่นหมาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพันธิตรา  แมลงภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  งามเสน่ห์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟักตั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานดำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนนุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาแป้น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพิสิษฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเพียงรวี  ช่างเสียง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยลี่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภัทรจิรา  น้อยคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภัทรมน  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภัสนันท์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงมณีรินทร์  ป้อมแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงยุวนาถ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายรชต  ปลูกสร้าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเรือนแก้ว  อ้นสาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงลักษมณ  ภิลาศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวชิรวิทย์  ชำนาญจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวทัญญา  สนองบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวรกมล  ซอมขุนทด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวรณัน  สระทองพิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ภา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงวรัชยา  ยอดเกลี้ยง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวริศรา  พานทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวริษา  จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวลัณรัตน์  แก้วถม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงวันวิสา  สวัสดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นุ่มถา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวีรวรรณ  กลีบบัว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศศิพิมล  พระพินิจกุลธร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศิรประภา  แก้วคุ้ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศุภมงคล  พิมพ์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงโศภิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิลจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสิรินทรา  พรานบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญเหมือน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสิริวิมล  ทิพย์ขำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญยมณี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิวิภา  เต้หล่อง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุนิสา  ทองมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุพนิดา  ภักดีโต โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุพัชชา  พุ่มบาง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายสุภัทรพงษ์  พรมเปียง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุภัสสร  สินสมุทร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุภาพร  ทับแปลง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอนุธิดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอภิชญา  พลงาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอภิษฎา  การาช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอิสรญาภรณ์  พั้วลี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชุติพงศ์  โสฬส โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายชุติพนธ์  โสฬส โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชุติพันธ์  โสฬส โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอศิรวัชร์  นิลกำแหง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกรวีร์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกฤตยชญ์  ลิ้มทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกฤติกร  ยะกัน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกัลยกร  ตาใจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกิตติกา  ศรีเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกิตติภา  สิทธิเสนา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงขจีพักตร์  เจ็กสูงเนิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายคณิน  จิตอารีย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายครองลาภ  วงศ์สนิท โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงคราเซีย  ลีอันซา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายจักรชนก  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิณานุช  โพธา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงจิดาภา  บรรพศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจิดาภา  แสงแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายจิราธิป  ตุ้ยดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูมิลำนันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชนกันต์  ประทุมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายชนาธิป  มีประลาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงชลลดา  ไชยจันดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายชาญกิจ  วงษ์ตาดำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชินบุตร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายชิษณชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชุติปภา  รัตนอินพล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงญัฐชยา  คงพิกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงญาณิศา  บัวสำลี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายฐปกร  สุริเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐพงษ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีสุริยะวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงไทยารักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเตซิต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายทศน์ปวีร์  ป้อมทองคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงทิพรดา  งอกอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธนโชตฺ  พลทา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธนพล  อำมาตเอก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธนัชพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนิสร  จำปาแดง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มั่นมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรดา  ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธีรภัทร์  ระพิทย์พันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงบัญญารักษ์  ราชโสภา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายบารมี  สิริเศรษฐนนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงบุญยวีร์  ปานสีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงเบญจ  หนูส่ง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภุมรินทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปัญญพร  เครือจินจ๋อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปัณญนิพนธ์  สถิตเลิศบรม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปาลิตา  ประเสริฐสันติสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปีใหม่  ปานกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปุญญิศา  ภูมิอินทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปุญญิสา  สอนแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพชรพล  จันทหอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพรธิดา  เจริญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพรไพลิน  ตามี่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพลอยปภัส  ทิโน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสุภา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมสอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงแพรพลอย  กันคุ้ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงแพรวพิรุณ  วิริยะวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรกำแพง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตาสุติน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายภีมพล  มากทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายภีมภวิษย์  สว่างเรืองศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภูมินทร์  อินนะไชย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภูมิรพี  พามี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภูมิสุวรรณ  นิลนาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์จินดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงรริดา  สิริวรัญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรวิสรา  ดำรงโภคภัณฑ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายรัญชน์  คำใจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายรามิล  อินอยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวชิรวิทย์  เขี้ยวงา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวรวิช  มานุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวรัทยา  หอมทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวศิน  แก้วมรกต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายวัฒนชัย  วิโล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายวินท์  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายศรัณย์พงศ์  เนนเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อูบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธูปเอี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟูมั่น โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศุภิชญา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายสมัชญ์  สายสด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสิริวิมล  หลอมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อุดมชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุภัสสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เพชรดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอมลววรณ  เทศฉาย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอริญชยา  มั่นแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายอัครพล  พุ่มจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายอังกูร  จิวเดช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอาชวิน  แสนทอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำดิบ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิคำมูล โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงจิราพร  ปะระปิน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนวัฒน์  ดอยแก้วขาว โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพัชญานันท์  สร้อยทำวงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ขัดศรี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวพิมพ์พิศา  มูลแต๋น โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเมษา  ดวงจิตงามเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายรชฏ  น้อยมณี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสุภิสรา  วงษ์ศรี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น