รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤตพร  กิจสุภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกษาปณ์  เริงศาสน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญวรา  อุ่นน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกันตพงศ์  สงคราม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันตพัฒน์  สงคราม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกันตภณ  สุขะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกันติชา  นครแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันติชา  เดชมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัสมา  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติกร  สีไพร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติธัช  นำทาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติพศ  พงษรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกุลธิดา  บรรลุปฎิภาณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์สา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงคณิสรา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจันทกานต์  แจ่มรัศมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาละ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวจิรกัลยา  นามหนวด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิราพัชร  ดั้นเมฆ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรือนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชนทัช  ผัดดวงธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนาภร  ยะวิญชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชนิศา  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นายชาญรวี  อินปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชุติพนธ์  จันธิมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชุติมันต์  วงศ์ดาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายโชคทวีชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฐปนัท  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงฐิติชญา  บุญพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณฐกร  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเจริญชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หอมพรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัชชา  ดอนลาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ปานมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐนรี  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมอรุณวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นายณัฐวัตร  ปฏิเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณํฐภัทร  สุมัชญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเดือนศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษบก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเตชินท์  คงศรีเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายถิรพุทธ์  ชูเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงทักษพร  นาคจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธนกร  กัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนเดช  เทือกศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวธนพร  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนภัทร  นามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายธนัสร  วรรณสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนา  หมื่นวิชิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธนิษฐา  ยอดยุติธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธราธิป  อูปแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธวัชชัย  จีขาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญธร  เลาหะวีร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เยาว์ธานี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธารญา  ชญาดาสิริกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธิษณามดี  ทะวะดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธีร์ธวัช  ทวีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธีร์วรา  คหบดีกนกกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายเธียรนริศ  ภราดรภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงเธียรรัตน์  นาวิศิษฎ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเธียรวิชญ์  กันศรีเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนนธภัทร  ไชยสุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนพกร  พรมใจาสา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนพวิทย์  ลักคณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนภัสรพี  มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนฤเทพ  ขาวดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนลัคสรา  กันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนัฐนันท์  มวลกิจนิตยชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายนันทิวัฒน์  ถุงปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายบุรพล  หล่อกิตติเกียรติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันสุธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวเบญญาภา  สันติพิทักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปณชัย  สีห์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปภังกร  อินเเสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิพย์แดง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปภาวิน  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงประวิชญา  วงค์นาค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปริณดา  กองแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นายปวริศ  ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กระธง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวปัทมพร  โตโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายปาฏิหารย์  ต่อมใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักรื โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปานวาด  ปินคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปิยมน  คำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปุณณภพ  ทนันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุณณิภา  บุญทาศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายเป็นต่อ  มนิษาบวรกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 นายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพรชนก  วังแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพรนภัส  บุญประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุ่มชิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพัชรพร  โชติหิรัญสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิชญ์ภัทราพร  หิรัญอร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยสถิตวานิช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพิทวัส  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายพีรณัฐ  รัศมีนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงแพรวานิตย์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภคพร  กันทะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภรันยู  อยู่สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภัทรภร  ใหม่ไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัทรภา  รักษ์ธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 นายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูศกร  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงมีนา  วรปรัชญากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวเยจู  ลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรชานนท์  ยี่ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรดามณี  อภินิเวศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายราเมศวร์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นายวชิฬวิธ  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวรพล  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาววรรรกานต์  คำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวิชญาพร  วงศ์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวีร์โกศัลย์  จั่นเพิ้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงแวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายไวทิน  นันนิทิกิจจา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศรัญรัตน์  เริงสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศิรดา  ริค้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศิริภัสสร  สะตะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายสพลดนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสมพงษ์  มาลัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายสรภูมิ  ไชยรังษ๊ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสาริศา  พุ่มวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสิทธิโชค  ตะเภาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสิริมณี  จงศิริฉัยกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุพิชญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุภัทรษร  ทนงหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อัศวยิ่งถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสเเมนธ่า  พล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวหฤทัย  ธินันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงหัทยานันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอคิราภ์  สมนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอภิสนันทน์  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอรนี  เทลิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอรรถวิทย์  ไกรนรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอริสา  สุรัตน์ตะนันทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีทวีพร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวอัจราพร  โพธิขันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวารณ์เวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกชพร  กาวิละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกชพร  อภิเดชกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกนกนารา  เพียงเเก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สิงหอม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกนกวรรณ  เตชะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกนนกธร  อินทฉิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกนวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวกมลลักษณ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปั๋น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกฤตนน  เมืองแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกฤตพร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกฤติกานต์  อภิวงษ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกฤติภูมิ  สิทธิพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวกฤษิดิ์ญา  ไชยจริม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกอปภพ  ตามี่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์นวล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวกัญญาริณทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะโนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนคำหล่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คีลาวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปัญญาผ่องใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวเกตธนวรรณ  อินทแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายเกริกพล  อาเคอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวเกวลิน  ภูษาทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวเกศน์ศิรี  จันทร์อุดร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงขวัญชนก  จิญจายะกูร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเคอิตะ  ฮิระอิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายจิตติพัฒน์  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายจิตติพัฒน์  หลู่โยธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวจิรฉัตรรัตน์  คำแผ่นไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายจิรภัทร  สมุทรความ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิรสิน  เพอะละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวจิรัชยา  ต้ายไทสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวจิรารัตน์  เสียงโต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายจุนตะ  ฮิระอิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายจุนตะ​  ฮิระอิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายจุลพงศ์​  เดชะบุญ​ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายเจษฎาภรณ์  ปงกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชนัญพร  วงค์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชนากานต์  อายุยืน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวชนานันท์  ถนอมกิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่อินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายชยทัต  ทองยากลั่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นายชยพล  ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชยากร  ชัยมูลมั่ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชลธาร  คำเมฆ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชลธิชา  อนาวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวช่อเอื้อง  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายชัชนันท์ชัย  ศรีลาวัลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชาลิสา  เสนทาวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชิดชนก  หินเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายชิธวัจน์  ศรีเวชชานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายชุติพนธ์  บุญ​เรือง​ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวชุติมณฑน์  แก้วรากมุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายโชติภณ  ประยงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงซัลวา  ไทยอนันต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงญาณีนาถ  คุณานุภาพกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายฐิติโชค  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวฐิติมา  ปุยคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงพุทธพรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฑิฐติมา  บำเพ็ญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณปวี  พิมสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัชชา  อ่วมสั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิกจุมปู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เตียมธะนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฟองฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวณัฐกฤตา  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฐการณ์  สอนนาแซง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐการ์  เกตุชาติ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวณัฐชธิดา  ดวงทิพย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐชพน  วงศาโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวณัฐณิชา  ไชยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐนรี  ตรียาวรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณัฐนันท์  ถึงกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นายณัฐนันท์  มีจินดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐพงษ์  ตะต้องใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐพลากร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณิชาภา  กาจีนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายด.ช.ภัทรดนัย  เทโวขัติย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายด.ช.วรชาติ  ใสส่อง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงด.ญ.ธัญญ์นลิน  ศุภสังขพันธุ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงดาราณี  เครือมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเดชาธร  เทียมเมฆา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงทิพย์น้ำค้าง  ญาณภารุจิสรรค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนกร  ปันสีทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนกร  สาคณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธนพร  แก่นทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนภูมิ  มัศยามาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธนวิชญ์  น้ำใจดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวธนัญชนก  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวธนัทอร  อยู่รัมย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นายธนาธรณ์  วันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธนิษฐา  สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตรคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิละคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธรรมธัช  เเสงจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธฤต  กอตระกูลสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธวัชชัย  กาญจน์แก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธัญชนก  ปิงยอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวธัญชนก  วงเเพทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญรดา  ทิวาศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธัญรดี  ภิญโญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธันยพร  สมสวย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวธิญาดา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธิดาเทวัญ  เกิดศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธีทัต  อุ่นติ๊บ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธีรพงศ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธีรเมธ  หมื่นมโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวธีวรา  จิตถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายนนทพัทธ์ุ  มูลเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนภัสรวี  จันระวัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายนรเศรษฐ์  พรมเสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนริศรา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายนวคุณ  ภูเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวนันทการ  รอดดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนันท์ธีรา  คำภูลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวนันท์นภัส  ธีรนันท์พัฒธน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนันทพร  วงค์ชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนันทัชพร  เจนใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดาทจักร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนาริศา  ยาสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฤทัยเปี่ยมเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนิธิพร  กันทิยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวนิธิพร  ชุ่มมะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนีราพร  ขุนซาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายบรรณวิชญ์  กาบุญก้ำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยอดกลิ่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงบุณยาพร  ตรีเลิศศุภลักษณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นายปฏิภัทธกรณ์  ศิริศิทวน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตมั่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปภาวรินท์  ผ่องใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
521 นายปรวัฒน์  ดอนทะนาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายปรัตถกร  เฟื่องสท้าน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปราชญา  คำลือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปรียวิชญา  กันทะเตียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ซุนเฟื่อง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวปัณฑารีย์  ตันติจิราภรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธีรนันท์พัฒธน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปัทมา  นันตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปากีรนัย  งามบ้าน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวปิ่นกนก​  พินิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวปิยธิดา  ใจบั้งเงิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวปิยะฉัตร  หัตถสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวปิยาพร  ปีเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปุณณกัณฑ์  ขัติยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวปุณณิศา  อายุยืน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวพชรพร  โชติศศิธร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพชิรา  ติณธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 นายพณทรรศน์  ชัยประการ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวพรนัชชา  คำเป๊ก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพรไพลิน  วิริยพลกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ชัยวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพรรณิดา  ชุมศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพัชรพร  ปงหาญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นายพัชรพิสิฐ  ปัญญาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพัชรวรดา  เขื่อนเก้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพัชระพนธ์  ปินตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพัชราภา  พลเยี่ยม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวพัชรีพร  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพิชชา  โสมิญะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่จาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพิชิต  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวพินทุ์สุดา  จักรผัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายพิพัฒน์พงษ์  จันต๊ะพรมมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมเเกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จำรัส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิมพลอย  อสุพล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพีรกานต์  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพีระนันธ์  วรรณราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเพชรัตน์ดา  วันดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงไพลิน  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัครมัย  เพชรล้อมทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัณ​ฑิ​ลา​  มงคล​ผิว​ทอง​ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงภัทร์ชนก  น้อยหมอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภัทรดนัย  มะโนมัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วสมนึก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภัทรภรรณ  กัณฑาสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นายภัทรวรรธ  แหล่ยัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงภิรมณ  สุขเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 นายภูดิศ  หนูเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 นายภูริณัฐ  หนักตื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายภูริณัฐ  อ่อนนวล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงมานิตา  ทายะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวมุฑิตา  ธรรมจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงมุทิตา  จิตนากร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงยลดา  มีลาภ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงยลธิดา  บุตรทะวัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงรัชนก  ปู่ยื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวรัตน์ติญาภรณ์  แหลมจัด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงรัมภาพรรณ  พลนรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายราเชนทร์  เกษรพรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงลดามณี  ลือคำหาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงลลิตา  ไลวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวนิดา  แก้วฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวรนิษฐา  สิทธิโสด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงวรรณวิษา  จันต๊ะคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวรัทยา  มะโนเครื่อง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงวรัทยา  สกุลตันติยานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงวริศรา  ใจเเก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงวริสรา  รักเดช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวาเศรษฐี  หมั่นดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวิทวัส  ้เทสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวิภารัศมิ์  ธะนะวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวิมลสิริ  ยอดสง่า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวิยะดา  แก้วนาติ๊บ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวิลาสินี  ตาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาววิลาสินี  พรมสี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 นายวุฒิภัทร  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงศศิราวรรณ  วรรณมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวศิรภัสสร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 นายศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงศุภวดี  ใจวรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงศุภัสดา  ทองดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายสรศักดิ์  ปัญญาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสายรุ้ง  ใสส่อง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสาริณี  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นายสิรวิทย์  บุศยเพศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวสุกฤตา  โกเสนตอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวสุจีรา  กันทะเตียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงสุชานันท์  ปวริศร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสุธิพงค์  นามผัด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวสุธีธิดา  ตันหนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุนิษา  ศรีนาวา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุปรียา  ไชยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุภาณี  หมื่อแล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุภาวิตา  มัทธวรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นายเสฎฐวุฒิ  ดวงคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงเสียงเพลง​  บังคม​เนตร​ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงหิรัณยา  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายอดิเทพ  วงสลี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 นายอดิศักดิ์  ขาวสะอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายอพิรักษ์  บัวหลวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายอภิรักษ์  ดะระสิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอภิวิชญ์  เลิศไกรวัล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอรภัคนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงอรอนงค์  ทวีสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอริศา  สุจิตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอริสา  มหัทธวรดิลก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอลิสรา  แสนชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นายอาชวนนท์  พันโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอาภิสรา  เทพนิล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงแอนิซ่า  วิมลทองสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกนกอร  มาตรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายกฤติน  จี๋คาวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงกฤติยา  กองเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 นายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกวินธิดา  มาไกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายกันตวิท  ยานะเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวกันติชา  ตุ้ยปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกัลยกร  พุ่มพริก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายคุณานนท์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายจักรี  มังคลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายจัตวา  คำวังพฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายจิรัฎฐ์  เจริญอากานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนเจริญโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายชนาภัทร  ตันติจริยาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายชยานันต์  ศรีขัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชาลิสา  จันทะเวียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
701 นายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณฐกร  ขัติยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณภัทร  ศิริวัฒนานุรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ลังกาวีระนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัฎศราภรณ์  กาศวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณัฐนันท์  สุขเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธนโชติ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธนพร  คงยุทธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธนภัทร  อิ่นเมืองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
731 นายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวธนารีย์  สินเปียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 นายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวธัญชนิตย์  ชะนก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงธันย์ชนก  รับงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายนนทพัทธ์  อินสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายนพกร  วงศ์หวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนรภัทร  โภชน์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายนวันทร  ทินวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายนันทรกร  กัลวงษ์ยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายนำทัพ  เรืองสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนิจสกุล  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายเนติวัฒน์  พัฒน์อัศวะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงบุญญิสา  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงเบญจพร  ภูเข็ญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายปณชัย  ปี่แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปรมรัตน์  ปนยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปริยาภัทร  แม่นหมาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปิยธิดา  พอใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุภาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปิยภัทร  ประเทืองทิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายพนธกร  หงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพรณิชา  เต๋จ๊ะบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพริมริช์ตา  การุณย์สกุลกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
778 นายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพิชญาภัค  ห่วงศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวพิมพ์มาดา  ไชยคันธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพิมพิศา  วิเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพีรดา  นาปรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภาคิน  คำมาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภาวัต  ศิริพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภูริพิชญ์  ขัดสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภูริวิชญ์  วงศ์โยธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภูรี  เขียวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงมาอิ  มิยากาวา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงรวินันท์  ไชยแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายรังสิมันต์  สุยะตะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยโยธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงรัมภาพร  หวันวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายราชพฤกษ์  รักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายวรบรรณ  ดูการดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นายวรวัฒน์  มาสบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาววรัชยา  สายสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวรางคณา  ใจกว้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายวัธนชัย  ไม้จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 นางสาววิภาวี  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายศตนันทน์  แสงตารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายศิรชัย  ประมวลการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายศุภกร  กองคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวสุกัญญา  นิลสวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายสุทธิพงษ์  แต่งพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธวัชเชียงกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอริสรา  ใสสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นายอานันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงไอยรา  ใจปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงไอยริน  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกมลวิช  ม่วงแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกรพินธ์  อินสอน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายกิตติกร  พรมตัน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจีรวัฒน์  กันขัต โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงชไมพร  โคตะสิน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงญาณิศา่  เครือตา โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธัญพร  มูลดี โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนภัสสร  เดชคุณมาก โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวบุญรักษา  ใจแปง โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นายพรภวิษย์  แซ่ต้น โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพรหมเทพ  พรมสถาน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ตายอด โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้องาม โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวภาวินี  อินทรโชติ โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายภูริณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายมนตรี  ปูสุข โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวรกัญญา  น้อยเรือน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงวรปรียา  ศรีอินทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงวิยะดา  แสนบุญศรี โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปินตานาง โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงศศิวิมล  แหยมคง โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวสุพิชญา  กรมเมือง โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสุภนิดา  งามตา โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
891 นายกรินทร์  ริษณา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นายกฤตพจน์  สุเลียมมา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวกฤตพร  ชูฤกษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวกฤตพร  ทาแกง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวกัญญาณิช  เช่อเม๊าะกู่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวกัญญารัตน์  นาคนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นายกิตติศักดิ์  ไชยลาม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกุลจิรา  ตาสามบือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวกุลธิดา  คักกันหา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นายเกียรติศักดิ์  คีลาวงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นายจักรินทร์  นามยี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงจินดาพร  ศรีปรางค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวจิรัชญา  แสนแปง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวจีรนันท์  แก้วศิริ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นายเจษฎาภรณ์  รอดภัยปวง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมสาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
909 นายณภัทร  จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัชชา  ร้องหมอดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวณัฐฐิชา  ชนันธร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวณัฐฑิตา  ชุ่มมงคล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวณัฐธิดา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นายดุษฎี  ไชยสุนา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวทิวาพร  เตจ๊ะน้อย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงศ์อมรกิจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวนันธิญา  จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวเนตรนภา  พินิจตรง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวปณิดา  บุญประเทือง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นายปภังกร  เชื้อชาติสิงขร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนเพชร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปภาวี  ชัยยา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวประภัสสร  สมศรี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวปาริษา  จรูญโกศลสวัสดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวพรชนก  ชัยศิริ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวพัชรกานต์  สกุลยืนยงยิ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวพัชรัตน์  มณีชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวพันธพิน  นาครักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวพิมพ์ชนก  เรเช โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายภาณุวิชญ์  ไชยปรุง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภูบดินทร์  เป็งปัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นายเมธิชัย  มูลมั่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายลาภิศ  ยารังษี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาววรรณรีรัตน์  และเชอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาววรรณละออง  เลิศเกียรติรัชตะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายศราวุธ  ศรีใส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นายศุภฤกษ์  ประจักษ์ทรัพย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสุวรรณณี  วงค์คม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นายสุวรรณภูมิ  ใจอารีย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวแสงระวี  วิบูลจิตเจริญ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอติกานต์  หม่องศรี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายอธิยุต  เกเย็น โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นางสาวอาภัสรา  อัษฎายุทธ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอาภัสรา  เตอะสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวอำพร  เพียงคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นายศิริวัฒน์  นารักษ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงฉัฐกนก  ทุ่งเก้า โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวชฎาพร  ปันวงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธีรภัทร์  ปัญญาลัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นายภูมินทร์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายรุ่งสุรีย์  นวลกำแหง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาววรนัชฌา  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายวิชญ์พล  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวกชนิกา  พรชัย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวกุลสตรี  ไกลถิ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายจักรรินทร์  พรมสี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวชฎาภรณ์  มีทางดี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวชนากานต์  สุขมนต์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงญาณิศา  หินทราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงฐานิกา  ไกลถิ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวฐิติชญา  ธนันต์วนิช โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงฐิติพรรณ  บั้งเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวณัฐวดี  หลวงจินา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายดนุสรณ์  พิละไพร โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงทิพย์รวี  ไกลถิ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธฤษณุ  เขียวอ้าย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวธันยพร  แสนอินต๊ะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธีรภัทร์  ธิมาไชย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธีศวิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายนคร  เป็งเรือน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงนวมณฑน์  แก้วเกตุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายน้ำมนต์  สายสูง โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงนิพาวรรณ  ปัญญาหล้า โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวปรนัน  นันตา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวปวริศา  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวปิยธิดา  พาวะพรม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายปุญญพัฒน์  จุมปู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพงศ์จักรภัทรติ์  ปานต๊ะรังษี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 นายพงศพัศ  การดี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไกลถิ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
996 นายพัสกร  วรรณสอน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวพิพิธกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพิรดา  เหล็กแปง โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นายพีรวิชญ์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวภานุมาศ  เลิศชมภู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายภูริศ  ยศคำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงมัชฌิมา  พัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นายรัฐภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวรุ่งธิดา  จอมใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นายวรโชติ  รักษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาววิชญาพร  เชื่อน่วม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวีรยา  วินทา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวศาสตราพร  ศรีวิไชย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวศิริลักษณ์  เขียวสุทธิ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงสวิชญา  โสตถิสรรเสริญ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวสุพิชญา  ปัญญาหล้า โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุระนันท์  ทะระทา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวสุวิภา  โหตะรัตน์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอทินันชา  นันต๊ะสี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอภิชญา  นันตา โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 นายอภิวิชญ์  ไฝขัน โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอาวัสราสิริ  ไชยจันดี โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอิงครัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกชพร  จันทะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกนกพร  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงกมลชนก  เรือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกมลชนาฏ  สุริโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกรชนก  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงกริชที รวิศรา  คนชม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกฤตชญา  มูราลิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกฤติยพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 นายกวีเทพ  พิลาปุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญณะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายก้องภพ  พุทธสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกอปรโชค  ใจกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ปราชญ์อำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์พืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้ออยู่นาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงกันต์กมล  กาศสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายกันตพัฒน์  สิงตะนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 นายกันตภณ  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 นายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 นายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกิตติยา  บรรเทิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายกิติธัญ  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายกิติพงษ์  ศรีดาเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายกุนที  ครุฑไทย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกุลกา  ละม้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายกุลกิตติ  โนสี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายเกียรติภูมิ  ไชยทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายไกรวิชญ์  ปวงงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงขวัญเกล้า  ชัยศร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงขวัญข้าว  จะเฮิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงเขมณณัฏฐ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงเขมิกา  ประถมทับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงเขมิกา  ยอดวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเขมินทรา  วงค์ภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายคณาเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงคริษฐา  อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายคามิน  ยอดเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายคาเมรอน  เรย์ คลาร์ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายคุณากร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงจริยาวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายจักรริน  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายจักริน  วันจะก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงจารุณี  สงศิลาวัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงจิณณพัต  เงินชุ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายจิตรทิวัส  ขยัก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายจิตริน  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายจินซู  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงจิรประภา  ปวงรังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายจิรพงศ์  เงินเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงจิรภัญญา  บาลีพัตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายจิรภัทร  บุตรชานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายจิรภาส  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงจิรภิญญา  แม่นหมาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลอัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวจิราพัชร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงจูเลีย  สวินตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายเจษฎา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาปรัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงฉัตรกมล  ณะมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงฉันชนก  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงชณัฏฐิกาญจน์  วิริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงชณารัศมิ์  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายชตวัลค์  ทองอุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงชนกกานต์  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงชนกนันท์  สายดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายชนกันต์  ขันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายชนชล  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงชนมพรรณ  ภูศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงชนัญชิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชนัญชิตา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายชนาวิทย์  อุทวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงชนิสรา  นามวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายชมลักษณ์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 นายชยางกูร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นายชยางกูร  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายชยามร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายชยุตม์  สุริยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายชวกร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงชัญญานิษฐ  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายชัยทวี  พิทักษ์ศิบเรศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายชัยนันท์  พันธุ์นิธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายชิติพัทธ์  มุสิกะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปิงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายโชค  ธนเสนีวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงโชติกา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงโชติมา  สำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงโชษิตา  สะลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงซาร่าเมย์ยี่  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวญาณภา  ทาจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงญาดา  ด้วงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงญานิศา  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายฐปนวัฒน์  ภาชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายฐานพัฒน์  นามวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงฐิติมา  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชาวน่าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หาญป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณฐกร  กิตติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 นายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณัชชา  ยศศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงณัชชา  เปียทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงณัชฌารีย์  ศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายณัชพงศ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  ภาชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนสล่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายณัฏฐเศรษฐต์  จอมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายณัฐกานต์  ถาคำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายณัฐชนน  จารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  วาระโว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 นายณัฐดนัย  ด้วงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายณัฐนนท์  ตะมะพุทธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายณัฐพรรณ  พงค์จริน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงณัฐภัทร  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงณัฐมน  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายณัฐรวิชญ์  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวณัฐวรา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถื่อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงณิชภัทร  หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงณิชาภัจฐ์  ปัญญาจริวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดาวฉาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณิชาภัทร  พึ่งตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงณิชารีย์  วิศิชฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงณิภัทรชา  โกมลโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายด.ช.รชตนันท์  นำสินใจรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงดุษฎี  บุญสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายตรีเพชร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายไตรจักร  ใจประการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 นายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงทัชชกร  ไชยรินคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 นายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายทินภัทร  แปงสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงทิพจุฑา  ภาระจำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงทิพพฤกษา  ตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงทิพย์พิมล  พรมเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงทิภาภรณ์  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายทีฆายุภัทร  ยศสรัลภากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายไทเทียน  ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายธนกร  วรรณสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธนกฤต  ครองมัจฉา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธนขวัญ  เครือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธนโชติ  พินิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงธนพร  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธนภัทร  วงศ์เมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายธนวรรธน์  สุยะวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงธนัชพร  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายธนากร  สุทธศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงธนิกา  ติ๊บลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายธรรมเพชร  เป็งเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายธราเทพ  ยารวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฐานพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงธัญพร  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงธัญพิชชา  แวววงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงธัญมน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงธัญรดา  ธีระพัฒน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงธันยชนก  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงธันยธรณ์  อินต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงธารารัตน์  เป็งรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงธิติพร  ธนะสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายธิติพัทธ์โชติ  จันตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายธิติพัทธ์  ภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงธิติสุดา  ทองจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงธิติสุดา  ปรีชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายนนทภพ  อยู่ดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงนภชา  สำเนียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงนภาพร  ศิริสำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนรกมล  กินร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายนราธิป  กิ่งก้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 นางสาวนริศรา  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงนริศรา  ยากอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงนริสรา  สุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายนลวัชร์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชื่นใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนลิลทิพย์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายนวพรรษ  มากกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายนวพล  เนียมรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายนวินธร  อุมรุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงนัฐทิชา  วงศราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงนันทนัช  วงค์ลอดแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงนันทรัตน์  เครืออินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงนันทวรรณ  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายนันทิพัฒน์  แป้งหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์สา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงนารีรัตน์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 นายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายบรรณวิชญ์  จูหว้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายบุญชรัส  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงบุญวิสา  สรรพช่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงบุณยาพร  เก่งการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาวเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายปฏิภาณ  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงปทิตตา  ทองช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงปนัดดา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงปพิชญา  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายปภังกร  สูง​สกุล​ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรรณพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โรจนอุดมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายปรมินทร์  บุญชัยแสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายปรมินทร์  ลือชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายปรวรรธ  รัตนปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงประภาพร  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงปรางณภัทร  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงปราณปรียา  แสนอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงปรายฝน  วุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวปรารถนา  จุมปูภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงปริณดา  บุญสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงปรีชญาน์  พรหมธาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายปรีดิ์พัทธ์  ปราชญ์อำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายปวริศ  ภาชนะวิจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายปวริศ  มหาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 นายปวริศ  หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายปวริศร์  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงปวริศา  ขัตธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงปวริศา  พรหมจันใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายปวินท์ชัญญ์  ธนัชเมืองงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภิรมย์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปาณิสรา  วันจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงปาลิตา  ทรัพย์สินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปาลิตา  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายปิติรัฐ  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 นายปีติชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงปีย์รดา  พาพิมพ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงเป็นฤทัย  ใจหนัก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงผกากรอง  แก้วปิก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงพกคินี  ศิริเชิดฉันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายพงศกร  แสนศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายพงศภัค  กันยานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงพรณภัทร  บุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพรนภัส  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงพริมรตา  คำใย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงพอเพียง  พงศ์พันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพัชรพร  เผ่าศรีไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เรืองพิพัฒนพันธ์ุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายพัทธดนย์  ทองบุราณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงพาขวัญ  สิงห์หล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายพาทิศ  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงพิชชา  สุภาษร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพิชชาพร  ใจศรีธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพิชญดา  แก้วก้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงพิชญ์นรี  พรหมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงพิชญพรรณ์  ทวิชงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงพิชญา  กิ่งสละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงพิชญา  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายพิชญางกูร  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทอนช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพิชยพล  ศิริกลิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงพิชามญธุ์  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงพิตตินันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงพิตะวัน  โอะฮะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 นายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวพิมพกานต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 นางสาวพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงพีรยา  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายพีร์ระพงษ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายพีรากร  ชาบา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงพุทธิดา  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงพุทธิดา  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงพุทธิมา  ปัญญาใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงแพรวรินทร์  ลาวตุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงไพญาฎา  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายภคนันท์  ชัยโรจนวาณิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายภรภัทร  สุภาพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงภัคาลัญช์  มุสิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายภัทรชัย  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายภัทรดนัย  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายภัทรพล  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายภัทรพล  มาลีพัตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายภัทรพล  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายภัทรพล  แก้วบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงภัทรสุดา  เบ้าเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายภัทราวุธ  เจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงภัทสิตา  ธะนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายภาคิน  สาระผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายภาคิน  แป้นช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมพดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายภาวัช  ลีลางาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงภิญรดา  อุดมกิจชัยบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายภูดิส  ชุ่มมะโน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายภูธเรศ  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 นายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายภูมินันท์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายภูริทัตต์  เภตรา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายภูริภพ  โชติษฐยางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายภูวณัฐ์  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวภูวรา  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงภูษณิศา  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายมงคลกฤตย์  พิจิตศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงมณฑาธาร  ธิเป็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  คำสุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงมาคัณธีรา  เมืองชื่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงมุกตาภา  วงศ์จันทร์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 นายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงเมธิตา  ละออ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 นายยศพล  ทวีคุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายยศสรัล  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายยศสลัล  อาตมาตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายยุคลเดช  มาเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงโยษิตา  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายรชต  กุลพัฒน์เศรษฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงรฏา  รัตนะสาขา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงรดา  จิตวิศรุตกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงรพินท์นิภา  พงศ์กรพิทยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงรมิตา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงรวิปรียา  จันทร์คำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงรวิพร  สุขสงวน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงรวิภา  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงรักตภา  พลภัฏ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายรัชภูมิ  ฤทราพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงรินลนา  คำวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวรุ่งรุจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงรุจิรา  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงรุจิราพร  ชัยวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงฤดี  อุดมศรีไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์ศุภเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คมจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายวชิรวิทย์  ถูกจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายวรกมล  เจริญวงศธร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงวรรณณิดา  ซุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงวรรณริดา  ใจยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงวรัชยา  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงวรัชยา  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นางสาววรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายวรานนท์  เทพคำปลิว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงวราภรณ์  หน่อใหม่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายวริทธิ์พล  คำบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงวรินธร  วงค์แพทย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงวรินรำไพ  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงวริศรา  ติ๊บเต็ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงวริศรา  ยามาชิตะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงวริศรา  โคตรอินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายวายุ  ทาจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 นายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงวิชญาดา  บาร์ริส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 นางสาววิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายวิชยิน  กันทายวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 นางสาววิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงวิภาวี  เม่นสิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีจินดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงวิลาวรรณ์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายวีรภัทร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงศศิกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงศศิฌา  สุพรรณทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายศิรสิทธิ์  เกษร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงศิริกาจน์เกล้า  ประสมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงศิริรัตน์  เต็มใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 นายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายศุทธวีร์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายศุภกร  นันทข้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 นายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 นายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายศุภวิชญ์  อิโต้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายศุวิล  หาญกีรติกำจร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งกระจ่างจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงสรัลชนา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงสวรส  คาโต้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงสวิชญา  มหาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสาลิศา  ใฝ่จิตจิระโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงสิฐิตา  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายสิปปกร  ยศธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายสิปปภาส  ธรรมศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 นายสิรวิชญ์  จิตกวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายสิรวุฒิ  หงษ์หิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงสิระสา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงสิรัญญา  สุยะตะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงสิริกร  นวลละออง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงสิริพัฒน์  สมแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงสิริไพลิน  พิสิษฐ์ชลกาญจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงสิริมนต์  สารข้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นายสิวกร  รุ่งเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสุกัญญา  จ๋าวตะกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงสุชัญญา  แรกข้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงสุชานรี  เฉพาะธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงสุพัชชา  หนุนนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงสุพิชญา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงสุภัทรกาญน์  ปงคำเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเหลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงสุภานัน  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงสุภาพร  กุลน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสุภาวิดา  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายสุเมธี  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสุรัมภา  ดอกมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงหนึ่งอรญา  สุขยิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุวรรณาพงศ์กร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงหยาดอรุณ  วิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงหฤทชญา  เลี้ยงเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ระไว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงอชิรญา  นามใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายอชิรวิชญ์  เหมะภูษิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายอฌิรญา  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 นายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอนันตญา  อวนขวัญแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายอภิชัย  ลิ้มอรุโณทัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายอภิวัฒน์  นามจักร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 นางสาวอรชพร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงอรฑา  นักการีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงอรนิช  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงอรปรียา  บัวเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงอรปรียา  สุราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงอริญชยา  บุญศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงอริญชยา  พันธุ์เสถียรพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงอัจฉราพร  สมุทรจักร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงอัญชุลีพร  บุญมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงอัญญารัตน์  กราวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายอัฐพล  กามินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงอัยปรียา  จันทร์สุริยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายอัยยา  สุทธิกุลบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายอาทิตย์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงอายีดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 นางสาวอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายเอกพจน์  รัตนพัทธยากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายเอกวัส  ดาก้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายโอฬารลักษณ์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงไอลิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงไอศิการ์  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงเเพรพลอย  อินชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงกรกนก  วิศิษฐศรี โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจนใจ โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงจิดาภา  วงค์เรือนแก้ว โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายธนกร  วันทะสิงห์ โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงธัญจิรา  ตาคำชัย โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงเปมิกา  สัณห์พานนท์ โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงสมิตานันท์  อิ่นคำ โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอรทัย  สายปิง โรงเรียนจุนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายกฤษกุล  นันต๊ะสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงกวินทรา  แก้วมาเมือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงกิตติการ์  คำวัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงกิตติญา  เบี่ยงทูกู่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงเข็มอัปศร  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงจงรัก  จตุรวงศ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงษ์จันทร์นา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายจิรวัฒน์  ยินดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายชิษณุพงศ์  นนท์อ่อน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครตศรีเมือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายชุน  มุ้งทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงณัฐวดี  หิมะธนะสุวรรณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงเกษกรรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์เพชรมณีโชติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงทิพย์เกษร  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายธนชัย  เสาร์นำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายธนโชติ  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จงเหมือนหยก โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญปั๋น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงนิชาภา  หิรัญพานิช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงนิชารัศมิ์  คำจ่าง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายนิพิฐพนฐ์  ทนนาดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงเบญญาภา  อุโมงค์นำโชค โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายปฏิพล  เปสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงปภาดา  แสนไชย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงพนัชกร  มาดหมั้น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายพิชียภูษิต  แห้วดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายพิทักษ์  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงภานุชนาฏ  สินิแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงรมยกร  สารพัตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงรัญชิดา  สรรเสริญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เจนใจ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงวฤทัย  จรัสกาย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายวัชรากร  หัวนา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงศิริทิพย์  ใจแสวง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายศุปริญญากรณ์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายสิทธินันท์  บังเกิดสุข โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงโสรยา  ศุนย์กลาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายอภิจิตราชัย  ตาคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงกชกร  ปันติ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 นายกริชษนัยต์  ทาระเวท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นายกฤษดากร  บัวแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 นายกิติกร  นิ่มบุตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายเกษมศักดิ์  สุทธใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายจิณณพัด  ยาวิละ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายเจษฎา  มีสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 นางสาวชญานิน  พันธ์บุปผา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 นายชินดนัย  ตาคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายชินพัทธ์  เพชรพัชรากุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยโย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงฐิติมา  ไกลถิ่น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงณัฎฐวิตรา  ชาวลี้แสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์  ลือยศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ต้าว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญยงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายณัฐพิชย์  เมืองก้อน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 นางสาวณัฐวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายดวงประทีป  เพชรบุรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายตรัยเมธ  นามวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงธนกร  ใจซื่อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงธนัญชนก  เชื้อสะอาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงธนาภา  ดีจิตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงนภัสสนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงนวสร  กองติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายนัทธพงศ์  บำรุงพร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 นางสาวนิชานันท์  ธิต๊ะยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวเนตรชนก  ทะหล้า โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายบรรณสรณ์  อุปนาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายบวรชัย  ชอคำศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชิญประโคน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงบุญจิรา  เชียงแรง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายบุรเศรษฐ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงปรารถนา  ลิมปิโรจนฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคำยศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปิยาพัชร  เชื้อสะอาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายเป็นธรรม  โยธาวุธ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายพงศกร  โสมเสาวลักษณ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงพรรณปพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายพฤทธิ์ดนัย  แดงมณี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 นายพลสิษฐ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงพวิดา  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายพีรกิจ  โยวัง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายพีรธัช  มณีภูวนัตถ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงภคพร  อุดมเวช โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงภัททิยา  ไชยมงคล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นามราชา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงภัทรศยา  บุญเทพ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายภูรินท์  มาฟู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายรพี  พรมจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายรังสิมันตุ์  หาลือ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายรัฐธรรม  ปัญญาหล้า โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายลภัสกร  ไกลถิ่น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายเลิศวิทย์  สัจจากุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิศจารย์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายวัชรพงค์  ไชยมะงั่ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายวันฉลอง  กันทะเนตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงวิชญากานต์  สมสะอาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายวีรภัทร  ไชป้อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายศักย์สรณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงศิริสุริยา  ฟ้าเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายศุภกร  สูตรอุดม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงศุภาวัน  มูลคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายสกุลพัฒน์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงสโรชา  ขันทะสีลา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายสิทธิเดช  สีตะบุตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายสิรภพ  วงศ์แก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงสุภรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายสุภเวช  ใจวังโลก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 นายเสฏฐวุฒิ  คำปา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายอชิร  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 นายอธิภัทร  กองสิงห์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงอนัญญา  คิชิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงอภิชฌา  เชียงแรง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 นางสาวอภิญญา  บัวหลวง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายอัครภัทร  อำภาผิว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น