รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลพรรณ  สง่างาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายก้องภพ  ไก่แก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกัญญ์วรา  พันธุ์เวช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกัญญาณัฐ  ท่าช้าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจิดาภา  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายจิรวัฒน์  สมรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวชนากานต์  กาญจนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวชนิดาภา  ปะละใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธนวัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวณภัทร  ปัญญาไวย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวณัฐนรี  ฉลอม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวณัฐริกา  ไชยนวรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวนพัชชา  ขันแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวนีร  ปล้องมาก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวปภาดา  ทุ่งล้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวประภาศิริ  จันสอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวปริมปกา  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวปานชีวา  ปานอินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภคพร  เพชรโกศัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวมนธิชา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรมน  พลอยยอดศร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาววรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นางสาววรีรัตน์  ดวงเกษม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาววิภาวี  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวศิริอักษร  ต้าวบุญสูง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงศิวาการ  เหลาธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายโศภณ  สวนโพธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวสุชัญญา  มาตรแม้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวสุภัสสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอ​คิรา​ภ​์​  สาระ​กุล​ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอนันตรา  ละอินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวอโรชา  พรมตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวอาทิตยา  บุญสนอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกนกนาฎ  ตองอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกัณจ์ฑพงค์  กาบจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกันต์ดนัย  เวชอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายกันตินันท์  เก่งกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกิตตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ป.6 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกุลนัฏ  สวนสวรรค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุ่มเชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวขวัญจิรา  กล้ำกลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายคัมภีร์  นันทิยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวจันทร์จิรา  ปินไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวจิดาภา  ใจปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายจิตรนาถ  กันทะเอ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงจินห์จุฑา  กาศสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายจิรพัส  มุ่งคิด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวจิรวดี  สุทธกัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวจีราพร  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเจตพล  โสภารัตนากูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายชนกันต์  สีดาวเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายชนพัฒน์  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนาธิป  มุ้งทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชัญญา  ปรากฎมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชินวุฒิ  โพนทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชุติภาส  ชวนดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมบุตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เนื่องพืช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฐินันพร  แก้วไชยศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณชิต  บุญยอนุกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณฐกร  คนงาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณฐวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัชพล  สายาจักร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฏฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปราชญาพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณัฏฐนันท์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฏฐ์ประณัย  คัณธานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม้าหิรัญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวณัฐนันท์  ไซซ้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐนิกา  เวียงอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายณัฐภัทร  มหายศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐรักษ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณิชนพัทธ์  พัฒนศิริเวทิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณิชากานต์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเตชธร  กรสมบัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายทักษ์ดนัย  ทาปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวทักษพร  กันยะมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเทพทัต  นราทันต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธณชกร  ดวงหอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายธนกร  นครชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นายธนภัทร  รุจิระพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นายธนากร  พันพลูวงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวธนิกานต์  การมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นายธมกร  วงษ์กันยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธรรศ  คาดสนิท โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นายธราดล  รถขวา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นายธาดา  อาทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธารวาที  มัดจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรภัทร  จินามา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นายธีรภัทร  อึ้งตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธีรเมธ  ดอกแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นายนพดล  เดือนเป็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายนพศก  สุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายนิธิพิศาล  ทาฝั้น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงนิรุชา  หน่อแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปกรณ์  แสงแก่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปภณัต  สมจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปภังกรณ์  รามัญอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปรานต์  เดชนาลักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปวรปรัชญ์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายปวริศก์  รากะรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปัณณธร  แพงเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายปิยภัทร  ใจเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปุรเชษฐ์  มุ้งทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวเปสล  บุญยเกียรติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 นายพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพงศธร  ปัญญาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นายพชร  ใจสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพบกฤต  สมจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพรชนก  อุดคำมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 นายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพัทธดนย์  จันดาพรหม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำรักษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพีรกานต์  กวางวิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพีรวัฒน์  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพีรวิชญ์  กวางวิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายพีระพล  วงศ์อินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปิยะสหาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาร์แดน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ต่อตัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัทราพร  ปวงวัฒนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภัสกิตติ์  สอนเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายภาณุทัต  กาญจนพงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภิญโญ  จิณวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภิรญา  ชิโนทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นายภูมิพัฒน์  กุศลาธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นายภูวนารถ  ธิมาเกตุ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายมนตรี  จันทร์ทมัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นายรชตะ  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรฐวรรณ  เถาราม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายรัตนพล  ใหม่สุขแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรุจิภาส  ใจเป็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวสุพล  กฤษณะบาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวีรฟ้า  กาศมัยจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวีรภัทร  กาวีวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นายศรัณย์  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศศิรัตน์  กลิ่นพยอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศุภกรณ์  คำเผือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นายศุภกฤต  หงษ์โต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายศุภชัย  ปินตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายเศรษฐพงศ์  ชื่นบาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสรวิชญ์  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 นายสิรดนัย  ยอดบำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสิรภพ  แสนสิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวโสรญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอนามิกา  ซิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอรรคการ  ประสิทธิธัญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเอื้ออังกูร  อุ่นคำมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงไอริสา  บุญมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 นายกิตติชัย  ปะละใจ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวธัญญาศิริ  ทรงกิตติกุล โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวปารณี  ประทุมมาลย์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวพัชฎาภรณ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายกฤษณกร  เพื่อนฝูง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายคมชาญ  กาศสนุก โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวณัฐวิภา  ฆารวาส โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวณิชารีย์  ถือนิล โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวทิพธัญญา  ศรีดี โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวนันท์นภัส  กาวกาย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวเบญจมาศ  กาศติ๊บ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายพงศ์ศิริ  แก้วธรรมานุกูล โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพิชญาภา  ชอบช้ำ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพุฒิพงษ์  สินทรัพย์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายเมธัส  อุปนันท์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวกชกร  สงคราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวกนกพร  นันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกนกพร  ศิริมาตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวกมลชนก  กองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวกรวรรณ  ปรีดีธิสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวกฤตพร  สุขสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกฤตเมธ  อายุยืน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นายกฤตยชญ์  เทพคำราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวกฤติลักษณ์  รัตนประภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นายกฤษกร  วัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  แก้วอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายก้องกิดากร  ส่องสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวกัญญณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวกัญญาณัฐ  คำทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวกัญญาณัฐ  ยะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวกัญญาณัฐ  เจริญชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรวิเชียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นายกันตเมธ  ณฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  ปันสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวกานต์สินี  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตติธัช  ศรีปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกุลธินันท์  ไชยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกุลภรณ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเกวลิล  ธะนะขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นายโกวิท  นุแปงถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยาท้วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวขัติยา  วงค์ขัติย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวเขมจิรา  ธนะกองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวเขสรา  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายคณพศ  เจดีย์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
529 นายจักรภัทร  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายจิตตคุณ  เจริญดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายจิรณัฐ  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวจิรพร  กองสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายจิรพัส  คำแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจิรภัทร์  เทพคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายจิรวัฒน์  สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวจิรัชญา  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวจิราพร  เรืองกิจจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวจิราภรณ์  พรมเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายเจษฎา  วรกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายเจษฎากร  ก๋าฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
552 นายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงชญานิน  บุญทวี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นายชนน  ไชยธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นายชนสรณ์  หล้าพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชนิกานต์  คำพิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวชนิกานต์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายชยากร  ชมเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชรัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายชวกร  ยศหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงช่อระกา  ขันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชัชรัณฑ์  มัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชายชาตรี  ทนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชินันพร  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชุติพนธ์  วันควร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายโชติพงศ์  ทะลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวโชษิตา  ธะนะขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายญาณภัทร  เทพคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายฐิติพิชญ์  มุขเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นายณฐนนท  งามวิเศษศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายณฐภัทร  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายณัฎฐชัย  กุลคง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวณัฎฐา  แสนชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นายณัฏฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นายณัฏฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฏ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จำปารัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายณัฐดนย์  เที่ยงชนะปพัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวณัฐธิดา  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
635 นายณัฐนนท์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยทะมาตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐพร  ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มาแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศีลธนทรัพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัธดาพร  ปาผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงตรีรัตน์  พงษ์ภูวนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายทรงพล  ศรีราษฎร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
668 นายทรงภพ  ธิศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายทศพร  กล่อมสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงทัศนพร  วงศ์พุฒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวทิพรดา  เฟืองจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงทิภากร  พลจร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธนกร  ปันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนกร  หลักโพน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนกร  ไชยรังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนโชติ  ก๋องจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนบดี  จันมะณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนันทภพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวธนภรณ์  ไชยตีฆะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธนภัทร  สายอาทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธนวรรณ  ทะก๋า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนศักดิ์  คำแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวธนัชพร  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวธนัญชนก  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวธนัญญา  ทานิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธนัญญา  ปาคุต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวธนิษฐา  ทานิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทานะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวธมลวรรณ  โนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นายธรรมธัช  บุญน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวธราทิพย์  อินใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธวัชชัย  คำแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธัญญพร  ปันทะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวธัญพิชชา  น้ำสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวธัญพิชชา  สุริยะพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธัญพิชา  รัตนศิลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธัญวรรณ  ทาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวธัณย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายธันยพงศ์  อินผง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธาวิน  จันทร์ใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธิดารัตน์  โอตะแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธิษณามตี  ปิจนำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธีรดนย์  ธะนะถุง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวธีรดา  เจริญกูลธาดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธีรวัชร  นันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนภดล  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนภัสรพี  ก๋าวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนภัสสร  เย็นใจมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวนภัสสร  โนจิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนภาวรรณ  อู่เฉื้อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนรมน  อ่อนน้อม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นายนรวิชญ์  คำมอญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนริศรา  สุวทิตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนลินทิพย์  เจดีย์ปน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายนวนนท์  ฟองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายนวพล  นิลนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายนันทพงศ์  มงมาต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวนิชา  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายนิติธรรม  ทองสิริพงศ์สมบัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายนิพิฐพล  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายเนติธร  คำเหลือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงบุญรักษา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายบุญรักษา  แก้วมีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายบุณยกร  จันเครือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
779 นายบูรพา  เขื่อนเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายเบญจศีล  เทิดศักดิ์ศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซางนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวเบญญาภา  คฤหัส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเบญญาภา  รักษ์ชูชื่นธนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
785 นายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายปฐมพง  วุฒิการณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวปทิตตา  กติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายปภังกร  หมั่นการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวปภาศิริ  รวมศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปภินวิช  การสมทบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
798 นายปรมัตร  กุศล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายปราชญ์  ผาแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปราญชลี  เกียรติไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปริยากร  วงศ์สารัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปวรวรรณ  ต๊ะสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวปองกานต์  อ่องดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวปานชีวา  ยศมาดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงปานญา  ปวนยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปิยศักดิ์  วันทิตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายปิยะ  สังสมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธุ์แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปุณณมาส  เขียวตื้ออินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายปุณภวัฒน์  เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงเปมิกา  มงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงผกามาศ  สมปานวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพชร  มะโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพชรพล  สุขสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพนิดา  อดทน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพรเทวัญ  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพรวิภา  ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพลอยใส  จันโท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพศวีร์  ผัดอิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
851 นายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายพอพล  สารถ้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรัญดอนไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
856 นายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นายพันธกานต์  กลิ่นหวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพันธกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวพิชญาภา  ไชยเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวพิมพ์อัปสร  มหายศนันทฺ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพิศุธยิ์  คงปุก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวพีรภัทรา  ดีน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพีรวิชญ์  การินไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
889 นายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพุฒธนัญญ์  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นายพุฒิพงศ์  ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวภคพร  กันตาวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวภคพร  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวภัคพร  สุรินดร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงภัทรภร  ธนัทวรวาณิชกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยบุญมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
921 นายภาณุวิชญ์  เวทยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภาวินี  แตงอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นายภาสกร  ระลึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายภีมพล  ปริกเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายภูมิใจ  อารินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภูริณัฐ  อะทะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
935 นายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายภูวดล  สุรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงมนภัทร  แดงติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นางสาวมัสลิน  ทิพย์สร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงเมธาพร  ต๊ะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายเมธาวี  ตันติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นายเมธาสิทธิ์  จันอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นายยศภัทร  ศุภศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวเยาวภา  น้อยอินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายรฐนนท์  ใสสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายรณกร  ปิงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายรติกร  ธุระกิจเสรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงรวินันท์  ปัจศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายรักษิต  จำปารัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นายรัฐบาล  กาญจะแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายรัฐศาสตร์  กันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
968 นายรัฐศาสตร์  สวัสดิผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงรัตนประภา  ธนโชติสมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวรับพระพร  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  ขันทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาววนัชพร  กันทะตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาววนัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายวรกันต์  นันติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวรพล  นุเทพสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายวรพิชญ์ศรัณย์  บัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงวรรอร  กิติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
989 นางสาววรฤทัย  สารสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาววรวลัญช์  มานะกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายวรัญชิต  สีโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงวรัญญา  ภานผา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวรัญญา  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวรัญญา  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
997 นางสาววริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายวริศ  เจือวานิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
999 นางสาววริศรา  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาววริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาววรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาววัฒนวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 นายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาววิรากานต์  ดวงอิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวิริยา  กาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงศรันรัชต์  ปุละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 นายศรินยวัชร์  คำสังวาลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายศิรวุฒิ  อินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายศิลา  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายศิวกร  อยู่คง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศุภณัฐ  ด้วงโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายศุภวัชร  หมายสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายศุภสิน  ยศกันโท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเสถียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสงกรานต์  คำมะโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวสถิรกานต์  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นายสรวิชญ์  อินน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสิรวิชญ์  คราพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายสิระณัฎฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิริกุลวดี  ศรีไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 นายสิริภาส  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริจรรยาธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวสุชญา  ถนอมสิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุนิชญา  อุยานะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวสุภัสสรา  ขันทยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวสุภิตา  เจดีย์กัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวสุรัสสวดี  กาไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวหลังฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นายอดิศร  คำแทง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายอดิศักดิ์  ธุระยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายอธิศ  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวอนันตญา  พรมไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายอภิชา  พืชโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 นายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขัดเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายอรรถพล  ธรรมสัจจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นายอัครัช  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวอัญชิษฐา  ภัทรเศวตกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอิซาเบลล่า  มาริสสา สเตซี่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอุษาสิริ  นุดวงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายเอกสกุล  ใกล้ชิด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวโอบกุล  หมั่นการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงกชมน  ปันคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงกชวรรณ  สะท้านบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงกมลพรรณ  สนั่นเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวกมลลักษณ์  วูธนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวกรนันท์  ภักดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายกฤตยชญ์  วุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายกฤษฎา  ทะนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวกษมา  สุภาวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองรุ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวกันติชา  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวกันย์สุดา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงกันยากร  เย็นใจมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาวกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วกันทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกุลกัญญา  เย็นใจมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงเกล้ากนก  นิลศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงแก้มใส  สายอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 นายคนธรรพ์  คำรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงคุณัญญา  พังจันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 นายจักรกฤช  ยังอยู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นายจามร  ไชยวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายจิรภัทร  ไชยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงจิรัชญา  ขันเชียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายจิรายุ  ทะขัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงจีรวรรณ์  ธรรมวัตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายเจษฎากร  มะโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 นายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายชภณกวิณ  วีระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวชมพูนุท  ดีอุด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 นายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชลลัดดา  หัรัญวิทย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยะปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายชัชดนุ  เพิ่มพูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาวชัญญานุช  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายชินดนัย  คำปา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตาสาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมาส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวชื่นชนนี  ชื่นเย็น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายโชติภูวัธร์  คำเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงญาณัฐชาดา  สายยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกุุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 นายฐิติเมธี  ยะวิญชาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณพัชรา  ฉิมสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 นายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายณภัทร  วงศาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายณภัทร  เทพเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณภัทรกมล  พันชน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณัชชา  กุลศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นายณัชฐานิต  อภัยรุณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายณัฏฐนันท์  สุจินพรัหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวณัฏฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปัญญาภู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายณัฏฐพล  เจดีย์นันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นายณัฏฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายณัฏปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยะใหม่วงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงค์เปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงณิชาพัทร์  อินวาทย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวณุภาภรณ์  สุทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 นายติณณภพ  สุรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวทัณฑิกา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายทาวิศ  มหาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงทิพรดา  อิ่นทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงธณัชพร  วิริยะพงศ์ไพรงาม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายธนกฤต  เหมืองหม้อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายธนดล  จันทรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 นายธนบดินทร์  บุตรเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวธนัชพร  มากขนอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงธนัญชนก  ศิริวงศ์ดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 นายธนาธร  อนาวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงธนิดา  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวธนิษฐา  ดวงคุด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 นายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงธฤตษา  ปัญญาวรเมธ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีธนะภูวัชร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงธัญชนก  คำมุง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงธัญชนน  ลิ้มประยูร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 นางสาวธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงธีรกานต์  ทิวกระโทก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายธีรภัทร  กุลธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนงนภัส  ลาเลา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนภสร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายนรภัทร  อินต๊ะแพร่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 นายนรวิชญ์  ทาฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงนริศรา  นาอุดม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนฤมน  ตันน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายนฤสรณ์  ลือรำลึก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฎ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายนวพล  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายนันทวัฒน์  กันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนิษณุชา  วะนานิด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายบรรณวิชญ์  ครุฑเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 นายบวรกฤต  ป้องมาลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงบุญสิตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวเบญญาภา  จินะป๊อก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายปฏิพล  ไชยสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายปณชัย  อุตยะราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวประสิตา  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นายปรัชญา  ก๋านนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวปริฉัตร  อักษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำปัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายปัญญากร  คิดดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 นางสาวปาลิตา  นาคอ้าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  สัตพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงปิยนุช  รัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวปิรัญชญา  ลำคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงปุณยานุช  ประดิษฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายปุริน  เพชรดิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงปูชา  ใจทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 นางสาวเปมิกา  เจดีย์ถา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวไปรยา  ชาริโท โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวผกามาศ  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายพชรพล  ขันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงพรนภัส  คำฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงพราวพสินี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวพลอยกาญจน  ล้อทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ชายครอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวพิชญาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 นางสาวพิพิชญาพร  บำรุงเทียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 นางสาวพิมพ์ชนก  กุลธานี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 นายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายพีรนัช  เกี๋ยนคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วใหม่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงพุทธชาติ  คำหงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงแพรวา  อาสมะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงภักค์สินี  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงภัคธีรา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปาระมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 นายภัทรพงษ์  วิลาไล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงภัทรวดี  เงินปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายภัทรศักดิ์  เมฆะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายภูริวัจน์  ไชยดิลกอนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจบุญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงมัลลิกา  คำตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 นายยศกร  คำหว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงรสสุคนธ์ทิพย์  คำสุหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวรินรดา  ภิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 นายวงศกร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายวงศ์วรรธน์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาววนัชพร  สิงสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาววนัสนันท์  ไชยยงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  วงค์ทะเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาววรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาววรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาววรัทยา  บุรณัตถาวร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นายวรากร  ประแจ้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายวศุตม์  บุญเรือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาววิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงวิมลวรรณ  นันภิวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรอาสา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงศศิตา  เกษตรการุณย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงศศิวิมล  มัณฑวรภัสส์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นายศิระ  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายศิวศิษฐ์  จิตอารี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายศุภกร  ดอนอินไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 นายศุภณัฏฐ์  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 นายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 นายศุภสันห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายสรวิชญ์  สวัสดีนฤนาท โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายสรัณกร  สุยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 นายสิรภัทร์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงสุกฤตา  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 นางสาวสุนันทภรณ์  น้อยนวน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงสุภานัน  อรรจนาทร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 นางสาวสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวสุลิตา  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงสุวิมล  สีโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวเสาวลักษณ์  งานนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาวหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงอจลญา  อินทราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงอติพร  ทองอำไพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายอนันดา  นันต๊ะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 นายอภิชัย  กฤตลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 นายอภิวัฒน์  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงอรกานต์  จันอุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงอรปริยา  มาตรา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 นางสาวอักษราภัค  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงอันธิยา  กิติยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวอารยา  ไชยโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นางสาวอินท์ธีรา  ศิริเลิศกิตติโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะติ๊บ โรงเรียนนาน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายธีรวัฒน์  ปันติ๊บ โรงเรียนนาน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญดวง โรงเรียนนาน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงผกาวดี  พลทองมาก โรงเรียนนาน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงกชนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงกชพร  วงค์ษารัฐ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงกรกนก  สุริยศ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงกัลยกร  กองมงคล โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายกิตติภพ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายกิตติภูมิ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงขวัญนภา  สีเขียว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายจักรพงษ์  รินถา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงจิณณพัต  มาสี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายจิตรพัฒน์  ไชยลังกา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายจิรวัฒน์  ยาโพธิ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสวรรค์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงชนิกานต์  นพคุณ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์ปัญญา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายชยุต  ทาบุดดา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงชรันธร  ปัญญาคำ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงชิตานันท์  เชียงรินทร์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวรรค์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายณวัฒน์  สิขัณฑกบุตร โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายณัฏวัธน์  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ยศธิอูป โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงณิชกมล  ปร่ำเป็ง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงตรีชฎา  สิทธิวัง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายธนภัทร  เป็งยศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยพรมมา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงธนิษฐา  ฉ่ำเฉลิม โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงธัญพิชชา  พัฒนา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงธิภาวาดี  กำแพง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายธีรเมธ  บุญประสพ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงธีระดา  นันตา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงบูชิตา  พัวสุวรรณ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงปฎิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงปพิชญา  เชิดสูงเนิน โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายปภังกร  พิเคราะห์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปริกเพชร โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงปรางทิพย์  สมใจ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงปรางแพรวา  สมบัติ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายปราณต์  สอนศิริ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายพณิชพล  กุณา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงพรชนก  เดชคุณมาก โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงเพชรรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงภัทรภร  สีจันทร์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงภูริชญา  ม่วงเรือง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงมนพัทธ์  เทพสิงห์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงมนัสนันท์  สินใจ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายยศพนต์  บัวอาจ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงรมย์ธีรา  โนวัง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงรสริน  คดง้วน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายรัชชานนท์  ปล้องชาลี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายรัฐนันท์  เถรหมื่นไชย โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงลลิตา  มาอุ่น โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงวิมนสิณี  นวลทิพย์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงวิรัญชนา  อุปชัย โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงวิสา  สืบดา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายวีรวิชญ์  ชัยยันติ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงศกลรัตน์  จันตุม โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงศรัณย์พร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงศศิธร  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงศุภอักษร  ตุ้ยสี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาดี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงศุภิสรา  มหามิตร โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยแล โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตะมี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายหัฏฐกร  โยธารักษ์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปันแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สำเภารอด โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 นางสาวกชนิภา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาวกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 นางสาวกรวลัย  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายกฤตภัทร  แหวนหลวง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงกฤษติกา  ปฏิพัทธ์ดำรง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงกวินตา  ธิติมูล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงกวิสรา  พรหมกัลป์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวกวิสรา  วีระวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันท์ต๊ะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 นายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาวกาญจนศิริ  กันอาทา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงกาญฑ์ญรัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 นายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นางสาวกิตติมา  สลีอ่อน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงกิรณา  แสงสุข โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 นางสาวกุลธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 นางสาวกุลภัสสร์  ีทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 นางสาวเกศฎาภา  โกศิริ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายโกมินท์  ปาคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายขัตติยวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวเขมนิจ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายคชนิชย์  ชูโรจน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 นายคณิน  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาวจิดาภา  ประดิษฐมุณี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวจิรนันท์  คำบุญยอ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงจิรประภา  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นายจิรภิญโญ  จันสา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงจิราพร  เสือประโคน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงจีรนันท์  บริคุต โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุทาทัต โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวชญานิษฐ์  อินทะรังษี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงชฎายุ  เดชรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวชนกนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงชนิดาภา  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายชยพล  โนพวน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงชยาลักษณ์  ทวีพิริยะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายชวรัชช์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 นายชวิศ  ไชยกันทะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวชัญญานุช  ชราพก โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงญาณิศา  ทองภักดี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงญาริดา  ดีชะโชติ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงฐณิชชารัญชน์  พัฑธนฒิพงษ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 นางสาวฐานิกา  เผยศิริ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงฐิติชญา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 นางสาวฐิตินันท์  นนทะโคตร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงฐิติพร  แสงทองสกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 นายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 นายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายณฐกร  อุทุมพร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวณัชกมล  ปราบนอก โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงณัชชา  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงณัฎฐกมล  ขัติยะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แออ่วม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายณัฏฐ์กิตติ์  ศิริแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ยาปัน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 นายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวณัฐชยา  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวณัฐชยา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 นายณัฐชัย  เวทำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายณัฐฐากร  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายณัฐดนัย  กองกุณะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 นายณัฐดนัย  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงณัฐธิชา  สุทธิโวหาร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวณัฐธิดา  จิรนันทนุกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายณัฐภัทร  รักษาพล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 นางสาวณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงณิษา  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 นายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 นางสาวตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 นายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 นายทตพร  คำวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 นายธนชัย  สาธา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 นายธนดล  พลประสิทธิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายธนบดินทร์  สายยศ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 นายธนวัฒน์  วันต๊ะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 นายธนาวัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงธรรมภิไธย  อินทำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายธัชธรรม  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงธัญพิชชา  อรินทร์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 นางสาวธัญรัตน์  จรรยาวิศิษฏ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นางสาวธัญสิริ  แข็งขัน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นางสาวธิญาดา  สุทธการ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวธิดารักษ์  สะตะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงธิตยากร  ศิริเเก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 นายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมสละ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายนนทกร  โพธิรินทร์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 นางสาวนภสร  แก้วโก โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายนภัทร  พันชน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงนฤภร  จวรรณตุม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวนัทธรัตน์  แสนสุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงนารดา  คิม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวนาราภัทร  ลีละสัจจกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวนิชานาถ  รัตนเสถียร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวนิชานาถ  ลือยศ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวนิศาชล  อินทะรังษี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงบัณฑิตา  สมมุติ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวบัณฑิตา  ใจปิง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวบุษราคัม  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาวปณิตา  เสมอใจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงปทิตตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวปทุมพร  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงปรียาภา  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวปิยธิดา  อุดอ้าย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายปิยพล  อุทัย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เลิศ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงปุณญาวีร์  โนแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายปุณณวิชญ์  ปันเต็ม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 นายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 นางสาวผุสดี  จิรางศ์กูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 นายพชร  พรมปา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายพชรพล  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงพรชนก  ศรีม่วง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 นายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพรไพลิน  ธนะมี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงพรสุภัค  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายพลวรรธน์  กิ่งก้าน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  สว่างเมฆ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงพัณณ์นิภา  วารีผล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันทอง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายพิทยุตม์  จันทรสูรย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงพิมนิศา  จิณะเสน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 นางสาวพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์เรือง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงพิมสิริ  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 นางสาวพีรดา  คันทะลือ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายพุฒิเทพ  เขือนธนะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายภทร  จิตระวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 นางสาวภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 นายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงภัทรพร  กันกา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวภัทรรัตน์  ไตรจินดา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพิรุณรักษ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 นางสาวภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายภาคิน  เมืองพุทธา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวภาณิศา  คำหว่าง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นายภูชนะ  กะมะโน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 นายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวมณิการ์  ศรีวรรณ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวมณียา  ทนะวัง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงมัฎธิรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงมาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายยศกร  มีกุลเจริญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 นายยศวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายยุทธการ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 นายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงยุพธิดา  กุมาลี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงโยธิญา  จันทรอ้าย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงรชฏวรรณ์  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงรวินท์นภัส  ขอดแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 นางสาวรักษิณา  มะโน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายรัชพล  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 นายรัฐภูมิ  โนพวน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงรัตนากร  ท้าวยศ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 นางสาวลลิดา  สมศรี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายลิปปากร  สุขรส โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายวรพิพัฒน์  รินฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายวรภัทร  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงวรัญญา  ตุ่นมะโรง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาววรัญญา  แสนอ่อน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 นางสาววรางคณา  คุณสนอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาววรางคณา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายวัชนเวคิน  อุดอ้าย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 นายวาทิต  สังกะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 นายวิณัฐพล  จันทร์สุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายวิษณุ  ก่ำเสริฐ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายวีรภัทร  การัตน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายวีระวิทย์  ชาวส้าน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 นายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายศกลณัฏฐ์  สุริยะพรหม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงศวิตา  พันชน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายศักรินทร์  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงศัศวัทนา  แสนคำแพ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 นางสาวศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 นางสาวศุภกาญจณ์  อิ่นคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 นายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 นางสาวศุภรานันท์  จิตตรง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ศรีวราวิรุฬห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงศุภากร  จันพร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 นางสาวศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 นางสาวศุลีพร  ฉัตรธรรมกร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 นายสัณหณัฐ  สารฝั้น โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นายสาริน  คำพับ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายสิทธินนท์  ปัญญาฟู โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายสิริราช  วีระวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวสุธิดา  ทาวัน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 นางสาวสุพัชฌาร์  สมาธิ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวสุภัสสร  บุญเทอม โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายสุเมโซ  กิตติทองสุข โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 นายสุริยา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 นางสาวสุลินพร  ตนะทิพย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงสุวพิชชา  ศรีใจวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 นางสาวสุวิชาดา  มะโนบุตร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 นายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปัญญาภู โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 นางสาวหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายอดุลวิทย์  แซ่หลอ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 นางสาวอธิชา  ชาวแหลง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอรจิรา  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 นางสาวอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 นายอิทธิพล  ไชยวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงเอวิตรา  โวทาน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 นายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 นางสาวไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิทธิกัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำหว่าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายกรกฎ  คำแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายกฤตนัย  ไชยขันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 นางสาวกันต์พิชชา  กาวิรส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายกิตตินันท์  ยอดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายกิตติพงศ์  จิตร์ตรง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงกินรี  ทะแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงเกวรินทร์  กุณารพ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงเกวลิน  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงขวัญธารา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายคณาทิป  รัตนโกมล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายจักรภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายจิรชัย  อักษรศรี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงจีราพัชร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายชญานนท์  พรมโกน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงชนิดาภา  อิ่นแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายชนุดมภ์  วงศ์ถิรกุล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายชัพวิชญ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงญาณิศา  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงฐิติกา  สาระอาภรณ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายณัฎฐกร  ใจดี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เมฆอากาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 นายณัฐดนย์  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนวรากร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลชาญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายดนัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายทีปกร  บัวผัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายธนโชติ  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายธนทรัพย์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายนพณภัทร  ตุ้ยสาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงนัทธมน  อินประถม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงนันทิกานต์  ฝายนันทะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงเบญจพัฒร์  มงคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงเบญญาภา  ที่รักษ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายพงศกร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงพรธวัล  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงพรพรรณ  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงพรรณพนัช  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายพิพัฒน์  จันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายยศวรรธน์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายยสินทร  เสนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงวนิดา  ทนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายวรภพ  สุพรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงวาสิฐี  กลับมา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงวิลาสินี  ลำน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงศิริวัฒนา  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายศิวดล  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 นางสาวสิตานันท์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงสิริญธร  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงสิริวิมล  การินทร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงสุพัตรา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงสุวภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายอธิภัทร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นายอนันตสิทธิ์  ยะแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์สุนทรีย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายอรัญญู  ท่วมอ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงอังศุมาลี  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวปัญญดา  สุทธิแสน โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 นายอนุชา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวอารยา  ทิปกะ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น