รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกรกฤต  พรรณากมลกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤติเดช  เจตเกษตรการณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤษธีนันท์  อินอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกวินธิดา  ปะละน่าน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายก้องภพ  คำรพมิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายก้องภพ  อนุกูลชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ไวมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รณหงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกษาดาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุบพัณหสมัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุพพัณหสมัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอสุจินต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาภัค  แตงเลี่ยน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกันติยา  แสนคำอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกุลรภัส  ูหมูดวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายเกียรติภูมิ  ธิต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงขวัญข้าว  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงขวัญหทัย  ชาวเขลางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงโขษมพัส  ลือราช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายคชาชาญ  คำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคุณากร  มาทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจิรโชค  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิรดาภา  ล้อพิสิษฐ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิรัชยา  มีใจวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิรัชยา  สมยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรายุ  ภู่พิพัฒน์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจีรา  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเจตพัฒน์  สมเวที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายเจษฎากร  สัตยากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญาดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวชญาษร  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นายชนกันต์  เกิดผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชนินาถ  เครือดวงคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชลธี  คะวงศ์ดอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชวิน  เซมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชวิศา  ตันติทยากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชัญญานิตา  ง้าวทาสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชัยพฤกษ์  บุญสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชาลิสา  สี่สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายชุณหวัต  ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเชาวรัตน์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฌริศมา  เผ่าดิษฐ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงญาณิศา  ด้วงทองกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงญาดา  ขันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงญานิศา  วงค์งาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายฐากร  เครือบุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฐาปานีย์  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวฐิติรัตน์  รอดรักษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทธนาคาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณญาดา  อินยาศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณฐกมล  สีชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวณธิตา  วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณภัค  เยาวสิทธิกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณภัทร  บุตรรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณภัทร  หลักแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัชวิชญ์  มีธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฎฐากร  ยอดคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นุด้วง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฏฐภัทร  รินทร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฏฐาพร  อินทราย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวณัฐธิดา  เทียบคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐภัทร  ศิลปกันตัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนาเศรษฐอังกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจตน์จำนงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณิชมน  สุวรรณเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงดรัลพร  วงศ์ฮาด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงดรัลรัตน์  มณฑารัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พาณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงติณณภัทร์  จันทะยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายทัศน์พล  สานอินทร์วัตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายทีปกร  ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนกฤต  ธิยาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนโชติ  ไชยเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวิชญ์  อุตเมืองอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนากร  บุณนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนาทองสาร  วรรณวัฒนานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนาธิป  อินสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธเนตร  มาลาเสติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธรรมกฤต  ธรรมลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติศิระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธราเทพ  กิ่งก้ำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวธวัลรัตน์  พิทาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญชนก  สายสร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  วังคะออม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธัญรัศม์  ธิรินทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวธันย์ชนก  ชนะกาญจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธิปญาดา  ทาต่าน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนนทภัทร  วงศ์ชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนพณัฐ  ก๋าใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนภัทรชา  จุไร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวนภัสนันท์  ตาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวนรมน  วัฒนพนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนฤมล  บุตรปะสะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนันท์ณภัทร  เรืองรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนันทนัช  ใจบรรทัด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนับพระพร  วรวงศ์ประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนิตยา  วงศ์คำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายบัณณวิชญ์  บุษบา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบารมี  มีมุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายบุญญฤทธิ์  งามขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สร้อยวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปฏิพัตร์  ใจคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปฏิภาณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 นายปฐมพชร  ทองริว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวปมลวรรณ  ตันจันกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายประเสริฐ  พอชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปริญ  วราภูวกุลธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปรียากร  จันทรคำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวปรียาภรณ์  สาระไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปวริศา  คันธะชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปวเวศ  มณีสว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปวันพัสตร์  รักษ์มณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปันวรรธน์บดี  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายปารินทร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปิยธิดา  พรมยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปุณปวีร์  ศรีนาคา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเผดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายเผ่าพงษ์พันธ์  ใจมวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพงศธร  สุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพงศภัค  ชัยสุทธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ฟักคง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพชร  ประสาทพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพชรดนัย  ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายพชรพล  พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวพรชนก  อินนั่งแท่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพรมจิต  แซ่อึ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวพรรณภิรา  ปู่ย่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรสิริ  บุญมาอูป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายพศิน  ถุงจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพอเพียง  คำใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัชรีย์  คงกล่ำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพัฒนชัย  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพัสกร  เชียววานิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิชาฎาภา  สองเเคว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชามญช์  กองแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิชามญช์  พรมฟอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพิภู  แก้ววงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพิภูษณ  เตจาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  คำปันบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ผกายช่อรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิมลสิริ  นำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิรญาณ์  เกตุชัยโกศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพีรญา  วังชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพุทธิกร  ศัทธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเพชรรดา  แสนสุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเพรียงรดา  เทวิละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภคปภา  ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภคพร  สมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายภัทรพงศ์  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภัทรพล  ปวงเเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวภัทรภร  ทินอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภาณุพงศ์  อุดทาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภานุพงศ์  ใจเที่ยง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภีรพัฒน์  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูรินท์  คำปันบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูริวัตน์  อ้นอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตตจวัฒนรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวเมธาวดี  เครือปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายยศกร  ปราณพานิชกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นายยศพร  เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายรฐนนท์  ลิลา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงรดาพร  ทิมเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรติบดี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรวิสรา  ทาทูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรสิตา  คำสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายรัฐภูมิ  ไก่ก้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายรุ่งตะวัน  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวนัชพร  เเก้วพลิก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวรนิพิฐ  ชำนาญการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวรพิชชา  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นายวศิน  จำเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายวศินภัทร  ยะนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวัชรภณ  กันทะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์พุฒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาววิมลสิริ  ไชยบาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวีรยาพร  อาจเเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงเวธิกา  หารอาจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศศิชัญญา  โพธิ์รชตะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายศักดิ์ชัย  งามขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายศิรชัช  บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศิรชัช  เหลี่ยมอุไร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศิรโรจน์  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศิระ  บู่แย้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศิริ  เชื้อสำราญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศิวกร  ฝั้นแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวศิศิรา  ลือเดชกังวารไกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศุภกานต์  เนตรกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศุภวิชญ์  อินสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศุภัคชญากรณ์  ต๊ะใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศุภัชชา  เดี่ยวรัตนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภิศร  กาเป็นบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสรัณวิชญ์  กระแสร์ฉาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นายสรัล  ทีรฆวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวสโรชา  พงษ์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิริยากร  ใจเข้าชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสืบสกุล  คำตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุชานาถ  สิทธิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองภักดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสุดที่รัก  เอี่ยมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสุธวัช  ทองพยงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุธัญญา  โยทิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุพัตรา  สุยะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวสุภาวดี  คลาดแคล้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวสุรธิดา  หลวงแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายสุรศักดิ์  ไทยใหม่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุลักษ์ศิกา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลวรวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุวิณ์ชิตา  จันทร์อ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอคิราภ์  อิศริวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอชิรญา  ทนันไชยชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายอดิศร  อุ่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
458 นายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 นายอธิรวิทย์  มังกรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอนุชิต  วงค์จักร์คำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอภิชญา  ราชนำปน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวอภิฤดี  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอภิวิชญ์  ปิยมั่นคงวิทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอภิสรา  พึ่งสุยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวอรเทพิน  ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอรปรียา  สุทธหลวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายอรรถพันธ์  ชงโคสันติสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอรรัมภา  สาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายอัครวัฒน์  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอัญชลี  น้อยจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายอาชวิน  ศักดิ์แหลมเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอาชวี  เขียงโสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเเพรวา  แควชล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกมลชนก  ทัศนพันธ์เพชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกมลพร  มงคลเจริญสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกรวรรณ  นครศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกฤตภัค  ขัติศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกฤติกร  สะเปาวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นายกฤติน  วงชารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกฤศวัชร์  วรวัฒนพณิชย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกฤษณาวดี  คงธนภักดีบวร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายกฤษณ์  คมจริง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกฤษตยา  ก๋าจารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกฤษติยา  ปิตตะหลก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกฤษธร  ดวงใส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายกษิดิศ  โบสถ์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟูชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะสร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มั่นคง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณสุระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจศิล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกุลธิดา  ยะสิทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกุลปรียา  พวงมาลัย​สร้อย​ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำเขื่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวเกวลิน  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงเกสรา  สายทิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงขวัญจิรา  ก๋าอ้าย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงคคนางค์  สุขเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงคณาพร  สุขคำเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงคณาลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นายจักรกฤษณ์  จอมฟอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายจักรภพ  พลับจั่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงจันทกานติ์  วิบูลย์วรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงจารุพัจน์  กระทาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายจิรภัทร  วัฒเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติปัญญาพัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุวรรณสุระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวจุฑาภัทร  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจุฑามณี  กิติสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจุฑามาส  ทาโน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชญาดา  ภมรชาติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศุภศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงชนานันท์  ศรียศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงชมพูนิก  ยะหัวฝาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงชลธิชา  ทาสุรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวชลธิชา  ใจเร็ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชลมารค  เชียงพรหม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายชลศรานนท์  แซ่ตัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวชลิตา  ฝั้นกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวชาลิสา  ผัดด้วง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชิดชนก  อภิรักษ์เกียรติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กะรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงฌาณิภัค  ยางธิสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงญาณิศา  คำฝั้นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์จินา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงฐานิดา  ลัมยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวณปกร  มังจักร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทชุ่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สุขยืน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณัฐ​ชยา  ปันเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
553 นายณัฐกร  กามะสว่าง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศิริคำแจ้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐจีรา  มีชื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุนันทชัยกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคหบดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐธิตา  อินต๊ะวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยวิสุทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณัฐริกา  ตาแสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมนุ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณิชกมล  จอมแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงด.ญ.กุลธิดา  อุปการัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายเดโชพล  พิมภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายเตชินท์  มิ่งเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเต็มสิริ  เต็มสมุทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวธณัญญา  แก้วสว่าง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายธนกร  อนุ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธนกฤต  อาสากิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธนพร  ใจศีลธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วก้อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นายธนภัทร์  กาตาสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนัช  ไชยมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนัญธิยา  ก๋าโต่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวธวัลสุดา  ศรีอุดร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธัญชนก  คำยวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธัญชนก  เสาร์อ้าย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวธัญพิชชา  ศิริวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงธัญพิฐชา  ยามี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธัญรดา  ลาทิเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงธัญสุดา  ทรัพย์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญสุดา  ทัรพย์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธารพระพร  ทรัพย์รุ่งทวีผล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธาราทิพย์  โสภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ไทยเมืองวา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธีร์ธวัช  กุศล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธีรภัทร  ตรีราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นายธีรสิทธิ์  ง้าวกาเขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนภสร  ศรียอด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนภัทธ  ธรรมลังกา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนภัสกร  พรประเทศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนภัสรา  เครือนวล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนว​ภัทร​  ดวงทิพย์​ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายนัฐภูมิ  ยมนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวนัทซึมิ  โคยามา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมวัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนันทิกานต์  ริยะสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนาตาชา  ปองรักษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายน้ำเพชร  หรุ่นเเดง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนิชชนัน  กิติสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนิตย์รดี  วันใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวนิตยาพร  จากีบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายนิธิกร  ศรีบุญยงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เอี่ยมเทศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวบุญญานุช  เตวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงบุญญาภัทร  สุขสมรูป โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงบุษบากร  ยิ่งเสรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเบญญาภา  สุนินตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปณดา  ป้องแก้วน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปทิตตา  เครือดวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวิชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปพิชญา  ผาดอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงประภาพร  เตชะวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายปรัตถกร.  เนตรใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปรายฝน  ขาโคม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวปริมล  ปันโทีะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปรียาพร  ทรวงชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปวเรศ  ลือชาโคตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พิมล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปาณกวิน  มะเทวิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปานิตา  น้อยเปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปารมี  งามละออ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปาริชาติ  ทิศโฉม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวปิยะฉัตร  ปานเทือก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายปิยะชาติ  ธิวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปิยะธิดา  ท้าวใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 นายพงศภัค  คำอ้ายกาวิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพนิตนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพรธิตา  ยศตื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพรพิมล  ทะนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรรณธิราพร  อินทะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวพราวรวี  โยธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวพัชริดา  เชื้อไทยเหนือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพัชรินทร์  ยะม่อนเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวพัฒน์นรี  จำแน่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ลือดารา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพัลลภา  แก้วบุญปัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิชชาภา  สุวรรณะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิชญธิดา  ถาวรกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวพิชญธิดา  ใจมาวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวพิชญา  ฮาวกันทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิชยภรณ์  พรมสอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวพิมพ์ธิดา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวพิมพ์มาตา  พึ่งสำเภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพิรชัช  ชิดบุรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิริษา  ยะหลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเพชรศิริ  พ่วงขำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเพชรินทร์  กอขันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวเพียงขวัญ  สุขดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงแพรววนิด  เปาปวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงฟาร่า  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำมาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่างทำร่อง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภัทริดา  วังปา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภากรณ์  เหมจินดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นายภาณุ  เมืองฝ้้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมัจฉา  ปิงยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวมัทนา  ไชยชนะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวยุพารัตน์  วันตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวยุวธิดา  สุวรรณจักร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายรชต  วงค์เเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงรวิกานต์  โยธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวรวิชา  เลิศมีนัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรวิสรา  หน่องาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงรวีภัทร์  อุดมพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงรสิตา  วงค์ขัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายระพีภัทร  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรักษิณา  ประทุมมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรัชนีกร  สายตุ่นแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายรัชพล  แตงเลี่ยน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงรัตน์ติญา  นันไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวรัตนวดี  สวยฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงรัตนาพร  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นายรายทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงรินรดา  พรดอนก่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่แต้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรุจิรา  ปั๋นแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงลฎาภา  พรมยนต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงลภัส  จัดของ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงลักษิกา  วงค์ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วโมลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายวทัญญู  หล้าสมศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงวรรณพร  ละออง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
703 นางสาววริศรา  อ้นชุ่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวัชรพล  สิงขร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นางสาววาริน  สูงดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายวิชชกร  เป็งกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวิภาดา  จรันรัก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันทบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวิรัชตรา  ชมภูน้ำเงิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นายวีรภัทร  ปันตันบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายศตวุฒิ  สิทธิเดชา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงศรัญพร  สืบไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศลิษา  ชัยเกิด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศศิกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงศศิวิมล  วิทยากร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงศิรันยาธร  พงค์นุช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวศิริประภา  เตวี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศุภกร  จอมเอ้ย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศุภณิดา  ชื่นเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายศุภวิชญ์  ถาเป็นบุญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงษิยาภา  จันทวงษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวสมพัตร์สร  ทาเขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายสรยุทธ  สอนกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสาริศา  รอดเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวสิรภัทร  นันทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุกัลยา  ขวัญใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวสุชานาถ  พรมใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุพิชชา  วงค์วิชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุพิญญา  เยื่อไม้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายสุพีรณัฐ  หมื่นตาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสุภัชญา  จิงจู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุรภา  ปันมาเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุรัสวดี  พนมบูรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุวิชชา  หงษ์สาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมูเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงแสงทิพย์  ขู่คำราม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงโสภัทรียา  สงสุทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงหิรัณยา  ตั้งตรง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายอดิศร  ศรีสุนทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวอธิชา  ปวงทุเลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายอนพัทย์  ลังกาดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอนวัช  บุญมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวอนันตญา  บุญโสภิญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอนุสรา  หาดป่าหยัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายอภินันท์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายอมรชัย  เสริมสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอรณิชา  คิดอ่าน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวอรณิสา  แก้วบุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอรปรียา  ชัยวุฒิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวอังควิภา  หาระคุณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวอัจฉริยา  ไชยเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอัญ  พวงเพียงงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาตาแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอัญชิสา  เครือคำหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอัญมณี  ขวัญทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอัญวีณ์  ตันติโสภณพัชญ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอุมากร  อินนั่งแท่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายเอนก  เครือดวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงเอื้องตอง  ศรีคำวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกนกมาศ  หน่อแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะโยโส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกุลภัทร์  วิชญาทรัพย์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงจิราพร  บุญเรือง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงจีรนันท์  เต็มปี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชญาภัทร  คำผัด โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชุติมา  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงฐิตินาถ  วีระพันธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงฐิติภา  วีระพันธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณิชาภา  แสงสีโสด โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายนัทธพงษ์  ฟุ้งอมรกุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงบุญญาเรศ  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยานนท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปุณยวีย์  อิ่นทิพย์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพรรษกร  กันทะมา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพัชรมัย  ยิ้มพิมพ์ใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วนาติ๊บ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงภันทิลา  ศรีบล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายภูบดี  บุญทอง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายมูฮามัดอีซา  กีละ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนหลวง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงรัตติกาล  เทพวัง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงรัตน์สุดา  พุทธะระ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงลักษณพร  ประเสริฐ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวรุณเทพ  จันทรสูตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศศิกานต์  สาระจันทร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสรน  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสิริญากรณ์  คำโส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงสุพิฌาย์  พรหมพินิจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงเอวิตา  ต่อกัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีธร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมเป้า โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธนัญชนก  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยเหล้ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงมัญชิรา  สุวรรณเมือง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงรัศมี  เรือนมูลสาย โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงวรัชญา  กันมาเวียง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญาราช โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอธิติยา  หนิ้วหยิ่น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เครือวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายณัฐกร  สุยะวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยอดทาฟู โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงทิพปภา  ชัยวิลยศ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธนากร  กันยะมูล โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธันย์ชนก  เครือปัญญา โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญปั๋น โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายปราชญ์ศรศิลป์  บัญญัติศิลป์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปุณยาภา  แก้วเดช โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายพงศ์พิช  พงษ์บ้านไร่ โรงเรียนเถินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์ทอน โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงมนัสนันท์  จองตามา โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงเมริกา  ยางเดี่ยว โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายรฐนนท์  ศรีธิพันธ์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายรัตนชัย  วงศ์คำมา โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงรุจิราพร  ไทยใหม่ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายศิรวัฒน์  เขียวเครือ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์สุติ๊บ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกูล โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอนันตสิทธิ์  เปี้ยต๊ะ โรงเรียนเถินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอัยยา  คูณเพิ่ม โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกวินทิพย์  อุดสุข โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงญาณภัทร  ถิ่นสุวรรณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ใจคำฟู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวณัฐริกา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงนวารัตน์  สายผึ้ง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนิรินนา  แพบขุนทด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวบัณฑิยา  ยะหัวฝาย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นายปณิธาน  ลาดจันต๊ะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นายพีรพงษ์  เทพเสาร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวรัชตรียา  ศรไชย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์กาวี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวศิริมาส  เทือกต๊ะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสุชานรี  แก้วลังกา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นายอภิสิทธิ์  ใจคำวัง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกชกร  ทองเต็ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกชพร  จิตตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงกมลชนก  น้ำจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกรกนก  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงกรนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
864 นายกฤตธัช  ลำพูนสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกฤษณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกวินทิพย์  เทพอิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรหมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวกิตติญา  ธนะฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายกิตติธัช  กันภัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นายกิตติภพ  วานม่วง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมทราย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายกุลธวัช  มโนสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวเกศรินทร์  นาคปลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายเกียรติกุล  ปัญญาเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงคุณัญญา  สุทธสนธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
886 นายจริญญาวัฒน์  เรือนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายจักรพงศ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายจักรพันธ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงจันทกานต์  หล้ากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศิวิลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายจิตริน  ปัญญาคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวจิรัชญา  ปันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ไกรพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงจิรัชยา  ดวงจิน่า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ยานะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายจิรายุ  รักบุตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวจีราวรรณ  จันตาสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  นิวรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงฉันชนก  ก้างออน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวชณัฐชญา  จำปาศักดิื โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงชณัดดา  มะโนเนือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นายชนพิพัฒน์  แนวราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชนัญญา  เพียรชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชนาธิป  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
919 นายชยพล  เอี่ยมสนธิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายชยากร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายชยางกูร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงชยุดา  อินต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวชลดา  เกลียวตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายชลลภัทร  ดอนเลย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายชานนท์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายชินดนัย  จอมสถานโชค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายชิษณุชา  สามแสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชิษณุพงศ์  เอการ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายชีวธันย์  ทรายคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โกชัยยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชุติพันธุ์  แปงใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชุติมา  เตชะอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วัดเกตุ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวญาณิศา  ยะเมฆ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวญาติกา  เรือนมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายฐากูร  ตันกมลาสน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณภัทร  นาจันทร์ทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
944 นายณภัทร  มาภาพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายณัฎฐชัย  สมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นันตากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายณัฐกฤต  ลำพุทธา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณัฐชา  คำสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชัยคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวณัฐณิชา  อุดกลวย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายณัฐดนัย  รูปดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐทริกา  สายแปง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายณัฐทองพัชร  งาสว่าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐนนท์  วังบอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวณัฐนันท์  หาญสามัคคี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวณัฐนิชา  บัวสำลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณัฐรดา  อินใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายณัฐวุฒิ  จี้ต๊ะนัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
967 นายณัฐวุฒิ  พรหมจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณ้ำใส  วงค์นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณิฐธินันท์  ตาปาง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงตุลยดา  คำบุญเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายไตรทศ  อ้ายต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายถิรนัย  ใจมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายธนกร  วิรัชลาภ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธนกฤต  เหล่าสืบสกุลไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายธนนันท์  กุณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธนบัตร  สีสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงธนพร  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธนพล  สมคิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนภัทร  กันทะวารี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธนภูมิ  ขาวแสง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธเนษฐ  กองคำมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวธรรมสรณ์  สุขสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธวัลพร  มหาวงค์ทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธัญ  วงศ์วาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธัญญาศิริ  กรุงมณี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาบเกษร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวธัญลักษณ์  ไชยเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ป้องกัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 นายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายธีรภัทร  สอนตะพาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธีระดณย์  อ่อนสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงนภัสศรณ์  ปารมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 นางสาวนภิสาข์  สุขแยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นายนรภัทร  มณีขัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นายนราวิชญ์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนลิน  อภิณหวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนวมน  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายนัทธวัฒน์  โกมาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายนันทวัฒน์  ปันจุติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายนับทอง  ศรีนวลขาว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงนิติกานต์  ภิมาลย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายนิติธร  ติ๊บเตปิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายนิติภูมิ  ไผ่เรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายนิธิกร  นันทบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 นางสาวนิรชา  มะโนวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงนิลยา  จันทึง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงนุจรี  มติวิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงเนรัญชลา  ตราเกษม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงใบบุญ  วินิจฉัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นายปฐวี  มีศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวปภัสนันท์  นิลทิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายปรัตถกร  ยะรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เชียรกิจสุนทร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงปัณชญาภรณ์  วังษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายปาณัสม์  อินทจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายปารเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปารเมศ  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปิยพัชร  อุดตุ้ย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายปิยพัทธ์  กอนสีลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวปิยอร  ดวงไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงปิยะดา  สุทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อลังกานันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพงศกร  กิติกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายพงศ์พีระ  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ป้องแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 นายพชรดนย์  เตจาคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายพชรพล  มูลงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพรชนิตว์  จันทร์ต๊ะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชชิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายพฤกษ์  บุญตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพอใจ  ปินทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงพอเพียง  สุคนธา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงพัชรพร  ชัยโชคดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวพัชรินทร์  เมฆช้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนาพรกิติพัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพัสวรินทร์  พรหมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายพายุภัทร  บุญท้าวแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เอนก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพิชาพร  เรืองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีขัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พงษ์วิทยานุกฤต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ใจบุญลือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพิรพัฒน์  เรืองยศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ไตรยงวานิช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงพีรญา  มหาวัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายพีรพนธ์  เจริญอนันตกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพีรพัฒน์  วิบุญมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายพีรวิชญ์  ห้วยไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงพุทธิพร  มูลสมพิงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงเพชรลดา  ตาพรหม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงภรภัทร  อ่ำทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวภัทรกร  วารินต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายภัทรดนัย  มีบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 นายภัทรพล  จันทิวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวภัสราพร  วรรณใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงภัสสร  ปาระโมงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายภูชิต  สุภาวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายภูไพร  ทองช่วย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 นายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นายภูวนัย  จะมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงมนัสชนันท์  พรมวังขวา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงเมลิสา  บุญวิรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงรญิดา  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงรดารัตน์  สมกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงรพีพร  ไชยรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงรสิตา  อ๋อมชัยกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายระพีพัฒน์  รามานา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงระพีภัทร์  พุทธกาล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงรักษิณา  ยศเวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงรัญธิดา  ปัญญาสม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายรัฐธรรมนุญ  จักขุเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายรัฐภาค  สุริยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 นายรัฐภูมิ  ธนพิทยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงรัตนประภา  อินสุริยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงลลิภัทร์  กันแสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงลักษิกา  กันทะจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวลัลน์ลลิน  คำงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายวชิรพงศ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายวชิรวุฒิ  สิงห์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวรชัย  ทวีธนามงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายวรพงศ์  ด่านสกุลเจริญชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวรภพ  มะโนสมุทร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 นายวรภพ  เกิดทองสุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงวรรณนรี  ไข่แก้วณารัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงวรัญญา  จันทิดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงวริยา  ไชยพรหม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายวัชรากร  อินศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาววิชญาดา  วุฒิเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงวิตราภรณ์  คงแย้ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาววิภารัตน์  เกียรติยานุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายวีรภัทร  เทพมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 นายวุฒิกร  สิงห์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายเวชกร  ไชยสูง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงศกุนากร  สิทธิกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผุสดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงศศิธร  นิราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงศิริวรรณ์  วรรณหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวศิริวรรณ์  สุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายศุภกร  ชุมเพชร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายศุภกฤต  ปันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายศุภกิจ  กันทะโล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงศุภัชญา  เสนางาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงศุภิสรา  จิโนคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายสกรรจ์ธร  ชาญสุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 นายสรวิศ  สิติวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายสิทธา  พรหมเทศน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นายสิทธิโชค  ชัยก๋า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายสิรวิชญ์  ทุนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวสิริภัทร  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสิริวิมล  ยุปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงสุชานาฎ  ยาทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงสุพิชญา  มังคลาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวสุพิชญา  สุขเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสุภนันท์  เปาะทองคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุภัสสร  คำออน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงสุมินตรา  จิตตโคตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 นายสุรนาท  เตชะพี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงเสาวนีย์  พ่อพันดร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุรินติ๊บ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวหทัยรัตน์  นาคเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงอชิรญา  อัครวงศ์วิริยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงอณุตรา  ทนันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวอนันตญา  โปธาพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงอภิชญา  หานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์ชมภู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวอรพิมล  เวลาวุธ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวอรัชพร  กันทะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงอริญชญา  กุลล์ปิติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงอริสา  ยุธรธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอัจฉราพร  กอบธัญกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอาทิตย์  ลุงต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอาทิมา  วังแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายอานุภาพ  อุประ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอาภัสรา  ฟุกุชิมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอิศราพร  ไชยชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายเอกรินทร์  สันติสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิโยค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกิตติยา  วินทวามร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายเกื้อกูล  สิทธินนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายคณพศ  รอดคง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายคุณานนท์  นันตากาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงจิรนันท์  ปันดอน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 นายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายฉัตรดนัย  ทาสี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงชนกชนม์  อนุกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงชนัดดา  รัตนพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายชัยธวัช  ดงแสนสุข โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายโชติพันธ์  พิงคะสัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงฐิติชญา  ดาษดา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินต๊ะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายณภัฒน์  แสงกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวณภัทร  จิรกิจการุณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณกองแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดารารัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณัฐชา  แดงชม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายณัฐนับ  สิทธิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำใม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวณิชนันทน์  ดวงวิไล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงณุชปวีร์  เจอกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 นายดนัยวิทย์  สุกันทะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายธนญชัย  ศรีวิชัยนวม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายธนทรรศน์  หลวงสว่าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายธนเทพ  จันทร์ตาใหม่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายธนพนธ์  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสง่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายธราดล  สิทธิกัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงธัญญานุช  มูลณาศักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายธีรดนย์  พรหมพนัส โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงธีริศรา  ใจคง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายนนทนพงศ์  กุณะแสงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงนรกมล  สุขจุ้ย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงนรินทร์พร  บุญญาคุนากูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงนัชชนันท์  ปาลี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายนิพพิชญน์  ศิริกัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนีรชากร  วิริต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงเบญญาภา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปัณฑิตา  กันทะวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวปาณิสรา  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายพงศพัฒน์  เย็นสบาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพัชญา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงพัชราภา  เทิดสุวรรณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 นางสาวพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ขัดสงคราม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายพีรวิชญ์  เครือแวงมน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงเพชรญาฎา  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวเพ็ญพิชชา  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวภัทรวดี  ลือศักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายภูมินทร์  เศษน้อย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายเมธาวี  ก๋าวิตู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  มูลศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายรชต  ทามา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายรณกร  เรือนแพง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงลักษิกา  ชูประยูร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงลัทธพรรณ  ไตรรัตน์สหภาพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงลาภิสรา  ผลวิจิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์ทองแท้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาววรดา  พวงย้อยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายวิชญะ  จันธิมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายวิศรุต  วอนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงศรัณรัชต์  หะกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายศิวกร  ไชยเหล็ก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายศุกล  ยะวงค์แก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายศุกานต์  สิงห์บี้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายสรวิชญ์  สมเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงสิริยากร  ใจนันตา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มินจะตะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายอชิระ  จอมขันเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงอาภิสรา  งามดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายเอกกวิน  ใหม่อ่อง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงกฤตพร  วรรณภิระ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายคุณภัทร  มือแป โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาวจันทราภรณ์  นุผาเลา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายไชยภัทร  วรรณภิละ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวฐิตานันท์  ไชยชนะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นายนพณัฐ  ยศโม่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงนฤมล  ลุงอ่อง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 นายนันทิพัฒน์  บาลโคตรคุณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพัชราภา  ตาลป่า โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงภาพิมล  หลำพรม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวณัฐณิชา  ตาฝั้น โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นายธนภัทร  สุคำตา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นายธนากร  ธินิยา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวธิดารัตน์  บุญอาจ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นายนิติวัฒน์  แก้วนิลตา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวพัชรา  แสนกันทา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวสุธิดา  พรมมานะ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวอรอุมา  เรือนคำ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น